0 projects

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Testikkelaktivitet hos råne relatert til forekomst av androstenon i fett.

Kjønnslukt fra produkter av ukastrert hanngris skyldes høye konsentrasjoner av androstenon og skatol i fettet. Undersøkelen gjennomføres på dyr som inngår i Norsvins testingsprogram av råner. Grupper av råner med samme far vil bli undersøkt, eventuelt over flere generasjoner. Androstenon og te...

Awarded: NOK 10.4 mill.

Project Period: 2005-2009

Location: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Sunn økologisk såvare: Smitteterskler og alternative behandlingsmetoder for bekjempelse av sjukdom i økologisk såvare.

I følge EU-reglene skal all svåare til bruk i økologisk dyrking være økologisk produsert. En innskjerping av reglene forventes fra 1.1.2004. det produseres i dag ikke nok økologisk såvare av en slik kvalitet at behovet kan dekkes. Målet om 10% økologisk d revet jordbruksareal i Norge innen 2010 v...

Awarded: NOK 3.7 mill.

Project Period: 2005-2009

Location: Akershus

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Mer og bedre grovfôr som basis for norsk kjøtt- og mjølkeproduksjon

Det totale potensialet for opptak av grovfôr hos drøvtyggere blir sjelden utnytta i norske husdyrproduksjoner. I dette prosjektet ønsker en å undersøke om det vil være lønnsomt å ta en større del av det i bruk ved å øke kvaliteten på grovfôret gjennom høs ting av gras og kløver på svært tidlige u...

Awarded: NOK 29.4 mill.

Project Period: 2004-2010

Location: Akershus

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Program for forbedret svinekjøtt og fettkvalitet gjennom fôr og genetikk.

Prosjektet setter fokus på forskning på noen av de mange faktorer som en antar vil påvirke kjøtt- og fettkvalitet på svin i de kommende år. Fordi Norge har verdens magreste gris og fordi fôrmidlene som brukes i svinefôringa er under sterk omstilling, reis es det nye forskningsspørsmål både for fô...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Akershus

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Hurtige utsorteringsmetoder for råneslakt

Det er vedtatt i Stortinget at kastrering av gris ikke lenger vil være tillatt i Norge fra 2009. Problemet knyttet til produksjon av ukastrert hanngris er at en betydelig andel av slaktene vil være beheftet med uønsket rånelukt og rånesmak. Denne egenskap en er i hovedsak knyttet til slaktets inn...

Awarded: NOK 19.6 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Akershus

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Hanngris - fôring, drift og miljø

Prosjektet kombinerer stasjonsforsøk hvor nye tilnærmingsmåter testes ut under kontrollerte betingelser, med feltforsøk hvor en forsøker å implementere tiltak som har vist lovende resultater i tidligere forsøk, i ordinære norske besetninger. Prosjektet vi l kombinere forskjellige fôringsstrategie...

Awarded: NOK 13.2 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Genetics of boar taint

Male pigs used for pork production are normally castrated very early in life to prevent boar taint or sex taint in the meat. However, castration will be prohibited in the near future and a major challenge for the pig production industries in the next 5-10 years is to decrease the boar taint in m...

Awarded: NOK 23.2 mill.

Project Period: 2004-2010

Location: Innlandet

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Nye metoder for bekjempelse av kålflue

Norske kålvekstprodusenter står snart uten sine tradisjonelle og mest effektive bekjempingsmidler mot kålfluene, de mest alvorlige skadegjørerne i norsk grønnsakproduksjon. Dagens bekjempelse er basert på bruk av flere ulike fosformidler der samtlige blir ulovlige etter 2004 eller 2005. Mangel p...

Awarded: NOK 8.1 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Akershus

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Optimal mjølk: Forprosjekt om optimal produksjon av mjølk med høg kvalitet på beite i ulike regioner

Økt produksjon av mjølk på beite kan være økonomisk interessant fordi: · Beiting gir lågere kostnader enn ved innefôring med konservert fôr · Mjølk produsert på beite kan øke renommèet og kvaliteten på mjølka · Beite kan gi grunnlag for regionale produksj oner (nisjeproduksjoner) Beregninger anty...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Akershus

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Rånekjøtt - forbrukeraspekter og ressursutnyttelse

Stortinget har vedtatt å forby kastrering av hanngris i Norge fra 2009. Hovedproblemet med kjøtt fra ukastrerte hanngriser (råner) er smak og lukt som av de fleste forbrukere oppfattes som svært negativt. Derfor har kastreringsforbudet enorme konsekvenser for næringen, og medfører mange nye og s...

