10 projects

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

More good days at home: Advancing health promoting practices in municipal healthcare services for older recipients of home care

Et økende antall eldre har behov for profesjonell helsehjelp, samtidig er kommunenes økonomi og tilgang til kvalifisert arbeidskraft begrenset. Tjenestene må derfor organiseres på måter som både dekker eldres hjelpebehov og er bærekraftig for samfunnet. En god kommunal strategi er tiltak som gjør...

Awarded: NOK 15.9 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Viken

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Norwegian Vision in Stroke (NorVIS) network

Hvert år vil om lag 12.000 personer i Norge bli rammet av hjerneslag, og over 60% opplever synsproblemer som følge av dette. Vi vet at redusert syn øker risikoen for fallulykker, depresjon, redusert livskvalitet og dårligere rehabilitering. Derfor er det påfallende hvor lite oppmerksomhet syn får...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Viken

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Decisions and Justifications in Child Protection Services(CPS)

Prosjektets hovedmål er å identifisere hvordan tolkninger av prinsippet om 'barnets beste' gjenspeiles i barnevernets begrunnelser for beslutningene de fatter. Prosjektet rettersærlig oppmerksomhet mot hvordan kulturelle verdier, etnisitet og minoritetsstatus påvirker beslutningene. Polske samarb...

Awarded: NOK 10.2 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Innlandet

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

From double trouble to dual recovery: Increasing recovery-oriented rehabilitation(ROR)and quality of life through collaborative partnership

Forskningsprosjektet omhandler recovery-orientert rehabilitering, livskvalitet og hverdagsliv til personer med samtidige psykisk helse- og ruslidelser og som bor i kommunale botiltak. Brukere, ansatte og forskere samarbeider om gjennomføringen av prosjektet. Prosjektet har et aksjonsforskningsdes...

Awarded: NOK 10.3 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Viken

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Schools, learning and mental health: a study of school-level factors and processes

«Schools, learning and mental health» ? prosjektet undersøkte hvordan ungdoms psykiske helse, fysiske helse og læring påvirkes av skolens retningslinjer og praksis. Prosjektet var innovativt fordi det koblet helse- og utdanningssektoren. Prosjektet var organisert i tre arbeidspakker som undersøkt...

Awarded: NOK 17.9 mill.

Project Period: 2015-2021

Location: Innlandet

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Person centered communication with older persons in need of health care. Development of a research based education platform

Personorientert kommunikasjon med eldre som trenger helsetjenester. Utvikling av en forskningsbasert utdanningsplattform. COMHOME prosjektet Personorientert kommunikasjon er avgjørende for kvaliteten på helsetjenester til eldre. Å utvikle best mulig utdanning for helsepersonell i personorien...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Viken

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Equal Footing: Collaborative practices in mental health care and substance abuse services as multifaceted partnerships

In this period focus has been on data collection and dissemination of results. The competence groups is established, and we have had 3 meetings. There have been 2 meetings in the steering group. The collection of data is in good progress. 1) Focus groups with professionals, is done, and 2) indiv...

Awarded: NOK 7.8 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Viken

TU-Tungt utstyr

Adaptiv optikk utstyr for in-vivo studier av det menneskelige øyets netthinnestruktur og dets funksjon

Det sentrale formålet med prosjektet er å designe, konstruere og bygge et optisk instrument som muliggjør avbildning av enkelte celler i netthinnen og som muliggjør abberasjonsfrie psykofysiske målinger av netthinnens følsomhet vha adaptiv optikk. Teknolo gien, som tidligere har blitt brukt innen...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2007-2008

Location: Viken

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Program for utvikling av kompetanse innen Institutt for Optometri

Dette er et paraplyprosjekt, med flere elementer. Først og fremst er det forskning omkring samfunnsproblemer: Lys og syn, Synsutvikling hos barn, Samsynsproblemer, Arbeidsplass og syn, Lese- skrivevansker, Øyemuskulatur, Effekter ved bruk av kontaktlinser , Oppbygging av utstyr og målemetoder for...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2003-2008

Location: Viken

PROFESJO-Profesjonsstudier ved de statlige høgskolene

Kvalitetsutvikling i pleie- og omsorgstjenestene - muligheter og begrensninger

Prosjektets må1 er å styrke kvalitetsutviklingen i pleie- og omsorgstjenestene gjennom å implementere intensjonene i Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter lov om helsetjenesten i kommunene (Kvalitetsforskriften) i et pleie- og omsorgsdistrikt. Forskningens o...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2000-2006

Location: Viken