0 projects

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Tapsutvikling og oppgraderingsproblematikk i turbin og vannvei

Prosjektet vil øke kunnskapen om hvordan ulike parametre, slik som slitasje, kavitasjon, kjøremønster etc. påvirker virkningsgraden til vannkraftmaskiner over tid. Kjennskap til turbinens virkningsgradskurve er av avgjørende betydning for optimalisering a v kraftproduksjonen og for å ta optimale ...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Omlegging av Elindustriens fellesfinansierte FoU-program og etablering av EBL komp. som FoU-megler

FoU-megleren skal utvikle nødvendig kjennskap til bransjens og aktørenes strategiske utfordringer, kompetansestatus, finansieringsordninger, FoU-aktører i inn- og utland og deres egenskaper og på denne bakgrunn kople brukere, utførende og finansiører i fe llesfinansierte FoU-prosjekt. FoU-meglere...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

SyVN-2/SyPD-1.1 Kraftsystemforvaltning - vedlikehold, reinvesteringer, drift og organisering

Det norske energiforsyningssystemet representerer i størrelsesorden 400 mrd kroner i nyverdi, kapitalslitasjen og investeringene er på hhv. 7.5 mrd kroner og 4 mrd kroner per år. <.zeta.> holde reinvesteringer nede og samtidig holde risikoen under kontrol l blir vesentlig både i et bedrifts-og sa...

Awarded: NOK 8.7 mill.

Project Period: 2002-2009

Location: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Muligheter Helgeland

Hovedprosjektet er delt i to prosjekter: <h>1. Utvikling av nye miljøvennlige vannkraftprosjekter <h>2. Miljøtilpasning og miljømessig oppgradering av energianlegg - grønn energi Under prosjekt 1 er definert tre delprosjekter: 1.1 Utvikling av nye van nkraftprosjekter - på natur og lokalsamfu...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Beslutningsstøtte for vedlikehold og rehabilitering innen vannkraft

Vedlikehold og rehabilitering av vannkraftanlegg innebærer prosjekter med store økonomiske og sikkerhetsmessige konsekvenser. Hovedutfordringen sett fra beslutningstaker er å finne, å velge ut og å plassere i tid aktuelle prosjekter ut fra en helhetsvur d ering. Prosjektet omfatter primært metod...

Awarded: NOK 4.3 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Vedlikehold og rehabilitering innen vannkraft

Kraftselskapene har behov for å effektivisere sitt vedlikehold. For å oppnå ønsket effektivisering er det nødvendig å finne nye metoder for tilstandskontroll, samt å utvikle mer moderne metoder for planlegging og organisering av vedlikeholdet. Ny anvendel se av IKT-systemer er viktig i denne samm...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Slitasjemekanismer og virkningsgradtap i Francis turbiner ved hurtig respons på lastendringer

Prosjektet vil ta utgangspunkt i hurtig lastendring fra og til stillstans eller lavlast. Turbinen kan kjøres på lavlast/tomgang med et potential til å øke lasten svært raskt. Imidlertid blir det fra flere hold hevdet at dette vil øke slitasjen og dermed v edlikeholdskostnadene. Slitasjeutvikling ...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Oslo