0 projects

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

BalanseHub Resource Centre for Gender Balance, Diversity and Inclusion in Norwegian Research

BALANSE+ er Forskningsrådets satsning på kjønnsbalanse og mangfold innen norsk forskning for perioden 2023-2028. BALANSE+ er en videreføring og utvidelse av Forskningsrådets BALANSE satsning som arbeidet for kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse. I den nye satsningen står fortsatt k...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2024-2028

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Green and just LAbour Market (GLAM)

Formålet med GLAM er å få ny kunnskap om hvilke konsekvenser en grønn omstilling kan få for ulike grupper i samfunnet. Vi vil gjøre dette gjennom å undersøke hvilke yrkeskategorier og kompetanse vi kan forvente mer og mindre etterspørsel etter. En viktig hensikt med GLAM er å forstå mer om hvorda...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2024-2027

Location: Oslo

JPIURBAN-Urban Europe

Scale-Up and Scale-Out Sharing Capacity for Sustainable Urban Transformation

Deling av varer, infrastruktur og tjenester i byområder er avgjørende for å redusere utslipp og bruke knappe ressurser på en mer effektiv måte. TransScale-prosjektet (2024-2026) undersøker sirkulær- og delingsøkonomiske initiativ knyttet til ulike produkter – mat, byggematerialer, møbler, klær og...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2024-2026

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Designing incentive systems in higher education

Studiestøtten som gis gjennom Lånekassen har gitt mange mulighet til å studere og har dermed bidratt til å gi økt tilgang til høyere utdanning for alle. Samtidig er det viktig for staten å holde kostnadene til studiestøtte på et rimelig nivå. De siste par tiårene har det i økende grad blitt knytt...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2023-2027

Location: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

NIFU: Rammebevilgning 2023-2024 for PES Horisont Europa

Prosjektet beskriver NIFUs planer, aktiviteter og milepæler og tilhørende budsjett knyttet til de områder instituttet vil prioritere fremover for å styrke sin deltakelse i Horisont Europa. NIFU søker om støtte til fire aktiviteter: • Utforme strategi og handlingsplan for deltakelse i Horisont E...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2023-2024

Location: Oslo

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning - NIFU

...

Awarded: NOK 37.8 mill.

Project Period: 2023-2026

Location: Oslo

RETUR-EU-Retur-EU

RETUR-EU NIFU

...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2023-2030

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

PULSE - Promoting active school travel to improve mood and performance

Rundt 80 % av ungdom verden over oppfyller ikke Verdens helseorganisasjons (WHO) anbefalte aktivitetsnivå. Dette er uheldig fordi fysisk aktivitet er positivt for både fysisk og psykisk helse og kan også øke kognitive prestasjoner. For å kompensere for det lave aktivitetsnivået blant barn og unge...

Awarded: NOK 10.3 mill.

Project Period: 2023-2027

Location: Oslo

KUNNSKAPSGRLAG-Kunnskapsgrunnlag

Rammeavtale for analyser og utvikling av indikatorer for det nasjonale forsknings- og innovasjonssystemet

...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2022-2025

Location: Oslo

KUNNSKAPSGRLAG-Kunnskapsgrunnlag

Anskaffelse Analyse av forskerpersonale og vitenskapelig publisering for fagevalueringer 2022-2024

...

Awarded: NOK 3.7 mill.

Project Period: 2022-2024

Location: Oslo

FORINNPOL-Forskning for forsknings- og innovasjonspolitikk

Oppdrag: Utgivelse av et fagblad for forsknings- og innovasjonspolitikk

...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2022-2025

Location: Oslo

KUNNSKAPSGRLAG-Kunnskapsgrunnlag

Anskaffelse av analyse av FoU-andeler i de årlige statsbudsjettene

...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2022-2025

Location: Oslo

FORINNPOL-Forskning for forsknings- og innovasjonspolitikk

Undersøkelse av pandemiens virkninger på det norske forskningssystemet trinn 2

...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2022-2025

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Educating for the unforseen

Alle typer hendelser vil ha noe uforutsett i seg. Det kan få konsekvenser for deg og meg, de som håndterer slike hendelser og for samfunnet generelt (eks. pandemier, terror, økonomiske kriser og naturkatastrofer). Vårt hovedspørsmål er derfor: Hvordan kan vi forberede oss best mulig for det uforu...

Awarded: NOK 12.2 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

SIRKULÆRØKONOMI-Sirkulær økonomi

Addressing climate change with innovation in the forest-based industry (Inno4Tree)

Addressing climate change with innovation in the forest-based industry (Inno4Tree) Norges nasjonale strategi for skogs- og trebasert industri har definert flere mål knyttet til økt bruk av tre i byggebransjen. Tre er et fornybart materiale og har et betydelig lavere karbonavtrykk sammenlignet med...