Awarded: NOK 21.4 mill.

Project Period: 2004-2011

Location: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Gulrot og kålrot med riktig kvalitet

Det er både et politisk og helsefaglig ønske om økt forbruk av frukt og grønnsaker i Norge, og det er enighet om at det er nødvendig med god produktkvalitet for å oppnå dette. Grunnlaget for å oppnå bedre kvalitet, med spesiell fokus på god smak og helsee ffekter, må være bedre kjennskap til hva ...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Akershus

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Forprosjekt - Dyrevelferd - forsknings- og kunnskapsbehov.

Forprosjektet bygger videre på det arbeidet som ledet fram til St. meld. nr. 12 (2002-2003) ”Om dyrehold og dyrevelferd”, med hovedfokus rettet mot å utrede konkrete forskningsbehov, og prioritere disse. Forprosjektet omfatter produksjonsdyr inklusive fis k i oppdrett, sports- og familiedyr, fors...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Routes for spread of Campylobacter on farm level and at abattoir

More thorough knowledge regarding the spread of Campylobacter at farm level will be established, guiding future implementation of preventive measures. Specific risk factors for introducing Campylobacter in chicken flocks identified by case control studies will be confirmed by molecular work appl...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Studier av remonterende jordbærsorter for utvidet sesong og økte avlinger.

Utviklingen av mer yterike jordbærsorter har vært en av hovedårsakene til økningen i jordbærproduksjonen har til lands, som i verden for øvrig. Jordbærsorter klassifiseres på basis av deres blomstrings- og avlingsmønster. I dag er de viktigste sortene som dyrkes engangsbærende sorter, som danner...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Innlandet

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Skrapesjuke Nor98

Den atypiske formen av skrapesjuke som betegnes Nor98-typen og som til nå er påvist i vel 20 besetninger i Norge synes å han en annen opptreden enn klassisk skrapesjuke. Sjukdommen representerer en stor utfordring både for næring og forvaltning. Gjennom d ette prosjektet tar en sikte på å fremska...

Awarded: NOK 15.7 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Akershus

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Samla plantevernstrategi mot teger i norsk pære- og epledyrking.

Skade av teger (Hemiptera) er i dag ei av dei viktigaste årsakene til fråsortering i dei pæresortane som er viktige handelssortar både innan økologisk og konvensjonell dyrking. I eple er også teger viktige skadedyr. Mangel på effektive tiltak er eit avgje rande hinder for å auke lønsemda og areal...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Akershus

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Logistikk transport levende dyr - lavere transportkostnader, god dyrevelferd og prima kjøttkvalitet.

Norsk kjøttbransje står overfor et sterkt økende kostnadspress. Mange og små enheter i primærproduksjonen og lange transportavstander bidrar til høye transportkostnader. Slaktelinjene utnyttes i for liten grad på grunn av overkapasitet på slakting i brans jen. Strukturrasjonaliseringen pågår kont...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Ammekuråd en epidemiologisk studie av de viktigste produksjonsbegrensende faktorene i ammekuproduksjonen

På bakgrunn av nedgangen i antallet mjølkekyr er det i ferd med å utvikle seg et permanent underskudd på storfekjøtt innenlands. Det er derfor nødvendig at veksten i spesialisert storfekjøttproduksjon fortsetter. Resultater fra Storfekjøttkontrollen vise r at denne produksjonen sliter med dårlig...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Betydningen av arvelige årsaker til variasjon i mørhet i norsk storfekjøtt.

Omfanget på den nasjonale storfeavlen I Norge gir norske storfekjøttprodusenter et betydelig konkurransefortrinn i arbeidet med å bedre storfekjøttkvaliteten gjennom avl, også i internasjonal sammenheng. Det tas sikte på å benytte okser som slaktes fra GENOs fenotypeteststasjon, ca 600 okser i lø...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Akershus

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Landbruksbygg i Arktis

In this part of the project we will focus on frost free manure handling in cold loose housing barns, how to achieve protection against drifting snow and calves choice of lying surface under cold conditions.

