0 projects

NAERINGSPH-Nærings-phd

"Getting past the dead end" - Understanding context complexity in organizations undergoing a conflict intervention.

Å løse konflikter på arbeidsplassen er både kritisk viktig og utfordrende. I den dynamiske verden vi ser i det 21. århundre, har konflikthåndtering blitt mer kompleks. Det er ofte flere kilder som kan medvirke til at fastlåste samarbeid oppstår. Kunnskapsgrunnlaget innen temaet konflikt og håndte...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Oslo

INFRA-Infrastrukturtiltak

Kartlegging av selskaps- og eierstrukturer og transaksjoner i instituttsektoren og blant kommersialiseringsaktører

...

Awarded: NOK 0.58 mill.

Project Period: 2010-2010

Location: Oslo

VIOS-Verdiskapende innovasjon i off

Forskningsbasert evaluering av konkurranseutsetting av revisjonstjenester i kommuner og fylker

Hovedprosjektet er en forskningsbasert evaluering av konkurranseutsetting av kommunal revisjon. Søknaden bygger på erfaringer og lærdom som ble gjort i forprosjektet. Vi har delt inn evalueringen inn i to hevdelementer; følgeevaluering og sluttevaluerin g. I følgevalueringen vil vi følge utvalg...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Oslo og 2 andre