0 projects

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Airborne Microplastic Detection, Origin, Transport and Global Radiative Impact

Luftbåren mikroplast (<5 mm i størrelse) anses som nye forurensninger som nylig har dukket opp. På grunn av den minimale størrelsen, tettheten og de ikke-sfæriske formene (f.eks. fibre), blir den lett re-suspendert fra bakken med turbulente vindkast og fra havoverflaten når bobler brister og føre...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2023-2027

Location: Viken

SIRKULÆRØKONOMI-Sirkulær økonomi

Efficient Recycling of E-Waste through Automated and Intelligent Resource Dataflow

Raske teknologiske fremskritt med økende bruk av IKT har akselerert genereringen av elektronisk avfall (ee-avfall) som inneholder en stor andel verdifulle ressurser. I tillegg vil realiseringen av det grønne overgangsmålet under det europeiske «Grønne givet» avhenge sterkt av fremskrittene innen ...

Awarded: NOK 14.6 mill.

Project Period: 2023-2027

Location: Viken

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Risk Governance of Nanotechnology Conference “Future-proof Approaches for Risk Governance – Lessons Learned from Nanomaterials”

As coordinator of the H2020-NMBP-13 project RiskGONE (Science-Based Risk Governance of Nano-Technology), NILU is organizing an international conference addressing future challenges in risk governance of nano- and advanced materials. This activity is carried out in collaboration with the other two...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2023-2023

Location: Viken

RETUR-EU-Retur-EU

RETUR-EU NILU

...

Awarded: NOK 23.3 mill.

Project Period: 2023-2030

Location: Viken

RBGRUNMILJ-Res.bas.grunnbev.miljøinst

Grunnbevilgning - NILU

...

Awarded: NOK 34.7 mill.

Project Period: 2023-2023

Location: Viken

FORNY20-FORNY2020

Innovasjon innen miljøteknologi

Nye tjenester/ny teknologi som vil bidra til å utvikle et bærekraftig grønnere samfunn NILU, med sin kompetanse innen miljø, luftkvalitet, miljøgifter og deres effekt på helse, bærekraftige systemer og sirkulær økonomi forventer å skape/utvikle nye/forbedrede kommersielle tjenester/teknologi, so...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2023-2024

Location: Viken

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

NILUs søknad om STIM-OA for 2021

Hensikten med ordningen er å sikre at resultater fra offentlig finansiert forskning er åpent tilgjengelig, i form av å bidra med støtte som letter forskernes overgang til åpen publisering.

Awarded: NOK 46,000

Project Period: 2022-2022

Location: Viken

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Aerosol, Clouds, and Trace gases Research InfraStructure in Norway

Forskningsinfrastrukturen ACTRIS (Aerosols, Clouds, and Trace gases Research Infrastructure) er en forskningsinfrastruktur som settes opp for forskning på aerosoler, skyer og sporgasser i atmosfæren. Hovedfokus ligger på å bedre forståelsen av hvordan disse kortlivede klimadriverne virker på hver...

Awarded: NOK 42.8 mill.

Project Period: 2022-2031

Location: Viken

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Modelling pathways, transport and fate of Organic Contaminants in Marine Environments (MOCME)

Persistent Organic Pollutants (POPs) and many other hazardous organic contaminants (HOCs) bioaccumulate in marine food webs. While many models have been developed for predicting HOC behavior in the marine environment, most such models do not explicitly account for the quantitative link between (i...

Awarded: NOK 0.44 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Viken

KLIMAFORSK-Stort program klima

Reliable global methane emissions estimates in a changing world

I REGAME - REliable Global Methane Emissions estimates in a changing world, kombinerer vi avanserte målinger fra land, hav og atmosfære med modeller for å forstå hvorfor atmosfærisk metan (CH4) øker, og videre undersøker vi om metanreservoarer i Arktis vil kunne frigjøre betydelige mengder metan ...

