0 projects

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Arctic Congress Bodø 2024

The Arctic Congress Bodø 2024, 29 May - 3 June 2024 is hosted by Nordland Research Institute and Nord University, and organized by the International Arctic Social Sciences Association (IASSA), University of the Arctic (UArctic) and High North Center (HNC), Nord University https://www.arcticcongr...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2024-2024

Location: Nordland - Nordlánnda

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning - Nordlandsforskning

...

Awarded: NOK 13.2 mill.

Project Period: 2023-2026

Location: Nordland - Nordlánnda

RETUR-EU-Retur-EU

RETUR-EU Nordlandsforskning

...

Awarded: NOK 5.7 mill.

Project Period: 2023-2030

Location: Nordland - Nordlánnda

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Finansielle støtte til posisjonering, kompetanseheving, nettverksbygging og søknadsskriving til Horisont Europa 2023-2024

Prosjektet har finansielle støtte til posisjonering, kompetanseheving, nettverksbygging og søknadsskriving til forskningsprogrammet Horisont Europa 2023-2024. Nordlandsforsknings Strategi 2021-2025 og Handlingsplan 2023-2024 har EU som et innsatsområde på våre kompetanseområder 1) Bærekraftig sa...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2023-2024

Location: Nordland - Nordlánnda

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Security and preparedness in the changing north – research perspectives.

De 5 temaene vil fokusere på følgende: Theme 1: Conditions for livelihoods, health, and ecosystems Northern and Arctic regions experience more rapid warming than the global average, with impacts threatening livelihoods, health, and ecosystems, for example by thawing permafrost, melting glaciers,...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2022-2023

Location: Nordland - Nordlánnda

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Søknad om refusjon av utgifter til open access

Ikke nødvendig

Awarded: NOK 13,000

Project Period: 2022-2022

Location: Nordland - Nordlánnda

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Arctic shipping and coastal communities’ engagement with their surrounding natural environment

The topic for the proposed cooperation is coastal communities’ interactions with their natural environment in a time when Arctic shipping is developing and is expected to grow. The background for the topic is the fact that the migration of ice-edge northward, its future thinning and weakening con...

Awarded: NOK 0.17 mill.

Project Period: 2022-2022

Location: Nordland - Nordlánnda

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

The complexity of coercion in child and adolescent psychiatry (CAP)

Prosjektet har som mål å gi ny forståelse av bruk og erfaringer med tvang i barne- og ungdomspsykiatriske avdelinger i Norge i dag. Til tross for et sterkt faglig og politisk fokus på behandling av barn og unge med psykiske lidelser, er tvangsbruk i barne- og ungdomspsykiatrien et lite utforsket ...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Nordland - Nordlánnda

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Commercialisation of the agent-based modelling software for socio-economic analysis

Det forskningsrådsfinansierte prosjektet «Commercialisation of the agent-based modelling software for socio-economic analysis? (ABSEA) har vurdert kommersialiseringspotensialet for en agent-basert sosioøkonomisk modell. Mulige bruksområder, markedspotensial og betalingsvilje samt relevante forre...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Nordland - Nordlánnda

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Accessible tourism for inclusion and value creation in rural areas (ACCESSTOUR)

ACCESSTOUR har som mål å avdekke og fremme potensialet for verdiskaping som ligger i tilgjengelig reiseliv (accessible tourism) som perspektiv og strategi for aktører involvert i naturbasert reiseliv og offentlig tjenesteproduksjon på rurale reiselivsdestinasjoner. ACCESSTOUR ønsker dermed å bidr...

Awarded: NOK 11.2 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Nordland - Nordlánnda

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Finansielle støtte til posisjonering, kompetanseheving, nettverksbygging og søknadsskriving til Horisont Europa 2021-2022

Nordlandsforskning er eiet / ledet fra nord og tar et ansvar for å løfte utfordringer fra regionen, fra nordområdene og Arktis og fra ruralt perspektiv. Strategi 2021-2025 og Handlingsplan 2021-2022 har EU som et innsatsområde på våre kompetanseområder 1) Bærekraftig samfunnsutvikling 2) Omstilli...

