0 projects

ROMFORSK-Program for romforskning

Cluster Multi-Spacecraft Studies of Energy and Mass Transport in the Magnetosphere

With this project, we plan to utilize scientific data from the Cluster mission in order to obtain a better understanding of energy transport and physical processes in the terrestrial magnetosphere. Specifically, we plan to address the following scien ce issues : a) Try to estimate the net lo...

Awarded: NOK 0.36 mill.

Project Period: 2011-2013

Location: Vestland

HAVKYST-Havet og kysten

Insights into the sensitivity of cold-water communities to drilling mud: enhancing diagnosis and decision-making with emphasis on Lophelia

Det trengs mer kunnskap om hvordan utslipp av borekaks (DC) i forbindelse med offshore petroleumsleting påvirker kaldtvannskoraller (CWC). Vi har studert effektene av partikler fra DC på den rev-byggende korallen Lophelia pertusa. L. pertusa er i stand ti l å overleve og vokse like bra i lange pe...

Awarded: NOK 8.1 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Rogaland

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Establishment of a bioprospecting network: Searching for novel anti-cancer agents in plants and microorganisms.

The project will gather experts in the field of natural products chemistry, microbiology and bioactive compounds, cell and tumour biology to make a bioprospecting cluster. This cluster will work to shorten the translational pipeline from discovery of a bi oactivity to clinical trials. The main pa...

Awarded: NOK 0.23 mill.

Project Period: 2011-2013

Location: Vestland

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Salmon Price Cycles

I denne rapporteringsperioden er fem forskningsarbeider publisert i internasjonale vitenskapelige tidsskrift, det er hold fem foredrag på næringsrettede konferanser, seks på fagkonferanser og publisert seks kronikker. Prisvariasjonen (volatiliteten) fo r laks har vært økende i senere år. For å...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Rogaland

IS-RUST-EONR-statsvitenskap

Period as exchange student at Freie Universität Berlin as part of mastersdegree in political science at the Universtity of Oslo

I would like to take a part of my mastersdegree in political science at Freie Univeristät Berlin. My master thesis will have a clear focus on policy nettworks role in EU policy making, and I believe being part of a german research environment would be mo st helpfull for writing the thesis I wish...

Awarded: NOK 35,000

Project Period: 2011-2011

Location: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Towards a better understanding and control of factors impacting the physical quality of fish feed.

-

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Rogaland

ENERGIX-Stort program energi

OWC bølgekraft konseptutvikling

Målsettingen med prosjektet er å utvikle et konsept for produksjon av energi fra havbølger basert på svingende vannsøyle og en Wells luft turbin. Konseptet skal utvikles for effektivt energiopptak fra havbølger, være robust i drift og enkelt å vedlikehold e. Konseptet vil utvikles for en ytelse p...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2011-2016

Location: Vestfold og Telemark

IS-RURE-EONR-rettsvitenskap

Exchangestudent in Berlin - Rechtswissenschaft, jura

I will be an exchange student in Berlin for 2 semesters 2010-2011, and am applying for a scholarship for my second semester here. I have studied law for three years in Bergen and will now take my free points at Humboldt Universität, Berlin. I will focus o n international law, hereunder especially...

Awarded: NOK 35,000

Project Period: 2011-2011

Location: Vestland

NAERINGSPH-Nærings-phd

On the variation of charge and metal ions and its relevance in processing and end use of supercalendered (SC) magazine paper

I dette prosjektet har leire-indusert misfarging av mekanisk tremasse og elektrostatiske egenskaper til superkalandrert (SC) magasin papir blitt undersøkt. I overensstemmelse med prosjektets målsetnig er ny kunnskap etablert i tilknytning til begge fagomr åder. Det er vist at hydroksyl-, fenolisk...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Viken

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Konferanse 21. - 23. september 2011: People and nature in mountain landscapes: Dynamics of change

Conference 21 - 23 September 2011 in Trondheim: People and nature in mountain landscapes: Dynamics of change People have influenced mountain landscapes in northern Europe for several thousand years. Land use has affected habitats and biodiversity as wel l as cultural heritage and our sense of p...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2011-2011

Location: Trøndelag - Trööndelage

IS-RUST-EONR-statsvitenskap

E.On Ruhrgas programme for Political Science - Spring 2011

I am a 24-year-old student from the University of Oslo, where I just began my Masters Degree in Political Science. This summer I finished my BA at the same university, where my field of study was Public Administration and Management. I am applying for cou rses in Political Science, particulary in...

Awarded: NOK 35,000

Project Period: 2011-2011

Location: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Mining of a Norwegian biogoldmine through metagenomics

Varme kilder i dyphavet langs den Arktiske Midt-Atlantiske Spredningsryggen kan karakteriseres som noen av de mest ekstreme habitat funnet på norsk sektor. I dyp helt ned til 2400 meter under havoverflaten har vi oppdaget oaser av liv som livnærer seg på reduserte kjemiske forbindelser som følge ...

