41,709 projects

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Assessment of ship hull Integrity based on a Digital Twin

Maritim- og offshoreindustrien har etterlyst en mer strukturert metode, som utnytter dagens teknologiske potensial, for å registrere og få tilgang til informasjon om fartøyets skrogtilstand. Utviklingen av en digital tvilling for vurdering av fartøyets skrogtilstand er et svar på dette som har fl...

Awarded: NOK 14.2 mill.

Project Period: 2024-2027

Location: Akershus

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Digital Fuel Passport

Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO) har satt et mål om å redusere klimagassutslippene (GHG) fra skipsfarten med 50 % innen 2050 sammenlignet med 2008-nivået. For å oppnå dette, innfører IMO avkarboniseringsregler, inkludert bruk av alternative drivstoff og krav om å regne ut drivstoff...

Awarded: NOK 8.5 mill.

Project Period: 2024-2027

Location: Akershus

MARINFORSKFISK-Marine ressurser og miljø - fiskeri

Marine co-existence scenario building

Behov for energi og mat fra havet forventes å føre til betydelig vekst i bruken av våre nære havområder de neste 10-20 årene. DNVs rapport «Ocean’s Future to 2050» viser at kampen om havareal tilspisser seg, og at en vesentlig del av verdens kystsoner allerede er under sterkt press. Utbygging av ...

Awarded: NOK 8.8 mill.

Project Period: 2023-2026

Location: Akershus

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

The role of SIMulation in assurance of intelligent and comPLEX systems

Selvkjørende og utslippsfrie ferger vil kunne tilby bærekraftig transport for å dekke innbyggeres reisebehov og møte viktige miljøhensyn for byer og lokalsamfunn. Samtidig kan dette føre til mer bærekraftig utbygging av bolig- og næringsareal når nye områder blir tilgjengelig uten de store økonom...

Awarded: NOK 9.6 mill.

Project Period: 2023-2026

Location: Akershus

NAERINGSPH-Nærings-phd

Synthetic data for clinical validation of Artificial Intelligence powered tools in healthcare

Beslutningsstøtteverktøy drevet av kunstig intelligens har potensialet til å hjelpe oss å bedre kunne lære av dataene vi daglig produserer i helsesektoren. Datadrevet beslutningsstøtte krever store datasett til trening av algoritmer og testing av modeller, samt for å verifisere at verktøyene fung...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2022-2026

Location: Akershus

NAERINGSPH-Nærings-phd

Real-time assurance of ship operational performance and safety

Internasjonal maritim transport er en uunnværlig del av den globale økonomien som står for 80 % av det totale globale handelsvolumet. Maritim transport er ansett som den mest energieffektive måten å transportere gods på og veksten i maritim transport vil sannsynligvis fortsette i takt med en voks...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2022-2026

Location: Akershus

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

SAFE Maritime Autonomous TEchnology

I det treårige prosjektet «Trygge autonome navigasjonssystemer for shipping» (SAFEMATE) har DNV AS, Bastø Fosen AS, Kongsberg Maritime AS, Kongsberg Seatex AS og Norges Teknisk Vitenskapelige universitet (NTNU) gått sammen for å demonstrere og dokumentere økt sikkerhet og effektivitet ved bruk av...

Awarded: NOK 9.3 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Akershus

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

REmote Drone-based ship HUll Survey

Det er et økende behov for fjerninspeksjons-tjenester, akselerert av COVID-19-pandemien og relaterte restriksjoner for reiser, for å inspisere skip og andre industrielle eiendeler. Regelmessige inspeksjoner er nødvendig for å sikre sikkerheten til eiendelene. Fjerninspeksjoner vil muliggjøre mer ...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Akershus

ENERGIX-Stort program energi

ImproveFLOW - Improved accuracy, security and efficiency for floating offshore wind analysis

ImproveFlow prosjektet har som mål å utvikle programvare for å bedre nøyaktighet, sikkerhet og ytelse i analyse av flytende havvind. Prosjektet ledes av DNV GL i partnerskap med Ceetron, COWI Norge, Equinor, Inocean og SINTEF Ocean - med støtte fra NFR og uttrykt interesse fra MHI Vestas, Microso...

Awarded: NOK 9.6 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Akershus

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Vessel data and sharing for the machine economy

En felles datainfrastruktur, 'Unified Hosting Service' (UHS), for innsamling, analyse og deling av data ombord skip har blitt opprettet av Telenor Maritime og tilgjengeliggjort for DNV. Videre ble MQTT valgt som teknologi for deling mellom mikrotjenester og applikasjoner ombord på skipet, og meto...

Awarded: NOK 6.2 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Akershus

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Real-world evidence and future of clinical trials

The BigMed project has as part of the project goals, addressed the challenges and barriers related to implementation of precision medicine, including real-world evidence (RWE), in clinical practice. This includes sharing of genomic data to be used for development of automatized decision support t...

Awarded: NOK 0.14 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Akershus

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

RaPiD models: Reciprocal Physics and Data models

Fysikkbaserte modeller er ofte trege og kan derfor ikke brukes til å vurdere en kritisk situasjon mens den utvikler seg. Derimot kan data-drevne ML modeller gjøre lynraske vurderinger, men disse er begrenset av at de kun er gyldige innenfor hvor de har relevant data/erfaring. Denne begrensningen ...

Awarded: NOK 7.1 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Akershus

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Assuring Trustworthy, Safe and Sustainable Transport for All

Autonome og utslippsfrie ferger kan løse både transport- og miljøbehov for byer og tettsteder. De kan også åpne nye områder for bærekraftig utbygging av boliger og næringsvirksomhet uten de store økonomiske og økologiske kostnadene knyttet til etablering av veier, broer og tunneler. Disse selvkjø...

Awarded: NOK 15.9 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Akershus

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Metode for eksperimentbasert digital produktinnovasjon

I Norge har vi en sterk maritime næring der vår konkurranseevne er basert på dyp teknisk kunnskap, god kundeinnsikt, høy kvalitet og effektive arbeidsprosesser. DNV GL har en ambisjon om å være det ledende klassifiseringsselskapet i næringen, og betjener omtrent 20% av verdensflåten målt i tonnas...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Akershus

PETROMAKS2-Stort program petroleum

C.PIMS - Composite Pipeline Integrity Management System

Prosjektets formål er å utvikle et styringssystem for integriteten til fleksible komposittrør under bruk. Systemet skal ha tilsvarende kvalitet som det systemet som i dag brukes på for stålrør, og som tillater anvendelser for sikkerhetskritiske og utfordrende installasjoner. I løpet av de siste 1...

Awarded: NOK 7.4 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Akershus

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Data-Driven Degradation monitoring and prediction of BATteries for Maritime ApplicatioNs

Prosjektet har undersøkt data-drevne metoder for å estimere state of health (SOH) for maritime batterisystemer (lithium-ion) under operasjon, og dermed å monitorere batteri kapasitet og degradering. Batteri-tester har blitt gjort i laboratorier, hvor flere batteri-celler har vært ladet/utladet ov...

Awarded: NOK 4.8 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Akershus

NAERINGSPH-Nærings-phd

Addressing Operator Performance in Shore-based Control Centres for Autonomous Shipping

Den maritime industrien investerer i avanserte teknologier for å redusere sitt miljømessige fotavtrykk, bli mer attraktivt for personell, forbedre sitt sikkerhetsnivå og forbedre sin motstandskraft mot ugunstige forhold, samtidig som den opprettholder lønnsomheten. For å bidra til å nå disse måle...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Akershus

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Trusted infrastructure for application of AI solutions in federated genomic databases

The development of different AI technologies in healthcare, creation of clinical repositories containing genetic data and the building of infrastructure to support these, are continuing to increase in prevalence, in parallel to support clinical decision making and decrease the burden of disease. ...

Awarded: NOK 7,325

Project Period: 2020-2020

Location: Akershus

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Trusted infrastructure for application of AI solutions in federated genomic databases

The development of different AI technologies in healthcare, creation of clinical repositories containing genetic data and the building of infrastructure to support these, are continuing to increase in prevalence, in parallel to support clinical decision making and decrease the burden of disease. ...

Awarded: NOK 0.45 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Akershus

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

APPROVal of Engineering Design models using OCX

En sømløs maritim verdikjede fremheves av Maritm21 som en av nøkkelmulighetene for akselerert innovasjon, effektivitet og konkurranseevne for den maritime næringen. Maritm21 understreker behovet for å utvikle digitale og standardiserte grensesnitt for deling av data mellom alle interessenter. Det...

