0 projects

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Vocational Teachers as Facilitators in the School-to-Work Transition

Frafall i videregående opplæring regnes som en av de største utfordringene i norsk skole og har i mange år fått mye oppmerksomhet, både blant politikere og i media. Frafallet er størst innenfor yrkesfaglige utdanningsprogram, og det er særlig overgangen fra den skolebaserte delen av opplæringen t...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2023-2027

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Vibrant Connection. Perpetuation and Transformation of Musical Cultural Heritage in Early Childhood Professions

Barnehagen er en viktig kulturarena for små barn som vokser opp i dagens flerkulturelle samfunn. I prosjektet Levende Kulturarv er vi særlig opptatt av hvordan musikk, i form av tradisjonelle og nye sanger, kan bidra til bevaring og fornying av immateriell kulturarv i barnehagen og i barnehagelær...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2023-2027

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Mathematics, Science and Computational Thinking (MASCOT)

Algoritmisk tenkning (AT) regnes som en viktig kompetanse for det 21. århundre. Å arbeide med AT er å utvikle analytisk og kritisk tenkning, kreativitet, problemløsingsevner samt innsikt i vitenskapelige praksiser. Disse ferdighetene er avgjørende for læring og demokratisk deltakelse i samfunne...

Awarded: NOK 12.3 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

KVAL: TRALL - building a sustainable commercial future for the song-app that brings people together

Trall er en sang-app for barn, ansatte i barnehager og skoler og familier. Trall har den gode musikkopplevelsen i fokus, og skal gjøre det lett og inspirerende å synge, enten du har sunget mye eller lite før. Ved å kombinere innovativ teknologi med musikk-, kunstfaglig og pedagogisk metodikk, øns...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Teachers’ Research Literacy for Science teaching (TRELIS)

Prosjekt TRELIS (Teachers' Research Literacy for Science Teaching) fokuserer på forskningsbasert lærerutdanning innenfor naturfaget. Vi arbeider både med grunnskolelærerutdanningen og med praktiserende lærere og søker å bygge «lærende nettverk» der deltakerne bruker erfaring sammen med forsknings...

Awarded: NOK 10.1 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Riverine Rights: Exploring the Currents and Consequences of Legal Innovations on the Rights of Rivers

I 2016 og 2017 fikk elver i så ulike land som New Zealand, Colombia og India legale rettigheter som juridiske personer eller rettssubjekter. Dette er nyskapende konkretiseringer av en mer abstrakt idé om naturens rettigheter, en tanke som lenge har vært diskutert blant forskere, jurister, miljøak...

Awarded: NOK 11.4 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Literacies for Health and Life Skills

Bakgrunnen for HLS prosjektet er to fremtredende samfunnsutfordringer; samfunnets bekymring for unge menneskers helse og kroppsmisnøye, og utfordringer knyttet til hvordan lærere skal undervise i det nye tverrfaglige emnet «Folkehelse og livsmestring» i grunnskolen. Forskningsprosjektets målsetti...

Awarded: NOK 9.6 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Democracy, Equality, Learning and Mobilisation for Future Citizens

DEMOCIT er tverrfaglig samarbeidsprosjekt mellom grunnskolelærerutdanningen (LUI) og velferdsforskningsinstituttet NOVA, begge OsloMet, og ulike aktører i og tilknyttet grunnskolen. DEMOCIT svarer på kunnskapsbehov som har vist seg i praksisfeltet, forskning generelt og i International Citizenshi...

Awarded: NOK 10.3 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Inclusive Mathematics Teaching: understanding and developing school and classroom strategies for raising attainment

Elevers faglige resultater og engasjement i matematikk er avgjørende for deres fremtidige utdanning og opplæring. Samtidig som internasjonale og nasjonale tester viser at mange norske elever ikke når sitt fulle potensiale i matematikk, får vi i Norge nå en ny læreplan som legger økt vekt på matem...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Teacher Qualification for the 21st century - teachers professional competence

I forskningsprosjektet TEQ21 – Teacher Qualification for the 21st Century – har vi undersøkt hva læreres profesjonelle kompetanse innebærer og bedret forståelsen av hvordan lærerstudenter kan utvikle kompetanser for framtida. Lærerutdanninger er preget av stor faglig bredde, men møter kritikk f...

Awarded: NOK 11.4 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Prevention of prejudice and promotion of inclusive school environment through increased diversity competence.

Utdanning er et møte mellom mennesker og har derfor alltid en viss karakter av uforutsigbarhet, og innebærer samtidig også risiko og potensielt ubehag. Når elever gir uttrykk for fordommer eller kommer med hatefulle ytringer basert på stereotype oppfatninger av grupper, kan denne risikoen oppleve...

Awarded: NOK 6.1 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

UTNAM-Mobilitetsmidler Nord-Amerika innenfor utdanningsforskning

Pedagogy for the 21st century - working with "post- theories" in Norwegian early childhood education

Prosjektgruppa for Pedagogy for the 21st century: working with post-theories in Norwegian early childhood education består av: dosent (Phd) Ninni Sandvik, Høgskolen i Østfold, dr. Camilla Eline Andersen, Høgskolen i Innlandet og dosent (Phd) Ann Merete Otterstad, OsloMet. Prosjektgruppa har i e...

Awarded: NOK 0.16 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Oslo

UTNAM-Mobilitetsmidler Nord-Amerika innenfor utdanningsforskning

Reorganizaton of international standardized measurement tools of ECEC quality

.

Awarded: NOK 42,458

Project Period: 2017-2019

Location: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

FLEKS-Scandinavian Journal of Intercultural Theory and Practice 2016

FLEKS-Scandinavian Journal of Intercultural Theory and Practice er et fagfellevurdert tidsskrift på nivå 1. Tidsskriftet ble opprettet og utga sitt første nummer i 2013. Tidsskriftet søker om midler til å utgi 2 temanummer i 2017. Det søkes om midler til redaksjonssekretær, teknisk støtte og spr...

Awarded: NOK 32,000

Project Period: 2017-2017

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

#Læringslivet (Learning life) as Symbiotic Learning System of Employee-driven Innovation in Municipal Care Work

Papirutgaven av Håndbok for medarbeiderdrevet innovasjon i omsorgsarbeid (Amble, Amundsen, Johansen, Rismark, Stiklestad & Waaler, 2018) ble lansert 13. desember. Håndboken er distribuert til partnere, deltakende kommuner og alle ansatte som var studenter i #Læringslivet i løpet av desember 2018....

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Oslo

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Children at 'risk' - Negotiating risks in early childhood education and care

The main project aims at exploring the notion of 'risk' in a broad context of ECEC. In order to highlight the cultural values and norms embodied in practices in Norway, we have chosen to implement a comparative study with kindergartens in France. The project will explore how everyday life in k...

Awarded: NOK 49,000

Project Period: 2016-2016

Location: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

FLEKS-Scandinavian Journal of Intercultural Theory and Practice

FLEKS-Scandinavian Journal of Intercultural Theory and Practice er et fagfellevurdert tidsskrift på nivå 1. Tidsskriftet ble opprettet og utga sitt første nummer i 2013. Tidsskriftet søker om midler til å utgi 2 temanummere i 2016. Det søkes om midler til redaksjonssekretær og språkvask. TEMAN...

Awarded: NOK 53,000

Project Period: 2016-2016

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Utdanningsbarnehager: Utvikling av barnehagen som læringsarena gjennom innovative samarbeidsformer mellom utdanning og praksisfelt

Det siste året ble innovasjonen implementert i form av Universitetsbarnehageordningen. I denne deltar fem av innovasjonsprosjektets barnehager og fem nye barnehager. I tillegg hadde prosjektet dette året særskilt fokus på utvikling av felles FoU-prosjekter. Ulike prosjekter er nå i gang i mange a...

Awarded: NOK 5.6 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

New media practices in a changing Africa

Prosjektet "New media practices in a changing Africa" starter fra to empiriske fakta: (i) Afrika har gjennomgått en vedvarende økonomisk vekst, og (ii) kontinentet er midt i en medierevolusjon, hvor ulike digitale medier er sentrale. Det er høyst sannsynlig en kopling mellom de to, men det er svæ...

