0 projects

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Not for utsortering av unormal fisk fra laksemerder

Ved lakseproduksjon i merder er det et stort praktisk problem å fjerne fisk som ikke er ønsket i produksjon. Fisk med deformiteter (korthaler, krokrygger) "svimere/tapere" parasittbefengte eller syk fisk (f. eks. med vintersår/IPN) eller kjønnsmoden fisk er vanlig, men uønsket i laksemerder ford...

Awarded: NOK 0.35 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Rogaland

KULTUREN-Program for kulturforskning

Godhetsregimet

Prosjektets tema er godhetens makt. Makt blir ofte knyttet til godhetens motsetning: det er først når godheten har degenerert - det vil si når det destruktive eller onde har tatt over - at det har vært mulig å snakke om maktstrategier. Med et slikt maktbe grep vil det som fremtrer som godt samtid...

Awarded: NOK 3.7 mill.

Project Period: 2003-2008

Location: Vestland

BIOPROSP-Bioprospektering 2002 - 2006

Exploration of unique pharmaceutical activities of molecules isolated from Arctic and sub-Arctic marine organisms; The "Marbio" programme

The aim of Part A (see below) in the Marbio programme is to establish a platform for the screening of new pharmaceuticals from cold adapted marine organisms. This unit will have the capacity to collect, extract and by high-throughput efficiency, identify drug leads with unique bioactivities withi...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2003-2009

Location: Troms - Romsa - Tromssa

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Kontroll av Campylobacter jejuni i slaktekylling fra fôr til bord

Norsk og internasjonal fjørfekjøttproduksjon står foran store utfordringer når det gjelder zoonotiske infeksjon med Campylobacter jejuni. Et stort problem med C. jejuni er at tradisjonelle dyrkningstester ikke er gode nok. I et brukerstyrt prosjekt (#1397 82/130) har vi utviklet nye DNA verktøy s...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Oslo

AKLIMED-Klinisk medisin

Styring av anestesidybde.

Generell anestesi - narkose - er en sammensatt tilstand av smertelindring, muskellammelse og søvn. Behovet for anestesimidler varierer betydelig mellom pasienter og i førlopet av en operasjon. Det er betydelig usikkerhet knyttet til overvåkning av anestes ieffekt, spesielt hva angår søvn. Kvinne...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Oslo

MAT-Næringsmidler

Genetisk karakterisering av antibiotikaresistensgener i bakterier isolert fra næringsmidler.

Utviklingen av antibiotikaresistens er et raskt økende og ytterst alvorlig helseproblem. Resistens har i flere tiår vært utbredt blant sykdomsfremkallende bakterier, og i den senere tid har undersøkelser vist at resistens også forekommer hos bakterier som isoleres fra andre kilder. bl.a. fra nær...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Akershus

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Regulatoriske leukocyttreseptorer på NK-celler og antigenpresenterende celler-normalfunksjon og rolle ved autoimmun artritt

Forskergruppen har tidligere, med utgangspunkt i NK-celler, identifisert to genkomplekser i rotte, NKC og LRC. Disse genkompleksene koder for en gruppe av membranreseptorer referert til som regulatoriske leukocyttreseptorer. Bakgrunnen for denne betegnels en er at disse reseptorene er delt i to u...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Oslo

BIOPROSP-Bioprospektering 2002 - 2006

Efficient bioprospecting of marine microorganisms

Principal objective: Isolate new microbial strains of commercial interest for production of carotenoids, polyunsaturated fatty acids, or antibiotics. Sub-goals 1. Establish a culture collection of microorganisms from the sea surface microlayer collected from sites along the Norwegian coast. The c...

Awarded: NOK 15.4 mill.

Project Period: 2003-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIOPROSP-Bioprospektering 2002 - 2006

Novel anti-infective agents from marine bacteria and genes for production thereof

Infectious diseases caused by pathogenic bacteria and fungi represent a serious challenge for current pharmacology, as they still account for millions of premature deaths all over the world. Rapid development of antibiotic resistance by many pathogens, al ong with the toxicity of some of the curr...

Awarded: NOK 5.1 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

KIM-Kommunikasjon, IKT og medier

IKT: Utfordringer for demokratisk styring og kontroll?

Dette prosjektet reiser to sentrale spørsmål: 1. Hvilke implikasjoner har teknologisk konvergens for institusjonell endringer i offentlig og frivillig sektor 2. I hvor stor grad påvirkes bruken av IKT i offentlig og frivillig sektor av ikke-teknol ogiske faktorer (etablerte institusjonell...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Vestland

HAVKYST-Havet og kysten

Chemical Characterisation of Polar Components in Produced Water

...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

RAMBU-Rammebeting.,styringsmul. og virkem. for en bærekraftig utvikling

Gjesteforskerstipend - Proposal for a legal research on health, safety, consumer and environmental protection in Norway in accordance with..

Prosjektets mål er å studere Norges handlefrihet med hensyn til kontroll med markedsføring av kjemiske stoffer i forhold til EØS-regelverket og annen internasjonal rett, herunder føre var-prinsippet. Prosjektet skal utføres av professor Nicolas de Sadelee r, Belgia, under et ett års opphold som g...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Oslo

VM-Vareproduksjon og materialforedling

Smeltekvalitet ved stykkstøping av aluminium

...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Agder

VM-Vareproduksjon og materialforedling

Fleksibel og effektiv kjøttfordeling

...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Norsk Helse- og sosialforum. Regional Europeisk konferanse: Different faces of poverty - fighting social exclusion 11.-13.06.2003

...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2003-2005

Location: Ukjent Fylke

KULTUREN-Program for kulturforskning

Konfliktregimer- en flerfaglig- antropologisk og lingvistisk- studie av konfliktrådet og strafferetten.

...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Agder

BIOPROSP-Bioprospektering 2002 - 2006

Bioprospecting Huge Marine Algal Viruses

Phycodnaviridae are large polyhedral viruses with huge dsDNA genomes. We have recently described four new such viruses (PpV-01, PoV-01B, CeV-01B and EhV-99B1) that infect different marine phytoplankton algae (i.e. Phaeocystis pouchetii, Pyramimonas orient alis, Chrysocromulina ericina and Emilian...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Vestland

KIM-Kommunikasjon, IKT og medier

Konvergens mellom IT, medier og telekommunikasjon: Konkurranse- og mediepolitiske utfordringer

Prosjektet fokuserer på de konkurranse- og mediepolitiske utfordringene som konvergensen innen og mellom IT, medier og telekommunikasjon reiser. Det vil bli lagt vekt på at prosjektet skal kunne gi vitenskapelig funderte innspill om regulering og organise ring av IKT-, tele- og mediepolitikken. S...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Vestland

ARBLIV-Helse i arbeidslivet

Den nye arbeidsplassen: arbeid, helse og deltagelse i arbeidslivet. En prospektiv, longitudinell undersøkelse.

Den raske teknologiske utvikling og endrede rammer for markedskonkurranse har ført til nye trender i arbeidsorganisering og kommunikasjon i og mellom bedriftene. En vet lite om hvordan psykososiale forhold i virksomhetene endres, og konsekvenser av ulike utviklingstrekk. Systematisk gjennomgang ...

Awarded: NOK 4.8 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Oslo

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Children and youth in emerging and transforming societies: Jubileumskonferanse ved UiO 2005 (også midler fra 161857/V10)

Det søkes om midler i forbindelse med en stor, internasjonal konferanse om barne- og ungdomsforskning so0m arrangeres 21. til 25. juni 2005: Children and young people from emerging and transforming societies. Universitetet i Oslo er vertskap for konferans en, som vil utgjøre en viktig del av denn...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Oslo

KULTUREN-Program for kulturforskning

The Architectonics of Memory in Exile and Migration

...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Vestland

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Transcriptional regulation and signal transduction in control of steroidogenesis

Nuklear hormon reseptorer er involvert i utvikling, homeostase og sykdom. Steroidogen faktor 1 (SF-1) er en orphan nuklear reseptor som er essensiell for endokrin utvikling og steroidhormonsyntese. Overføring av hormonelle signaler til transkripsjo nsmaskineriet involverer en rekke faktore...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Vestland

HAVKYST-Havet og kysten

Solar powered opisthobranchs - seaslugs with internal photosynthetic chloroplasts, Dr.gr.stip.

