0 projects

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU 2014 Skog og landskap

...

Awarded: NOK 43,433

Project Period: 2014-2014

Location: Viken

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

Risk modelling of invasive insects threatening South Africa's forests - Brett Hurley - South Africa

Introduced insect pests of trees pose a serious threat to forestry worldwide. This is especially true in South Africa where the increase in the rate of new pest invasions is threatening the sustainability of forestry in the country, a sector of great econ omic importance to numerous South African...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2013-2014

Location: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Set 6: Nye IEA 43 - Mobilizing Sustainable Bioenergy Supply Chains

IEA Bioenergy ble etablert av International Energy Agency (IEA) i 1978 med sikte på forbedre samarbeid og informasjonsflyt mellom land som har nasjonale programmer innen bioenergi forskning, utvikling og distribusjon. Norge, representert ved Skog og Lands kap og Energigården har bidratt til og dr...

Awarded: NOK 0.24 mill.

Project Period: 2013-2015

Location: Viken

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

Population genomics in forest trees based on reduced representation genome sequencing - Ksenya Zakharova - Russia

Previously, genetic characterization and population genetics on forest trees have been based on very few molecular markers, typically isozymes, microsatellites or cytoplasmic markers, gaining a poor coverage of the genome. Recent developments in reduced-r epresentation genome sequencing have brou...

Awarded: NOK 84,000

Project Period: 2013-2013

Location: Viken

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Development of tools and approaches for protecting and managing archaeological and cultural landscapes in rural areas (ARCHAEAC)

...

Awarded: NOK 26,789

Project Period: 2013-2013

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Konferanse: Bioenergi fra skog i økologisk perspektiv

Seminaret skal gi deltakerne kunnskap om økologisk bærekraftig fjerning av grot. De skal få kunnskap om hvordan fjerning av grot påvirker næringssirkulasjonen i skogbunnen, karbonbalansen, gjenveksten og bunnvegetasjonens artsmangfold og artssammensetning . De skal bli gjort kjent med hva vi vet ...

Awarded: NOK 20,414

Project Period: 2013-2014

Location: Viken

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Establishing and testing Farm-level Indicators in support of the Common Agricultural Policy

...

Awarded: NOK 34,409

Project Period: 2012-2013

Location: Viken

SYKEFRAVÆR-Forskn.om årsaker til sykefrav

Work related low-level muscle activity as RIsk FActor to disaBILITY in high technological environments - A Nordic comparative cohort study

-Prosjektet omhandler arbeidsrelaterte nakkeplager og sykefravær blant skogsmaskinoperatører. Det primære målet er å teste hypotesen om at et høyt antall av lange perioder med vedvarende lavfrekvent muskelaktivitet (SULMA) gjennom en hel arbeidsdag predisponerer for utvikling av nakkeplager. Tot...

Awarded: NOK 6.9 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Viken

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Transactional Environmental Single Support Area

...

Awarded: NOK 51,415

Project Period: 2012-2012

Location: Viken

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Li Xuefeng, kinesisk statsstipendiat 2011/12

...

Awarded: NOK 0.16 mill.

Project Period: 2011-2012

Location: Viken

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Socioecological resilience for people and pine forests in Central American and the Caribbean

...

Awarded: NOK 29,999

Project Period: 2011-2012

Location: Viken

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Mobilizing low-value forest biomass into European bioenergy value chains

...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2011-2011

Location: Viken

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

LAND: Ash dieback in Norway - causes, impact and control

Askeskuddsjuke forårsakes av Hymenoscyphus fraxineus (tidligere kalt H. pseudoalbidus), en invaderende art fra nordøst Asia. Sjukdommen er i stadig spredning i Norge og er nå etablert i store deler av askas utbredelsesområde i Norge, fra svenskegrensen og opp til Romsdal. Sjukdommen er nå godt et...

Awarded: NOK 4.7 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Viken

IS-NORDIC-Nordic Pilot Programme for NSF

Do bark beetles have access to host resources stored in the sapwood?

...

Awarded: NOK 37,500

Project Period: 2010-2010

Location: Viken

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Ny måletmetode til kvantifisering av fysisk belastning ved motor-manuelt arbeide i bratt terreng

Det er mange år siden motor ? manuelt arbeid i vanskelig terreng har blitt tatt opp som forskningsemne. Den høye mekaniseringsgraden i de fleste europeiske land har gjort at emnet er satt litt til siden, mens arbeidsmiljøet burde være satt høyt på dagsord en i Norge hvis problemene med for liten ...

Awarded: NOK 0.22 mill.

Project Period: 2010-2011

Location: Viken

NORDAM-SAM-Samarbeidet Norge – Nord- Amerika

Støtte til gjesteforskerstipend for Mark J. Ducey fra University of New Hampshire, USA. Tilhørende prosj nr.189961/I10 og 192292/I10

...

Awarded: NOK 0.14 mill.

Project Period: 2010-2010

Location: Viken

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Reisestipendiat - Deltakelse i internasjonale konferanse om optimering innenfor logistikk

Jeg skal delta på konferansen Konferansen "TRANSLOG, Transportation and Logistics Workshop" 8.-11. desember 2009 i Chile, og søker med dette om midler fra utviklingsfondet, beløp stort kr. 15 000 til delvis dekning av utgifter. Bakgrunnen for søknaden er at jeg er phd-student ved Skogoglandskap...

Awarded: NOK 15,000

Project Period: 2010-2010

Location: Viken

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Bonitering i fjellskog av gran

Høydebonitering er ofte problematisk i høyereliggende strøk med naturlig forynget skog som er fleraldret og glissen og derfor sannsynligvis er utenfor bonitetsfunksjonenes gyldighetsområde. Det har vært uttrykt en mistanke om en systematisk underestimerin g ved tradisjonell høydebonitering i slik...

