0 projects

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Publiseringsstøtte, åpen publisering 2021

Støtte til kostnader påløpt for åpen publisering fra forrige regnskapsår (2021)

Awarded: NOK 4,000

Project Period: 2022-2022

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Work and Health in Old Age - For whom is continued work beneficial to health?

Økt levealder og reduserte fødselsrate øker presset på velferdsfinansieringen i de fleste land. Over hele Europa fokuseres det derfor på å få flere eldre til å stå lenger i arbeid. Selv om befolkningen i gjennomsnitt er friskere, bedre utdannet og har lengre karriere enn tidligere, er det fortsat...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Youth with Neurobiological Diagnoses; Living Conditions, Public Services and Prognoses for Inclusion

Prosjektet NEUROLIFE kartlegger erfaringer med og perspektiver på levekår, deltakelse og offentlige tjenester hos ungdom og unge voksne med nevroutviklingsdiagnosene ADHD, Autisme og Tourette Syndrom. Uforholdsmessig mange unge voksne med disse diagnosene strever psykisk, fysisk, sosialt og økono...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Children of Immigrants Longitudinal Study in Norway Modul 2: Explaining socioeconomic outcomes and cultural adaptations in early adulthood

The Children of Immigrants Longitudinal Study in Norway (CILSNOR) er en kvantitativ longitudinell studie av langsiktige økonomiske og kulturelle integrasjonsprosesser blant unge med og uten innvandrerbakgrunn. I CILSNOR Modul 1 ble det i 2016 gjennomført en survey blant førsteklassinger i videreg...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Utvikling av instituttstrategi for deltakelse i Horisont Europa

Fafo har som uttrykt ambisjon å delta i internasjonale forskningsnettverk og prosjektteam. Dette vil bidra til å både gjøre Fafos forskere og våre arbeider kjent i internasjonale faglige nettverk, samtidig som det bidrar til at Fafos forskere inviteres inn i komparative internasjonale nettverk og...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Arrangementstøtte FINNUT Nordic Working Life Conference (NWLC)

The Nordic Work Life Conference 2018 OSLO 13 -15 JUNE Full program, sessions, abstracts and practical information: fafo.no/nwlc2018 Anniken Hauglie Anne Lise ELlingsæter Ingar Brattbakk Jon Horgen Friberg * registration necessary, fee P35 refers to Pilestredet 35, P52 refers to Pilest...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Challenges and possibilities for mobility for the 50+ population

Det er en økende erkjennelse av at enkelte eldre arbeidstakeres mulighet til å stå lenge i arbeid vil kreve en eller annen form for jobbmobilitet. For noen kan det bli nødvendige å finne seg annet arbeid, fordi de mister jobben, for andre, for eksempel de som ikke lenger mestrer arbeidet, kan ann...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

INNOVATIVE INTERVENTIONS TO PROMOTE PARTICIPATION OF OLDER WORKERS IN THE LABOUR MARKET - WHAT DOES THE FUTURE HOLD?

The objective of this pre-project is to develop a high-quality proposal for a knowledge-building project in the field of active ageing and labour market participation of older workers. The primary objective of the project is to explore and define the need for innovative interventions to promote h...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Oslo

IS-TOPP-Toppfinans. av M.Curie-stipend

Foreign aid and stability in the Middle East

The overall objective of the proposed research training is to restart Beata Paragi's career after her maternity leave and advance its development by gaining work experiences and enhancing the diversity of her skills and competences at Fafo AIS, an indepen dent research institute in Norway. The tr...

Awarded: NOK 0.55 mill.

Project Period: 2013-2016

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Temanotat om velferdsordningene

Prosjektet tar utgangspunkt i det som beskrives som nye velferdsstatlige utfordringer, som befolkningsaldring, innvandring og økonomisk tilbakegang. På bakgrunn av disse utfordringene har det skjedd en reorientering av velferdspolitikken, i retning av "so sial investering" og politikk for å møte ...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2012-2013

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Norsk nettverk for migrasjonsforskning

Norsk nettverk for migrasjonsforskning (NMF) er et forskernettverk for norske forskere og studenter på feltet internasjonal migrasjon, integrering og etniske relasjoner. Nettverket har formidlet informasjon om forskningsprosjekter, forskningsresultater og publikasjoner, samt nasjonale og interna...

Awarded: NOK 30,062

Project Period: 2012-2014

Location: Oslo

U2020-Norsk utdanningsforskning 2009-2018

Utredning om forskning på voksnes læring

...

Awarded: NOK 0.45 mill.

Project Period: 2012-2012

Location: Oslo

SYKEFRAVÆR-Forskn.om årsaker til sykefrav

SENIOR POLICY FOR WHOM? THE DISTRIBUTIONAL CONSEQUENCES AND EFFECTS OF INITIATIVES TO PROMOTE ACTIVE AGEING

Bakgrunnen for prosjektet er de politiske målsettingene om at flere eldre skal stå i arbeid til en høyere alder; nedfelt blant annet i IA-avtalens delmål 3 om å øke antall år i yrkesaktivitet etter fylte 50. Prosjektets hovedmål har vært å måle om, og i hvilken grad den etablerte seniorpolitikken...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Clues to multicultural cohesion: Comparing multiethnic urban districts in Norway, Denmark and Sweden

What is necessary for a multicultural society to work? This has emerged as an important question for politicians and researchers alike, as liberal democracies in the West have grown increasingly ethnically diverse. In this project we are interested in exp loring this issue by comparing multiethni...

