0 projects

FORMIDLING-Allmennrettet formidling

Hvordan sover vi? - Søvn i vår samtid

Arrangementet vil vare i to timer, hvor publikum vil få møte et bredt tverrsnitt av søvnforskning fra et forskningsmiljø basert i Trondheim. Den første timen vil bestå av en ledet paneldebatt mellom tre søvnforskere med ulik faglig bakgrunn, den andre timen vil bestå av mingling og dialog mellom ...

Awarded: NOK 25,000

Project Period: 2024-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Standardisering av samhandling for ungdom og voksne med langvarig utmattelse av ukjent årsak og CFS/ME på tvers av offentlige sektorer

Mange oppsøker helsehjelp for langvarig utmattelse. Ved omfattende funksjonstap og tilleggssymptomer, og når annen årsak ikke blir funnet gjennom utredningen, kan diagnosen kronisk utmattelsessyndrom / myalgisk encefalopati (CFS/ME) stilles. Spesialisthelsetjenesten utreder pasienter under 18 år....

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2023-2027

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Healthy Healthcare: Systemic Interventions to Promote Healthcare Workers Wellbeing and Resilience, Quality of Care and the Organisation.

Wellbeing and resilience of healthcare workers are crucial in sustaining high quality affordable healthcare. The pandemic laid bare existing and revealed new vulnerabilities of healthcare systems affecting staff wellbeing and cost containment. To address the complex factors affecting the workers,...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2023-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

Helse Nord-Trøndelag HF – tidligfase teknologioverføring 2023-2024

Ikke relevant

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2023-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

St. Olavs hospital - tidligfase teknologioverføring 2023-2024

St Olavs hospital søker om totalt MNOK 5 for perioden 2023-2024 i Tidligfase teknologioverføring, fordelt på 2.5 MNOK pr år. I søknaden stiller Helse Midt-Norge RHF, på vegne av St Olavs hospital, med et tilsvarende beløp MNOK 5 i egenfinansiering. Utover finnes finansieringsmuligheter gjennom: ...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2023-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Tverrsektorielle samhandlingskonsultasjoner som innovativt tillegg til tverrfaglig pakkeforløp for langvarig og sammensatt smertetilstand

Det store omfanget av langvarige og sammensatte smertetilstander av uavklar årsak er et stort helse-og samfunnsproblem som medfører nedsatt livskvalitet og fungering, familie-problemer og tap av arbeidsevne. Pasienter som rammes savner en samordnet ivaretagelse fra de ulike helsetjenesteyterne og...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2022-2026

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Novel Treatment for Trigeminal Neuralgia

Trigeminusnevralgi er en smertetilstand som er blitt beskrevet som en av de verste smerter mennesker kan oppleve med en prevalens på ca. 0,2% og med få tilfredsstillende behandlingsalternativer. Vår forskningsgruppe har siden 2012 utført nyskapende forskning med sikte på å utvikle et nye behan...

Awarded: NOK 0.49 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Medisinsk avstandsoppfølging av væskebalanse

Antallet pasienter med behov for dialyse i Norge har mer enn doblet seg de siste årene, og prognosen viser fortsatt vekst. I 2017 ga Helsedirektoratet et styringskrav om at 30 % av pasienter med dialysekrevende nyresvikt skal få tilbud om hjemmebehandling, noe som hittil ikke har vært mulig å inn...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES Framework Grant 2021-2022-St.Olavs Hospital

St. Olavs Hospital har et mål om å øke sin deltagelse i EUs nye rammeprogram Horisont Europa, og ønsker å være en naturlig partner i Norge for søknader som inkluderer klinisk behandlingsforskning og/eller medisinsk teknologi i Norge. St. Olavs Hospital har i samarbeid med NTNU og SINTEF et aktivt...

Awarded: NOK 0.14 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Deep learning cancer diagnostics from diffusion-weighted magnetic resonance imaging

Dette prosjektet vil åpne for et nytt, ikke-invasivt virkemiddel for å vurdere kreft. Dagens tilstand for kreftdiagnose og behandlingsovervåking ved bruk av magnetiskresonanstomografi (MR) krever injeksjon av et potensielt skadelig kontrastmiddel, mens kontrastfrie alternativer er for ineffektive...

