0 projects

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

NIFU: Rammebevilgning 2023-2024 for PES Horisont Europa

Prosjektet beskriver NIFUs planer, aktiviteter og milepæler og tilhørende budsjett knyttet til de områder instituttet vil prioritere fremover for å styrke sin deltakelse i Horisont Europa. NIFU søker om støtte til fire aktiviteter: • Utforme strategi og handlingsplan for deltakelse i Horisont E...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2023-2024

Location: Oslo

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning - NIFU

...

Awarded: NOK 18.3 mill.

Project Period: 2023-2023

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

PULSE - Promoting active school travel to improve mood and performance

Rundt 80 % av ungdom verden over oppfyller ikke Verdens helseorganisasjons (WHO) anbefalte aktivitetsnivå. Dette er uheldig fordi fysisk aktivitet er positivt for både fysisk og psykisk helse og kan også øke kognitive prestasjoner. For å kompensere for det lave aktivitetsnivået blant barn og unge...

Awarded: NOK 10.3 mill.

Project Period: 2023-2027

Location: Oslo

KUNNSKAPSGRLAG-Kunnskapsgrunnlag

Rammeavtale for analyser og utvikling av indikatorer for det nasjonale forsknings- og innovasjonssystemet

...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2022-2025

Location: Oslo

KUNNSKAPSGRLAG-Kunnskapsgrunnlag

Anskaffelse Analyse av forskerpersonale og vitenskapelig publisering for fagevalueringer 2022-2024

...

Awarded: NOK 3.7 mill.

Project Period: 2022-2024

Location: Oslo

FORINNPOL-Forskning for forsknings- og innovasjonspolitikk

Oppdrag: Utgivelse av et fagblad for forsknings- og innovasjonspolitikk

...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2022-2025

Location: Oslo

FORINNPOL-Forskning for forsknings- og innovasjonspolitikk

Undersøkelse av pandemiens virkninger på det norske forskningssystemet trinn 2

...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2022-2025

Location: Oslo

KUNNSKAPSGRLAG-Kunnskapsgrunnlag

Anskaffelse av analyse av FoU-andeler i de årlige statsbudsjettene

...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2022-2025

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Educating for the unforseen

Alle typer hendelser vil ha noe uforutsett i seg. Det kan få konsekvenser for deg og meg, de som håndterer slike hendelser og for samfunnet generelt (eks. pandemier, terror, økonomiske kriser og naturkatastrofer). Vårt hovedspørsmål er derfor: Hvordan kan vi forberede oss best mulig for det uforu...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

SIRKULÆRØKONOMI-Sirkulær økonomi

Addressing climate change with innovation in the forest-based industry (Inno4Tree)

Addressing climate change with innovation in the forest-based industry (Inno4Tree) Norges nasjonale strategi for skogs- og trebasert industri har definert flere mål knyttet til økt bruk av tre i byggebransjen. Tre er et fornybart materiale og har et betydelig lavere karbonavtrykk sammenlignet med...

Awarded: NOK 10.4 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Justice for a sustainable transition (Just4SustTrans)

The project will provide an analysis of spatial differences of socio-economic impacts of climate-mitigation measures in the European green transition, across ten European countries, their labour markets, sectors and regions. The project will also provide insights on the repercussions for differen...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Forenklet kunnskapsoversikt over forbruksforskning

...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Oslo

GENPLAN-Gen. planlegging/utredn./eval

Anskaffelse: Faginndeling for nasjonale evalueringer av forskning

...

Awarded: NOK 0.37 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

The missing middle - a comparative study of transitions among low to mid performing students from academic upper secondary school

MISSING MIDDLE: En sammenlignende studie av overgang til høyere utdanning og arbeid blant ungdom som har fullført studieforberedende programmer med gjennomsnittlige eller lave karakterer. Mye av forskningen om overganger i utdanningssystemet er enten orientert om de som gjør det svært bra og som...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

BEHAVIOURAL CHANGE FOR THE EUROPEAN GREEN DEAL

The overall objective of the project is to understand the challenges and opportunities for behavioural, social and cultural changes connected to the implementation of the European Green Deal (EGD). Through a combination of different methodologies and in close interaction with practitioners, publi...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

RelinC: The role of research, skilled labour and innovation in the Coronacrisis.

Hva betyr kriser for næringslivets innovasjonsevne? RelinC-prosjektet vokser ut av den økonomiske litteraturen som studerer forholdet mellom ‘kriser’ og innovasjonsaktivitetene i næringslivet. I kjølvann av COVID19-pandemien utnyttet RelinC et bredt spekter av unike datakilder for: • a vurdere ...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

DIV-AKT-Diverse aktiviteter hak=DI

Eu-SPRI conference on science and innovation policy 2021

This proposal concerns an event in June 2021 that will gather 200-300 leading international researchers in the field of studies of science and innovation policy as well as interested policymakers. Analyses within this area constitute an important foundation for science and innovation policies acr...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Energy Citizenship for a Clean Energy Transition

So far, energy citizenship has predominantly been studied through new practices and roles emerging in the energy transition, such as the shift from consumption to prosumption or the role of energy communities at local level. While such studies are highly relevant, they often neglect dynamic aspec...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

The role of science communication - preparation work

This project will contribute to NIFUs participation in the consortium that prepares an application to Horizon 2020 - SwafS-19-2020 “Taking stock and re-examining the role of science communication”. The call has identified a number of specific challenges with science communication, including new c...

Awarded: NOK 59,999

Project Period: 2020-2020

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Improving the understanding of health research needs.

Our project will develop new methods to classify health and medical research by research type and funding source. Matched with disease burden data, this will allow national, regional and global studies of research alignment in relation to disease burden. First, by comparing alignments with projec...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Re-Structure: Redesigning the Norwegian higher education landscape

Som følge av Strukturreformen som ble lansert i 2015, har landskapet for høyere utdanning i Norge forandret seg mye. Mange universiteter og høgskoler har fusjonert til større enheter og landskapet for høyere utdanning består nå derfor av et stort antall store flercampus universiteter og høgskoler...

Awarded: NOK 15.0 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Oslo

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

BALANSEKUNST - Kvinners vei mot den akademiske toppen

Kvinner og menn har historisk sett vært ulikt representert langs alle trinn av forskerstigen. På de laveste trinnene er det i økende grad balanse mellom kjønnene, men på det øverste trinnet, toppstillingene i akademia, synes full likestilling å ligge langt fram i tid. Formålet med forskningsprosj...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Oslo

FORINNPOL-Forskning for forsknings- og innovasjonspolitikk

Fagbladet Forskningspolitikk

Fagbladet Forskningspolitikk skal stimulere til en kunnskapsbasert debatt om norsk og nordisk forskning, innovasjon og høyere utdanning og bidra til politikkutviklingen på disse områdene. Hovedfokus skal være på forsknings- og innovasjonspolitikk. Tidsskrifter retter seg mot lesere som er invo...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Oslo

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU NIFU

...

Awarded: NOK 0.80 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

International student mobility: drivers, patterns and impacts

Internasjonalisering og internasjonal studentmobilitet (ISM) har stått høyt på den utdanningspolitiske agendaen i Norge. Kvalitet, men også relevans, brukes som begrunnelser for å tilrettelegge for ISM. I MOBILITYprosjektet har vi sett på forutsetninger for, og virkinger av, studentmobilitet med ...

Awarded: NOK 11.8 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

The comeback kids: A longitudinal study of dropouts re-enrolment in upper secondary education

Sammenlignet med den store medieoppmerksomheten omkring frafall, har tilbakevending, det vil si hvem det er som returnerer, hvorfor og hvordan denne andelen kan økes, fått lite oppmerksomhet både blant forskere og politikere. Mye av det vi tenker på som frafall, definert som manglende fullføring ...

Awarded: NOK 6.4 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

RISIS-II (Research Infrastructure for Research and Innovation Policy Studies)

The project is designed to further integrate and 'open' research data infrastructures for the transnational access in the fields of science, technology and innovation. RISIS-II builds on the RISIS-I project under FP-7 (risis.eu). The goal is that RISIS-II will expand the formative user base of th...

Awarded: NOK 59,999

Project Period: 2018-2018

Location: Oslo

FORSKKOMM-Nasjonal kompetansebygging

Samspill og kommunikasjon i samfunnsfaglig energiforskning

Forskningskommunikasjon er en av kjerneoppgavene til forskere og forskningsmiljøer i Norge og skal bidra til at forskningen kommer samfunnet til gode. I dette prosjektet studerer vi forskningskommunikasjon innenfor samfunnsvitenskapelig energiforsking som er et felt som preges av kompleksitet og ...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Robots and Jobs: On the employment effects of new technology

The EU call H2020-SC6-Transformations-01-2018 focuses on the socioeconomic effects of automization, robotization, ?and digitization and its effect on welfare, social security, skills, jobs, occupational health and safety, life quality and distributive fairness. The Commission is concerned that th...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Oslo

FORINNPOL-Forskning for forsknings- og innovasjonspolitikk

The dynamics of technology, trade and regional economic restructuring

Handelslitteraturen beriker vår forståelse av økonomisk omstilling. Vi anvender dataressursene som er tilgjengelige i Norge for å ta opp utvikling av kunnskapsbasen på regionalt nivå og betydningen av økonomisk omstilling. Scoping-prosjektet har tre mål: 1. Det teoretiske arbeidet vil gjennomgå ...

Awarded: NOK 0.82 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Oslo