0 projects

JPIAMR-JPI Antimikrobiell resistens

Ionophore coccidiostats: risk of CO-selectioN of antImicrobial resistance - Clinical impact and intervention strategies

Today’s intensive broiler production is highly dependent on in-feed ionophore coccidiostats. Because these ionophores are not used in humans, it is widely assumed their use does not impact human health. However, recent evidence suggests that ionophores drive the co-selection of vancomycin resista...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2022-2025

Location: Viken

JPIAMR-JPI Antimikrobiell resistens

Use of phage applications to combat MRSA at the sow-piglet interface to reduce exposure of staff and contamination of the environment

The main risk factor for human carriage of livestock associated methicillin-resistant Staphylococcus aureus is direct contact with colonised animals or contaminated environmental materials, along with airborne exposure. Sows are at the top of the pig production pyramid, when colonised, constitute...

Awarded: NOK 0.91 mill.

Project Period: 2022-2025

Location: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

PreparePig: Preparing the Norwegian pig population for control of emerging and re-emerging diseases

PreparePig-utvikling av ny kunnskap for styrket beredskap og kontroll av sykdom i norsk svineproduksjon Norsk svin har en svært gunstig helsestatus med dokumentert frihet for viktige infeksjonssykdommer og med lavt forbruk av antibiotika. Den gode nasjonale svinehelsen er viktig for dyrevelferd,...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

TRACE AND TERMINATE SALMON GILL POXVIRUS: TRACEPOX

Laksepoxviruset infiserer overflateceller i gjellene og kan ødelegge barrieren mellom laksen og miljøet utenfor og kan føre til alvorlig og akutt gjellesykdom. Nye studier viser at viruset har en stor utbredelse og er et alvorlig velferdsproblem med store økonomiske konsekvenser. I Det pågående f...

Awarded: NOK 11.9 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

CalfComfort: Nurturing positive welfare in calves

Dyrevelferdsloven har som mål å fremme god dyrevelferd, ikke bare forhindre at dyr vanskjøttes og lider. God dyrevelferd er dermed en viktig forutsetning for norsk husdyrproduksjon. I melkeproduksjonen står kua i fokus og kalvenes behov kommer dessverre ofte i annen rekke. Prosjektet CalfComfort ...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Viken

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Improving implementation and operation of a One Health platform to combat rabies in Malawi

Rabies eller hundegalskap er en dødelig infeksjonssykdom som oftest overføres fra hund til menneske ved bitt. På tross av at det finnes måter å kontrollere sykdommen på, er rabies en helsetrussel som fortsetter å ramme fattige, spesielt barn, verden over. Det er ikke mangel på kunnskap som står...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Viken

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Addressing AMR in Tanzania using a “One Health” approach.

This pre-project is aiming at building a robust consortium focusing on antimicrobial resistance (AMR) in one low and middle-income country, Tanzania, with a clear need for research and capacity building in this area. We aim at writing a full proposal for a Collaborative and Knowledge-building Pro...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Viken

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

One Health initiatives to reduce the emergence of AMR in Low and Middle Income Countries – a pre-project to prepare for studies in Cambodia

Southeast Asia is a hot-spot area for emergence and spread of AMR, and one of the main drivers is overconsumption of antimicrobials. As a result of an increasing demand for animal-source foods, farming systems are shifting to more intensified large-scale systems. Antimicrobial use in the livestoc...

Awarded: NOK 0.18 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Viken

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2020

Refusjon av kostnader med åpen publisering for regnskapsåret 2020 ved Veterinærinstituttet.

Awarded: NOK 0.14 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Viken

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Navigating the threat of azole resistance development in human, plant and animal pathogens in Norway

Soppinfeksjoner truer daglig helsen til mennesker, dyr og planter, og azoler er den desidert mest effektive gruppen av medikamenter for å håndtere soppinfeksjoner. Azolresistens vil ikke bare ha betydning for menneskers og dyrs helse, men også for matvareproduksjon over hele verden. Oppmerksomhet...

Awarded: NOK 10.2 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Viken

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Toxic microalgae in Norwegian waters (ToxANoWa): Uncovering fish-killing mechanisms of phytoplankton from Scandinavian waters

Algeoppblomstringer forekommer naturlig etter et sesongmessig mønster i hav og ferskvann. Frekvensen, og til dels omfanget, av algeoppblomstringer antas i hvert fall delvis å skyldes menneskelig påvirkning. Slike algeoppblomstringer kan være skadelige for livet i vannet og føre til massedød av fi...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

ICRAD Tackling Chronic Wasting Disease in Europe

Skrantesjuke (CWD) er en dødelig prionsykdom hos hjortedyr, først beskrevet i Colorado i USA på slutten av 1960-tallet. Siden har den spredd seg til mange andre stater og til Canada. Prionsykdommer finnes også hos eksempelvis storfe (BSE), småfe (scrapie) og menneske (Creutzfelt Jakobs sykdom). ...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

NordForsk - Intelligent farming and health control in landbased recirculating aquaculture systems

Produksjon av fisk i landbasert akvakultur er en betydelig kilde for animalsk protein for human ernæring i Norden. Bruk av resirkuleringsteknologi i akvakultursystemer (RAS) er en miljømessig bærekraftig løsning som blir mer og mer relevant for dagens produksjonssystemer. Store utfordringer med ...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Viken

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Prosjektetablering og posisjonering mot Horisont Europa for Veterinærinstituttet

Veterinærinstituttets (VI) strategi for 2020 – 2023 fokuserer på viktigheten av god dyre- og menneskehelse og sunn og trygg mat. Strategien omfatter også økt deltakelse i EU-finansierte programmer for å bidra til oppnåelsen av FNs bærekraftsmål. PES-midlene står sentralt i å oppnå økt deltakelse....

Awarded: NOK 6.9 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Developing tools to optimize the control of coccidiosis without use of antimicrobials

Koksidier i kylling og kalkun er i tillegg til å være en viktig sykdom i seg selv, en av de viktigste predisponerende faktorer for nekrotiserende enteritt, et syndrom som er årsak til mer enn 90% av antibiotikaforbruket i norsk fjørfeproduksjon. Hovedmålet med TEiCON-prosjektet er å legge til ret...

Awarded: NOK 5.1 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Improving detection and diagnosis of maedi-visna virus infection in sheep in Norway

Hovedmålet med prosjektet er å bidra til å utrydde mædi ved å forbedre diagnostikk og overvåking for sykdommen. Mædi er en virussykdom som forårsaker lungebetennelse, pustevansker og avmagring hos smittede sauer. Mædiviruset kom til Norge med importert sau fra Danmark på 60-/70-tallet, og ble f...

Awarded: NOK 6.5 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Viken

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Endothelial programs that activate or blunt antiviral responses

Mye tyder på at det tynne cellelaget på innsiden av blodkar (endotelceller) har en viktig rolle i virusinfeksjoner. For eksempel er fugleinfluensavirusets evne til å forårsake sykdom tett knyttet til hvorvidt viruset kan infisere endotelceller eller ikke. En rekke virus er i stand til å infisere ...

Awarded: NOK 9.1 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Viken

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2019

Refusjon av kostnader med åpen publisering for regnskapsåret 2019 ved Veterinærinstituttet

Awarded: NOK 65,000

Project Period: 2020-2020

Location: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Norwegian Airways Improved sustainability and welfare in the cattle industry by reduction of respiratory disease and use of antimicrobials

Luftveissykdom hos storfe er et stort problem i hele verden. Det forårsakes vanligvis av virus og/eller bakterier og er vanligste årsak til antibiotikabruk hos kalv. Det er lite kjent hvor smittsomme de bakterielle infeksjonene er mellom dyr og hvilken betydning ulike gener hos bakteriene har for...

Awarded: NOK 6.4 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

SUCCEED - Sustainable systems with cow-calf-contact for higher welfare in dairy production

Prosjektets mål er å finne praktiske løsninger for dagens og morgendagens fjøs som gjør at melkekyr kan få ha kontakt med kalven sin. All husdyrproduksjon er blitt avhengig av samfunnets aksept og krav om god dyrevelferd. I de siste årene har det stadig oftere blitt stilt spørsmål ved den etabler...

Awarded: NOK 8.8 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Viken

FRIBIO2-FRIPRO forskerprosjekt, biologi

RED FLAG. Salmonid red blood cells as sensors of stress and infection

Røde blodceller har den essensielle oppgaven å transportere oksygen til alle kroppens organer, og dermed holde oss i live. Mens humane røde blodceller mangler kjerne og DNA, har fisk, fugl og reptiler cellekjernen intakt i de røde blodcellene. Det gjør at de røde blodcellene kan respondere på end...

Awarded: NOK 11.7 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Innovative cereal processing methods to produce mycotoxin-safe bread

Kornbaserte produkter utgjør en stor andel av det norske kostholdet, og gjennomsnittlig forbruk av kornbasert mat til småbarn er omtrent 5 ganger så stort som for voksne, i forhold til kroppsvekten. Korn er imidlertid ofte forurenset med soppgiften deoksynivalenol (DON), som hovedsakelig ligger i...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Immune responses and survival in Salmon Gill Pox virus disease: IMMUNOPOX

Forskere ved Veterinærinstituttet og National Institute of Health (NIH) USA har nylig gjort et banebrytende arbeid på det første poxvirus genomet fra fisk. Viruset, som rammer gjellene, er i samme familie som det beryktede koppeviruset og ser ut til å øke i forekomst i norsk oppdrettsnæring. Laks...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Prosjektetablering og posisjonering mot EU H2020 ved Veterinærinstituttet

The Norwegian Veterinary Institute’s new strategy for 2020-2023 is strongly built upon the UN SDGs and the importance of healthy animals, humans and food to achieve many of these ambitious goals. NVIs strategy foresees an ambitious objective to increase participation in EU funded programs within ...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Viken

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Farm biosecurity and Risk-based Assessment tools for health Management of Norwegian salmon farming

Biosikkerhet er viktig for å minimere risikoen for introduksjon, etablering og spredning av patogene agens på en lokalitet. God biosikkerhet trygger produksjonen, god dyrehelse og velferd. Veterinærinstituttet har utviklet et risikobaserte vurderingsverktøy for å måle biosikkerhet på en lokalitet...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Viken

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

One Health initiative to prevent resistance emergence

Azolbaserte antifungale (soppdrepende) medikamenter har gjort at færre pasienter med invasive mykoser blir alvorlig syke og dødeligheten er lavere enn tidligere, og azolbaserte soppmidler har dessuten betydelig økonomisk verdi i produksjon og lagring av landbruksprodukter. Fremveksten av azolresi...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Viken

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2018

Refusjon av kostnader med åpen publisering for regnskapsåret 2018 ved Veterinærinstituttet

Awarded: NOK 44,000

Project Period: 2019-2019

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

SmartCare - For ku og kalv, deg og meg.

SmartCare er en løsning for kua, kalven, melkeprodusenten og forbrukeren som ønsker mer kontakt mellom ku og kalv. På gårder med melkeproduksjon blir de aller fleste kalver skilt fra kua rett etter fødselen. Morsatferd, diing, omsorg og samvær er naturlige atferder dyra er høyt motiverte for. D...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Development of an in vitro model to study environmental factors influencing the gill epithelial function

Karakterisering av en cellemodell for studier av miljøfaktorer på gjellefunksjonen til Atlantisk laks (GILLMODEL). Gjellesykdom hos Atlantisk laks er et betydelig problem. Dårlig gjellehelse, ofte forårsaket av smittsomme agens (virus, bakterier) eller dårlig vannkvalitet, fører til både dårlig...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Understanding and monitoring mortality in farmed fish towards sustainable growth in aquaculture

Begrensing av dødelighet må være top-prioritet i en etisk, bæredyktig produksjon av fisk. Lav dødelighet er en av flere indikatorer på god dyrevelferd, og det er viktig å få løftet frem i lyset hvilke muligheter næringen har for å begrense dødeligheten i produksjonen sin. Dette prosjektet skal d...

Awarded: NOK 6.9 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Viken