The project focuses on the functionality between photosynthetical chloroplasts found in the opisthobranch genera Elysia and Hermea (Saccoglossans). "State of the art" bio optical methods (Pulse Amplitude Modylated fluorometry, spectral absorbtion/Fluoresc ens/irradiance and HPLC) will be used to:...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

"Sex" hos Streptococcus pneumoniae: konsekvenser for spredning av antibiotikaresistens

Infeksjoner forårsaket av Streptococcus pneumoniae, en bakterie som er kompetent for naturlig genetisk transformasjon, utgjør et alvorlig helseproblem både i Norge og ellers i verden. Naturlig genetisk transformasjon er en mekanisme for aktivt opptak av n akent ekstracellulært DNA, og påfølgende ...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Akershus

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Nye utfordringer for demokratisk medborgerskap

I prosjektet studeres medborgerskap med utgangspunkt i data fra den norske Medborgerundersøkelsen, i tillegg til tilsvarende data fra en rekke andre europeiske land -deriblant de øvrige landene i Skandinavia. Søkelyset rettes mot nye utfordringer for demo kratiet, blant annet gjennom å studere en...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Vestland

NATURNAER-Natur og næring

Videreutvikling av avlsarbeidet på kaldblodstraveren.

Det Norske Travselskap vil med dette prosjektet bygge opp nødvendig kompetanse for langsiktig forvaltning av kaldblodstraveren, som grunnlag for fremtidig næringsutvikling. Populasjonen er i ferd med å gå seg fast i innavl, og forvaltningsansvaret innebær er å balansere avlsfremgang mot økning i ...

Awarded: NOK 0.67 mill.

Project Period: 2003-2010

Location: Oslo

ARB-FOR-Arbeidslivsforskning

Arbeidsplasser i pleie- og omsorgsyrker: Kjønn, klasse, etnisitet

Økende mangel på arbeidskraft i pleie- og omsorgspersonell gjør det nødvendig å rekruttere innvandrere til stillinger i denne sektoren. Det er sparsomt med undersøkelser som belyser betydninger av en såkalt flerkulturell arbeidsarena, når det gjelder orga nisering, arbeidsrelasjoner og mestring. ...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Oslo

AB-MED2-Basal medisinsk forskning II

Pathophysiology of Meconium Aspiration Syndrome

...

Awarded: NOK 0.91 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Oslo

MAT-Næringsmidler

Fiskegelatin med forbedrede fysikalske egenskaper; et mulig alternativ til mammalsk gelatin i næringsmidler

Mammalsk gelatin er belemret med mistanke om overføring av priornbårne sykdommer. Fiskegelatin er et mulig alternativ, men kan ikke direkte erstatte mammalsk gelatin pga lav smeltetemperatur (12 oC). Det er funnet, og patentsøkt, at man kan oppnå systeme r av fiskegelatin og k-karrageenan som op...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

HTF-Helsetjenester og helseøkonomi

Et helsevesen i endring. En studie av erfaringer med endring i ledelsesstrukturen.

Ved årsskiftet 2001 ble enhetlig ledelse - også kalt enkelt ledelse - innført som prinsipp i norsk helsevesen. Lederposisjonen er åpen for alle relevante profesjoner (lege, sykepleier, jordmor m.v). Hver avdeling/enhet skal ledes av en person, men lederen skal også ha et lederteam knyttet til se...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Oslo