0 projects

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

WHAt we do For a Living: Gender differences in tasks and pay

Selv etter flere tiår med konvergens i utdanningsnivå og sysselsetting mellom kvinner og menn, forblir kjønnssegregeringen på yrke overraskende høy. Kjønnssegregering på yrke er en viktig forklaring på det gjenstående kjønnsgapet i lønn. Samtidig vekker endringer i yrkesstruktur og etterspørsel e...

Awarded: NOK 11.9 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Redefining the Public Sphere: Education Reforms and the Inclusion of Women in Public Participation (REPS)

Kvinners inkludering i den offentlige sfære, først som aktivister og velgere og senere som politiske representanter og embetskvinner, skiller det 20. århundret fra de foregående. Et vanlig syn er at mer likestilte kjønnsroller drives av gradvis sosioøkonomisk vekst, inkludert lengre utdanning. Ti...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Deporting foreigners: Contested norms in international practice

Å skulle gjennomføre retur av irregulære migranter og avviste asylsøkere er kjent for å sette vertsstat og migranter opp mot hverandre. Men retur medfører også motstridende interesser mellom vertsstater og disse migrantenes opprinnelsesstater. Liberale europeiske stater står ikke fritt til å send...

Awarded: NOK 11.8 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Work and family in an advanced economy

Sammenhengen mellom fertilitet og kvinners arbeid er kompleks. Over en lang tidsperiode har Norge hatt høye nivåer på begge, sammenlignet med andre OECD land. Det siste tiåret har imidlertid fertilitetstallene i Norge falt, og med en slik fart at de nå ligger under gjennomsnittet i EU. De nylige ...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Alternative Work Arrangements and Worker Welfare

Bruken av alternative tilknytningsformer i arbeidslivet har økt i mange OECD land de siste årene. Økt fragmentering av produksjonskjeder har ført til økt bruk av underleverandører, selvstendige oppdragstakere og bemanningsbyråer. I tillegg er veksten i digitale plattform- og såkalt «gig»- arbeid ...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

When Robots meet the Nordic model: job creation, destruction or retraining? (RoboNord)

Formålet med dette prosjektet er å undersøke virkningen av robotisering på ferdighetskrav og arbeidsmarkedsutfall for både bedrifter og enkeltpersoner. Vi vil studere disse effektene både på individ- og bedriftsnivå. For å fange opp overveltningseffekter av robotisering vil vi også gjennomføre an...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Downplaying difference? How ethnic minorities navigate discrimination in Norway

Et hovedformål med NAVIGATE er å bidra med systematisk kunnskap om konsekvensene av diskriminering for minoriteters valg og muligheter i det norske arbeidsmarkedet. Diskriminering bryter med de mest grunnleggende verdiene i moderne samfunn. Selv i egalitære velferdsstater som Norge, vet vi at etn...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Inclusion of Children and Youth in Organized Leisure in Local Communities in Norway (ICYVOL)

Prosjektet (ICYVOL) undersøker faktorene som utover individuelle og familieressurser genererer ulikheter knyttet til barn og unges deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter. Barn og unges deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter har positive effekter på deres psykososiale utvikling og livssj...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES Horisont Europa rammebevilgning 2021-2022 Institutt for samfunnsforskning

Institutt for samfunnsforskning har som ambisjon bedre gjennomslag på den europeiske forskningsarena de kommende årene. Dette prosjektet inngår i instituttets strategiske arbeid for å innfri denne ambisjonen. Instituttet vil arbeide via flere akser. Den strategiske delen av arbeidet innebærer å ...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

LabRec - Labor Demand in Crisis and Recovery

Formålet med prosjektet er å studere endringer i etterspørselen etter arbeidskraft gjennom og etter den pågående korona-krisen. Den første delen av prosjektet begynner med å følge endringer i nye jobb-utlysninger basert på data fra NAV. Prosjektet sammenlikner utviklingen i etterspørselen etter a...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Shipping Off Labour: Changing Staffing Strategies in Globalized Workplaces

Skipsverftsindustrien framstilles ofte som selve symbolet på økonomisk globalisering. Verft basert nord og vest i Europa har i en årrekke satt ut deler av produksjonen til land som Polen og Romania. I tillegg er det omfattende bruk av arbeidskraft fra disse landene, eksempelvis i norske verft. De...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Collective Organisations, Support and Sustainability

Collective Organisations, Support and Sustainability (Colossus) fokuserer på arbeidsgiverorganisering, fagforeninger og kollektive avtaler. Colossus fremskaffer kunnskap om strukturelle årsaker til hvorfor arbeidsgivere og arbeidere slutter kollektive avtaler og årsaker til at slike avtaler ikke ...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Comparing Histories of Antisemitism in Contemporary Europe

Prosjektet har til hensikt å studere antisemittismens historie i Europa siden Den kalde krigens slutt. Dette skal gjøres ved å spore antisemittismens utviklingslinjer over tid og på tvers av ulike land med hensyn til fenomenets utbredelse og intensitet. Det stilles to hovedspørsmål: 1) Hva karakt...

