0 projects

FINANSMARK-Finansmarkedet

Can responsible investment induce sustainable corporate behavior? Evidence from the worlds largest equity investor

Med ansvarlige investeringer menes at man tar hensyn til miljø, sosiale forhold og eierstyring (ESG) i bedriftens beslutninger. Det har vært en økende interesse for slike ansvarlige investeringer de siste årene. Mange investorer og kapitalforvaltere avstår nå fra å kjøpe aksjer i selskaper som bl...

Awarded: NOK 4.7 mill.

Project Period: 2023-2027

Location: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

The returns to housing ownership – Mechanisms and long-term effects

Bolig er en viktig del av norske husholdningers eiendeler, mange husholdninger har mesteparten av sine formuer i selveid primærbolig. Den høye boliggjelden som følger beskrives som en av de største risikoene for finansiell stabilitet. Derfor er det viktig å forstå hvordan boligmarkedet fungerer f...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2023-2027

Location: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Connecting the dots: Automated inference for large scale Bayesian econometric models

Moderne finansielle markeder er tett sammenvevd og har en rekke ikke-lineære egenskaper slik som tidsvarierende volatilitet. Modeller innen finansiell økonometri som brukes for å få innsikt i slike markeder må kunne gjenskape slik ikke-lineær oppførsel, noe som gjør konvensjonelle lineære økonome...

Awarded: NOK 4.3 mill.

Project Period: 2023-2027

Location: Rogaland

FINANSMARK-Finansmarkedet

Hvitvasking, skatteflukt, krumspring og korrupsjon i en digital verden – hvordan påvirkes finansmarkedene?

...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2023-2025

Location: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Portfolio choices of Norwegian investors III

Prosjektet tar opp hvordan individuelle investorer i Norge responderer til sjokk; utrulling av bredbåndskabler og overgang til rask og pålitelig internett på 2000-tallet; endringer i budsjettet, og introduksjon av nye aktivaklasser. Prosjektet bygger på to tidligere forskningsprosjekt ledet av Hv...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2023-2026

Location: Vestland

FINANSMARK-Finansmarkedet

Divesting and voting - theoretical and experimental evidence of equilibrium implications

Å sikre et grønt skifte for å unngå global oppvarming er trolig den viktigste og største utfordringen i vår tid. Bedrifter står bak store utslipp, men samtidig er ny, grønn teknologi utviklet av bedrifter svært viktig for å løse klimaproblemene. Dette betyr at bedrfitene vil spille en avgjørend...

Awarded: NOK 0.56 mill.

Project Period: 2023-2024

Location: Vestland

FINANSMARK-Finansmarkedet

The 4th BI Conference on Corporate Governance

Two-day conference arranged by the Centre for Corporate Governance Research (CCGR) at BI Norwegian Business School with top researchers in the area of corporate governance from North America and Europe. Day 1 contains a workshop with NBIM as well as a social event and dinner, day 2 contains the a...

Awarded: NOK 0.31 mill.

Project Period: 2023-2023

Location: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Øke engasjementet og kunnskapen om pensjon og egen tjenestepensjon

...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2023-2023

Location: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

KÅKÅnomics 2022 - Nordens, første, beste og morsomste økonomifestival

...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2022-2022

Location: Rogaland

FINANSMARK-Finansmarkedet

The IAAE 2023 Annual Conference at BI Norwegian Business School, 27-30 June 2023

Formelt sett startet forberedelsene våre til å arrangere den årlige konferansen til International Association of Applied Econometrics (IAAE) i juni 2023 ved Handelshøyskolen BI den 1. september 2022. Forberedelsene går i henhold til planen. Framgangen vår kan følges på den nylig opprettede nettsi...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2022-2023

Location: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Aksjer og næringsliv

...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2022-2023

Location: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Central banks and international law

The two day seminar and the subsequent publication of papers in a special edition jounral of European business law review, forms part of the project funded by Finansmarkedsfondet “Central banks expanding role in financial markets” 315503. More specifically it is part of the implementation of the ...

Awarded: NOK 80,000

Project Period: 2022-2023

Location: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

AI enriched journalism to investigate illicit financial flows

Panama Papers, Paradise Papers, Pandora Papers og andre lekkasjer har vist omfanget av problemet med illegitime finansstrømmer. FNs bærekraftsmål understreker behovet for å forstå bedre hvordan illegitime økonomiske strømmer skjer, samt de samfunnsmessige konsekvensene av slike strømmer. Journali...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2022-2025

Location: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Home equity and private firm financing

Verdien av eiernes boliger hjelper dem med å finansiere bedriftene sine, og i våre foreløpige resultater finner vi at eiere faktisk låner mot sikkerhet i hjemmene sine for å få ny kapital til å skyte inn i bedriftene sine. I dette prosjektet vil vi undersøke viktigheten av denne finansieringskil...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2022-2023

Location: Vestland

FINANSMARK-Finansmarkedet

Lærebok i privat økonomi på samisk for elever i siste året på ungdomsskolen og elever i videregående skole

...

Awarded: NOK 0.35 mill.

