0 projects

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Gevinstrealisering ved bruk av teknologi i kommunal helse- og omsorgstjeneste

Den overordnede hensikten med prosjektet er å gjøre kommunesektoren bedre rustet til å møte store samfunnsutfordringene de kommende årene som kommer av demografiske endringer, endringer i sykdomsbildet og økte forventninger fra innbyggere. I dag satser mange norske kommuner på økt bruk av velf...

Awarded: NOK 0.27 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Agder

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Renewable Energy Projects: Local Impacts and Sustainability

WP1 har tre deler. I den første delen har vi utviklet en global bærekraftmodell som vi anvender på landnivå. Modellen bygger på tre bærekraftimperativ: tilfredsstille grunnleggende behov, sikre sosial rettferdighet og respektere miljømessige grenser. Sentrale teorier for hvert imperativ peker på ...

Awarded: NOK 16.5 mill.

Project Period: 2014-2021

Location: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Effects of Petroleum Investments in the Arctic Frontier

Forvaltningen av Norges petroleumsressurser har fra starten rundt 1970 hatt stor betydning for utvikling av industriell og tjenesteytende virksomhet og sysselsetting. Verdiskapingen og velstandsutviklingen har vært synlig i hele landet, men spesielt sterk har den vært regionalt i kystområder med ...

Awarded: NOK 6.4 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Arctic petroleum development as a challenge to societies: A comparative look at Norwegian, Greenlandic and US case sites (ARCTICCHALLENGE)

I januar 2015 var oljeprisen høy, og den tiårige nordområdesatsingen en driver for utvidelse av norsk oljevirksomhet i Arktis. Skepsis, kritikk og tvil ble rettet fra miljøorganisasjoner, noen regionale utviklingsaktører, mindre politiske partier og representanter for fiskeri og reiseliv - i till...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Nordland - Nordlánnda

EUROPA-Europa i endring

Europe in transition - Small States in an Age of Global Shifts.

EUNOR har bidratt kunnskap om hvordan Norge og andre små stater balanserer mellom autonomi og integrasjon. Arbeidet har vært organisert i fire arbeidspakker: I arbeidspakke 1 har vi gitt særlig oppmerksomhet til de rettslige og juridiske konsekvensene ab Brexit for EØS-avtalen. Det er særlig to...

Awarded: NOK 10.7 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Oslo

VRI3-Virkemidl f reg.innov.2014-16

Regional Innovation through Situated Knowledge Conversion (RISKC)

Prosjektet tar utgangspunkt i debatten om kunnskapsgrunnlaget for strategier for smart spesia-lisering (S3 i EU-terminologi). Det legger særlig vekt på å forstå samspillet mellom prosesser på mikronivå (personer, bedrifter o.a.) og sporer og føringer på makronivå (næringsstruktur, institusjonelle...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Nordland - Nordlánnda

JPIURBAN-Urban Europe

JPI Urban Europe: Residential segregation in five European countries: A comparative study using individualized scalable neighbourhoods

Segregering langs sosiale, etniske og økonomiske skillelinjer er et tilbakevendende tema i samfunnsvitenskapelig forskning. Segregering kan ha ymse negative konsekvenser for innbyggerne i storbyer, og kan forme i hvilken grad mennesker interagerer med personer som er ulike dem selv. Som regel und...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Oslo

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Effekt av lagringstid på prøvekvalitet på finkornede jordprøver

Problematikken rundt jordprøveforstyrrelser er viktig å vurdere når man skal bestemme representative geotekniske egenskaper, spesielt for lavplastiske sensitive leirprøver. Disse leirene er ofte inhomogene, noe som gjør problemet enda mer komplisert og utfordrende. Prøveforstyrrelser er relatert ...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Innlandet

VRI3-Virkemidl f reg.innov.2014-16

Regional Challenges and possibilities - Innovation and value creation in business networks (RECIN)

Regionale utfordringer og muligheter - Innovasjon og verdiskaping i bedriftsnettverk (RECIN) Dette prosjektet ledes av Østfoldforskning og gjennomføres i samarbeid med Møreforsking, Vestlandsforsking, Høgskulen i Sogn og Fjordane, BI Rogaland, Polytec, Høgskolen i Østfold og BI Handelshøyskolen i...

Awarded: NOK 3.7 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Østfold

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Supplier Industry and Value Creation (SIVAC)

SIVAC-prosjektet studerer den norske petroleumsrettede leverandørindustrien og dens betydning for innovasjon i olje- og gassnæringen. Hovedmålet er å undersøke hvordan leverandørindustrien har utviklet seg de siste 15 årene, og hvordan den har bidratt til innovasjon gjennom internasjonal eksport ...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Oslo

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Evaluering av PBL (2008),fungerer plandelen etter intensjonene?

