0 projects

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

The illusion of empty blind zones: How things may seem to appear out of nowhere in magic shows and road accidents

I tidligere undersøkelser har vi beskrevet en nyoppdaget visuell illusjon som skaper en sterk følelse av at blindsonen bak en sikthindring er tom. Denne illusjonen av tomme blindsoner spiller en sentral rolle i tryllekunst: Siden blindsoner bak visse sikthindringer ser veldig overbevisende tomme ...

Awarded: NOK 9.6 mill.

Project Period: 2023-2027

Location: Vestland

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Social inequality in adolescent mental health in a life course perspective (LONGTRENDS)

Det er bekymringsfullt mange barn, ungdom og unge voksne som utvikler psykiske vansker. Det er spesielt mange utsatte blant dem som vokser opp i familier med lav inntekt eller hvor foreldrene har lavere utdanning, noe som ofte blir omtalt som sosial ulikhet i psykisk helse. Materielle faktorer, ...

Awarded: NOK 11.9 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Vestland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Towards a sustainable work force in the healthcare sector for the 21st century: Health-promoting Work Schedules (HeWoS)

Én av fire ansatte i Norge jobber skift. Kunnskap om helsefremmende arbeidsplaner er derfor relevant for en stor andel av den norske arbeidsstyrken. Mye av forskningen som er utført på sammenhengen mellom skiftarbeid og helse har fokusert på nattarbeid, men de siste årene har forskning også vist ...

Awarded: NOK 9.7 mill.

Project Period: 2020-2026

Location: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Exploring new and optimal light conditions to improve cognition, mood and health in people with dementia

Demens utgjør en stor global utfordring. I EU har de årlige kostnader knyttet til demens blitt estimert til 160 milliarder euro. Utgiftene forventes å øke med en aldrende befolkning. Demens fører til kognitiv svikt og funksjonstap. I tillegg rammes om lag 90 % av personer med demens av søvnproble...

Awarded: NOK 7.9 mill.

Project Period: 2019-2026

Location: Vestland

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Establishing a national learning and action network for refugees: Promoting inclusion, access to information, and successful transition

Millioner av unge mennesker har flyktet fra krig eller ustabilitet for å finne tilflukt i Europa. Selv om de fleste land yter bistand og tjenester for å hjelpe flyktninger med å bosette seg, står de fortsatt overfor mange utfordringer. Dette prosjektet hadde som mål å utvikle et nasjonalt og int...

Awarded: NOK 0.38 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

When default is not default: Solutions to the replication crisis and beyond

Funksjonell magnetresonansavbildning (fMRI) er en svært utbredt metode for å studere hjernens funksjoner både i friske personer og i pasienter med lidelser som kan påvirke hjernens struktur eller funksjon. Utviklingen av fMRI for over 25 år siden var en milepæl i hjerneforskning, og har ført til ...

Awarded: NOK 12.2 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Vestland

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Risk factors for gambling problems. Registry-based studies (REGGAM)

Omtrent 3.2% av den voksne norske befolkning har problemer med pengespill. I dette prosjektet vil en bruke registerdata (objektivt registrerte opplysninger) om pengespillatferd og helse for å identifisere risikofaktorer for å utvikle pengespillproblemer. De fleste registerdata som skal brukes er ...

Awarded: NOK 12.1 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Vestland

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Clinical Encounters with refugees suffering from mental health problems

Mange flyktninger i Norge har psykiske helseplager som følge av store belastninger før, under og etter flukten. Flyktninger, spesielt fra enkelte områder, er mindre representert blant pasienter innen psykiske spesialisthelsetjenester enn majoritetsbefolkningen. Prosjektets overordnede målsetning ...

Awarded: NOK 11.1 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Vestland

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Effects of music instrument lessons on brain plasticity, mood, and quality of life in Alzheimer patients

Musikk har stor påvirkningskraft på hukommelsen til pasienter med nevrodegenerative sykdommer som Alzheimers sykdom (AS). Men selv om det finnes indikasjoner på at musikkintervensjoner kan hjelpe AS pasienter med å lindre AS-symptomer, er det fortsatt stor mangel på forskning av høy kvalitet på h...

Awarded: NOK 14.4 mill.