Awarded: NOK 15.5 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Corona-undersøkelsen i Trøndelag CUT-COVID-19

Covid-19-pandemien er forårsaket av viruset som heter SARS-CoV2. Alvorlighetsgraden av Covid-19 sykdom varierer fra milde symptomer i 80% av tilfellene til alvorlig sykdom i 15% av tilfellene. De siste 5% av pasientene blir innlagt på sykehus med behov for intensivbehandling, spesielt trenger hje...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES rammebevilgning 2020-St.OLavs hospital

Norge har høye ambisjoner for deltakelse i Horison Europe, med målet om at 2% av de konkurranseutsatte midlene i Horison Europe skal tilfalle norske forskningsmiljøer. St Olavs Hospital har en strategisk mål om å øke sin innsats og bidrar til nasjonal måloppnåelse for Horison Europe. NorCRIN o...

Awarded: NOK 0.29 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

iCope - Integral Capacity and Operational Planning for Efficient healthcare services

Prosjektet har som mål å gi aktualitet i behandlingen, forbedre kvaliteten for pasienten samtidig som kostnadene holdes nede. Prosjektets hovedinnovasjon er å bryte gjennom den silobaserte organiseringen av sykehus ved å innføre et planleggingslag på taktisk nivå som muliggjør integrert planleggi...

Awarded: NOK 6.7 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES rammebevilgning 2018-St.OLavs hospital

Norge har høye ambisjoner for deltakelse i Horisont med målet om at 2% av de konkurranseutsatte midlene i Horisont 2020 skal tilfalle norske forskningsmiljøer. St Olavs Hospital ønsker å øke sin innsats for å bidra til nasjonal måloppnåelse for Horisont 2020. St. Olav Hospital prioriterer delta...

Awarded: NOK 0.21 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

Nordisk fag-og forskningsmøte om landbrukshelse 2020. Formidling av fag og forskning innenfor landbruk og helse i Norden.

I Norge som i norden forøvrig, så er sysselsatte i landbruket en viktig yrkesgruppe. Deres innsats og kapasitet har innvirkning på nasjonal matproduksjon, og et fokus på deres fysisk og psykiske helse og arbeidsevne er derfor viktig. Forskning viser at denne yrkesgruppen har en rekke utfordringer...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2018-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Gjennomføring av to nasjonale konferanser innen habiliteringsforskning (2018/2019)

Forskningsnettverket "Norsk akademi for habiliteringsforskning" ble opprettet i 2010, hvor 2 representanter fra hver av helseforetakene ble invitert inn i nettverket. Ledelsen av nettverket går på omgang mellom helseforetakene, hvor gjennomføring av årlig nasjonal forskningskonferanse er hovedopp...

Awarded: NOK 45,860

Project Period: 2018-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES rammebevilgning 2018-St.OLavs hospital

NorCRIN was established in 2010 by the University Hospitals in Norway. The initiative was strongly supported by the Norwegian Ministry of Health and Care Services and NorCRIN was outlined as a key element in the recent Norwegian Strategy for Health, Research and Innovation (HelseOmsorg21). The Mi...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Utvikling av ein modell for evaluering og læring i store statlege investeringsprosjekt, med fokus på helsesektoren.

Investeringar og drift av helsetenester utgjer ein betydeleg del av det norske statsbudsjettet generelt, og av sjukehus og spesialisthelsetenester spesielt. Etterslepet på statleg eigde helsebygg i Noreg er stort, og fram mot 2024 skal ein investere nesten 58 milliardar kroner i sjukehus. Ofte ve...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Møre og Romsdal

Ukjent-Ukjent

COgnitive REhabilitation in pediatric Acquired Brain Injury (CORE pABI). A randomized controlled study

Ervervet hjerneskade er en skade i hjernen som ikke er til stede ved fødsel, men som skyldes for eksempel ulykker, hjernesvulst eller infeksjon. Slik skade rammer flere hundre barn og ungdommer i Norge hvert år og kan medføre redusert kognitiv funksjon, slik som oppmerksomhet, hukommelse, læring,...

Awarded: NOK 14.6 mill.

Project Period: 2017-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES rammebevilgning 2017-St.OLavs hospital

NorCRIN ble etablert i 2010 av universitetsykehusene i Norge. Initiativet ble sterkt støttet av Helse ? og omsorgsdepartemenetet, og NorCRIN ble en strategisk viktig organisasjon i Norges nåværende strategi for helse, forskning og innovasjon (HelseOmsorg21). Departementet oppmuntret NorCRIN til å...

