0 projects

FORMIDLING-Allmennrettet formidling

Kultur på resept

Med arrangementet «Kultur på resept» har HiØ som mål å formidle hvordan man kan bruke kunst og kultur som en ressurs for å fremme bedre helse blant personer som vanligvis ikke har tilgang til kulturaktiviteter. Personer med demens bor ofte hjemme, og har et behov for å ha faste tilrettelagte og m...

Awarded: NOK 30,000

Project Period: 2024-2024

Location: Østfold

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Ledelseskompetanse som drivkraft for organisasjonsutvikling på vei mot et mangfoldig, inkluderende og likestilt akademia

Høgskolen i Østfold har gjennom de siste årene satt kjønnsbalanse og likestilling på dagsorden, blant annet gjennom balanseprosjektet BESK – Fra «best i klassen» til systematisk arbeid for kjønnsbalanse (2021-2022) samt at det i årsrapporten for likestilling og mangfold (2022) stadfestes at høgsk...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2024-2026

Location: Østfold

JPIURBAN-Urban Europe

Positive EneRgy diStrIctS driven by ciTizens

De presserende problemene med energiomstillingen diskuteres vanligvis i lys av teknologisk gjennomførbarhet, økonomiske begrensninger eller press fra forbrukende borgere. Likevel mangler ofte koblingen til samfunnet og dets individer, som ikke bare bør sees på som forbrukere, men som aktive delta...

Awarded: NOK 4.8 mill.

Project Period: 2024-2027

Location: Østfold

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Online video training for teachers to improve reading skills in children using augmentative and alternative communication

Nettbasert videopplæring til lærere for å forbedre leseferdigheter hos barn som bruker alternativ og supplerende kommunikasjon: Lesing for alle intervensjon Leseferdigheter gir tilgang på informasjon, sosial samhandling, utdanning og sysselsetting. For elever med intellektuelle funksjonsnedsette...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2023-2027

Location: Østfold

TEKNOKONVERGENS-Teknologikonvergens - grensesprengende forskning og radikal innovasjon

Tunable and Durable Seawater Adhesives

Det er en utfordring å lime ting sammen under vann. I sjøvann er dette enda vanskeligere på grunn av saltinnholdet, noe som resulterer i at styrken og holdbarheten til undervannslim er begrenset. Dette er et problem for bruksområder i maritim industri som undervannsrobotikk, undervannsreparasjon ...

Awarded: NOK 14.3 mill.

Project Period: 2023-2027

Location: Østfold

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Reducing alcohol use among adolescents through a community-based, multicomponent intervention: an implementation research approach

Alkoholforbruk er en av flere årsaker til ikke-smittsomme sykdommer som blant annet hjerte- og karsykdommer, diabetes og rusforstyrrelser og flere typer kreft. Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) regnes skadelig bruk av alkohol som en av de fire viktigste risikofaktorene ansvarlig for den verd...

Awarded: NOK 8.4 mill.

Project Period: 2023-2027

Location: Østfold

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Artificial Intelligence (AI) for Assessment for Learning (AfL) to Improve Learning and Teaching in 21st Century (AI4AfL)

Målet med prosjektet Kunstig intelligens (KI) for vurdering for læring (VfL) for å styrke læring og undervisning i det 21. århundre (KI4VfL) er å utvikle kunstig intelligens-teknologi som kan analysere elevers tekster og gi semantiske, syntaktiske og sentimentale tilbakemeldinger tilpasset hver e...

Awarded: NOK 11.2 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Østfold

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Enhanced Access to Norwegian Cultural Heritage using AI-driven Handwriting Recognition

Prosjektets hovedmål er å lage et system basert på kunstig intelligens, som kan gjenkjenne historisk norsk håndskrift som systemet ikke har sett før og ikke er inkludert i treningen. Dette målet passer svært godt med Nasjonalbibliotekets rolle som et senter for kulturarvsdigitalisering, som inklu...

