0 projects

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Hva kjennetegner samarbeid i helsefelleskap som bidrar til pasientens opplevelse av helhet og sammenheng i digital hjemme oppfølging?

Å flytte tjenester hjem til pasientene er en ønsket utviklingsretning for helse- og omsorgstjenestene. Digital hjemmeoppfølging er en ny måte å tilby tjenester på. Når tjenester tilbys hjemme, eller i nærhet av pasientenes hjem isteden for på sykehus, legekontor eller andre helsekontor, påvirker ...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2023-2026

Location: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Patient safety and quality improvement: A comprehensive assessment of adverse event rates with Global Trigger Tool (GTT)

God pasientsikkerhet innebærer å lære av pasientskader og uønskede hendelser, og aktivt forebygge at de gjentar seg. Det er behov for mer kunnskap om pasientskader i norske sykehus; hvorfor de oppstår og hvilke konsekvenser de kan ha. Dette bidrar til at helsemyndighetene kan utarbeide målrettede...

Awarded: NOK 5.5 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Oslo

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Skolen som folkehelseaktør: Effektive verktøy for god implementering av retningslinjer for mat og måltider

Bakgrunn: Norske kommuners ansvar for å arbeide systematisk for å fremme og beskytte befolkningens helse er nedfelt i folkehelseloven. Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i skolen er forankret i dette lovverket og har som mål å sikre gode rammer for måltidene og god ernæringsmessig ...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2016-2022

Location: Oslo

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Helhetlig oppfølging av personer med kronisk sykdom i primærhelsetjenesten

Bakgrunn Internasjonal forskning antyder at en tverrprofesjonell og team-basert tilnærming i allmennlegetjenesten kan bedre kvaliteten og føre til en mer personsentrert tjeneste for personer som lever med langtidssykdom. Dette er i tråd med nasjonale politiske ambisjoner, men vi har liten kunns...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Oslo