Awarded: NOK 57,076

Project Period: 2017-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Utforske mulighetene for oppgradering og uttesting av vurderingsverktøyet CONTINUUM for brukere med rus- og avhengighetsproblematikk

Rusmisbruk og avhengighet er en komplisert lidelse med mange involverte faktorer som krever en omfattende vurdering for å kunne tilby den rette behandlingen. Uten en slik grundig gjennomgang av helsetjenestebehov risikerer man pasientene behandles feil eller ikke gir de nødvendige tjenestene som ...

Awarded: NOK 0.18 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Improving health Care models of University hospitals on responsiveness, work environment and cost-effectiveness

The increased proportion of GDP spent on health in EU highlight the importance to have healthy working staff to obtain high-quality and cost effective health care. University hospitals are central for knowledge-based treatments, clinical trials and training and education of a country?s medical st...

Awarded: NOK 54,126

Project Period: 2016-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Virksomhetsarkitektur: Kartet til fremtidens helse

Visjon er god og effektiv organisasjonsutvikling for neste generasjons helsesystem. Mål for innovasjonsprosjektet er å realisere en arkitekturpraksis som muliggjør arkitektur-basert virksomhetsplanlegging og mer effektiv tjenesteutvikling i helseforetakene i Midt-Norge. Effekter av innovasjonspro...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Aktiv overvåkning av kreft - behandling når det trengs

Vi ønsker å utvikle en tjenestemodell for aktiv overvåkning av lavrisiko kreft. Stadig flere får en vedvarende diagnose de må leve med. Sykdommen må følges opp av helsetjenestene, slik at man kan behandle sykdommen om/når dette blir nødvendig. Dette krever ny type samhandling mellom fastleger, sp...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2016-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Proposal preparation for Implementing Restraint Minimisation

Coercive practices such as mechanical restraint, seclusion (detention in a locked room) and rapid tranquilisation are still widely used in mental health in-patient services around the world to manage crisis situations. Their implementation has a serious impact on psychological and physical wellbe...

Awarded: NOK 8,829

Project Period: 2016-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Repurposing of Endoscopic Injection of Botulinum Toxin A for Obesity Treatment in Adolescents

According to the AMA and the WHO, obesity can be considered a chronic disease and also leads to the development of other chronic diseases including diabetes. Obesity in adolescents is often difficult to treat by diet, physical activity and behavioural therapy. Gastric bypass surgery is very effec...

Awarded: NOK 52,020

Project Period: 2016-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian Clinical Research Infrastructure Network

NorCRIN ble etablert i 2010 av universitetsykehusene i Norge. Initiativet ble støttet av Helse og omsorgsdepartemenetet, og NorCRIN ble viktig i Norges nåværende strategi for helse, forskning og innovasjon (HelseOmsorg21). Departementet oppmuntret NorCRIN til å søke medlemsskap i ECRIN (ecrin.org...

Awarded: NOK 50.0 mill.

Project Period: 2015-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian centre for Minimally invasive Image guided Therapy and medical technologies.

Det overordnede hovedmålet til NorMIT (Norsk senter for minimalt invasiv bildeveiledet terapi og medisinske teknologier) er å forbedre pasientbehandlingen gjennom utvikling av medisinsk teknologi og metoder som gir mindre traumer for pasientene, økt sikkerhet og kvalitet i behandlingen samt korte...

Awarded: NOK 53.9 mill.

Project Period: 2014-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

KLINISK-Klinisk forskning

"A link between Neonatal Intensive Care and Child Psychology" Nordisk workshop, med tema forskning knyttet til tidlig intervensjon

Neonatal intensiv seksjon ved Barne- og ungdomsavdelinga, Ålesund Sjukehus søker arrangementstøtte fra Forskningsrådets program for klinisk forskning til workshopen. Ved avdelingen arbeider vi for å etablere et nasjonalt undervisningssenter for NIDCAP(New born Individualized Developmental Care an...

Awarded: NOK 0.11 mill.

Project Period: 2012-2013

Location: Møre og Romsdal

KLINISK-Klinisk forskning

Thalidomide versus Velcade in melphalan refractory multiple myeloma

Standard treatment of patients under the age of 65 with multiple myeloma is high dose melphalan followed by infusion of autologous blood stem cells (ASCT). Standard treatment of patients over the age of 65 is low dose melphalan and prednisolon. Most patie nts respond to this treatment, but patien...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2008-2011

Location: Trøndelag - Trööndelage