Awarded: NOK 12.1 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Østfold

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Fra "best i klassen" til systematisk arbeid for kjønnsbalanse

Høgskolen i Østfold (HiØ) har, med støtte fra Forskningsrådets Balansemidler, jobbet med prosjektet Fra «best i klassen» til systematisk arbeid for kjønnsbalanse (BESK) fra 2020 til 2022. Arbeidet med kjønnsbalanse i forskning er ikke noe nytt for HiØ. KvinnForsk, et nettverk for kvinnelige forsk...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Østfold

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

pARTiciPED. Empowering student teachers for cross-sectorial collaborations with The Cultural Schoolbag (TCS) in Norwegian Schools

Fremtidige lærere må bli sterke premissleverandører når stadig mer tid skal avses i skolehverdagen til eksterne samarbeidspartnere som Den Teknologiske Skolesekken, Ungt Entreprenørskap og Den Kulturelle Skolesekken. Forskningsprosjektet pARTiciPED vil finne nye veier for å styrke fremtidige lære...

Awarded: NOK 10.2 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Østfold

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Advancing Cyber Defence by Improved Communication of Recognized Cyber Threat Situations (ACDICOM)

Cybersikkerhet er gjenstand for rask teknologisk fremgang. Det medfører et økende behov for en vitenskapelig forståelse av det enkelte menneskes begrensninger og ytelse i interaksjon med cybertrusler. ACDICOM skal bidra til å øke denne forståelsen og dermed gi grunnlag for bedre beslutningsresul...

Awarded: NOK 9.9 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Østfold

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Rammebevilgning til H2020-søknader - 2020

Det har vært en gradvis økende interesse for å søke EU-midler ved HiØ. I 2019 var vi inne i 10 søknader, hvorav 4 som koordinator. I 2020 ser det ut til å bli tatt 6-8 søknadsinitiativ, hvorav 1 eller 2 COST-søknader. Forskningsadministrasjonen (tidligere kalt forskningsenheten) er HiØs støtteap...

Awarded: NOK 0.14 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Østfold

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Rammebevilgning til H2020-søknader - 2019

Det har vært en gradvis økende interesse for å søke EU-midler ved HiØ. I 2015 var vi ikke involvert i noen søknader, i 2016 3 søknader, og i 2017 var vi involvert i 9 søknader. I 2018 var vi nok litt for optimistiske og skrev i søknaden av vi ville delta på 14 søknader, mens resultatet ble at vi ...

Awarded: NOK 0.46 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Østfold

ISPHUM-ISP - Humaniora

Forskningssabbat ved Høgskolen i Østfold

...

Awarded: NOK 0.29 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Østfold

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Rammebevilgning til H2020 aktiviteter, 2018

Resultater kan allerede framvises: Høgskolen hadde ingen H2020 søknader i 2015, i 2016 ble innlevert tre søknader, i 2017 ni søknader, mens det for 2018 er planlagt 14 søknader. Tilbakemeldinger fra involverte forteller at produskjon av H2020 søknader løfter det faglige nivået for de som er invol...

Awarded: NOK 0.60 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Østfold

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Integrated Services for Patients with Dual Diagnosis

Hovedmålet med prosjektet har vært å analysere hvilke faktorer som fremmer organisering av integrerte tjenester til mennesker med ruslidelser og psykiske lidelser (ROP). Dette er en av de mest sårbare gruppene som helse- og velferdssektoren arbeider med. Både i Norge og internasjonalt er det erkj...

Awarded: NOK 10.6 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Østfold

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Contesting Schengen: Effects of border enforcements on economic and social cohesion in European border spaces

The free movement of people, goods, capital and services within the Schengen area is one of the major achievements of the European integration process and provides economic opportunities for businesses and residents in the Schengen area. "Schengen" not only stands as a symbol of the process of ec...

Awarded: NOK 29,605

Project Period: 2018-2019

Location: Østfold

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

The 40th Information Systems Research Seminar in Scandinavia / The 8th Scandinavian Conference on Information Systems

Konferansene IRIS og SCIS er begge sentrale årlige samlinger for (primært) skandinaviske forskere og PhD-studenter innen fagområdet informasjonssystemer. Fokuset for årets konferanse er "smart teknologi". IRIS startet opp i 1978 og arrangeres i 2017 for førtiende gang. SCIS ble lansert i 2010. D...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2017-2017

Location: Østfold

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Design and implementation of a low cost smart system for pre­diagnosis and telecare of infectious diseases in elderly people

Formålet med prosjektforslaget er å bygge et IKT-basert rammeverk for å støtte tidlig diagnose av smittsomme sykdommer. Prosjektet omfatter design, utvikling og implementering av en maskinvareplattform som kan støtte kommunikasjonen av det gjennomgripende systemet med det sentrale skymiljøet. Den...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Østfold

