0 projects

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Democratic Participation in Post-Discrimination Societies

Through the PES project, the project manager, Cathrine Talleraas, will lead the development of work package (WP) 4 of the EU Horizon proposal. Talleraas will join weekly meetings with the consortium, and communicate bilaterally with other work package leaders and the project coordinator. Furtherm...

Awarded: NOK 69,999

Project Period: 2023-2024

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Conservation Labor: A New frontier in Labor Theory and Conservation Science (CONLAB)

CONLAB er et banebrytende tverrfaglig og komparativt forskningsprosjekt som fremmer forståelsen av hvordan bevaringsprosjekter og -politikk påvirker måtene folk jobber på for å opprettholde levebrødet sitt. Naturvern er avhengig av ulike former for betalt og ubetalt arbeid, og naturvern kan også ...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2023-2026

Location: Vestland

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Increasing Economic Inclusion of Muslims Through a Profit-and-Loss Sharing Financing Framework: A COST Action Application

CMI is the Main Proposer (PI) in a COST Action application (Deadline: October 25 at 12 noon CEST). This PES Horizon Europe application is to fund the planning, execution, and follow-up for a one-week intensive writing workshop (October 8-14, 2023; Istanbul, Turkey) for the PI and a core group of ...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2023-2024

Location: Vestland

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning - CMI

...

Awarded: NOK 40.7 mill.

Project Period: 2023-2026

Location: Vestland

RETUR-EU-Retur-EU

RETUR-EU CMI

...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2023-2030

Location: Vestland

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

The Long Arms of Authoritarian States: Suppressing Independent Voices within and beyond their Borders.

This proposal is developed for a call under the Horizon Europe’s Cluster on Culture, Creativity and Inclusive Society, within the research destination of Democracy and Governance, and the specific call HORIZON-CL2-2023-DEMOCRACY-01-02: Developing a better understanding of information suppression ...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2022-2023

Location: Vestland

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Anticipatory Climate Adaptation for Communities in Africa (ACACIA)

Through the PES project, the project manager, Jon Einar Flåtnes, will lead the development and writing of work package 6 of the EU Horizon proposal. Flåtnes will join weekly meetings with the project team, participate in writing workshops, and communicate bilaterally with other work package leade...

Awarded: NOK 69,999

Project Period: 2022-2023

Location: Vestland

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Tax Compliance in Tanzania: The Role of Trust and Norms

Mobilisering av nasjonale inntekter er avgjørende for oppnåelse av bærekraftsmålene, men skatteunndragelse er stor utfordring i mange land. Tidligere forskning viser at lover og reguleringer ikke er nok for øke skatteinntekter – det er også behov tilnærminger som øker skattebetalernes frivillige ...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Vestland

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Poverty reduction, norms, and vulnerability to gender-based violence: Assessing causal relations and mechanisms

Kjønnsbasert vold er et enormt problem over hele verden. Fattige land er i større grad rammet. For partnervold, som er den mest utbredte formen for slik vold, så rammes 20 % av kvinnene i Vest-Europa mens det rammer nesten det dobbelte (37%) av kvinnene i Afrika. Slik vold vil ofte innebærer stor...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Rights Activism under Political Uncertainty (RightAct)

Prosjektet undersøker hvordan menneskerettighetsaktivister i afrikanske land manøvrerer i politiske kontekster med autoritære trekk. For å forstå hvordan aktivister tilpasser sine strategier etter hvert som det politiske handlingsrommet åpnes og lukkes, har et internasjonalt forskerteam gjennomfø...