Awarded: NOK 0.19 mill.

Project Period: 2012-2013

Location: Oslo

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

European Citizenship and Worker Mobility

...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2011-2013

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Forskningsformidling og nettverksbygging i regi av forskernettverket Norsk migrasjonsforskning

Norsk Nettverk for Migrasjonsforskning ble i 2007 opprettet som et åpent forskernettverk som skal legge til rette for informasjonsutveksling for forskere og studenter, og synliggjøre norsk forskning på feltet migrasjon og integrering både i Norden og inte rnasjonalt. Ved den 15 Nordic Migration ...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2011-2011

Location: Oslo

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

CRafting Institutional SPace- The Role of Lifelong Learning in matching organisational and individual Careers in contemporary Europe

...

Awarded: NOK 39,999

Project Period: 2011-2011

Location: Oslo

COSTINF-COST Infrastruktur

COST IS0803: WG3 Differences and Inequalities: The Welfare Gap (Janike Harsheim)

Through a focus on the informal, everyday aspects of this, COST IS0803 draws together existing knowledge and develops new understandings of the combined social, moral and material elements of how the eastern borders of Europe are experienced and thought a bout. Its aim is to develop a new approac...

Awarded: NOK 13,500

Project Period: 2010-2011

Location: Oslo

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Appropriateness of Local Welfare Governance for Supporting Citizens in Critical Life Course Transitions

...

Awarded: NOK 82,999

Project Period: 2009-2010

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Nordic models facing crisis: Implications for labour market adjustment and inclusion.

This project aims to compare the implications of the global crisis for workforce adjustment at company level and for perceptions of employment security and risk in the Nordic labour forces. While the Nordic models won praise for their ability to adapt and recover after the homemade crises of the...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2009-2014

Location: Oslo

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Work inclusion and cohesion: Trade Unions, networks and A10 migrant workers in an enlarged Europe

...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2008-2009

Location: Oslo

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

INTROCIT, On course to citizenship. Mandatory integration for new immigrants in Europe?

...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2008-2008

Location: Oslo

PES-EØS-Prosjektetablererstøtte EØS-området

Sosial dialog og HMS som grunnlag for bærekraftig produksjon i Bulgaria og Romania

...

Awarded: NOK 50,000

Project Period: 2008-2008

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Arbeids- og bedriftsvandringer i et utvidet Europa: Inkludering i det gode arbeidslivet?

Tre år etter EU-utvidelsen ser vi at bedriftenes arbeidskraftstrategier er i endring, og at det nasjonale reguleringsregimet både på lov- og avtalenivå har vært og er under omfattende revisjon. Kunnskap om den nye arbeidskraftsmobilitetens former og omfan g, og ikke minst konsekvensene/responsene...

Awarded: NOK 5.7 mill.

Project Period: 2008-2010

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Arbeidsmarkedsmobilitet i de nordiske velferdsstatene og betydningen av de institusjonelle reguleringene på arbeidsmarkedet

Prosjektet skal muliggjøre norsk deltakelse i et nordisk samarbeidsprosjekt som skal sammenligne mobiliteten på arbeidsmarkedene i de nordiske landene (Danmark, Finland, Norge og Sverige). Fire former for mobilitet vil bli viet særlig oppmerksomhet i sama rbeidsprosjektet: Bevegelser inn og ut av...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2008-2011

Location: Oslo

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Work Inclusion and Cohesion: Trade Unions and Migrant Workers in an Enlarged Europe

...

Awarded: NOK 98,999

Project Period: 2007-2007

Location: Oslo

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

European market integration and enlargement: implications for labour migration, wage setting and labour market governance

The central purpose of my visit at CES 2007-8 is to finalize a bundle of interrelated Fafo-projects funded by the RCN by doing further analyses and writing articles and publications for international purposes. The projects are: - Labour migration and en terprise mobility after EU-enlargement: C...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2007-2007

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Emerging patterns of East - West migration in Europe: New patterns of mobility in a changing political landscape

Prosjektet har resultert i tre doktorgrader. Jon Horgen Friberg forsvarte sin doktorgrad i 2013. Han tar for seg arbeidsmigrasjon mellom Polen og Norge, med fokus på drivkreftene for migrasjon og ulike mekanismer som bidrar til inkorporering og/eller nye former for sosial ulikhet og marginaliser...

Awarded: NOK 5.3 mill.

Project Period: 2007-2015

Location: Oslo

VS2010-Verdiskapning 2010

Verdiskaping, bedriftssamarbeid og arbeidslivsrelasjoner i endring

I 2006 vil hovedprosjektets arbeid være konsentrert innenfor fire satsningsområder: · Lean Skipsbygging og andre former for trimmet bygging innenfor kompleks ?one-of-a kind? produksjon. · Bred medvirkning i bedrifters omstillings- og utviklingsarbeid · R egionalt forankret samarbeid mellom utdan...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

IKT, funksjonshemming og arbeidsliv (ref. 81145)

Prosjektet vil belyse følgende hovedproblemstillinger: 1) Hvilke offentlige virkemidler er utformet for å nyttiggjøre seg IKT-baserte hjelpemidler som kan fremme sysselsetting av funksjonshemmede i Norge, Storbritannia, Nederland og Danmark? 2) H vordan er diffusjonssystemet organisert i...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Oslo