0 projects

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

REVOLUSJON – Etablere innovasjonsløp for å revolusjonere hydreringsmonitorering i helsetjenesten.

Væskeforstyrrelser, både dehydrering og overhydrering, er en stor utfordring både i primær- og spesialisthelsetjenesten. National Health Service (NHS) estimerer at det kan spares ca. 10 milliarder NOK ved å opprettholde en sunn væskebalanse blant pasienter i Storbritannia. Problemet vokser raskt...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2023-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Fluid monitoring for Heart Failure Patients

I Europa rammer hjertesvikt minst 15 millioner mennesker og forårsaker mer enn 1,8 millioner sykehusinnleggelser. Den estimerte årlige kostnaden for hjertesvikt er omtrent 2% av europeiske helseutgifter, noe som tilsvarer ca. 283 milliarder kroner. I Norge anslås sykehusets årlige behandlingskost...

Awarded: NOK 14.2 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Teknisk mulighetsstudie av et potensielt nytt brukervennlig, nøyaktig og rimelig sensorsystem for EKG-måling og deteksjon av hjerteflimmer.

"Feasilbility-study" for et nytt sensorsystem for EKG-monitorering som er rimiligere og mer brukervennlig sammenlignet med det som er tilgjengelig på markedet i dag. Prosjektets overordnende mål er å utvikle, teste og verifisere et potensielt nytt brukervennlig, nøyaktig og rimelig sensorsystem f...

Awarded: NOK 0.16 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Søknad om støtte til å etablere H2020 FTI-prosjekt for utvikling, klargjøring og demonstrasjon av produkt for medisinsk avstandsoppfølgning.

Målet med H2020-prosjektet er å utvikle, klargjøre og demonstrere et helheltig og full-integrert sensorsystem for medisinsk avstandsoppfølgning bestående av: 1) kroppsbårne sensorplastre som måler ulike parametere i kroppen og sender data videre til en IoT-hub; 2) en IoT-hub (gateway) som motta...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2019-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Søknad om støtte til å etablere H2020-prosjekt for utvikling, klargjøring og demonstrasjon av produkt for medisinsk avstandsoppfølgning.

Målet med H2020-prosjektet er å utvikle, klargjøre og demonstrere et helheltig og full-integrert sensorsystem for medisinsk avstandsoppfølgning bestående av: 1) kroppsbårne sensorplastre som måler ulike parametere i kroppen og sender data videre til en IoT-hub; 2) en IoT-hub (gateway) som motta...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2018-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

EUROSTARS-EUROSTARS

E!12158 Mode Vivo - et innovativt sensorplaster til forebygging av dehydrering blant eldre

Dehydrering blant eldre er en global utfordring som er forbundet med alvorlige personlige helsekonsekvenser og betydelige samfunnsøkonomiske kostnader. For å løse utfordringen trengs nye praktiske og nøyaktige metoder for å forebygge dehydrering. I tråd med dette utvikler Mode Sensors AS, i samar...

Awarded: NOK 4.8 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

Mode Vivo - sensorplaster som forebygger dehydrering blant eldre

Den norske legeforeningen anslår at ca 60% av alle eldre, både hjemmeboende og sykehjemsboende, er enten underernærte eller dehydrerte. Ikke bare bidrar dette til redusert livskvalitet, det er også meget tidkrevende og dyrt for helsesektoren. Mode Sensors AS utvikler en ny metode for tidlig opp...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Utarbeidelse av søknad om tilskudd gjennom Eurostars-2 programmet

Målet med Eurostarsprosjektet er å utvikle en integrert prototype av Mode Vivo - et kroppsbåret, bruk-og-kast og tilkoblet sensorplaster som designet for å forebygge dehydrering blant eldre. Formålet/ ambisjonen med prosjektet er å utvikle et sensorkonsept som vil forbedre helse- og omsorgssekt...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2017-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Mode Hydration tracker

Prosjektets formål er å utvikle en robust kroppsbåren sensor for måling av hydreringsgrad. I 2012 anslo den Norske Legeforeningen at opptil 60% av alle eldre, både hjemmeboende og på institusjon, var underernærte eller i risikosonen for underernæring eller dehydrering. Mode Sensors utvikler derfo...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

Mode Hydration Tracker

Menneskekroppen består av ca 60-70% vann, og er avtagende med alderen. En sunn væskebalanse er derfor kanskje den viktigste forutsetningen for god helse. Ved kun små avvik vil man kunne oppleve ubehagelige symptomer som konsentrasjonsvansker, dårlig humør og sterkt redusert fysisk og kognitiv pre...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage