259 projects

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2015

STIM-OA gjelder alle fagfelt og er åpen for alle godkjente forskningsinstitusjoner i Norge. Se Forskningsrådets definisjon av forskningsinstitusjon. STIM-OA-ordningen dekker kostnader til publisering av artikler i tidsskrift med fullverdig åpen tilgang ("Gull Open Access"). Ordningen dekker ikke...

Awarded: NOK 38,000

Project Period: 2016-2016

Location: Viken

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2015

Søknaden gjelder Forskningsrådets utlysning vedr. støtte til å dekke norske forskningsinstitusjoners kostnader til artikkelavgifter ved åpen publisering (Open Access).

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2016-2016

Location: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Stimuleringsmidler Open Access Akershus universitetssykehus

Stimulere til flere publikasjoner i Open Access tidsskrifter.

Awarded: NOK 73,000

Project Period: 2016-2016

Location: Viken

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM-OA Sykehuset i Vestfold

Støtte til åpen publisering 2015.

Awarded: NOK 28,000

Project Period: 2016-2016

Location: Vestfold og Telemark

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Open Access Vestre Viken

Støtte til åpen publisering i Vestre Viken

Awarded: NOK 22,000

Project Period: 2016-2016

Location: Viken

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Åpen tilgang - Publiseringsfond

Opprettelse av publiseringsfond knytter seg til høgskolens arbeid med å gjøre sin forskning offentlig tilgjengelig (Open Access). Høgskolen i Hedmark har i de siste årene utmerket seg i arbeid med åpen tilgang gjennom vårt åpne institusjonelle arkiv, Brage. I tillegg ønsker stadig flere nå å publ...

Awarded: NOK 9,000

Project Period: 2016-2017

Location: Innlandet

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Stimuleringstiltak for åpen publisering (STIM-OA)

Forskningsrådet ønsker at resultater fra offentlig finansiert forskning i størst mulig grad er åpent tilgjengelig. Gjennom STIM-OA-ordningen skal Forskningsrådet bidra til å lette overgangen til åpen publisering. STIM-OA støtter institusjoners publiseringsfond eller lignende ved å dekke inntil 50...

Awarded: NOK 24,000

Project Period: 2016-2016

Location: Innlandet

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2015

Mulighet for å få refundert utgifter til åpen publisering, som kan stimulere til økt åpen publisering.

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2016-2016

Location: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM-OA støtte for 2015

Støtte opp om OA-publisering ved å gi støtte til APC (article processing charges) i OA-tidsskrift som er godkjent i NSD og DOAJ.

Awarded: NOK 9,000

Project Period: 2016-2016

Location: Rogaland

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2015 Universitetet i Nordland (fra 1.1.16. del av Nord universitet)

Prosjektet skal prøve ut og etablere driftsmodell for forskningstjeneste knyttet til å gjøre forskningsresultater ved UiN åpent tilgjengelig, herunder bl.a. o Drive aktivt informasjonsarbeid overfor vitenskapelig ansatte vedrørende OA, OA-publiseringsmuligheter og bruk av OA-fondet, samt forvalte...

Awarded: NOK 25,000

Project Period: 2016-2016

Location: Nordland - Nordlánnda

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Dekking av UiTs publiseringsfonds utgifter for 2015

Dette er en søknad om refusjon av inntil 50 % av vårt publiseringsfonds utgifter til APC i gull-OA-tidsskrifter for året 2015.

Awarded: NOK 0.67 mill.

Project Period: 2016-2016

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2015 - Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Publiseringsfondet ved HBV ga støtte til 12 Open Access-artikler i 2015, sum kr 87059.

Awarded: NOK 44,000

Project Period: 2016-2016

Location: Viken

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM-OA Uni Research 2015

Uni Research slutter seg til Forskningsrådets ønske om at offentlig finansiert forskning i størst mulig grad er åpent tilgjengelig. Uni Researchs vil derfor ha som mål å publisere vitenskapelige publikasjoner i Open Access-tidsskrift, så lenge dette ikke går på bekostning av andre publiseringsmål...

Awarded: NOK 83,000

Project Period: 2016-2016

Location: Vestland

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Søknad om refusjon av utgifter til open Access-publisering ved tidl. HiST

Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) har sidan 2013 hatt eit eige sentralt publiseringsfond. Den 1. jan 2016 fusjonerte HiST inn i NTNU. Men 2016 er eit mellomår før endeleg organisasjon er på plass (pr. 01.01.2017), så det er beslutta at NTNU og tidl. HiST skal ha kvar sine separate rekneskap for bu...

Awarded: NOK 26,000

Project Period: 2016-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

OA-publisering 2015

Høgskolen i Molde har et eget publiseringfond for publisering i Open Access-tidsskrifter, for å stimulere til åpen publisering. Høgskolen i Molde søker med bakgrunn i dette om støtte til 50% av aktuelle kostnader i 2015, jfr. vedlagte artikkelliste.

Awarded: NOK 12,000

Project Period: 2016-2017

Location: Møre og Romsdal

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Stimuleringstiltak for åpen publisering (STIM-OA)

Søknad for støtte til artikkelavgifter (APC) for regnskapsåret 2015.

Awarded: NOK 0.66 mill.

Project Period: 2016-2016

Location: Vestland

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Nansensenterets åpne (AO) publikasjoner i 2015

Nansensenteret publisert 11 artikler i 2015 i journaler son tilfredstiller fri Open Access, hvorav av senteret har dekket publiseringskostnader for 6 publikasjoner, hvorav 2 er i prosess fra Discussion paper til Nivå 1 journal.

Awarded: NOK 25,000

Project Period: 2016-2017

Location: Vestland

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Open Access 2015 Fellessøknad fra Oslo Universitetssykehus HF

Felles søknad for institusjonen. (Tidsplan er tilpasset det som er teknisk mulig å få lagt inn.)

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Havforskningsinstituttet STIM-OA 2016

Dekning av OA APC 2015

Awarded: NOK 93,000

Project Period: 2016-2017

Location: Vestland

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

GenØks artikler i open access - søknad om støtte fra NFR

Søker om dekning av deler av utgifter i forbindelse med open access publisering i 2015. Artiklene som det søkkes støtte om er:

Awarded: NOK 12,000

Project Period: 2016-2016

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

REFUSJON AV AVGIFT TIL OPENACCESS-PUBLISERING

Det er i dag krav om åpen tilgjengeliggjøring av forskningsresultater på nett fra myndigheter og oppdragsgivere, jfr St.meld. 18(2012/2013), Norges Forskningsråd, EU. For å innfri dette kravet forsøker NINAs forskere å velge publisering i OpenAccess-kanaler * der dette er forenlig med å nå så...

Awarded: NOK 49,000

Project Period: 2016-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Søknad om støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2015

Søknad om støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2015

Awarded: NOK 39,000

Project Period: 2016-2016

Location: Agder

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM-OA-Liste over artikkelavgifter (OA), regnskapsført 2015, HiOA

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) vil sikre at avgifter til Open Access-publisering ikke er til hinder for ansattes publisering. Når det gjelder publiseringsstøtte i et Open Access-tidsrkift må søkere demonstrere at: Tidsskriftet er et rent Open Access tidsskrift og registrert i Directory of ...

Awarded: NOK 98,000

Project Period: 2016-2016

Location: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2015

Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2015

Awarded: NOK 45,000

Project Period: 2016-2016

Location: Vestfold og Telemark

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Publiseringsfond

Publiseringsfondet ble opprettet som et pilotprosjekt på et år, med oppstart høsten 2014. Piloten ble evaluert høsten 2015 og prosjektet videreført. Fondets størrelse er økt fra 300 000 kr til 400 000 kr.

Awarded: NOK 66,000

Project Period: 2016-2017

Location: Vestland

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2015

Stimulere til økt open access-publisering i NIHs forskningsmiljøer.

Awarded: NOK 7,000

Project Period: 2016-2017

Location: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering (Open Access) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)2015

NMBU har videreførte Open Access publiseringsfond i 2015 med egenfinansiering på kr. 307 tusen. For regnskapsåret 2014 fikk prosjektet etter søknad fra NFRs STIM-OA program bevilget kr. 121.000 som ble lagt til de egenfinansieringen fra NMBU. Vi hadde da en pott på kr. 428 tusen i publiseringsst...

Awarded: NOK 0.21 mill.

Project Period: 2016-2016

Location: Viken

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering (Open Access) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

NMBU publiseringsfond ble vedtatt av tidligere Univ. for miljø- og biovitenskap (UMB) i 2012 for støtte til åpen publisering med vedtak i Universitetsstyret og tidligere forskningsnemd. For nåværende NMBU ble det etablert et publiseringsfond på kr. 300.000,- for 2014. Det har i prosjektåret 2014 ...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Viken

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Dekking av UiTs publiseringsfonds utgifter for 2014

Dette er en søknad om refusjon av inntil 50 % av vårt publiseringsfonds utgifter til APC i gull-OA-tidsskrifter for året 2014.

Awarded: NOK 0.49 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Nansensenterets åpne (AO) publikasjoner i 2014

Nansensenteret publisert 11 artikler i 2014 i journaler son tilfredstiller fri Open Access, hvorav av senteret har dekket publiseringskostnader for 4 publikasjoner.

Awarded: NOK 23,000

Project Period: 2015-2015

Location: Vestland