Awarded: NOK 11.6 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Vestland

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Prioritising the Displacement-Environment Nexus: Refugee and IDP Settlements as Social-Ecological Systems

Dette prosjektet ser på forholdet mellom mennesker på flukt og miljøet på en helt ny måte: Vi ser på bosetninger som et forhold mellom mennesker og natur. Med utgangspunkt i dette rammeverket undersøker vi hvordan ulike måter å leve og bruke omgivelsene på påvirker landskapet og naturen. Dette er...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Vestland

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Research Network on Competence and Job Creation

Jobbskaping og kompetansebygging er en global utfordring, som er mest kritisk for de fattigste landene. Fattige mennesker mangler ofte den kompetansen som trengs for å sikre seg en leveverdig jobb. Å løfte folk ut av fattigdom og oppfylle Agenda 2030 om fattigdomsbekjempelse (SDG 1) og anstendig ...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Vestland

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Successful Advances in Fiscal ARchItecture (SAFARI): Evidence from a new tax in Zanzibar

Mobilisering av nasjonale inntekter er avgjørende for at land skal oppnå bærekraftsmålene, inkludert myndighetenes evne til å tilby offentlige tjenester. Mange afrikanske land har imidlertid store utfordringer med å forvalte statens inntekter og øke skatteinngangen. Tiltak for økt nasjonal ressur...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Vestland

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Gender, Islam and transnational legal orderings in post-US Afghanistan

Etter 20 år med vestlig-innstallert styre sitter Taliban igjen med makten i Afghanistan. Hva kan dette bety for afghanske kvinners rettigheter? Dette forskningsprosjektet undersøker forholdet mellom kjønn og Islam i Afghanistan og hvordan dette forholdet påvirker kvinners rettigheter og beskyttel...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Vestland

NORGLOBAL2-Norge - global partner

TRUTH COMMISSIONS AND SEXUAL VIOLENCE African and Latin American Experiences

Bruk av seksuell vald som våpen i krig og konflikt er eit utbreidd fenomen og vert rekna som ei global utfordring. Sjølv om denne type vald er retta mot kvinner, menn, jenter og gutar, er størstedelen av offera kvinner og jenter. Mange land har ein tendens til å oversjå dette problemet etter ove...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Vestland

NORGLOBAL2-Norge - global partner

God, grievance, and greed? Understanding Northern Mozambique’s new Islamist war

God, grievance and greed? Understanding Northern Mozambique's new Islamist war. Spørsmålene i prosjektet kan oppsummeres i de tre G-ene i tittelen. Hvilken rolle spiller religion og endringer i det religiøse landskapet? (God). Hvordan har opprørerne klart å utnytte lokal indignasjon og følelse av...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Vestland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

The Invisible Ceiling: Muslim Immigrant Entrepreneurs Navigate Norway’s Financial Environment

I dette prosjektet stiller vi spørsmålene: ?Hva er faktorene som forhindrer muslimske innvandrer-entreprenører fra å vokse sine mikro- og små bedrifter til mellom- og store bedrifter, og på den måten forhindrer dem fra å bli kilder for sosio-økonomisk integrering og likhet. Hvordan kan vi komme f...

Awarded: NOK 13.5 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Cost of Doing Politics: Gender Aspects of Political Violence

Politikken blir stadig mer likestilt. I 2022 var det mer enn dobbelt så mange kvinner i nasjonale parlament som i 1995 (henholdsvis 26.4% og 11.3 %) (Inter-Parliamentary Union), men for mange kvinner er prisen for å engasjere seg politisk høy. Flere akademikere og en rekke organisasjoner som jo...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2026

Location: Vestland

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Education for Sustainable Job Creation

Forskning finner at jobber for fattige mennesker kan bidra til fattigdomsreduksjon, og jobbskaping er derfor nøkkelen til å nå flere av bærekraftsmålene. Mange jobber i utviklingsland tilbyr imidlertid ikke anstendige lønns- og arbeidsforhold som gir grunnlag for en produktivitetsvekst over tid, ...

Awarded: NOK 12.1 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Vestland

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

The political economy of river sand mining in South Asia: A commodity chain approach

Sand er verdas mest brukte ressurs etter vatn, med stadig meir avgrensa tilgang. Verda brukar stadig meir sand i ein voksande bygningsindustri. Ein har historisk trudd det var fri tilgang på sand, men det internasjonale samfunnet har gradvis oppdaga at forvaltninga av sand må verte ein hovudprior...