Forskningsprosjektet har, blant annet i temanummer i Kart&plan, belyst flere aspekter av hvorvidt, og eventuelt i hvilken utstrekning, plandelen fungerer etter intensjonene og fører til økt lokal og regional bærekraft, gjennom helhetlig samfunns- og arealplanlegging. I et temanummer i Kart&plan p...

Awarded: NOK 12.5 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Oslo

VRI3-Virkemidl f reg.innov.2014-16

Understanding the dynamics of regional innovation networks in regional innovation systems

Prosjektet studerer nettverksnytte, innovasjon og verdiskaping i fem innovative nettverk/klynger på Østlandet. Disse fem er Electronic Coast (EC) med mikroteknologimiljøet i Hortenområdet, Oslo Medtech med helseteknologimiljøet og Oslo Renewable Energy and Environment Cluster (OREEC) med miljøtek...

Awarded: NOK 4.1 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Vestfold

VRI3-Virkemidl f reg.innov.2014-16

VRI Troms 2014-2016

Troms fylkeskommune satser på forskning, utvikling og innovasjon. Fylkeskommunen har brukt nesten 10 mill. kroner på VRI-programmet i perioden 2014 ? 2016. Erfaringene fra VRI 3 i Troms er at prosjektet har vært vellykket med hensyn til samhandling og å fremme forskningsbasert innovasjon i region...

Awarded: NOK 4.9 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Troms - Romsa - Tromssa

VRI3-Virkemidl f reg.innov.2014-16

Samhandling for auka innovasjon og verdiskaping i Sogn og Fjordane

VRI står for verkemiddel for regional innovasjon og er eit program frå Norges forskingsråd for å stimulera til meir bruk av forsking og utvikling (FoU) for betre innovasjon i næringslivet. Programmet er inne i sin tredje periode og det blir gitt støtte b åde til samhandlingsprosjekt og reine fo...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2014-2016

Location: Vestland

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Tailoring the ecosystem services approach to landscape level management (TESL)

Hovedformålet med dette prosjektet har vært å studere hvordan økologiske, økonomiske, og sosiale aspekter ved naturresurser i Lofoten kan konstitueres som økosystemtjenester og hvilken betydning spesielt kulturelle økosystemtjenester kan spille for velferd og livskvalitet. Vi har samlet data med ...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

SANCOOP-South Africa - Norway research co-operation on climate, the environment og clean energy

Climate change and urban water governance: pathways to social transformation

CLIMWAYS er et tverrfaglig forskningsprosjekt som analyserer institusjonelle begrensninger og muligheter i klimatilpasning og flom/vannforvaltning i byene Durban og Cape Town i et styrings- og planleggingsperspektiv. Prosjektet har pågått fra juli 2014 til august 2017. Prosjektet har vært et sama...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Climate change and natural hazards: the geography of community resilience in Norway

De siste årene har ekstremvær og naturskader rammet mange norske lokalsamfunn hardt. Klimaendringer vil kunne føre til mer ekstremvær og omfattende skader, og samfunnets evne til å takle slike ekstreme hendelser vil bli stadig viktigere. Community resilience beskriver et lokalsamfunn sin evne til...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2014-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Workshop for etablering av et forskernettverk for fjellområdestudier

Fjellområdene i Norge står ovenfor viktige utfordringer når det gjelder fremtidig samfunns- og næringsutvikling, og det er behov for et best mulig kunnskapsgrunnlag for grunnlag for framtidig politikk og utvikling. Dette er anerkjent både politisk, blant annet i den siste Stortingsmeldinga om di...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2014-2015

Location: Innlandet

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Democracy and Governance in Regional Context

Network activity A recognition of the social and political significance of the topic of Democracy and spatial planning, is shared by several international scholars. These scholars have shown interest in collaboration with researchers at NMBU. A network o f these researchers will enable collabora...

Awarded: NOK 63,319

Project Period: 2014-2015

Location: Akershus

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Emerging Leaders 2015 og 2016

Future activities and operations in the Arctic call for a broad understanding of the opportunities and challenges to ensure sustainable development. Emerging Leaders calls for young professionals and Ph.D. students/post docs to meet with representatives from academia, business and the public sect...

Awarded: NOK 0.60 mill.

Project Period: 2014-2016

Location: Troms - Romsa - Tromssa

KLIMAFORSK-Stort program klima

Governing risk society: Increasing local adaptive capacity by planning and learning networks

GOVRISK har sammenlignet institusjonelle forhold rundt klimatilpasningspolitikken i Tyskland, Norge og Sverige. Et komparativt perspektiv er interessant for å se særtrekk ved hvordan feltet har institusjonalisert seg. For det første har Norge og Sverige valgt å ha et relativt fragmentert ansvarsf...

Awarded: NOK 8.9 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Oslo

VRI3-Virkemidl f reg.innov.2014-16

VRI Østfold Samhandlingsprosjekt

VRI Østfold skal stimulere flere bedrifter til å bruke forskning i sitt utviklings- og nyskapingsarbeid. Dette skal styrke konkurranseevnen, øke verdiskapingen og skape nye arbeidsplasser. VRI Østfold tar utgangspunkt i en analyse av Østfolds utfordringe r. Fylket har befolkningsvekst, men det e...

Awarded: NOK 4.9 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Østfold

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Where and how should we build our homes? - Residential location, activity participation and travel behavior

Prosjektet har undersøkt hvordan boligens beliggenhet og egenskaper ved nabolaget påvirker transportaktivitet, fysisk aktivitetsnivå og helse blant innbyggere i norske storbyområder. Internasjonalt har en rent kvantitativ tilnærming dominert forskningen på dette feltet, ofte uten teoretisk reflek...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Akershus

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

The next disaster. Collaboration, risk communication and action capacity in Norway after the 22.07 terror

Forskningsprosjektet NEXUS har studert endringer og læringsprosesser som har funnet sted i etterkant av terrorhandlingene i Oslo og på Utøya 22. juli 2011. Funnene er et resultat av intervjuer med 50 offentlig ansatte i ulike etater og på ulik forvaltningsnivå, alle med en rolle innenfor norsk sa...

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Nye produkter og videreforedlingsprosesser fra kullforekomstene på Svalbard

Store Norske er hjørnesteinsbedriften på Svalbard og den viktigste bidragsyteren til et robust familiesamfunn i Longyearbyen. For å sikre arbeidsplassene på Svalbard må Store Norske være en pådriver for nye inntektsmuligheter i kulldriften som er vår kje rnevirksomhet. Vårt prosjekt vil gjøre e...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2014-2016

Location: Svalbard

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Prospects for Norwegian Petroleum Extraction and implications for the Norwegian Economy as a whole

Prosjektet PROSPECTS analyserer utsiktene for den norske petroleumsaktiviteten og virkningene for den norske økonomien på lang og mellomlang sikt. Fase I av prosjektet ser på betydningsfulle enkeltfaktorer for petroleumsnæringen, samt vier oppmerksomhet til utviklingen av petroleumsaktiviteten i ...

Awarded: NOK 9.6 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

The emergence of a new petroleum province in the High North - integrated or fragmented?

Prosjektet har tatt for seg den økende petroleumsvirksomheten i Barentshavet, som lenge har blitt utropt som den nye petroleumsprovinsen. Vi har sett på hvilke utfordringer leverandørene og hovedoperatørene møter når aktiviteten forskyves og ny virksomhet skal bygges opp i nord. Vi har kartlagt d...

Awarded: NOK 6.1 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Troms - Romsa - Tromssa

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Nordic Ruralities - Thriving and declining ruralities

Konferansen arrangeres 12.-14. mai 2014 i Trondheim, Nova konferansesenter. Det beregnes 170 deltagere. Konferansen er planlagt som en kombinasjon av plenumsforedrag og 15-20 parallelle sesjoner. Parallelle sesjoner er mindre tematiske grupper som ledes a v forskere, og her presenteres og diskute...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2014-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Bringing environmental knowledge into action: Environmental knowledge management in Norwegian local governments

I løpet av arbeidet med prosjektet, utviklet de mer generelle problemstillingene i innledningen seg til tre mer presise hovedspørsmål: 1. Hva er viktig kunnskap om bærekraftige byer og hvem bestemmer dette? Vi fant at å lage visjoner er en måte å lage og forhandle kunnskap om miljøvennlige ...

Awarded: NOK 5.2 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

VRI3-Virkemidl f reg.innov.2014-16

Samhandlingsprosjektet i Møre og Romsdal 2014-2016

VRI Møre og Romsdal er geografisk avgrenset til Møre og Romsdal fylke. Her er næringslivet dominert av noen sterke industriklynger som i hovedsak er utviklet med grunnlag i nærheten til og bruken av havet. VRI 3 skal være med å løfte regionen der den har spesielle nærings- og kunnskapsmessige fo...

Awarded: NOK 10.3 mill.

Project Period: 2014-2016

Location: Møre og Romsdal