Awarded: NOK 10.4 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Justice for a sustainable transition (Just4SustTrans)

The project will provide an analysis of spatial differences of socio-economic impacts of climate-mitigation measures in the European green transition, across ten European countries, their labour markets, sectors and regions. The project will also provide insights on the repercussions for differen...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Forenklet kunnskapsoversikt over forbruksforskning

...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

The missing middle - a comparative study of transitions among low to mid performing students from academic upper secondary school

MISSING MIDDLE: En sammenlignende studie av overgang til høyere utdanning og arbeid blant ungdom som har fullført studieforberedende programmer med gjennomsnittlige eller lave karakterer. Mye av forskningen om overganger i utdanningssystemet er enten orientert om de som gjør det svært bra og som...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Oslo

GENPLAN-Gen. planlegging/utredn./eval

Anskaffelse: Faginndeling for nasjonale evalueringer av forskning

...

Awarded: NOK 0.37 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

BEHAVIOURAL CHANGE FOR THE EUROPEAN GREEN DEAL

The overall objective of the project is to understand the challenges and opportunities for behavioural, social and cultural changes connected to the implementation of the European Green Deal (EGD). Through a combination of different methodologies and in close interaction with practitioners, publi...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

RelinC: The role of research, skilled labour and innovation in the Coronacrisis.

Hva betyr kriser for næringslivets innovasjonsevne? RelinC-prosjektet vokser ut av den økonomiske litteraturen som studerer forholdet mellom ‘kriser’ og innovasjonsaktivitetene i næringslivet. I kjølvann av COVID19-pandemien utnyttet RelinC et bredt spekter av unike datakilder for: • a vurdere ...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

DIV-AKT-KT - Planlegging, utredning og evaluering

Eu-SPRI conference on science and innovation policy 2021

This proposal concerns an event in June 2021 that will gather 200-300 leading international researchers in the field of studies of science and innovation policy as well as interested policymakers. Analyses within this area constitute an important foundation for science and innovation policies acr...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Energy Citizenship for a Clean Energy Transition

So far, energy citizenship has predominantly been studied through new practices and roles emerging in the energy transition, such as the shift from consumption to prosumption or the role of energy communities at local level. While such studies are highly relevant, they often neglect dynamic aspec...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

The role of science communication - preparation work

This project will contribute to NIFUs participation in the consortium that prepares an application to Horizon 2020 - SwafS-19-2020 “Taking stock and re-examining the role of science communication”. The call has identified a number of specific challenges with science communication, including new c...

Awarded: NOK 59,999

Project Period: 2020-2020

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Improving the understanding of health research needs.

Our project will develop new methods to classify health and medical research by research type and funding source. Matched with disease burden data, this will allow national, regional and global studies of research alignment in relation to disease burden. First, by comparing alignments with projec...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Re-Structure: Redesigning the Norwegian higher education landscape

Som følge av Strukturreformen som ble lansert i 2015, har landskapet for høyere utdanning i Norge forandret seg mye. Mange universiteter og høgskoler har fusjonert til større enheter og vi har fått et stort antall store flercampus universiteter og høgskoler. Reformen skal fremme generelle målsett...

Awarded: NOK 15.0 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Oslo

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

BALANSEKUNST - Kvinners vei mot den akademiske toppen

Kvinner og menn har historisk sett vært ulikt representert langs alle trinn av forskerstigen. På de laveste trinnene er det i økende grad balanse mellom kjønnene, men på det øverste trinnet, toppstillingene i akademia, synes full likestilling å ligge langt fram i tid. Formålet med forskningsprosj...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Oslo

FORINNPOL-Forskning for forsknings- og innovasjonspolitikk

Fagbladet Forskningspolitikk

Fagbladet Forskningspolitikk skal stimulere til en kunnskapsbasert debatt om norsk og nordisk forskning, innovasjon og høyere utdanning og bidra til politikkutviklingen på disse områdene. Hovedfokus skal være på forsknings- og innovasjonspolitikk. Tidsskrifter retter seg mot lesere som er invo...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Oslo

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU NIFU

...

Awarded: NOK 0.80 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

International student mobility: drivers, patterns and impacts

Internasjonalisering og internasjonal studentmobilitet (ISM) har stått høyt på den utdanningspolitiske agendaen i Norge. Kvalitet, men også relevans, brukes som begrunnelser for å tilrettelegge for ISM. I MOBILITYprosjektet har vi sett på forutsetninger for, og virkinger av, studentmobilitet med ...

Awarded: NOK 11.8 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Oslo