0 projects

NAERINGSPH-Nærings-phd

Viktigheten av å hensynta arealbruksendringer i utredningger av Norske samferdselsinvesteringer.

Store samferdselsinvesteringer knytter byer og områder nærmere hverandre gjennom redusert reisetid og avstand. Dette kan medføre at enkelte områder får større befolkningsvekst og næringslivsutvikling med prosjektet enn uten prosjektet. Et eksempel kan være at enkelte samferdselsprosjekter legger ...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2022-2026

Location: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Biometric Architecture: Can embodied experience of built environment be measured by its biomarkers to optimize human-centric architecture?

Vurderingsartikkelen vil være ferdig i slutten av desember og sendes til et relevant vitenskapelig tidsskrift for publisering i slutten av januar 2022. Det vil være grunnlaget for flere artikler, som senere vil bli presentert for publikum. Gjennom den første PhD-høringen er den vitenskapelige ...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

BYFORSKnett - Urban Eco Labs

-

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2016-2019

Location: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Trafikale virkninger av ferjeavløsing

mange år har såkalt ferjeavløsning, det vil si å erstatte eksisterende ferjesamband med bruforbindelse eller undersjøisk tunnel, vært en viktig del av norsk samferdselspolitikk. Mange politikere og næringsliv ser på utbygging av gode samferdselsløsninger som et sentralt virkemiddel for en positiv...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Effect of Structural Deficiencies on the Collapse Probability of Buildings during Earthquakes

I løpet av den siste halvdelen av 1900-tallet gjorde forskningen innenfor konstruksjoners respons på jordskjelv store fremskritt. Dermed kan vi i dag bygge spektakulære konstruksjoner som tåler relativt kraftige jordskjelv. Dette illustreres ved at det svært sjelden går menneskeliv tapt ved jords...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2013-2020

Location: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Developing new Smart house Technology to support and assist elderly in private and public spaces at Kampen Residential Care +

Avhandlingen har tittel "Bruk av velferdsteknologi i eldreomsorgen" Abstrakt Avhandlingen er en fortolkende kvalitativ forskningsstudie som studerer bruken av velferdsteknologi i eldreomsorgen. I Norge, er helse og sosialtjenester til eldre mennesker ansett som en viktig del av velferdspoliti...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Value Driven Procurement in Building and Real Estate

Increase user, client and society value through transforming the way of working! Det er i dag et økende fokus både nasjonalt og internasjonalt, på innføring og bruk av bygningsinformasjonsmodeller (BIM). I Norge og blant fremtredende offentlige byggherre r internasjonalt, er det i tillegg lagt v...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2010-2012

Location: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Effektvurderinger av byggeprosjekter.Konsekvenser for konsept og gjennomføring

Hovedmål for forskningsarbeidet er å undersøke prosjekter med gjennomførte KS2 prosesser for å avklare hvordan en mest hensiktsmessig kan foreta effektmåling av ferdigstilte byggeprosjekter og hvilke konsekvenser dette bør ha for konseptutvikling og gjenn omføringsstrategi for fremtidige prosjekt...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2009-2015

Location: Oslo