0 projects

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til OA-publikasjoner i NVE i 2021

Prosjektet søker å dekke inn noe av NVEs kostnader i forbindelse med publisering i open access (OA) - tidsskrifter.

Awarded: NOK 6,000

Project Period: 2022-2022

Location: Oslo

SSF-Svalbard Science Forum

The Future Svalbard Hydrological Monitoring Program

Norway is a member of the Arctic-Hydrological Cycle Observing System of the WMO, and hydrological data collected by NVE on Svalbard are the most northerly situated data series available . At the same time, a comprehensive report on Svalbard hydrology concludes that current long-term monitoring is...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2022-2023

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

International Glaciological Society Nordic Branch Meeting 4-6 november 2021

Møtet arrangeres vekselvis i de nordiske landene, og i år er det Norges tur til å arrangere. Forrige gang det ble arrangert i Norge var i 2016 i Tromsø (arrangør: Norsk Polarinstitutt). Møtet samler tradisjonelt 50-100 deltagere. Forrige gang det ble arrangert i Oslo var i oktober 2011 og da var ...

Awarded: NOK 60,604

Project Period: 2021-2021

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Climate adjusted design values for extreme precipitation and flooding

Flommen som traff Tyskland i sommer er den største flommen i Vest-Europa siden 1985. Vannet ga store skader på infrastruktur, tap av liv og den skapte utfordringer for beredskap og næringsliv. Samfunnet kan tjene på å være godt nok forberedt på været, også de ekstreme hendelsene, vi har i dag og ...

Awarded: NOK 10.3 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

JPIWATER-Water challenges for a changing world

Model-based global assessment of hydrological pressure

De Forente Nasjoners klimapanel har fastslått at virkningen av meteorologiske og hydrologiske ekstremer er en trussel mot viktige samfunns¬funksjoner. Til tross for framgang i klimaforskning og strategier for tilpasning til klimaendringer er bruk av denne informasjonen begrenset på grunn av flere...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

The XXX Nordic Hydrological Conference 2018

Den XXX Nordiske Hydrologiske Konferanse (NHC) ble avholdt i Bergen med 145 deltakere. Konferansen ble arrangert av Norsk hydrologiråd i samarbeid med Nordisk Hydrologisk Forening (NHF). I alt ble over 114 bidrag sendt inn fra 24 land, derav 30 ble gitt av master- eller PhD-studenter. I tillegg h...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

SUstainable URban Flood management- modelling, mitigating and predicting urban and semi-urban flooding

Intens nedbør og påfølgende oversvømmelser i byer og tettbygde strøk påfører skader på viktig infrastruktur og kan utgjøre en helserisiko. Skader som følge av urbanflom er estimert til å koste mellom 1.6-3.6 milliarder NOK per år og flere steder i Skandinavia har i de senere år opplevd ekstreme n...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Impacts: Climate, Anthroposphere and Nature (I:CAN)

Prosjektet I:CAN (Impacts: Climate, Anthroposphere and Nature) finansiert av Norges forskningsråd har som formål (i) å forbedre bestemmelsen av komponentene i det hydrologiske kretsløp i Norge ved å ta eksplisitt hensyn til arealbruksendringer i beregninger med hydrologiske modeller; (ii) undersø...

Awarded: NOK 6.9 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Oslo

ISPNATTEK-ISP - naturvit. og teknologi

Seminar for å lage en handlingsplan for å utvikle et nasjonalt team (SAK) for forskning, utvikling og utdanning innen hydrometeorologi

Operasjonell hydrometeorologi har som kjerneoppgave å redusere omfanget av av skade på liv og eiendom på grunn av tørke, ekstremnedbør, flom og skred i både dagens klima og et framtidig varmere klima. Hydrometeorologi utgjør også et vitenskapelig grunnlag for forvaltning av vannressurser, og er i...

Awarded: NOK 0.18 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Oslo

ISPNATTEK-ISP - naturvit. og teknologi

Utdanning, forskning og overvåking av geofarer i det norske landskap

Prosjektet ønsker å etablere et nasjonalt nettverk for å fremme samarbeid og arbeidsdeling om forskning, utdanning og overvåking innenfor geofarer i Norge. Nettverket blir etablert gjennom et seminar som samler store deler av det norske fagmiljøet. Statlige etater som har stort behov for arbeidst...

Awarded: NOK 0.24 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Better SNOW models for Natural hazards and HydropOWer applications

Snøforhold er en viktig faktor klimatisk, for dyr og planter og for samfunnet. I Norge faller en tredjedel av nedbøren som snø, og den er viktig av økonomiske årsaker (vannkraft), for samfunnets infrastruktur (transport, dimensjonering av bygninger, dammer broer, etc) og ikke minst for fritidsakt...

Awarded: NOK 4.8 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Oslo

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU NVE

...

Awarded: NOK 0.22 mill.

Project Period: 2015-2021

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Personal overseas fellowship to support Ph.D. project assessing land-atmosphere coupling strength in South Norway

The personal overseas researcher grant will facilitate critical tasks for the accomplishment of the Ph.D. project: Assessing Land-Atmosphere Coupling Strength in a Maritime, Mountainous and Seasonally Snow Covered Climate using the WRF Model. The Ph.D. pr oject has its origins in hydrology and me...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

The response of the hydrological system in India to climate change

INDICE prosjektet studerte effekten av klimaendringer på tilsig fra kryosfæren - isbreer og snø - til elvene i den vestlige del av Himalaya i India. Effekten at disse endringene har på vannressursene i regionen ble også undersøkt. Ved å bruke ulike modeller for å forstå disse endringene, kunne pr...

Awarded: NOK 7.5 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Oslo

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Conference on Modeling Hydrology, Climate and Land Surface Processes

Konferansen er inndelt i 5 sesjoner, i tillegg vil det bli arrangert en ekskursjon til Elven Moksa som var kraftig utsatt under flommen i 1995 samt til Huderfossen kraftverk. Sesjonene: HYDROLOGICAL PROCESSES: Fokus her vil være på status, utfordringer og mangler innen hydrologiske modeller. Et ...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2010-2011

Location: Oslo

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Subglacial workshop Svartisen, 25 - 26. 3 2009

...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2009-2009

Location: Oslo

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Pedersen, Tor Simon, norsk spes til Kina 2008

...

Awarded: NOK 8,000

Project Period: 2008-2008

Location: Oslo

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

Workshop on mass balance measurements and modelling, Skeikampen 26-28 mars 2008

...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2008-2008

Location: Oslo

IPY-Det internasjonale polaråret 2007/2008

Hydrology in the Arctic Climate - Conference 16th - 18th June 2008

...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2008-2008

Location: Oslo

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

Hydrology in the Arctic Climate - Conference 16th - 18th June 2008

...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2008-2008

Location: Oslo

IS-RUS-Stipendprogram for NVRussl.

Golosov, V RUS06/07-32

...

Awarded: NOK 10,000

Project Period: 2007-2007

Location: Oslo

IS-RUS-Stipendprogram for NVRussl.

Kuznetsova, Y RUS06/06-53

...

Awarded: NOK 30,000

Project Period: 2007-2007

Location: Oslo

INTSAMGEN-Internasjonalt samarbeid generelt

Bilateral hydrology collaboration between Norway and China

Hydrology deals with hydrology parameter monitoring, data management, modelling analysis and practical solutions. It is indispensable for water resources management, flood and drought control, hydropower development and environment concern. Hydrology Dep artment of NVE in Norway and the Hydrolog...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2005-2005

Location: Oslo

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Norge nå!

Prosjektet vil fjerne stengsler mellom offentlige etater og sikre enkel utveksling av store mengder data og informasjon mellom offentlige etater, næringsliv, forsking/utdanning og ikke minst det alminnelige publikum. Prosjektet skaper helt nye tjenester o g formidler et helt nytt bilde av Norge v...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2005-2007

Location: Oslo