Awarded: NOK 4.1 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Nordland - Nordlánnda

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Mobilisering til forskning – et tilgjengelig reiseliv for alle

Målet med forprosjektet "Mobilisering til forskning - et tilgjengelig reiseliv for alle" har vært å identifisere kunnskapsbehov og problemstillinger knyttet til a) tilrettelegging og universell utforming i reiselivet i Vesterålen og b) relasjonen mellom lokalsamfunnsutvikling og tilgjengelig reis...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Nordland - Nordlánnda

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Sustainable Tourism in Svalbard: A Balancing Act

«Bærekraftig turisme på Svalbard: En balansekunst» (kortnavn BalancingAct) er et samarbeid mellom et tverrfaglig forskerteam og to turismeorganisasjoner Association of Arctic Expedition Cruise Operators (AECO) og Visit Svalbard. Vi ser på hvordan turismenæringen kan utvikle nye og bærekraftige pr...

Awarded: NOK 9.9 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Nordland - Nordlánnda

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Sustainable Rural Environments: Practicing, Managing, and Performing the Gendered Outfields

Det er mange aktører på tvers av lokalt, regionalt og nasjonalt nivå som er involvert norsk utmarksforvaltning. Vi har gjennomført en omfattende kartlegging av kjønnsrepresentasjonen blant totalt 19 aktører som bestemmer over den norske utmarka. Vi har også sett på fordelingen av lederverv mellom...

Awarded: NOK 8.9 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Nordland - Nordlánnda

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Understanding the Role of Trust in the Institutions of the Welfare State

I prosjektet har vi studert forsøk på fremme tillitsbasert styring i danske og norske kommuner. I den offentlige debatten har begrepet tillitsreform blitt brukt for å beskrive forsøk på å erstatte overdrevne kontrollrutiner i offentlige organisasjoner med tillitsbaserte tilnærminger som vektlegge...

Awarded: NOK 11.3 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Nordland - Nordlánnda

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Field of goals: Co-production and implementation of the Sustainable Development Goals in regional and local planning

I samarbeid med kommunene i prosjektet har vi valgt ut hvilke kommunale planprosesser vi skal teste ut metodene og rammeverket vi holder på å utvikle for å bruke bærekraftsmålene i konkret planlegging. Vi har en løpende dialog med kommunene for å forstå hvilke utfordringer de støter på når de ska...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Nordland - Nordlánnda

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Posisjoneringsstøtte til H2020 og HEU for kalenderåret 2020

Prosjektetableringsstøtte og posisjoneringsmidler til instituttets EU-strategi. 1. Mål om 12 søknader til EU i 2020, hvorav innvilgelse på minimum 25 % 2. Mål om at Velferdsgruppen deltar i initiering av EU prosjekter i løpet av 2020/2021 3. Alle ansatte skal på lik linje med forskningsrådsutlys...

Awarded: NOK 0.70 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Nordland - Nordlánnda

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIMulering til Open Access publisering - refusjon utgifter

full tilgang til vitenskapelige artikler

Awarded: NOK 14,000

Project Period: 2019-2019

Location: Nordland - Nordlánnda

GENDERNETPLUS-GENDER NET Plus Cofund

Social-ecological relations and gender equality: Dynamics and processes for transformational change across scales

I dette prosjektet har vi undersøkt hvordan FNs bærekraftsmål 5 om likestilling mellom kjønn og mål 13 om klimahandling sees i sammenheng i internasjonal, europeisk, nordisk og norsk politikk. FNs bærekraftsmål er en felles global handlingsplan som forplikter myndigheter på tvers av nivå, private...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Nordland - Nordlánnda

SSF-Svalbard Science Forum

Climate system couplings to shipping policy and investments in Svalbard and the High Arctic

This project catalyzes a new trans-Atlantic initiative building on existing expertise between the Ny-Ålesund Flagship Program on Atmosphere Research and projects on sea ice and shipping at Longyearbyen (UNIS), and interdisciplinary research funded through the United States National Science Founda...