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Akershus

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Italiensk raigras som kvalitetsfôr til sau

Fôrbehovet til ein sau varierer mykje gjennom året, frå kring 1 FEm/dag i lågdrektighetsperioden opp mot 1,5 FEm i høgdrektigheits-perioden og 3,5 - 4 FEm for ei produktiv trilling-søye etter lamming. For å oppnå ein så høg produksjon stiller dette store krav til delar av grovfôret på eit saueb...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2004-2004

Location: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Sustainable Breeding Programmes: the management of Genetic Variability

Sustainable breeding programmes are an essential part of any sustainable agricultural production system, and the management of genetic variation is a necessity to ensure sustainable animal breeding, ie. to ensure that livestock populations maintain their abilities for genetic adaptation. Next to ...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2003-2008

Location: Akershus

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Utvikling av hurtigmetode for bestemmelse av substanser som er årsak til rånelukt.

...

Awarded: NOK 0.51 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Akershus

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Kriterier for optimal ugrasharving i korn

Harving mot ugras i korn skal utvikles for å redusere brukan av kjemiske middel i konvensjonell og integrert korndyrking og effektivisere ugraskampen i økologisk korndyrking. Undersøkelser innen ugrasharving i korn de siste årene har vist svært varierende avlingsutslag, ofte uten at de som har g...

Awarded: NOK 3.7 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Akershus

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Studier av arts- og rasedifferensiering innen korncystenematode-komplekset i hensikt å effektivisere tiltak mot skader i korn.

Korncystenematodene er et kompleks av arter med forskjellige skadelighet på kornarter og sorter. Artsdifferensieringen innen dette såkalt Heterodera avenae-komplekset er komplisert, og vitenskapen har ikke i dag tilstrekkelig kjennskap til artsavgrensning ene. Korncystenematodenes skade på korn e...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Akershus

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Videreutvikling av Småfesemin.

Avlsarbeid på småfe i Norge baserer seg tradisjonelt på naturlig bedekning. Både det organiserte avlsarbeidet i være- og bukkeringer og rekruttering av nytt avlsmateriale i enkeltflokker (innkjøp av avlsværer/bukker) har vært basert på flytting av hanndyr mellom besetninger. Statens dyrehelsetils...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2003-2009

Location: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Engdyrking og fôring til høstbære mjølkekyr i økologisk drift under nye rammebetingelser.

Prosjektet skal medvirke til å nå målet om 10% økologisk mjølkeproduksjon og kravet om 100% økologisk fôrandel. De største utfordringene for å nå disse målene er å: - sikre jevn produksjon av økologisk mjølk av høg kvalitet gjennom året - dyrke tilstrekkelig med grovfôr av god kvalitet for å sikr...

Awarded: NOK 7.7 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Akershus

NATURNAER-Natur og næring

Videreutvikling av avlsarbeidet på kaldblodstraveren.

Det Norske Travselskap vil med dette prosjektet bygge opp nødvendig kompetanse for langsiktig forvaltning av kaldblodstraveren, som grunnlag for fremtidig næringsutvikling. Populasjonen er i ferd med å gå seg fast i innavl, og forvaltningsansvaret innebær er å balansere avlsfremgang mot økning i ...

Awarded: NOK 0.67 mill.

Project Period: 2003-2010

Location: Oslo

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Rensing av plantevernmiddel på avveie etter landbruksproduksjon.

Plantevernmidler er en integrert del av norsk landbruk. Midlene skal redusere den negative virkningen av ugras, sykdom og skadedyr, slik at høye avlinger med god kvalitet skal kunne produseres. Mat med ”god kvalitet” forutsetter imidlertid at både produkt et selv og produksjonsprosessen ikke forr...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Akershus

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Økologisk melkeproduksjon i Nord-Norge.

Hovedutfordringen i økologisk melkeproduksjon er å kunne tilby fôr med tilstrekkelig innhold av energi og protein, slik at dyra beholder god helse og fruktbarhet, og gir akseptabel ytelse. Den faglige oppgaven i prosjekter er å utvikle kunnskap om virkningen av ulike kraftfòrnivå og bruk av alte...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Akershus