0 projects

MARINFORSKFISK-Marine ressurser og miljø - fiskeri

ERA-NET: (FORSTERK) Workshop in the use of FT-IR for evaluating humification in marine-based composts

Humusstoffer, inkludert humussyre (HA) og fulvinsyre (FA), er gunstige for jord- og plantehelsen og fungerer som karbonlager. De finnes naturlig i jord og vann og dannes gjennom en kombinasjon av kjemiske og biologiske prosesser når organisk materiale brytes ned. Humusstoffer dannes også under ko...

Awarded: NOK 0.22 mill.

Project Period: 2023-2024

Location: Møre og Romsdal

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

ERA-NET: (FORSTERK) Amplifying SeaSoil: Demonstrating seaweed fertilisation effects on perennial ley

Brunalger fra havet inneholder verdifulle næringsstoffer, og har tradisjonelt vært brukt som gjødsel i kyststrøk. Makroalger kan også brukes til andre formål, f.eks. som fôrtilskudd til husdyr. I dette prosjektet undersøker vi om rester fra makroalger kan spres på eng i store mengder, uten å skad...

Awarded: NOK 0.22 mill.

Project Period: 2023-2024

Location: Møre og Romsdal

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

NORSØK posisjonering og prosjektetablering i Horisont Europa 2023-2024

NORSØK søker om prosjektetableringsstøtte for å øke sin deltagelse i FoU-prosjekt finansiert av Horisont Europa. Målet er fire nye FoU-prosjekt finansiert av EU i løpet av 2023-2024. Dette skal nås gjennom å delta i ulike aktiviteter for å styrke nettverk og danne konsortier for deretter å være...

Awarded: NOK 0.74 mill.

Project Period: 2023-2024

Location: Møre og Romsdal

BIONÆR-Bionæringsprogram

Balancing production and environment

Prosjektet PROENV (PROductionENVironment: Arealbruk for en bærekraftig balanse mellom matproduksjon og miljø) vil lage verktøy for å balansere matproduksjon og økosystemtjenester. Det fokuseres på effekten av «arealsparing» (land spare) versus «arealdeling» (land share). På slutten av prosjektp...

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Period: 2022-2025

Location: Møre og Romsdal

BIONÆR-Bionæringsprogram

CO Cofound call 3: Robust Animals in sustainable mixed free-range systems

ROAM-FREE er et prosjekt finansiert gjennom ERA-net programmet Core Organic 2021. Prosjektet har partnere fra Norge, Danmark, Italia, Slovenia og Romania, og ledes fra Universitet i København. Prosjektets overordnede mål er å finne ut om frittgående husdyr har økt robusthet med hensyn på helse og...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Møre og Romsdal

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

NORSØK posisjonering og prosjektetablering i Horisont Europa 2021-2022

NORSØK søker om prosjektetableringsstøtte for å øke sin deltagelse i FoU-prosjekt finansiert av Horisont Europa. Målet er tre nye FoU-prosjekt finansiert av EU i løpet av 2021-2022. Dette skal nås gjennom å delta i ulike aktiviteter for å styrke strategiske nettverk og samarbeid for å komme i p...

Awarded: NOK 0.99 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Møre og Romsdal

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

NORSØK prosjektetableringsstøtte PES 2020

Formålet med prosjektet er å være samarbeidspart i tre søknader til H2020 og ERA-nett i 2020. NORSØK er medlem av TP-organic, «European Technology Platform for organic food and farming research». Dette er en viktig arena for å markedsføre den enkelte forsker og organisasjon for å bli med i uli...

Awarded: NOK 0.22 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Møre og Romsdal

BIONÆR-Bionæringsprogram

External inputs in Norwegian organic agriculture: What can be learned from the Horizon2020-project "Organic PLUS"?

Det er økende forbruk, men stagnerende produksjon av økologisk mat i Norge. Sertifisering av norsk økologisk produksjon skjer etter et regelverk utviklet i EU, som Norge har liten innflytelse på. Norge har observatørstatus i EU sin økologikomite (COP). Mattilsynet representerer Norge i COP, og ha...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Møre og Romsdal

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

NORSØK prosjektetableringsstøtte PES 2019

Formålet med prosjektet er å være samarbeidspart i fire søknader til H2020 og ERA-nett i 2019. NORSØK er medlem av TP-organic, «European Technology Platform for organic food and farming research». Dette er en viktig arena for å markedsføre den enkelte forsker og organisasjon for å bli med i ulik...

Awarded: NOK 0.28 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Møre og Romsdal

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

NORSØK prosjektetableringsstøtte PES 2018

Formålet med prosjektet er å være samarbeidspart i tre søknader til H2020 i 2018. NORSØK er medlem av TP-organic, «European Technology Platform for organic food and farming research». Dette er en viktig arena for å markedsføre den enkelte forsker og organisasjon for å bli med i ulike konsortsier...

Awarded: NOK 0.22 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Møre og Romsdal

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK

...

Awarded: NOK 0.80 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Møre og Romsdal

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Bærekraftig verdiskaping i verdensarvområder og andre beiteområder med store verdier og uutnytta potensiale knytta til utmarksressursen.

Utmarksressursene innehar viktige verdier og høy status, men likevel er det utfordrende å finne økonomiske og miljømessige bærekraftige bruksmodeller for utmarksressursene. Hovedmålet med dette nettverksprosjektet var å forsøke å se verdien av utmarksressursene på en ny måte, og om det er mulig g...

Awarded: NOK 0.75 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Møre og Romsdal

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Støtte til norsk innsats i etabl. av prosjektet Pathways to phase-out contentious inputs from organic agriculture in Europe(Organic-PLUS)

Prosjektet "Pathways to phase-out contentious inputs from organic agriculture in Europe"(Organic-PLUS)vil fokusere på resirkulerte og fornybare innsatsmidler som kan erstatte uønskede innsatsmidler som i dag brukes i økologisk produksjon. Dermed er prosjektet også relevant som en bioøkonomisk sat...

Awarded: NOK 69,999

Project Period: 2017-2017

Location: Møre og Romsdal

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Støtte til norsk innsats i etablering av prosjektet Competitive organic farming by new varieties and improved seed supply chain (ORVAR)

En flaskehals for å nå EU's mål om 20 % økologisk areal i 2020 er tilgangen på sertifisert økologisk formeringsmateriale av sorter som egner seg for økologisk dyrking. Prosjektet "Competitive organic farming by new varieties and improved seed supply chain"(ORVAR)vil bidra til å forbedre denne sit...

Awarded: NOK 69,999

Project Period: 2017-2017

Location: Møre og Romsdal

BIONÆR-Bionæringsprogram

Condensed tannins from Norwegian pine and spruce bark - antiparasitic effects and potential commercial exploitation

Parasittar i mage og tarm hos småfe er eit stort problem, både økonomisk for bonden og for dyra der parasittar kan føre til sjukdom og redusert velferd. Vidare er det eit aukande problem at parasittane utviklar resistens mot preparat som blir brukt til å behandle dyra. Det er vist at moderate men...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Møre og Romsdal

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Redusert overskudd av C, P og N fra landbruket

Dagens landbruk påvirker miljøet negativt på flere måter, gjennom utslipp til luft og vann av organisk materiale, drivhusgasser og næringsstoffer. Økt kunnskap, og overføring av kunnskap mellom ulike driftsformer i landbruket, kan bidra til å redusere disse effektene. Det er også viktig å integre...

Awarded: NOK 24,999

Project Period: 2017-2017

Location: Møre og Romsdal

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Innovation in plant protection - project establishment

The project aim to develop and test new products, tools and strategies for integrated pest and disease management to reduce the use of pesticides in the fruit and vegetable sectors. With a multi-actor approach new practise and strategies will be developed.

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2016-2017

Location: Møre og Romsdal