Awarded: NOK 0.37 mill.

Project Period: 2010-2011

Location: Viken

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Indirekte måling av skadelig muskelbelastning hos hogstmaskinførere

Bakgrunn Formålet med å utvikle en elektronisk spakregistrering er basert på tidligere forskningsstudier (1, 2 og 4) som viser en sammenheng mellom vedvarende statisk muskelaktivitet og smerteutvikling hos skogsmaskinførere (3 og 5). Det arbeides for tide n med å utvikle utstyr for overføring av ...

Awarded: NOK 0.32 mill.

Project Period: 2010-2011

Location: Viken

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Tilstand, utvikling og produksjon på hogstflater i granplantefelt som ikke gjenplantes i kystskogbruket

Foryngelseskontrollen har avdekket at for kystfylkenes vedkommende har det vært slik det siste tiåret at mellom 12 og 33% av hogstflatene ikke blir gjenplantet. Dersom man i tillegg inkluderer de flater som blir avvirket og hvor gjenveksten uteblir av uli ke årsaker (snutebiller, beiteskader, ugr...

Awarded: NOK 0.33 mill.

Project Period: 2010-2011

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Accounting for carbon and GHG emissions: balancing multiple landscape functions on farmland

This project will use complementary modelling approaches to assess how landscape changes may affect the carbon storage capacity, GHG emissions and multifunctionality of agricultural landscapes. These multiple functions include provision of food security, support of viable rural communities, main...

Awarded: NOK 7.8 mill.

Project Period: 2010-2014

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Breeding Norway spruce for beneficial wood properties and resistance against root rot and bark beetle associated blue-stain fungi attacks, P

Vi har målt densitet, fiberhelling og lesjonslengde etter inokulering med blåvedsopp (Ceratosystis polonica) og rotråte Heterobasidion parviporum) i både foreldre og avkom innen en foredlingspopulasjon for å kartlegge mulighetene for foredling for disse e genskapene. Arvbarheten for densitet og...

Awarded: NOK 6.6 mill.

Project Period: 2010-2013

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Dieback in Norway spruce - causality and future management strategies

Grantørkeprosjektet fokuserer på tørkeproblemer på gran i lavlandet på Østlandet. Toppskranting og avdøing forekommer på enkelte lokaliteter i veksterlige granbestand i hkl 3-4. Gjentatte befaringer av slike skader gjennom de siste 20-25 år har tydet på a t tørke er hovedårsaken, men at det er ko...

Awarded: NOK 6.7 mill.

Project Period: 2010-2013

Location: Viken

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

The 2010 Nordic Baltic conference on forest operations

Norsk Institutt for skog og landskap skal arrangere OSCAR-konferansen "The 2010 Nordic Baltic conference on forest operations". Konferansen er allerede støttet av Nordisk Ministerråd gjennom Samnordisk Skogforskning (SNS). OSCAR er et networking-prosjek t støttet av SNS, med den hensikt å styrk...

Awarded: NOK 80,000

Project Period: 2010-2011

Location: Viken

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Evaluering av skogtaksering med satellittbasert SAR

Prosjektet skal utprøve satellittbaserte RADAR data for kartlegging av skogressurser, dvs volum, biomasse, overhøyde og middelhøyde. To typer av RADAR data vil utprøves, - interferometri og polarimetri. Studieområdet vil være Lardal kommune i Vestfold.

Awarded: NOK 0.33 mill.

Project Period: 2010-2011

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Cultural Landscapes of Tourism and Hospitality: Character, Management and Perceptions of the Tourism-related Cultural Landscapes.

A general assumption has been held that the tourism industry of rural Norway depend on a well managed cultural landscape. This assumption, however, has never been satisfactorily scientifically tested. The objective is therefore to increase the knowledge c oncerning the relation between landscapes...

Awarded: NOK 11.0 mill.

Project Period: 2009-2012

Location: Viken

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Pests and pest risk factors in Jatropha plantations in West Africa

Jatropha curcas is a shrub in the species rich family Euphorbiaceae, which has become extensively cultivated in various parts of the world, mainly for its high oil content, particularly in the seeds to be used in the production of bio-diesel. Being extrem ely drought tolerant, J. curcas can be cu...

Awarded: NOK 0.44 mill.

Project Period: 2009-2017

Location: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Solid Biofuels from Forest - Fuel Specification and Quality Assurance, Dr.gr.stip.

The project will develop and test methods, techniques and systems for a cost effective and accurate measuring of quantity and quality of biofuels based on established product definitions and international standards. Increased demand for tailored deliveri es and numerous new buyer groups pose new...

Awarded: NOK 4.9 mill.

Project Period: 2009-2013

Location: Viken

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Foryngelse,bonitetsendring og driftstekniske erfaringer etter skogbrannen i Froland 2008. Etablering av kunnskapsoversikt for forvaltning av

Prosjektet er et samarbeid mellom Norges skogeierforbund, Norsk institutt for skog og landskap, Skogbrand, AT Skog BA og Froland kommune. Prosjektet omfatter skogøkologiske og produksjonsøkologiske undersøkelser etter den store skogbrannen i Froland ko mmune sommeren 2008. I tilegg utarbeides ...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2009-2011

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Ecological consequences of increased biomass removal from forests in Norway

Use of forest resources for bioenergy is expected to increase considerably in Norway in the next 10-20 years. Forest residues such as branches and tops are likely to be harvested, as in Finland and Sweden today. As a large part of the nutrients in trees a re located in the needles and branches, r...

Awarded: NOK 17.9 mill.

Project Period: 2009-2013

Location: Viken