Awarded: NOK 91,195

Project Period: 2019-2022

Location: Nordland - Nordlánnda

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES2019 - Nordlandsforskning

Prosjektet støtter opp under konkrete søknadsløp til H2020-utlysninger for 2019 på forskningsområder der instituttet har særlig spisset kompetanse og er i posisjon til å få gode og interessante forskningsprosjekter og samarbeidspartnere. Det er lagt opp til flere deltakere, arbeidsgruppeledere og...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Nordland - Nordlánnda

REISEFORSK-Forskning og innovasjon for reiselivet

Opplevelser for alle

BESØKENDE MED FUNKSJONSNEDSETTELSER MØTER BARRIERER I NORSK REISELIV Målet med prosjektet har vært å utvikle kunnskap som skal brukes til å tilrettelegg for et mer tilgjengelig reiseliv i Norge, og dermed nå ut til et større marked og bidra til økt verdiskaping i reiselivsnæringen. Teoretiske ...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Nordland - Nordlánnda

KLIMAFORSK-Stort program klima

Grønsj - et utadrettet seminarserie om det grønne skiftet

-

Awarded: NOK 72,999

Project Period: 2018-2019

Location: Nordland - Nordlánnda

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES2018 - Nordlandsforskning

Prosjektet støtter opp under konkrete søknadsløp til H2020 utlysninger for 2018 på forskningsområder der instituttet har særlig spisset kompetanse og er i posisjon til å få gode og interessante forskningsprosjekter og samarbeidspartnere. Det er lagt opp til flere deltakere, arbeidsgruppeledere og...

Awarded: NOK 0.55 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Nordland - Nordlánnda

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

The Mountain Pasture Conference 2018

Målet med The Mountain Pasture Conference 2018 prosjektet var at anordne en internasjonal konferanse på Lofoten 2018 før at presentere kritiske utfordringer med fjell beite og styrke perspektiver for integrert og bærekraftig forvaltning av fjellregioner. Totalt deltok 42 forskere og praktisk...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Nordland - Nordlánnda

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Nordlandsforskning

...

Awarded: NOK 12.8 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Nordland - Nordlánnda

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Sustainable Aquaculture: Controversies and uncertainty in Knowledge-based management

Aquaculture management Norway should be knowledge-based management. While knowledge ? especially science ? is considered key to generate social, economic and environmentally sustainable growth, knowledge is also questioned and can actually create, rather than resolve, conflicts. AquaKnow argues t...

Awarded: NOK 92,999

Project Period: 2017-2017

Location: Nordland - Nordlánnda

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

ECOSIFU - European CO-creation of Science & Innovation for desirable FUtures

After more than two decades of practice and research in public engagement with science, the potential of the concept is still under-utilized. A first diagnosis points to the resistance of existing institutions and interests, which would prevent public engagement to provoke genuine Co-Creation pro...

Awarded: NOK 79,999

Project Period: 2017-2017

Location: Nordland - Nordlánnda

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Web of Innovation Value Chains of Additive Manufacturing under consideration of RRI

Additive Manufacturing (AM) or 3D?Printing consists in the ?process of joining materials to make objects from 3D model data, usually layer upon layer?. It is a technology that falls under the category of ?Advanced Manufacturing Technologies?. It is therefore part of the group of Key Enabling Tech...

Awarded: NOK 79,999

Project Period: 2017-2017

Location: Nordland - Nordlánnda

FORINNPOL-Forskning for forsknings- og innovasjonspolitikk

Balancing Exploration and Exploitation: Connecting Micro and Macro (BEECO)

Prosjektet tar utgangspunkt i et kjerneproblem i norsk økonomi i dag, behovet for å gå fra oljeavhengigheten og å skape en mer konkurransedyktig økonomi basert på klatring i eksisterende verdikjeder og produkter med høyere verdi på eksportmarkedet, og samtidig skape nye produkter, eksportnæringer...

Awarded: NOK 0.83 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Nordland - Nordlánnda