Awarded: NOK 7.8 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Nye verktøy for gjennomgående dokumentasjon og læring i fag og yrkesopplæringen (VERDI)

I norsk fag- og yrkesopplæring har det de siste årene vokst fram et stort antall opplæringskontorer som i økende grad har overtatt oppgaver vis a vis lærlinger som tidligere lå hos fylkeskommunen eller lærebedrift. De har fått et særlig ansvar for å følge opp lærlingene i forhold til læreplan og...

Awarded: NOK 0.29 mill.

Project Period: 2014-2016

Location: Akershus

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

NOP Information - Nordic journal of art and research

Prosjektet startet hos Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), ved førstelektor Jon Helge Sætre. En prosjektgruppe ble etablert med oppdrag å etablere et vitenskapelig, open access tidsskrift for forskning og utviklingsarbeid innen kunstfag. Tidsskriftet dri ftes av HiOA (læringssenteret og seksjon ...

Awarded: NOK 79,999

Project Period: 2013-2014

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Better provision for Norway's children in ECEC: A study of children's wellbeing and development in ECEC, and new tool for Quality Evaluation

Gode Barnehager for Barn i Norge (GoBaN) har hatt som mål å undersøke kvaliteten i norske barnehager og forholdet mellom struktur og organisering, pedagogiske prosesser, barnas trivsel og deres utvikling og læring. Prosjektet har hatt fokus på tre områder: i)innhente kunnskap om kvaliteten i nors...

Awarded: NOK 20.1 mill.

Project Period: 2012-2020

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Searching for quality: Relations, play and learning in different group compositions in day care centers for children under the age of three

Forskningsprosjektet Searching for Qualities (2012-2017), (Blikk for Barn), har forskningstema; hvordan kvalitet kommer til uttrykk i barnehagen for barn under 3 år. Hovedprosjektene er "Blikk for vandring", "Det estetiske intervju", "Små barns hverdagsliv i barnehager - deltakelse, tilhørig...

Awarded: NOK 11.4 mill.

Project Period: 2012-2019

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Measuring competence development in vocational education and training (MECVET)

Bakgrunn. Kompetansebaserte læreplaner og opplæringsmodeller har endret fag og yrkesopplæringen på flere områder, i Norge som i andre land: Undervisning, læringsforløp og forskning rundt vurdering og læring. Blant viktige initiativ er utvikling av nye verktøy for internasjonale sammenlikninger a...

Awarded: NOK 6.1 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Akershus

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

NOP Nordisk Barnehageforskning

Med dette søkes det om publiseringsstøtte for for tidsskriftet "Nordisk Barnehageforskning" for perioden 2012-2014. Nordisk barnehageforskning er et tidsskrift for forsknings- og utviklingsarbeid for og om arbeid i førskole og barnehage. Tidsskriftets m ål er å styrke og utvikle forskning på ba...

Awarded: NOK 0.21 mill.

Project Period: 2012-2014

Location: Oslo

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

NOP Nordisk barnehageforskning

...

Awarded: NOK 39,194

Project Period: 2011-2011

Location: Oslo

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Youths in the Dynamics of Sub-Saharan Africa: Rural-Urban Linkages

...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2010-2011

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

The Didactic Challenge of New Literacies in School and Teacher Education

The project is multidisciplinary, focusing on the subjects Norwegian, Mathematics and RLE. The research has also included analysis of curricula, textbooks and official documents in school and teacher education. Literacy has been a key concept. What is learned has to be mediated by cultural and ...

Awarded: NOK 6.1 mill.

Project Period: 2009-2014

Location: Oslo

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Crime and Punishment in the Gospel of Mark: The Structure of Mark's Gospel in a Greco-Roman and Jewish Context

...

Awarded: NOK 14,999

Project Period: 2007-2008

Location: Oslo

PRAKUT-Praksisrettet utdanningsforskn

Barns medvirkning i et relasjonelt perspektiv - fokus på de yngste i barnehagen

Prosjektet er et samarbeid mellom Høgskolene i Agder, Østfold, Troms, Oslo og Universitetet i Stavanger, og et utvalg barnehager knyttet til førskolelærerutdanninger. I nært samarbeid med praksisfeltet og gjennom et eksplorerende design vil ulike dimensjo ner og situasjoner som belyser barns medv...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2007-2011

Location: Oslo