Awarded: NOK 7.4 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Shades of Grey: Negotiating Age Norms, Class and Gender in the time of Pension Reform

Pensjonsreformen i 2011 har gjort det mye mer lønnsomt for eldre arbeidstakere å stå lengre i jobb. Likevel kan ikke arbeidstakere alltid velge fritt når de skal gå av, arbeidsgiveren har også et ord med i laget. Mens den gamle førtidspensjonen AFP ga arbeidsgivere medfinansieringsansvar for ført...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Inkludering av barn og unge i frivilligheten (UNGFRI)

Deltakelse i frivillighet og fritidsaktiviteter er en viktig kilde til fellesskap, tilhørighet og mestring for barn og unge. Organisasjonsdeltakelse kan også være en viktig skole i demokrati. Det er derfor et mål med frivillighetspolitikken å legge til rette for aktiv deltakelse blant barn og ung...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Oslo

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Institutt for samfunnsforskning (ISF)

...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Oslo

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Voluntary organizations in local emergency management

Prosjektet studerer frivillige aktørers rolle i lokalt beredskaps- og redningsarbeid i Norge og Danmark, med spesielt fokus på samarbeidet mellom frivillige beredskapsorganisasjoner, offentlige beredskapsetater og lokale myndigheter. Når en krisesituasjon oppstår kreves ofte ressurser utover d...

Awarded: NOK 11.8 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Aktivt medborgerskap i et pluralistisk samfunn – Hvordan kan ideelle og kommersielle velferdsaktører bidra?

En mer sammensatt og krevende befolking har mer ulike preferanser, prioriteringer og kvalitetsforståelser. Dette utfordrer den norske og skandinaviske tradisjonen med enhetlige tjenester av høy kvalitet; der innbyggere gis rettigheter utfra sine behov, men ikke nødvendigvis bredde i det substansi...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Power, Structure and Technology - Opportunities and Challenges for the Labour Market (PST)

Teknologiske endringer, for eksempel innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IK) og roboter, og offentlig politick påvirker bedrifters tilpasningsmuligheter, og de påvirker deres beslutninger om hvordan, hvor, når og hva som skal produseres. I mange land blir slike beslutninger tatt i sam...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Oslo

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Research Policy and the Boundaries of the Ideal Academic

Hva skal til for å bli den ideelle akademiker i vår tid? I REBOUND-prosjektet skal vi undersøke hva slags «forskertyper» som søker seg til og vurderes som best kvalifisert til toppstillinger i akademia, og hvilke konsekvenser det har for likestilling og mangfold. Dagens sektor kjennetegnes av økt...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Far right politics online and societal resilience

Fremveksten av digitale medier har skapt nye muligheter for produksjon og distribusjon av innhold, samt organisering og mobilisering av grupper som tilhører ytre høyre. FREXO-prosjektet studerer de politiske og samfunnsmessige konsekvensene av denne utviklingen. I prosjektet brukes "ytre høyre" s...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Determined to Succeed? Maturation, Motivation and Gender Gaps in Educational Achievement

I Norge og de fleste industrialiserte land, gjør jenter det bedre på skolen enn gutter. Unge kvinner får bedre karakterer, fullfører videregående skole i større grad og har større sannsynlighet for å ta høyere utdanning enn unge menn. Prosjektet har som mål å øke kunnskapen om hvorfor jenter s...

Awarded: NOK 12.4 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

The Norwegian Local Election Studies of 2019 and 2023

Dette prosjektet viderefører og fornyer de norske lokalvalgsundersøkelsene, som har blitt gjennomført siden 1995 ved Institutt for samfunnsforskning i Oslo, i nært samarbeid med andre forskningsinstitusjoner. Vi bygger videre på serien av tidligere studier, og viderefører både den institusjonelle...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Changing Health And Skills Requirements in the Labour Market

Prosjektet tar for seg nye endringer i krav til kvalifikasjoner og helse i arbeidsmarkedet som følge av teknologisk endring og globalisering. For å avdekke disse endringene benytter vi oss av registerdata i hovedsak fra Norge, men også fra USA, der vi samarbeider med Harvard University og NBER. ...

Awarded: NOK 10.2 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Communication Power of Politicians in a Digital Age. Consequences for Participation and Democracy

Et sentralt premiss for forskningsprosjektet CEPOL er at digitalisering av offentligheten kan utfordre medienes tradisjonelle rolle som portvoktere og formidlere av politisk informasjon. Samtidig åpnes nye muligheter for politikere til å sette agendaen og for en annen type kommunikasjon mellom fo...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Coping with flexibility. Behavioral adaptations to the new pension system and their consequences in a lifetime perspective

Hensikten med «Coping...»-prosjektet har vært å analysere hvordan eldre arbeidstakere i Norge tilpasser seg den nye fleksibiliteten i det reformerte pensjonssystemet. Vi har særlig tatt utgangspunkt i det som kan se ut som et paradoks - at andelen som begynner å ta ut pensjon tidlig har økt klart...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Technology and Work: Linking workers? and firms? responses to the 4th industrial revolution (TWL)

Se vedlegg

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Migrant Access to Welfare Rights across Political Economies

In principle, EU migrant workers have equal rights to social security throughout the EU. In effect, however, this is not the case: some are reportedly excluded from unemployment allowances, while others do not have access to family benefits. The aim of this project is to examine the experience of...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2017-2018

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Immigration and Support for the Welfare State: Local and Institutional Responses

Gjennom fire ulike delprosjekter har vi studert hvordan økt innvandring henger sammen med holdninger til innvandring, støtte til partier som ønsker å begrense innvandring, og oppslutning om fagforeninger og andre trekk ved velferdsstaten. Prosjektet har resultert i seks vitenskapelige artikler, h...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Oslo

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Samepolitikkens grenser: Innenfor- og utenforposisjoner i samisk samfunnsbygging

Prosjektet handler om ulik grad av tilknytning til det samiske samfunnet og det samiske politiske systemet i Norge og Sverige: Hvem er "innenfor" og "utenfor"? I hvilken grad trekkes det grenser mellom dem som inkluderes i samisk samfunnsbygging og samisk politikk, og dem som står utenfor? Et...

Awarded: NOK 6.1 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Oslo