Awarded: NOK 5.3 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Akershus

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Digital Twin Yard (DTYard) - An ecosystem for maritime models and digital twin simulation

Visjonen til prosjektet DTYard (hvor DT står for «Digital Tvilling») er å etablere et økosystem for modeller og systemsimulering i maritim industri. DTYard vil muliggjøre effektiv sammenkobling av enkeltmodeller til digitale tvilling systemer og skip, samt legge til rette for samarbeid mellom re...

Awarded: NOK 11.3 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Akershus

DIP-Design Pilot

DP149 Intelligent clinical reporting for precision medicine

...

Awarded: NOK 0.52 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Akershus

NAERINGSPH-Nærings-phd

Aligning shipping with the Paris Agreement: Expert knowledge, the IMO, and a decarbonised shipping industry in the making

Dette prosjektet undersøker implementeringen av den nye klimastrategien fra den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO) og dekarbonisering av internasjonal shipping. Shippingindustrien er nå midt inne i flere endringsprosesser, som ikke bare innebærer søken etter teknologier og andre løsninge...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Akershus

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Autonomous Drone Based Survey of Ships in Operation

Klasseselskapet DNV har utført droneassisterte inspeksjoner av skipstanker siden 2016, som har resultert i kostnadsbesparelser og økt personellsikkerhet. Prosjektets mål har vært å utvikle og demonstrere en intelligent, autonom drone for inspeksjoner av skip og offshorefartøy. Hovedmålet er å re...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Akershus

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Safety 4.0: Demonstrating safety of novel subsea technologies

Havbunnsteknologi er viktig for utvikling av norske petroleumsressurser og representerer en stor eksportnæring for Norge. Det forventes at 68 av 88 funn på norsk kontinentalsokkel vil bli bygget ut med en undervannsløsning. Drevet av behovet for kostnadsreduksjoner og vanskeligere driftsforhol...

Awarded: NOK 8.9 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Akershus

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

VERification for DEcarbonisation (VERDE)

I VERDE prosjektet har vi arbeidet med å utvikle nye verktøyer og tjenester som kan bidra til at shippingindustrien overvinner noen av hovedbarrierene for større opptak av teknologier, som reduserer energiforbruk og drivhusgassutslipp. Tekniske og operasjonelle virkemidler som alternative drivsto...

Awarded: NOK 5.1 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Akershus

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Modularity In Design for Asset Servitization

De siste trendene innen maritim industri peker på at utstyrsleverandører tar en større rolle som systemintegrator ved å levere komplette systemer fremfor enkeltkomponenter. Noen av disse påtar seg også en større rolle innen operasjon og vedlikehold av skip ved å levere et produkt som en tjeneste,...

Awarded: NOK 9.9 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Akershus

NAERINGSPH-Nærings-phd

Uncertainty quantification and phenomenological knowledge: Predictive power of emulator models for tail behaviour of safety critical systems

Kunstig intelligens basert på data-drevene metoder er utfordrende å ta i bruk i sikkerhetskritiske systemer. Komplekse fysiske fenomener kombinert med stor usikkerhet gjør det vanskelig å finne gode beslutninger, og konsekvensene fra en feil beslutning kan være katastrofale. I dette arbeidet har ...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Akershus

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Remote Operation of Machinery and Automation Systems

Ideen bak ROMAS prosjektet er å flytte maskinkontrollrommet (Engine Control Room - ECR) fra skipet til et maskinkontrollsenter på land (Engine Control Center -ECC), hvor kompetente ingeniører kan fjern-overvåke og fjernstyre maskineri og automasjonssystemer på en flåte av skip. Når ansvar og utst...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Akershus

ENERGIX-Stort program energi

Joint Industry Development of Maritime Battery Safety

Dette industriellle utviklingsprosjekt ble etablert for å bedre vurdere risiko og løsninger knyttet til sikkerhet av lithium-ion energilagringssystemer, både fra et design-, ingeniør- eller regulatorisk perspektiv. Fokuset har vært på installasjoner i det maritime miljøet, selv om de fleste funn ...

Awarded: NOK 5.8 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Akershus