178 projects

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Safer operations and workplaces in fish farming

Havbruksnæringen har høye ulykkestall sammenlignet med andre næringer. Det er behov for tiltak og systemer som bidrar til økt sikkerhet og gode arbeidsforhold for ansatte. Prosjektet Sikrere operasjoner og arbeidsplasser i havbruk har gitt forskningsbasert kunnskap om helse, sikkerhet og arbei...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

The Marine Technology Laboratories - Required Upgrading and Developments (Phase II)

Det Marintekniske senteret på Tyholt i Trondheim, har vært medvirkende til utvikling og etablering av den Norske Maritim næringen. Senteret består av tre institusjoner, NTNU (Institutt for Marinteknologi), MARINTEK (en del av SINTEF), og AMOS (Center of Excellence-Autonomous Marine Operations and...

Awarded: NOK 69.0 mill.

Project Period: 2016-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Development of biodegradable materials to reduce the effect of ghost fishing in the Norwegian deep-sea gillnet fisheries

Garn er ett av de viktigste fiskeredskapene i Norge. Torsk, sei, blåkveite, breiflabb og rognkjeks er de viktigste arter for disse fiskeriene. I 2012 ble torskekvoten fordelt slik: ca. 93.000 tonn til redskapsgruppen som fisker med garn, ca. 76.000 tonn til trål, ca. 58.000 tonn til snurrevad, ca...

Awarded: NOK 6.7 mill.

Project Period: 2016-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Abundance and distribution of sea lice larvae in relation to the three-dimensional current flow patterns around and within salmon farms

Hensikten med dette prosjektet var å vurdere om og i hvilken grad lokalisering og plassering av merder i lakseanlegg skaper soner med høye tettheter av pelagiske lakseluslarver, og om dette er forårsaket av variasjon i strømningsmønster. Vi undersøkte dette ved å kartlegge fordelingen av luselarv...

Awarded: NOK 7.9 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

MACROSEA - A knowledge platform for industrial macroalgae cultivation

Dyrking av våre produktive hav er nødvendig for å dekke behovene for mat, fôr, materialer og energi til en stadig økende global befolkning. Norge, som har en av verdens lengste kystlinjer, kan ta en ledende rolle i en slik utvikling. Gjennom MACROSEA (www.macrosea.no,2016-2019) har Norge etablert...

Awarded: NOK 24.0 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

Innovative and Flexible Food Processing Technology in Norway

iProcess har vært et stort og tverrfaglig forskningsprosjekt. Det satte søkelys på å utvikle nyskapende, fleksible automasjonskonsepter for bearbeiding av mat og forretningsmodeller for å gjøre norsk matforedlingsindustri mer bærekraftig. iProcess har skapt ny kunnskap og teknologikonsepter innen...

Awarded: NOK 34.1 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

ENabling Technology providing knowledge of structure, function and production in a complex Coastal Ecosystem (ENTiCE)

Havområdene langs kysten av Midt-Norge har et stort artsmangfold. Spesielt i Froan og på korallrevene langs Sularyggen er det høy produksjon av ulike fiskearter, kamskjell og krabbe. Til tross for områdets økologiske og økonomiske betydning, har det til nå ikke vært gjennomført noe forskningspro...

Awarded: NOK 7.9 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

JPI Oceans - Mikroplast - PLASTOX - SINTEF, NTNU, NPI, NILU - Dir and indir ecotoxicological impacts of microplastics on marine organisms

PLASTOX-prosjektet ble koordinert gjennom det europeiske fellesprogrammet JPI Oceans (Joint Programming Initiative for Productive Seas and Oceans), og besto av 15 partnere fra 11 europeiske land. PLASTOX undersøkte interaksjon og effekter (opptak, ekskresjon og toksisitet) av mikroplastpartikler ...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Posisjonering i EUs digital-shipping strategi

Prosjektet har gitt SINTEF Ocean (ex. MARINTEK) til å følge opp og gi innspill til strategiutviklingen i Europeisk forksning på maritim IKT. Dette har vært gjort gjennom deltagelse i Vessel for teh Future (VftF - Industriorganisert)og Digital Transport Logistics Forum (DTLF - organisert av kommis...

Awarded: NOK 0.32 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Investigations into the Influence of High Dynamic Loads and Interaction Phenomena on Performance of Marine Propulsors

INTER-THRUST er et forsknings- og utviklingsprosjekt innenfor rammene av MARTEC II-programmet, som er etablert gjennom ERA-Net skjema i EU's syvende rammeprogrammet. Prosjektet er støttet av forskningsfond i Norge og Tyskland. INTER-THRUST konsortiet innbefatter SINTEF Ocean (tidligere Marin Mari...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

SFI Smart Maritime - Norwegian Centre for improved energy-efficiency and reduced emissions from the maritime sector

SFI Smart Maritime fokuserer på forbedring av energieffektivitet og reduksjon av skadelige utslipp fra skip. Senteret søker å forbedre konkurransekraften til Norsk Maritime industri gjennom ny teknologi, verktøy og effektive løsninger på industriens utfordringer. Målet er å finne svar på hvordan ...

Awarded: NOK 96.0 mill.

Project Period: 2015-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Fish health and farm biosecurity risks posed by biofouling management in Norwegian salmon aquaculture (STING)

I lakseoppdrett er det økende bekymring for at begroing (påvekstorganismer på notveggen) kan forårsake redusert gjellehelse hos fisken. Begroingskontroll i norsk lakseoppdrett innbefatter regelmessig in-situ vasking av oppdrettsnøter, resultatet av dette kan fører til at hvert anlegg slipper ut f...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

Exposed Aquaculture Operations

Store deler av norskekysten er avsidesliggende og utsatt for krevende vind,- bølge,- og strømforhold. EXPOSED-senteret har vært i drift i fem år og har bragt frem kunnskap og teknologi som setter sitt preg på utviklingen innen eksponert fiskeoppdrett, med et mål om å gjøre eksponert fiskeoppdrett...