Awarded: NOK 8.9 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

PluriLand: Theorizing Conflict and Contestation in Plural Land Rights Regimes

PluriLand: En tverrregional analyse av landrettighetskonflikter PluriLand utforsker hvordan ulike juridiske systemer håndterer landrettighetskrav. Gjennom komparative studier i tre verdensdeler undersøker det rettslige konflikter som påvirker urfolk og andre sårbare samfunn. Mange rettssystemer ...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2026

Location: Vestland

NORGLOBAL2-Norge - global partner

China and the global aid architecture - Understanding Chinas evolving development assistance

Kina si rolle som bistandsgivar i Afrika Kina spiller ei stadig viktgare rolle i fattige utviklingsland som kommersiell og politisk aktør sjølv om vi har sett viktige endringar under det Xi Jinping, etter Covid og i kjølvatnet av pågåande geolpolitisk endring. Kina har særleg bidratt til utvikli...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Vestland

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Fifth Interdisciplinary Corruption Research Forum “Light and Shadows: Inquiring about Corruption, Anti-Corruption and Integrity”

Corruption has dramatic consequences for every aspect of human development. Higher rates of infant mortality, shorter life expectancy, lack of clean drinking water, lack of sanitation – empirical research shows that corruption is often at the root of these misfortunate human conditions. Although ...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2020-2023

Location: Vestland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Temporary protection as a durable solution? The "return turn" in asylum policies in Europe

I Europa i dag leder begrepet "midlertidig beskyttelse" tankene om den kollektive, tidsbegrensede beskyttelsen som gis til flyktninger fra Ukraina. Midlertidig beskyttelse beskriver imidlertid også de stadig mer tidsbegrensede og usikre asylvilkårene for alle flyktninger, spesielt etter høye anko...

Awarded: NOK 13.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Vestland

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Public Services, Security and the Legacy of Pre-colonial States in Uganda

Offentlige tjenester er en nødvendig forutsetning for sosial og økonomisk utvikling. Likevel varierer tilbudet av slike tjenester svært mye på tvers av lokalsamfunn innen et land. Litteraturen har identifisert lokale institusjoner og sosiale normer som viktige variabler for tilbudet av offentlige...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Vestland

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Women in Transition: Female Employment and Political Empowerment during the Ethiopian Reform Process

Eit grunnleggjande spørsmål i likestillingsdebatten er korleis ein kan styrke kvinners evne og høve til å ta strategiske val, val som kan endre kvinners liv på ein fundamental måte, det som på engelsk vert kalla empowerment. I dette forskingsprosjektet skal vi sjå på to viktige sider ved kvinner...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Vestland

FORSTERK-Forsterkningsmidler

States of Protractedness: Utilizing Norwegian Expertise for Solutions to Protracted Displacement Situations

Hovedmålet med dette FORSTERK-prosjektet er å gi flere norske forskere, beslutningstakere og publikum tilgang til kunnskapen som er produsert i H2020-prosjektet: Transnational Figurations of Displacement (TRAFIG) ved å trekke på parallell forskning utført av tre norske partnere. Hensikten er å sa...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Vestland

NORGLOBAL2-Norge - global partner

NCDE-conference 2020

The purpose of the Nordic Conference for Development Economics (NCDE) is to bring together young scholars with more senior ones within the broad field of development economics. All topics of development are covered, including the core SDG goals related to poverty, inequality, health, education, c...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2020-2021

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

SuperCamp: Genealogies of Humanitarian Containment in the Middle East

Dette prosjektet studerer hvordan Midtøsten konstrueres som en flyktningregion i tre historiske epoker fra 1850 fram til dag og nå kan sammenliknes med en regional flyktningeleir, en «Superleir». I dette begrepet ligger det at Midtøsten er blitt en oppsamlingsplass for flyktninger som har fått in...

Awarded: NOK 10.2 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Vestland

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Humanitarian Diplomacy: Assessing Policies, Practices and Impact of New Forms of Humanitarian Action and Foreign Policy

Det kan være vanskelig for beslutningstakere og humanitære hjelpeorganisasjoner å få tilgang til konflikt- og katastrofeområder. Ofte må slik tilgang forhandles fram. Dette prosjektet har sett nærmere på hvordan Qatar, Tyrkia og De forente arabiske emirater, og internasjonale hjelpeorganisasjoner...

Awarded: NOK 8.9 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Vestland