Project Period: 2017-2023

Location: Vestland

FLINSTUD-Forskerlinjen/Studentstipend

Rammebevilgning til studentforskning i psykologi, UiB

Rammebevilgning for studentforskning og forskerlinjer ble opprettet for å motvirke svikten i rekruttering av medisinere, odontologer og psykologer til forskning. Forskningsrådet bidrar med midler til finansiering av studentforskning i medisin (fire fakulteter), odontologi (to fakulteter) og psyko...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2017-2023

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Workplace bullying: From mechanisms and moderators to problem treatment

Mobbing og trakassasering i arbeidslivet er et alvorlig problem for den som rammes og for de organisajoner der det forekommer. I dette prosjektet undersøker vi 1) mekanismer som kan forklarer hvorfor og hvordan mobbing og trakassering oppstår og utvikles i arbeidslivet, 2) hvorfor og hvordan man ...

Awarded: NOK 11.3 mill.

Project Period: 2016-2023

Location: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

European Society for Research on Internet Interventions, Conference 2016

I hele verden er psykiske lidelser en stor helseutfordring. Innovativ bruk av teknologi gir oss nye muligheter innen forebygging, kartlegging og behandling av psykiske lidelser. Hovedmålet for INtroducing personalized TReatment Of Mental health problems using Adaptive Technology (INTROMAT) (Pers...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2016-2016

Location: Vestland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Forskningsgruppen B.LOG ønsker å invitere aktuelle forskningsgrupper i Norge til et symposium angående betydningen av barns språkutvikling

En får ofte vite at elever med spesifikke behov ikke får den hjelpen de trenger i skolen, eller at hjelpen kommer så seint i skolegangen at sekundærvansker som utagerende atferd eller tilbaketrekking har fått utvikle seg. Dette gjelder svært ofte barn og ungdom med en eller annen form for språkva...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Vestland

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Multidimensional interventions: nutritional directed treatments boosting the effect of standard therapy in children with conduct disorder

MINDBOOST aims to improve the effectiveness of standard health care interventions designed for children with conduct disorders by combining them with dietary supplements interventions. Across Europe, conduct problems are the greatest challenge for the paediatric care system, affecting one in five...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2015-2018

Location: Vestland

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Video game addiction - epidemiology, mechanisms and prevention

Diagnosen dataspillavhengighet er tatt inn i modere diagnosesystemer, men mer forskning vedr gyldigheten av denne behøves. Delprosjekt 1 er basert på en spørreundersøkelse blant norske ungdommer, gjennomført da de var 17.5, 18.5 og 19.5 år. Det ble spurt om dataspillavhengighet, angst, dep...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Vestland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

9th Biennial conference of the International Academy for Intercultural Research

Department of Psychosocial Scienceand Professor David Lackland Sam has been selected to host and chair the 9th Biennial conference of the International Academy for Intercultural Research to be held at the University of Bergen, from June 28 to July 2, 2015 (see WWW.IAIR2015.COM). The conference i...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2015-2015

Location: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

#71049 European perceptions of climate change: Scepticism, energy preferences and societal transformation

EPCC: Popular science presentations - Updated Norwegian Hva kreves for å oppnå et Europa som har lave utslipp av drivhusgasser og som er klart til å møte klimaendringene? Hvor bekymret er folk i Frankrike, Norge, Storbritannia og Tyskland for global oppvarming, og hvordan ser de for seg effek...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Vestland

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

LOGGING ON FOR BETTER HEALTH - IDENTIFYING RISK FACTORS AND INVESTIGATING THE EFFECTS OF INTERNET BASED PREVENTIVE INTERVENTIONS FOR DEMENT

Mild cognitive impairment (MCI) and dementia are projected to increase dramatically in Europe. More than 50% of subjects with MCI will become demented within 5 years, placing large demands on treatment/care facilities. The first aim is to assess the signi ficance of suspected risk factors for MCI...

Awarded: NOK 73,613

Project Period: 2014-2016

Location: Vestland

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Example choice and relevance intervention in teaching and learning mathematics and science

Many educators believe that making learning materials relevant for student's lives leads to student's engagement and better understanding of the subject, but experimental evidence to support that is still lacking (Hulleman & Harackiewicz, 2009). Professor Judith Harackiewicz and her colleagues d...

Awarded: NOK 0.19 mill.

Project Period: 2013-2016

Location: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Auditory Verbal Hallucinations (AVH) in Schizophrenia

Schizofreni er en alvorlig sinnslidelse, der hørselshallusinajsoner utgjør et fremtredende symptom, som karakteriseres av at pasienter har en overbevisning at de "hører stemmer som ikke finnes", dvs har en subjektiv opplevelse av en sprklig natur i fravær av en ytre kilde som forklaring. Dette pr...