Awarded: NOK 96.0 mill.

Project Period: 2015-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Managing trawl catches by improving the hydrodynamic performance of sorting grid sections and codends

De store tetthetene av atlantisk torsk i Barentshavet de siste årene sammen med kapasitetsproblemer av eksisterende sorteringsristseksjonene har medført at trålflåten ofte tar for store fangster. Disse store fangstene kan føre til redusert fiskekvalitet, og øke risikoen for at fisk dumpes på have...

Awarded: NOK 5.5 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU SINTEF Ocean AS

...

Awarded: NOK 50.0 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

European Sustainable Shipping Forum

EU kommisjonen (EC) besluttet 24. September 2013 å etablere European Sustainable Shipping Forum (ESSF). Formålet med ESSF er i samarbeid med kommisjonen å bidra til bærekraftig sjøtransport og drivstofforbruk per fraktet enhet. Videre skal ESSF bidra til implementeringen av svoveldirektivet, dvs....

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

LATIN-AM-Latin-Amerika-programmet

SUSAQUA-BRAZIL - Marine aquaculture as a sustainable green industry in Brazil

Brasil har en lang kystlinje med gode muligheter til å utvikle storskala bærekraftig marin havbruksnæring. I løpet av de siste tiårene har landet utviklet en ferskvannsakvakultur-næring, og det foregår småskala produksjon av alger langs kysten. Imidlertid har Brasil blitt pekt ut som en av de mes...

Awarded: NOK 5.5 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

TRANSPORT-Transport 2025

Hybrid and other configurations for environmentally Friendly Transport

Formålet med dette prosjektet er å analysere potensialet for utslipps og kostnadsreduksjoner som kan oppnås ved Hybride maskineri løsninger. Skip har utslipp både til vann og luft, og disse utslipp kommer i all hovedsak fra skipets forbrenningsmotor. En forbrenningsmotor kjennetegnes ved at den o...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2014-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Market adapted production concepts for fresh and frozen/thawed cod

På grunn av lav lønnsomhet de siste årene har det vært stort politisk fokus på hvitfisknæringen i Norge. Landindustrien står ovenfor dilemmaet "være eller ikke være", og det er behov for umiddelbare tiltak for å løse utfordringene med hensyn til markedstilpassede produksjonskonsepter og fleksible...

Awarded: NOK 18.0 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Formation and behaviour of thin oil films and evaluation of response methods including HSE

Tynne oljefilmer som dannes ved utslipp av oljekondensater, lette råoljer og raffinerte oljeprodukter, er en økende utfordring i norsk oljevernberedskap. Denne utviklingen skyldes økt produksjon av kondensat og lette råolje samt risiko for undervannsutblåsninger på norsk sokkel. Videre er det en ...

Awarded: NOK 9.8 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU 2014 SINTEF Marintek

...

Awarded: NOK 0.99 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Oil Spill Dispersant Strategies and Biodegradation Efficiency

Aktiviteter i prosjektperioden: 1) Arbeide med og avslutning av biodegraderingsstudier av oljefilmer med ulike tykkelse - Master oppgave som er avsluttet med Master-eksamen 2) Databearbeidelse av biodegraderingsresultater vha. multivariate analyser 3) PhD: Arbeide med biodegraderingseksperime...

Awarded: NOK 9.4 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

SYKEFRAVÆR-Forskn.om årsaker til sykefrav

Working environment and health in the Norwegian fishing fleet: Challenges and health promoting factors

Fiskere er ofte eksponert for ugunstige arbeidsforhold og har høy risiko for å bli utsatt for skader. Likevel velger mange fiskere å bli værende i jobben sin år etter år, noe som kan tyde på at det finnes noen arbeidsrelaterte faktorer som bidrar positivt til at fiskere velger å bli i yrket. Ufor...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2013-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Singapore-Norway Cooperation on MTEC Conferences

The Maritime and Port Authority of Singapore (?MPA?) and the Research Council of Norway (?RCN?) executed a Memorandum of Understanding on 6th March 2000 (?MOU?) relating to joint co-operation in maritime research, development, education and training. The MOU was extended for its fifth successive...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2013-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Set 6 activities related to the EERA & EU SET-plan (Ocean Energies) incl. leading a sub-programme

The planned activities include continued participation in the EU-forum EERA, Ocean Energies, leading sub-programme Devices-Tidal, plus dissemination and coordination with Norwegian entities. The latter include dialogue with the Research Council of Norway, research and industry entities, and othe...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2013-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Virtual Prototyping of Maritime Systems and Operations

Ideen bak ViProMa prosjeket er å introdusere simuleringsbaserte arbeidsprosesser i maritim industri; utvikle kunnskap, metoder og programvare som vil gjøre det mulig å optimere ytelsen av handelsskip, offshore skip og integrerte operasjoner - i stedet for å optimere ytelsen til del-systemer hver...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2013-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Full Scale Performance Prediction for Energy Efficient Ship Design

-

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2013-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU 2013 MARINTEK

...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2013-2013

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Sea Trials and Model Tests for Validation of Shiphandling Simulation Models

Hovedmålet for prosjektet har vært å utvikle og anvende en metode for å validere numeriske skipsmodeller. Numeriske skipsmodeller danner grunnlag for ingeniørverktøy som kan anvendes for flere formål, alt fra å studere skips manøveregenskaper i dypt åpent farvann til merking av seilingsleder og u...

Awarded: NOK 13.6 mill.

Project Period: 2013-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU - MARINTEK

...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2012-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage