0 projects

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Elevens stemme i transfaglig undervisningsdesign

Populærvitenskapelig framstilling Doktorgradsprosjektet har til hensikt å gi informasjon om hva elevene opplever som gode læringsprosesser, med tanke på opplevelse av mestring, økt kompetanse og læring, samt inkludering og medvirkning i et fagintegrert undervisningsdesign. Prosjektet vil gi elev...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2024-2028

Location: Buskerud

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Utvikling av språk- og fagkompetanse hos voksne innvandrere i helsefagarbeiderutdanningen

Tidligere forskning har pekt på utilstrekkelige norskspråklige ferdigheter som ett av flere hindre for sysselsetting av innvandrergrupper. Formell kompetanse, for eksempel i form av fagbrev, har vist seg å gi mer varig tilknytning til arbeidslivet og bedre integrering. Dette doktorgradsprosjekt...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2022-2026

Location: Akershus

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

EDUCATE: Livsmestring og digital kompetanse i videregående skole i lys av Fagfornyelsen

Doktorgradsprosjektet har som hovedmål å utvikle kunnskap om gjennomføringen av Fagfornyelsen i fellesfagene i videregående skole, knyttet til digital kompetanse og livsmestring og samspillet mellom de to. Prosjektet sammenligner undervisning på yrkesfag og studiespesialiserende program, og vil f...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2022-2026

Location: Akershus

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Utvikling av integrerte tannhelsetjenester for personer utsatt for overgrep, tortur og som har odontofobi gjennom tverrfaglig samhandling

Den orale helsa i Norge har bedret seg de siste 40 årene, men det er fortsatt grupper av befolkningen som har store tannhelseutfordringer. De mest sårbare i samfunnet vårt, deriblant personer som er utsatt for overgrep, tortur og personer med odontofobi er blant de mest utsatte siden unngåelsesad...

Awarded: NOK 0.14 mill.

Project Period: 2022-2024

Location: Østfold

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

Forregion Viken

Formålet med Forregion Viken er å øke verdiskaping og sysselsetting ved å mobilisere næringsliv i hele Viken til å vurdere, og eventuelt ta i bruk forskning i sitt innovasjons- og utviklingsarbeid. Hovedaktiviteten i prosjektet har vært kompetansemegling ? utført av kompetansemeglere med og uten ...

Awarded: NOK 7.1 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Østfold

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

TERRITORIAL AND REGIONAL DEMONSTRATIONS OF SYSTEMIC SOLUTIONS OF KEY VALUE CHAINS AND THEIR REPLICATION TO DEPLOY CIRCULAR ECONOMY

The TREASoURcE project will innovatively utilize currently unused plastic, batteries and biobased side and waste streams by deploying systemic circular economy (CE) solutions. The systemic CE solutions will integrate the two main elements of the TREASoURcE project: stakeholder engagement pilots (...

Awarded: NOK 79,999

Project Period: 2020-2021

Location: Østfold

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

How Does a New Pedagogical Model at Glemmen Upper Secondary School Affect the Students´Competency in Citizenship and Civic Education?

I 2019 fikk Glemmen videregående skole et oppdrag fra Østfold fylkeskommune (nå Viken fylkeskommune) om å utvikle en ny pedagogisk modell for å fremme helhetlig, personliggjort, elevaktiv, virkelighetsnær og sosial dybdelæring. En flerfaglig pedagogisk modell har siden vært i utvikling ved skolen...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Østfold

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

VOGUE - Engelsk på yrkesfag. En komparativ studie av engelskundervisning før og etter innføringen av Kunnskapsløftet 2020

Doktorgradsprosjektet er en studie av engelsk på yrkesfag før og etter innføringen av Kunnskapsløftet 2020. Mål Prosjektets mål er å undersøke undervisningspraksiser i engelskfaget på yrkesfaglige studieprogrammer. Studien bygger på tidligere forskning blant ungdommer i norsk skole om betydni...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Akershus

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Synergies in energy through technology, instruments and cooperation

The overall objective of Synetic is to deliver higher quality and consistency energy efficiency measures implemented through enhanced coordination of different metropolitan administrative levels. Moreover, it will contribute to the development of energy transistion 2030 or beyond roadmaps and str...

Awarded: NOK 79,999

Project Period: 2020-2020

Location: Østfold

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Læreplanfornying - Forskning på undervisning av teknologi i et bærekraftsperspektiv.

Dette forskningsprosjekt skal blant annet være med på å avdekke og forklare følgende spørsmål: Hvordan kan utforskende arbeidsmåter brukes for undervisning i energiteknologi med et bærekraftig perspektiv, og hvilke utfordringer opplever elever når de arbeider med teknologi for fornybar energi? Mi...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Akershus

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Klinisk Rettsodontologisk undersøkelse av barn utsatt for vold og/eller seksuelle overgrep (KRu-barn).

Hver dag utsettes barn og unge for vold og/eller seksuelle overgrep. Statistikken viser at 21% av ungdom i Norge har opplevd fysisk vold i løpet av oppveksten og at mer enn 1 av 5 kvinner og 1 av 10 menn har blitt utsatt for seksuelle overgrep i barndommen . De helsemessige konsekvensene kan være...

Awarded: NOK 0.16 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Oslo

PROFORSK-Skole og samfunn

Ny teknologi for en bærekraftig framtid

Prosjektet skal formidle til barn og unge hvordan vi i framtiden kan forvalte naturressursene bedre gjennom bruk av robot- og droneteknologi. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Kjelle videregående skole og Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO). Vårt konsept vil være å vise hvordan realfagene ...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Akershus

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

INNOVATIVE ØSTFOLD - Mobilisering til forskningsbasert innovasjon

Innovative Østfold er et tilbud til bedrifter i fylket som ønsker å ta i bruk forskning og utvikling i sitt omstillings- eller innovasjonsarbeid. Innovative Østfold har en gruppe personer som kalles kompetansemeglere til rådighet for bedriftene. I perioden 2017-2019 har disse hatt sitt virke med ...

Awarded: NOK 7.7 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Østfold