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Vestland

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Causes and effects of Global and Arctic changes in the MEthane budget

-

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Viken

ENERGIX-Stort program energi

High Efficiency Power Generators

-

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Vestland

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Control and Real-Time Optimisation of Intensive Polymerisation Processes

...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2011-2011

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Modelling and Control of Intensified Processes

...

Awarded: NOK 39,999

Project Period: 2011-2011

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

HESTEFORSK Svampflora och förekomst av mykoktoxiner i inplastad vallfoder till hästar

Det er indikasjonar på at innplasta grovfôr (ensilasje) som i stadig større utstrekning blir nytta som fôr til hest i Skandinavia, somme tider kan ha eit høgt innhald av muggsopp. I muggbefengt fôr kan det være mykotoksin som kan være svært uheldig for he stane si helse og prestasjon. Det er fore...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2011-2012

Location: Viken

IS-RUST-EONR-statsvitenskap

Application for the E.ON Ruhrgas Scholarship

My name is Eivind Hageberg, I am a student at the master's program in Political Science at the University of Oslo, and I hereby wish to apply for the E.ON Ruhrgas Scholarship to study one semester at the Universität Potsdam. Included in this application i s a project description, CV, certificate ...

Awarded: NOK 35,000

Project Period: 2011-2011

Location: Oslo

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

Development of a hands free oral interface for medical surgeons

...

Awarded: NOK 30,000

Project Period: 2011-2011

Location: Viken

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

BIOPROSP 2011

...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2011-2011

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

UTRED-Utredning

OECDs webundersøkelse av norske forskningsinstitutter

...

Awarded: NOK 80,000

Project Period: 2011-2011

Location: Oslo

UTRED-Utredning

Utredning om doktorgradsutdanning i instituttsektoren

...

Awarded: NOK 0.16 mill.

Project Period: 2011-2011

Location: Oslo

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

Eurostarsprosjekt:Energy Briquette

...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2011-2011

Location: Rogaland

BIONÆR-Bionæringsprogram

HESTEFORSK Smärta - bedömning och behandling hos häst

Metadon kinetik och dynamik (experimentell studie) Studien kommer att utföras på kliniskt friska hästar. Mål: Att beskriva farmakokinetiken av metadon efter intravenös (iv) giva till häst samt att korrelera effekt till plasmakoncentrationer. Dessutom ut reda hur metadon påverkar de variabler so...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2011-2013

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

HESTEFORSK 13C-bikarbonatmetoden - en non-invasiv, snabb och enkel metod för korrekt bestämning av energiförbrukning hos häst

Denna ansökan avser bruk av en non-invasiv, 13C-bikarbonat tracer (13C-BT) teknik, för bestämning av energiförbrukning hos häst. Projektet syftar till att visa att denna metod kan generaliseras till att användas non-invasivt under väsentligt skilda fysiol ogiska, näringsmässiga och omgivnings-mäs...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Viken

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

Mass labeled standards for precursor compounds to PFOA and PFOS

...

Awarded: NOK 30,000

Project Period: 2011-2011

Location: Trøndelag - Trööndelage

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Nordisk seminar om jorderosjon

Seminaret er utlyst på www.njf.nu

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2011-2011

Location: Viken

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

SET2-IEA: IEA-ECBCS project proposal - Reliable Performance Analysis and Prediction based on Full Scale Measurements

Utdrag fra invitasjon til deltakelse ved første workshop (prosjektleder ved SINTEF Byggforsk vil holde innlegg ved workshop tilknyttet nedenstående nevnte møte): Possible new annex entitled "Reliable performance analysis and prediction based on full scal e measurements". The idea of this new Ann...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2011-2011

Location: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

The New Role of Sustainability in Business Strategy

Doktorgraden vil baseres på dybdestudier av utvalgte multinasjonale selskaper som har gått langt i å integrere sosial og miljømessig bærekraftighet i sin kjernestrategi. Vi vil forsøke å identifisere hvorfor og hvordan disse bedriftene bruker strategisk s amfunnsansvar som et sentralt verktøy for...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Oslo

ERASME-Støtte til innovasjonsprosjekter i SMB-bedrifter i Europa

Adapted biofertilizers for improving survival, growth and C sequestration of high value plants

Prosjektet er inne i sitt siste halvår og avsluttes 2,5 måneder etter fristen for denne rapporten. Arbeidsoppgavene som gjenstår er først og fremst fokusert på sluttføring av publikasjoner og sluttføring av produktutvikling med godkjennelser og markedsfør ing for 2014. Da disse oppgavene er planl...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2011-2013

Location: Oslo