0 projects

INT-BILAT-BILAT-ordningen

GROW: Megan Mohadjer Beromi, 15.8. - 15.11.2017.

...

Awarded: NOK 52,799

Project Period: 2017-2018

Location: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Reducing the impact of fluorinated compounds on the environment and human health

Poly- og perfluorerte alkylstoffer (PFAS) er en stor gruppe menneskeskapte miljøgifter som er vist, eller mistenkt, å være skadelige for organismer, inkludert mennesker. De brukes i både industrielle prosesser og produkter og de finnes vanligvis i aqueous film-forming foam (AFFF) som brukes til å...

Awarded: NOK 8.5 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Source-Exposure Relationships for Airborne Organic Contaminants of Emerging Concern in Northern Terrestrial and Freshwater Ecosystems

Både forskere og forvaltning er interessert i å identifisere nye kjemiske stoffer som representerer en mulig risiko for helse og miljø i nordområdene. En del kjemiske stoffer har potensiale for langtransport til avsidesliggende områder, som Arktis. Flere av disse er kjente og regulerte persistent...

Awarded: NOK 9.7 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Akershus

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Combining FTIR-based Screening with Ligand Fishing Technologies for Facilitated Discovery of Antidiabetic Peptides in Protein Hydrolysates

Proteinhydrolysater fra sidestrømmer i matindustrien er verdifulle kilder til peptider for både ernæringsmessige og farmasøytiske formål. Hovedmålet for dette prosjektet er å utvikle metoder som muliggjør deteksjon og isolering av peptider med gunstige helseeffekter fra proteinrike sidestrømmer i...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Akershus

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Coupled cluster methods for local and ultrafast spectroscopy using graphical processing units

Vi har oppnådd betydeleg framgang med teori og dataimplementering i denne rapporteringsperioda. Nærare bestemt har vi i samarbeid med gruppa ved Stanford universitet utvikla ei låg-rank full konfigurasjons-interaksjons implementering som vil mogleggjer mykje større aktive rom en standard framgang...

Awarded: NOK 7.9 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Sustainable and Selective Metathesis: From Fundamental Insights to New Chemicals and Pharmaceuticals

Olefinmetatese, en klasse av kjemiske reaksjoner som av og til sammenlignes med "en dans der parene utveksler partnere", er den mest kraftfulle og anvendelige metoden for å bygge molekylære rammeverk. Potensialet for å utnytte metatese, en miljøvennlig metode som krever lite energi og gir lite av...

Awarded: NOK 10.2 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Vestland

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

The impact of pre- and postnatal exposure to mixtures of chemicals on catch-up growth, obesity and cardiometabolic health in children

I CATCHUP-prosjektet undersøker vi effekten av tidlig eksponering for miljøkjemikalier for barns kardiometabolske helse, vekst og risiko for fedme. Vi setter søkelys på perioder med økt sårbarhet (graviditet og tidlige barndom) for de toksiske effektene av miljøgifter da foster og små barn er eks...

Awarded: NOK 5.1 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

High Resolution Air Quality Information for Policy

Mangel på pålitelig informasjon om konsentrasjoner av luftforurensning og befolkningens eksponering for dårlig luft er et hinder for gode vurderinger av effekter av luftforurensning og for planlegging og implementering av gjennomførbare og effektive tiltak. AirQuip prosjektet har utviklet et nytt...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

International Conference on Chemistry and the Environment

I år ble ICCE 2017 konferansen arrangert av Norske Kjemisk Selskap (NKS) og Norges Forskningsråd (RCN) på veien av EuCheMS, Division for Chemistry and the Environment (DCE) i tidsrom 18. til 22.Juni 2017 ved Universitet i Oslo, Campus Blindern. Den lokale organisasjonskomiteen bestå av forskere f...

Awarded: NOK 0.22 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Akershus

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

International Conference on Chemistry and the Environment

Den internasjonale konferansen for kjemi og miljø (ICCE 2017) ble arrangert i år av Norsk kjemisk Selskap (NKS) og Norges Forskningsråd (RCN) i Oslo med Roland Kallenborn (NMBU/KBM) som konferanseansvarlig. Ved siden av det vitenskapelige kjerne-programmet (19. ? 21.06.2017: 3 parallelle sesjoner...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2017-2017

Location: Akershus

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Prenatal exposure to toxicants and childhood neurodevelopmental disorders and cognitive functions (NeuroTox)

Miljøgifter kan påvirke barnets utvikling allerede i fosterlivet, men er det lite kunnskap om skadelige effekter av miljøgifter på hjernens utvikling og kognitive funksjoner, eller risiko for nevrologiske lidelser eller nevroutviklingsforstyrrelser i barn. Skadelige kjemikalier er risikofaktorer ...

Awarded: NOK 9.5 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Novel organic pollutants from recycling of organic waste as risk factors for human exposure

Novelpol-feltstudien ble avsluttet i 2021. I tillegg ble flere eksperimentelle lab-baserte studier gjennomført. Dette inkluderer kompostering av menneskelig avføring, soppvekst-tester på biogass-nedbrytninger og testing av jordens aggregat stabilitet. I tillegg til tidligere analyser av norske b...

Awarded: NOK 8.7 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Akershus

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Evaluating the fate, effects and mitigation measures for microplastic fibre pollution in aquatic environments

MICROFIBRE-prosjektet har undersøkt skjebnen og effektene av mikrofibre (MF) i miljøet. Søkelyset har vært på inntak og effekter av MF på ulike arter i ferskvann og sjøvann fra tempererte til arktiske forhold. Syntetiske MF (akryl, PAN; nylon, PA; polyester, PES) har blitt sammenlignet med MF fra...

Awarded: NOK 10.1 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Rational catalyst design for transforming CO2 into industrially attractive products: Formic acid, polycarbonates and polyurethanes.

Den dramatiske effekten massive utslipp av karbondioksid (CO2) har på klimaet understreker behovet for utvikling av nye energikilder og gode gjenbrukstrategier. I dette prosjektet har vi fokusert på sistnevnte tilnærming, og undersøkt bruk av denne drivhusgassen i produksjon av kjemikalier og mat...

Awarded: NOK 7.1 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Fremstilling av oksygenerte fettsyrer

Fiskeolje inneholder store mengder av såkalte polyumettede fettsyrer, slik som DHA, EPA og DPA. Man har lenge visst at det er en sammenheng mellom regelmessig inntak av disse fettsyrene, og lavere risiko for å utvikle mange forskjellige sykdommer, slik som hjerte- og karsykdommer, astma, Parkinso...

Awarded: NOK 0.66 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

The chemistry of CO2 activation and fixation

I tillegg til å begrense forbrenningen av fossilt brensel, finnes det to strategier for å motvirke økningen av CO2-innholdet i atmosfæren. Den mest omtalte er karbonfangst og lagring (CCS) ? det vil si at en fanger CO2 fra forbrenningsprosesser og begraver det i geologiske strukturer. Det er stra...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Unravelling the potential of confinement effects in catalysts and adsorbents

De fleste (> 90%) kjemiske og farmasøytiske industriprosesser bruker katalysatorer. Som del av en bærekraftig utvikling er det viktig å utvikle katalysatorer som muliggjør dannelse av ønsket produkt under milde betingelser og uten dannelse av biprodukter. I løpet av det siste tiåret har kjemiker...

Awarded: NOK 10.8 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

New Dimensions in Theoretical Multiphoton Spectroscopy

Moderne lasere kan ha så høy intensitet at mer enn et foton kan absorberes av et molekyl på en gang og bringe molekylet opp i en eksitert tilstand. Dette gir større fokalitet (dvs. at eksitasjoner skjer i et mye mindre volum) enn ved vanlig absorpsjon av et lysfoton. Dette gir spennende mulighete...

Awarded: NOK 8.9 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Troms - Romsa - Tromssa

NAERINGSPH-Nærings-phd

Impurities in an industrial process - isolation, structure elucidation and mechanistic studies

Arbeidet har fokusert på å fremskaffe detaljert kjemisk kunnskap om ett av syntesetrinnene i produksjon av røngtenkontrastmiddelet iohexol. Først ble de fire intermediatene som eksisterer underveis i syntesen fremskaffet. De ble strukturoppklart og NMR-analyser av disse gav interessante obser...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Agder

SSF-Svalbard Science Forum

PassNet: Establishing an aquatic passive sampling network for the Svalbard

Passive sampling is a robust monitoring tool for trace contaminants in aquatic environment that has real potential for implementation worldwide. The present project aims to create a network for aquatic passive sampling specifically focused on the Svalbard region. In a first instance, the objectiv...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Oslo

FORSKSKOLE-Forskerskoler

Norwegian Research School on Dynamics and Evolution of Earth and Planets

Den nasjonale forskerskolen for Jordas og planetenes dynamikk og utvikling (DEEP) jobber for å styrke det nasjonale og internasjonale nettverket i fagfeltet og for å tilby spesialisert undervisning til ph.d.-kandidater om jordas struktur og evolusjon, med vekt på en sammenlikning av planeter i so...

Awarded: NOK 21.9 mill.

Project Period: 2016-2024

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

11th International Conference on History of Chemistry

11th International Conference on History of Chemistry (11ICHC) ?The International Conference on History of Chemistry (ICHC)? arrangeres hvert andre år, og har som mål å være et bindeledd mellom historisk interesserte kjemikere/kjemididaktikere og kjemihistorikere fra hele Europa og ellers i ve...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2016-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Environmental impacts of leakage from sub-seabed CO2 storage

Mobilisering av metaller: Resultatene våre indikerer at mobilisering av metaller fra sediment definitivt er funksjonen av sedimenttyper, dets organiske innhold, og spesielt geologiske karakterer (mineralsammensetning). Som forventet skapte den laveste pH som ble anvendt under forsøkene (pH 6,3) ...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

SFI-Sentre for forskningsdrevet innovasjon

iCSI - industrial Catalysis Science and Innovation for a competitive and sustainable process industry

iCSI er et Senter for forskningsbasert innovasjon (SFI) innen vitenskap og innovasjon knyttet til katalytiske prosesser i norsk, landbasert industri. Disse kjemiske prosessene forsyner viktig deler av det globale markedet (kjemikalier, gjødsel, plast, drivstoff, etc.); dvs. de produktene som påvi...

Awarded: NOK 96.1 mill.

Project Period: 2015-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Design of Green Catalysts for the Conversion of Renewable Resources into Polymers

Mens de fossile karbonressursene minker har konsentrasjonen av karbondioksid økt kontinuerlig siden den industrielle revolusjonen. Karbondioksid fremstår dermed som en av de rikeste karbonkildene for fremtiden. Imidlertid er CO2 relativt inert (ureaktivt), og kun ca. 0,5% blir for øyeblikket utny...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Coupled cluster methods for periodic systems

Modellering blir stadig viktigere innen forskning og utvikling, særlig innen kjemi og faststoffysikk. Modellering supplerer eksperimenter, og teori kan betraktes som den moderne vitenskapens tredje grunnpilar. Denne situasjonen har oppstått som en konsekvens av den konstant voksende beregningskap...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Development, Evaluation and Application of a Nested Exposure Assessment Model for Organic Contaminants in the Nordic and Arctic Region

Rasjonelle kontrolltiltak for å beskytte økosystemer i nordområdene våre mot skadelige effekter av persistente organiske miljøgifter krever kunnskap om sammenhenger mellom utslipp (kilder) og nivåer (eksponering). Gjennom dette prosjektet har vi oppnådd en bedre forståelse av hvordan ulike tilfør...

Awarded: NOK 11.7 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Akershus

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Development of new strong zinc chelators and their applications in combating bacterial resistance and catalysis

Tenk deg en verden der antibiotika ikke lengre kan brukes mot vanlige bakterier. Resistente bakterier holder raskt på å bli et svært alvorlig problem, og det er estimert at om ikke lenge vil flere dø av infeksjoner som ikke lar seg behandle enn av kreft om dette problemet ikke blir tatt tak i. ...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Atmospheric Chemistry of Amines and Related Compounds

Karbonfangst og lagring av CO2 (CCS) er et nødvendig tiltak for å nå klimamålene i Paris-avtalen. Dagens best utviklede teknologi for CO2 fangst er basert på bruk av aminer. Når CO2 fanges i industriell skala fra f.eks. energiproduksjon, avfallsforbrenning og sementindustri vil små mengder aminer...

Awarded: NOK 6.4 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Resolving molecular mechanisms of biomass degrading enzymes through a combined computational and experimental approach

Cellulose og kitin består av lange kjeder med sukkermolekyler som er pakket tett sammen, noe som gjør at de er umulige å løse opp i vann. Mye av tilgjengelig biomasse i dag består av nettopp disse karbohydratene, og slikt sett er de potensielt verdifulle ressurser for bioraffinering, for eksempel...

Awarded: NOK 7.1 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Akershus