Awarded: NOK 24.2 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Viken

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Plastic pollution; global sources causing consequences for the Arctic, Towards international state-of-the-art understanding and education

Vi finner marin plastavfall overalt, men det eksisterer fortsatt store kunnskapshull om geografisk distribusjon og kilder, samt effekter på økosystemet og hvilke metoder som fungerer best for å identifisere og telle plastforurensning. Det arktiske havet og tilstøtende havområder er godt forbundet...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Viken

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling 2 NILU (2021-2023)

I dette prosjektet vil målinger av drivhusgassen metan brukes sammen med en atmosfærisk kjemitransportmodell (ACTM) for å utarbeide et «ovenfra-og-ned» estimat av metanutslippene fra kilder på høye nordlige breddegrader. Atmosfærens innhold av metan kan måles med forskjellige metoder, for eksempe...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Viken

KLIMAFORSK-Stort program klima

Forskning fra pol til pol: Slik arbeider en klimaforsker i Arktis og Antarktis

Gjesteutstillingen «Oppdrag luft: Klimaforskning i Arktis og Antarktis» sto i Klimahuset på Naturhistorisk museum på Tøyen i Oslo fra 14. februar 2022 til 6. februar 2023. I utstillingen fikk publikum vite hvordan forskere og ingeniører fra NILU overvåker pådriverne til klimaendringene. Klima- og...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Viken

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES-ramme 2021-2022 NILU

NILU er etablert for å bidra til anvendt kunnskapsproduksjon for samfunnet og næringsliv på spørsmål primært knyttet til atmosfæren – både per se, som transportmiljø for forurensningene, og som et eksponeringsmedium både for mennesker og naturen, med tilhørende effekter. NILUs forskning er preget...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Viken

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling 1 NILU (2020-2023)

Målinger fra satellittinstrumenter er svært nyttige for å studere atmosfærisk sammensetning. Siden instrumentene gir et estimat som er vertikalt integrert fra bakken til toppen av atmosfæren, gir ikke satellittmålingene et direkte estimat på luftkvaliteten ved bakken der folk oppholder seg. Denne...

Awarded: NOK 4.1 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Viken

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Aerosols, Clouds, and Trace gases Research InfraStructure in Norway - ESFRI Support Activity

I rapporteringsperioden har hovedaktiviteten vært på forberedelse og deltakelse på IAC-møter, og arbeidet mot at ACTRIS skal bli en ESFRI med «landmark» status. Det har vært en serie på 10 IAC-møter i løpet av rapporteringsperioden. Forberedelsene gjøres sammen med Sandrine Bernard, den norske de...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Viken

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Plastic Cycle (PLASTCYC); Optimizing Resource Efficiency while Minimizing Recycling of Hazardous Chemicals in a Circular Economy

Plast er basert på fossile ressurser, som olje, og skal kunne brukes, repareres og/eller resirkuleres flere ganger før de mister sine opprinnelige egenskaper. Men siden plastmaterialet tilsettes ulike tilsetningsstoffer for å øke holdbarheten eller fleksibiliteten, påvirkes imidlertid resirkulerb...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Viken

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Søknad om støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2019

Et tiltak for å fremme åpen publisering av vitenskapelige studier.

Awarded: NOK 88,000

Project Period: 2020-2020

Location: Viken

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Analysis techniques for quantifying nano-and microplastic particles and their degradation in the marine environment

Metoder for analyse av mikroplast (MP) kan grovt deles i to kategorier; enkle og budsjettvennlige eller mer avanserte og kostnadskrevende. Felles for alle eksisterende metoder er at de fortsatt krever mer utvikling og validering. Det er behov for billige og raske metoder for identifisering av et ...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Viken

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Fluxes and Fate of Microplastics in Northern European Waters

Prosjektet FACTS vil skape ny kunnskap og forbedre vår forståelse av kilder, transport, forekomst og skjebne til små mikroplaster i de nordlige marine farvannene. FACTS vil kombinere de nyeste metodene for å beskrive transport og geografiske kilder til mikroplastforurensning. Vi vil også undersøk...