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Rammebevilgning til H2020 aktiviteter

Organisatorisk vil høgskolen utvide forskningsenheten fra 4 til 6 ansatte. ØFAS(Østfold forskningsadministrative senter), er en del i forskningsenheten. Dette et prosjekt i samarbeid med Høgskolen, NCE Smart Energy, Østfoldforskning og Fredrikstad kommune. Næringsliv og offentlige etater blir mob...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Østfold

KINA-Kina-programmet

Reisestøtte: By-land utfordringer i Kina sett i nordisk perspektiv

Shijiazhuang University of Economics (SUE) har et over 15 år godt samarbeid med HiØ. Nylig har SUE etablerte et "Chinese Institute of Northern Europe (CINE)". Målsetting er får mer kunnskap om Norden og evt. oppbygging av en database for nordisk forskning, sett fra et kinesisk perspektiv. HiØ o...

Awarded: NOK 9,999

Project Period: 2016-2016

Location: Østfold

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Rammebevilgning til H2020 aktiviteter

Det planlegges å videreføre et forskningsadministrativt prosjekt, ØFAS. Formålet med ØFAS er å lage flere og bedre søknader om F&U&I midler. Skriving av søknader er en spesiell sjanger som har endret seg de senere år og her ØFAS kan bidra. Høgskolen har gått sammen med NCE Smart Energy Markets og...

Awarded: NOK 0.16 mill.

Project Period: 2016-2016

Location: Østfold

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

PALA 15, The 15th International Symposium on Processability Approaches to Language Acquistion, 18 - 19 September 2015

Det språklige og kulturelle mangfold som preger moderne samfunn, gir nye utfordringer til hele utdanningssystemet, fra barnehage til universitet. PALA-konferansene og PT gir viktige bidrag til at forskere, lærere og spesialpedagoger kan forstå og møte noen av disse utfordringene med større og fag...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Østfold

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Learning with Scottish partners: exploring models of co-production in development of welfare services across national contexts

The primary objective of this pre project is to build an international research collaboration between a multidisciplinary group consisting of users, providers and researchers of services for people with addictions and mental health problems in Fredrikstad,Norway, and the Scottish Programme What W...

Awarded: NOK 0.14 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Østfold

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Financial Sentiment Analysis

The main goal of this project is to develop a knowledge-based empowered financial monitoring and management platform. In a nutshell, the system will be designed to gather financial data from various distinct sources and store them semantically, annotated in a repository. This information gatherin...

Awarded: NOK 29,070

Project Period: 2015-2015

Location: Østfold

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Micro-encapsulated phase change materials in concrete

Energieffektive hus er avhengig av at man reduserer behovet for kjøling og oppvarming. På enkelte årstider blir dagtemperaturen mye høyere enn hva som er komfortabelt mens natt-temptemperaturen er for kald. Dette fører til et behov for kjøling på dagtid og oppvarming på natten, og derved bruker m...

Awarded: NOK 17.8 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Østfold

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Norsk Informatikkonferanse 2014

NIK (Norsk informatikkonferanse) har vært arrangert årlig siden 1988. Det er en felles arena for forskere og praktikere som er interessert i å utvikle kunnskap innen informatikk. Konferansen tar opp både teoretiske og praktiske emner innen fagområdet. NO KOBIT (Norsk konferanse for organisasjone...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2014-2014

Location: Østfold

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Unknown Luminous Phenomena in Hessdalen Valley (Norway)

The subject of this proposal is a cooperation project between Norwegian and French scientists to study the luminous phenomena (LP) in Hessdalen Valley. Research into the LP in Hessdalen are progressing towards a better understanding of this mysterious phe nomenon, but further studies are needed i...

Awarded: NOK 70,000

Project Period: 2014-2014

Location: Østfold

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Human Geology and the Commons

...

Awarded: NOK 14,999

Project Period: 2010-2010

Location: Østfold

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Emosjoners betydning for sosialt arbeid

Tradisjonelt har betydningen av emosjoner i sosiale relasjoner ofte blitt neglisjert til fordel for mer kognitive forklaringer på oppførsel og sosial dynamikk. Likevel har det de senere år blitt mer og mer tydelig at emosjoner ikke bare spiller en rolle i sosiale relasjoner, men også gjerne styr...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2010-2010

Location: Østfold