Awarded: NOK 5.6 mill.

Project Period: 2013-2018

Location: Vestland

IS-NORDIC-Nordic Pilot Programme for NSF

Four Ways of Making Things Interesting

...

Awarded: NOK 84,000

Project Period: 2013-2013

Location: Vestland

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Fidelity of a youth football coach education program in France and Norway.

The main aim of the project is to examine the fidelity (defined as how closely a set of procedures were implemented as they were supposed to have been) of an intervention aimed at enhancing young peoples' physical activity and well-being, via training of grass-root coaches of 10-14 year-old foot...

Awarded: NOK 60,000

Project Period: 2013-2013

Location: Vestland

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

Work Addiction Among Students in Norway and Poland and the Identification of the Socioeconomic Factors Related to Students' Workaholism-

The main objective of the project is to compare the structure of work addiction among students in Norway and Poland and to identify, through the cross-cultural comparisons and within particular culture analysis, the socioeconomic factors related to studen ts' workaholic behaviours. In order to ac...

Awarded: NOK 0.16 mill.

Project Period: 2013-2013

Location: Vestland

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Addressing the social determinants of health. Multilevel governance of policies aimed at families with children

Lokal innsats for å utjevne sosiale helseforskjeller Helse er ulikt fordelt mellom sosiale grupper i Norge, og helseforskjellene er økende. Et langsiktig mål i folkehelsearbeidet er å snu denne trenden. I prosjektet studerer vi hvordan lokale styringsmyndigheter jobber i praksis for å møte denne...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

It's time for some music

Musikk er en multifunksjonell og kraftig stimulus som aktiverer store nevrale nettverk. Musikalske aktiviteter krever integrering av flere kilder til informasjon, som å lese noter, mestre musikkinstrumenter, og integrere og analysere det auditive resultat. Spesielt det å lytte til rytmisk mu...

Awarded: NOK 8.8 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Vestland

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Contextual and individual factors associated with gambling problems and gambling behavior in adolescence and young adulthood

Prosjektet har belyst faktorer som er relatert til start og opprettholdelse av problematisk pengespillatferd. Det har vært gjennomført en longitudinell survey med 17-19-åringer, en større befolkningsundersøkelse, og eksperimenter der effekten av negative gevinster, alkoholinntak og sosial fasilit...

Awarded: NOK 7.6 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Vestland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Two Ways to Increase Student Interest for Mathematics and Science in Education

Prosjektet undersøker muligheten for å øke interesse i matematikk på ungdomsskolen. Vi prøver ut tre intervensjoner som ser lovende ut til dette formålet: (1) Eksempelvalg er en metode utviklet på Universitetet i Bergen hvor elevene kan velge et eksempel å jobbe med. Hvert eksempel illustrerer ...

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Vestland

FOLKEHELSE-Folkehelse

AIDS Competent Schools: Exploring the pathways through which schools in Kenya can be supportive of AIDS-affected children

Much of sub-Saharan Africa is struggling to cope with the devastating impact of the acquired immuno-deficiency syndrome (AIDS) virus. At the frontline of this epidemic are children who with often limited support, have to cope with extremely difficult circ umstances as their parents fall ill or pa...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2011-2013

Location: Vestland

PRAKUT-Praksisrettet utdanningsforskn

Samspillet mellom lærerens tilbakemelding og elevenes læringsstrategier og læringsresultater

Denne søknaden retter hovedoppmerksomheten mot skoleutvikling rettet mot læreres vurderingspraksis og hvordan dette virker inn på elevenes læringsutbytte. En sammenheng mellom lærerens vurderingspraksis og elevenes læringsutbytte er bredt dokumentert i in ternasjonale litteratur. Vi vet imidlerti...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2011-2011

Location: Vestland

U2020-Norsk utdanningsforskning 2009-2018

Writing a Wikipedia article as course assignment

The basic idea of the proposed project consists in asking students to create quality-assured Wikipedia articles in Norwegian as part of their course assignments in higher education. The quality will be assessed and improved by the lecturers before the art icle is uploaded to Wikipedia. Writing qu...

Awarded: NOK 62,999

Project Period: 2011-2012

Location: Vestland