0 projects

GASSMAKS-Økt verdiskaping fra naturgass

Natural Gas processing by the use of New Membrane Materials

-

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Rogaland

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Operating agent IEA-HIA Task 23 Småskala reformere

Produksjon av hydrogen er et viktig tema i tilnærmingen til bruk av mer hydrogen i energisektoren. Det er forventet at on-site hydrogenproduksjon blir viktig i en startfase, der det er mangel på hydrogen infrastruktur for distribusjon og hvor markedet er lite. Foreløpig eksisterer kun demonstras...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2009-2010

Location: Rogaland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

CO2 & the lowering of ocean pH: development and testing of a precise pH sensor for monitoring and impact assessment

Increasing output of CO2 contributes to a lower pH in the oceans,see Keeling Curve at http://scrippsco2.ucsd.edu/home/. Undetected leaks from subsea CO2 deposits may add to the trend and contribute to potential exposure stress (effects) of marine organism s. StatoilHydro apply for funding to supp...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2009-2009

Location: Rogaland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

CO2 Interface Transport Interface Storage

CO2 Capture and Storage (CCS) technology requires methods for transport of captured carbon dioxide to a storage facility. In most cases this will involve pipeline transport of liquid CO2, generally across long distances. In design of CCS, CO2 transport is the necessary link between two important...

Awarded: NOK 16.7 mill.

Project Period: 2008-2013

Location: Rogaland

GASSMAKS-Økt verdiskaping fra naturgass

Gass til Materiaer (GassMat) - Integrasjonsmodeller for material- og kraft-produserende industriklynger

Prosjektet skal utrede de synergimulighetene som ligger i å utnytte/VIDEREFOREDLE naturgass i materialproduserende industriklynger. Fokus er i første omgang rettet mot råvarestrømmer/forekomster som naturgass og malm/mineraler i Nordområdene. Effektene av optimal prosessintegrasjon antas å være ...

Awarded: NOK 15.0 mill.

Project Period: 2008-2012

Location: Rogaland

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

An integrated process for hydrogen production and separation WBS E.RDC.00010

The main objective of this proposal is the innovation of compact and sustainable technology for synthesis gas and H2 production based on catalytic catalytic partial oxidation (CPO) including integrated separation of H2. The research areas of the projec t have been divided into two groups, one ...

Awarded: NOK 6.2 mill.

Project Period: 2008-2012

Location: Rogaland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Trykktank for testing av effekter som følge av eventuelle lekkasjer til havbunn i forbindelse med geologisk lagring av CO2.

Eventuell utlekking av CO2 til havbunnen fra geologiske lagre kan ha effekter på det marine miljøet. Siden en eventuell frigjøring av CO2 ville skje på flere hundre meters dyp, vil alle prosesser skje under det trykk som foreligger på dette dypet. CO2 i v ann gir økt surhet (lavere pH) og selv om...

Awarded: NOK 0.54 mill.

Project Period: 2007-2007

Location: Rogaland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Validation of CO2 Capture

In absorbers for removal of CO2 from exhaust from natural gas fired power stations the liquid/gas flow ratio is very low. Problems may easily arise with wetting of the packing material. This reduces mass transfer. In order to counteract this effect good i nitial distribution of liquid is essentia...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Rogaland

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Småskala reformere for on-site hydrogen produksjon

Statoil i samarbeid med Hydro søker NFR om finansiering av SINTEFs oppgave som Operating Agent i en nyetablert Task i IEA-HIA - Small-scale reformers for on-site hydrogen supply. Industripartnerne ser det som viktig å sikre norsk prosjektledelse i en Tas k med bred deltagelse world wide. Industr...

Awarded: NOK 0.60 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Rogaland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Nye CO2 fangst teknologier for gasskraftverk - utredning og testing i HYTREC

Statkraft, Det Norske Veritas (DNV) og Statoil samarbeider om et demonstrasjonsanlegg for hydrogenteknologi i Trondheim, HYTREC, som etter planen skal produsere hydrogen fra 2007. Det skal produseres hydrogen på en bærekraftig måte; fra fornybar energi (v indkraft) og fra naturgass med CO2-håndte...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2006-2006

Location: Rogaland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Method for energy reduction in acid gas capture processes

This project proposal covers part 1 of a three stage project, leading to a new process for acid gas capture by absorption with the aim of drastically reducing the energy required. The main objective of phase 1 in this project is laboratory validation of the theoretical concepts of the described ...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Rogaland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Trykktank for testing av effekter som en følge av eventuelle lekkasjer til havbunnen i forbindelse med geologisk lagring av CO2

Eventuell utlekking av CO2 til havbunnen fra geologiske lagre kan ha effekter på det marine miljøet. Siden en eventuell frigjøring av CO2 ville skje på flere hundre meters dyp, vil alle prosesser skje under det trykk som foreligger på dette dypet. CO2 i vann gir økt surhet (lavere pH) og selv om...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Rogaland

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Markedsnært prosjekt - Demonstrasjon av hydrogenverdikjeder

Statkraft, Statoil og DNV har planer om å gjennomføre et omfattende hydrogen demonstrasjonsprosjekt (HYTREC). Demonstrasjonsaktivitene i prosjektet kan deles inn i 3 hovedområder: 1. Etablere et anlegg bestående av hydrogenproduksjon, -lagring, fyllesta sjon/dispenser og sluttbruk i kjøretøy og...

Awarded: NOK 4.8 mill.

Project Period: 2005-2008

Location: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

CO2 value chain from Tjeldbergodden to Draugen/Heidrun

...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2005-2009

Location: Rogaland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Feltverifikasjon av kombinasjonen av nye kjemikalier og membrankontaktorer for separasjon av co2 fra røykgass.

Siden 1990 har Statoil og AkerKværner (AK) jobbet med utvikling av teknologi for rensing av CO2 fra eksosgass, både i felles prosjekter og på egenhånd. Som et resultat av dette har selskapene opparbeidet en vesentlig kunnskap om total prosessen, fra CO2 b lir dannet i gassturbinen til den er depo...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2005-2008

Location: Rogaland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

NORSTORE (norsk del av CO2STORE)

Formålet med prosjektet er det samme som for CO2STORE, det vil si å bidra til utstrakt bruk av undergrunnslagring av CO2, gjennom å studere hvordan resultater fra SACS, GESTCO, NASCENT m.fl. kan brukes i Europa inkludert Norge både under havbunnen og unde rgrunns på land. Prosjektet vil gi et vel...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Rogaland

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Konkurransedyktig maritim småskala distribusjon av naturgass - INNOGAS

Det er et politisk mål om økt anvendelse av naturgass i Norge. Sitater fra Stortingets Innstilling nr 59 angående naturgass: - ”satsing på naturgass hører med som en del av omleggingen i likhet med nye fornybare energikilder i flere tilfeller kan erstatte andre og mer forurensende energikilder” -...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Compact LNG Heat Exchangers

...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Rogaland

OG-Program for olje og gass

Modellering av dampreformer reaktorer

Prosjektforslaget er basert på en direkte videreføring av NFR-prosjektet "Karbondannelse ved framstilling av syntesegass". En ocillerende mikrovekt (TEOM 1500) vil fortsatt være sentral i det eksperimentelle arbeidet, som i stor grad vil gjennomføres ved industrilike betingelser. Parameterssstud...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Rogaland