Project Period: 2022-2023

Location: Innlandet

FINANSMARK-Finansmarkedet

The 4th Scandinavian Accounting Research Conference (BI)

Konferansen samlet 59 deltakere og ble gjennomført på Handelshøyskolen BI 2. og 3. september 2022. En viktig målsetting med konferansen er å skape nettverk mellom faglige som er i ulike stadier av deres akademiske karrierer, og deltakerlisten reflekterte dette: 18 var doktorgradsstudenter, 20 var...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2022-2022

Location: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Støtte til årsrapport for nyetablert initiativ for å øke andel kvinner i toppledelse og spesialistfunksjoner i norsk finansnæring

...

Awarded: NOK 0.81 mill.

Project Period: 2022-2023

Location: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

"Kvinner empowerment og privat økonomi"

...

Awarded: NOK 0.24 mill.

Project Period: 2022-2022

Location: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Heterogeneous Investors and Asset Allocations

I dette prosjektet undersøker vi hvordan norske husholdninger respondere på endringer i pengepolitikken, samt hvordan aktivaallokering varierer med personlig erfaring og utdanningsbakgrunn. Vi fokuserer spesielt på det pengepolitiske sjokket og undersøker om husholdninger overfører pengepolitikk ...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2022-2025

Location: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Investors in green bonds and financial resilience.

Prosjektets mål er å empirisk kartlegge karakteristikker ved grønne porteføljer samt den finansielle robustheten til investorer i grønne eiendeler. Populariteten til grønne obligasjoner er rekordhøy som følge av høy etterspørsel etter investeringer som adresserer klimarisiko og sosial ulikhet. Li...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2022-2025

Location: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Finansiell kunnskap og mestringstro blant nordmenn 2021

...

Awarded: NOK 0.55 mill.

Project Period: 2022-2023

Location: Agder

FINANSMARK-Finansmarkedet

Korrupsjon i og utenfor finansmarkedet. Hva kan vi lære av etterforskning av mistanke om korrupsjon i perioden 2010-2020?

...

Awarded: NOK 0.23 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Benefit corporations

Prinsippet om at styrets oppgave først og fremst er å maksimere aksjeverdien møter ofte kritikk blant de som mener at andre interessegrupper (eng. «stakeholders») enn aksjonærene (ansatte, kreditorer, leverandører, politikere) skal være med å ta selskapets investeringsbeslutninger. Men, dette kan...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Vestland

FINANSMARK-Finansmarkedet

Fra policy til praksis - Bærekraftig videreutvikling av finansbransjen i Norge.

Rammevilkårene for finansbransjen knyttet til bærekraft, etikk og klimarisiko er i ferd med å endres radikalt. Kravene til alle sektorer for å gjennomføre en bærekraftig omstilling øker, og EUs taksonomi for finansbransjen vil i årene som kommer puste finansaktørene i nakken. Etisk bankguide har ...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Central banks expanding role in financial markets

Dei siste to tiåra har sentralbankar fått ei større rolle i samband med handtering av økonomiske kriser. Denne tendensen har ein særleg sett i etterkant av utbrottet av den globale finanskrisa i 2007 og igjen i samband med covid-19- pandemien. I samband med desse krisene har for eksempel sentralb...

Awarded: NOK 3.7 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Flere kvinner i frontfinans

Prosjektet er sammensatt av flere deler. Hovedprosjektet vil være å gjennomføre en spørreundersøkelse mot relevante målgrupper for å kartlegge våre hypoteser om kvinner i fronfinans. Innsikten fra undersøkelsen vil danne grunnlaget for en rapport, med budskap og tiltak som KIFF skal benytte til ...

Awarded: NOK 0.85 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Environmental, social and governance (ESG) investing

ESG (Environmental, Social and Governance) investering eller "bærekraftig investering" er en investeringsstrategi som i større grad fokuserer på den langsiktige innvirkningen på miljøet og samfunnet, og i mindre grad på avkastning. ESG-konferansen på BI vil tiltrekke foredragsholdere fra biologi,...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Publiseringsstøtte for Norsifs håndbok: Guide to ESG Integration in Fundamental Equity Valuation

Vi søker med dette om støtte til tilrettelegging og publisering av håndboken Guide to ESG Integration in Fundamental Equity Valuation.utgitt av Norsif - Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer, i samarbeid med forskere ved Norges Handelshøyskole. Norsif er en uavhengig forening f...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

EUs Green Deal, klimarisiko og finansmarkedet: Hva bør ansatte, investorer og kunder vite?

I et landskap i rask endring ser Finansforbundet og Norsk klimastiftelse behovet for å tilføre ansatte i finansbransjen, investorer og interesserte kunder saklig, gjennomarbeidet og oppdatert stoff om hva EUs taksonomi og «Green Deal» vil bety for norsk finansnæring og kundene, om hvilken klimari...

Awarded: NOK 0.74 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Vestland

FINANSMARK-Finansmarkedet

Allmennrettet formidling av finansmarkedsforskning på forskning.no

Et toårig prosjekt med følgende komponenter: • Modul 1: Kompetansebygging i forskning.no-redaksjonen gjennom møter med miljøer i Norge som jobber med finansmarkedsforskning. Kartlegging og kontakt vil gi innsiktsartikler. • Modul 2: Artikler og -serier om forskning på finansmarkedet, politisk ø...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Oslo