Awarded: NOK 0.90 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Viken

FORNY20-FORNY2020

MP: PrecX - Hyperlocal precipitation forecast everywhere in the world on a simple demand?

PrecX-prosjektet vil utvikle en hyperlokal og nøyaktig nedbørsprognose; en digital løsning for vannkraftrelaterte selskaper for enkelt å få skreddersydde prognoser. Vannkraftselskaper er avhengige av nøyaktige prognoser da dette er sentral informasjon for å predikere vannføring i elver og til-ren...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Viken

SSF-Svalbard Science Forum

Re-evaluation and Homogenization of Aerosol Optical Depth Observations in Svalbard

The main purpose of this project is to integrate observations of atmospheric parameters of great importance for climate change (aerosol optical depth, aerosol Ångstrøm exponent, aerosol black carbon content) in and around Svalbard. These observations have been performed at different places and wi...

Awarded: NOK 0.49 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Viken

SSF-Svalbard Science Forum

Aerosol Flux in Arctic, Ris-ID: 11390

A fundamental understanding of Arctic feedbacks, between polar changing ocean and atmosphere, is necessary for the prediction of both Arctic and Global Climate. Furthermore, lack of fundamental understanding of processes controlling the source of aerosols is isolated by the IPCC as the main reaso...

Awarded: NOK 41,000

Project Period: 2020-2021

Location: Viken

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Glutamate Oxaloacetate Transaminase Nanoparticles targeted to the Brain for Neuroprotection in Ischemic Stroke - GOTTARG

Akutt hjerneslag fører årlig til om lag 6,5 millioner dødsfall og er en av de viktigste årsakene til dødsfall og uførhet i verden i dag, og bedre behandling er nødvendig. Hjerneslag blir i dag behandlet med blodproppoppløsende midler, men mange får ingen tilfredsstillende behandling og man regner...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Viken

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

CeO2 Nanoparticles-assisted stem-based cell therapy: an innovative nanopharmaceutical approach to treat retinal degenerative diseases-CELLUX

Målet for prosjektet CELLUX er å utvikle en ny type øyedråper for behandling av aldersrelatert nedbrytning av makula (del av netthinna) (Age Macular Degeneration, AMD), basert på CeO2 nanopartikler som i kombinasjon med en stamcellebasert behandlingsstrategi kan stanse degenerasjon og gjenopprett...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES2020 Ramme 2020

NILU har i over 20 år deltatt i EUs rammeprogram for forskning, (Framework programmes, FP) med betydelig suksess. Dette er bygget på deltagelse i internasjonalt forskningssamarbeid som går mye lenger tilbake i tid. Samarbeidet har utviklet seg både tematisk og i forhold til rollene NILU innehar i...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Viken

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2018

Søke støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2018

Awarded: NOK 59,000

Project Period: 2019-2019

Location: Viken

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Integrated Risk Assessment Framework for Evaluating the Combined Impacts of Multiple Pressures on Arctic Ecosystems

Arktiske økosystemer utsettes i dag for en rekke påvirkninger. To av hovedutfordringene er klimaendringer og eksponering for langtransporterte og persistente miljøgifter som hoper seg opp i næringskjedene. Disse temaene har stort sett blitt forsket på hver for seg, men det er et stort behov for å...

Awarded: NOK 18.9 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Viken

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Risk Governance of Nanotechnology Workshop

Engineered nanomaterials (ENMs) provide the opportunity for breakthroughs in health care, chemical and technology industry. However, ENMs' unpredictable impact on human health generates increasing concern from the public, academia, and governments worldwide. ENMs are subject to REACH/CLP regulat...

Awarded: NOK 60,624

Project Period: 2019-2019

Location: Viken

INSTFUS-Instituttfusjon og -samarbeid

INSTFUS-midler til NILU

...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Viken