0 projects

ENERGIX-Stort program energi

Safety and Integrity of Hydrogen Transport Pipelines

Rørledningsnettverket på havbunnen av den norske kontinentalsokkelen (NCS) blir i økende grad anerkjent som en mulighet for storskala transport av hydrogen fra Norge til Europa. Bruk av eksisterende naturgassrørledninger til transport av hydrogengass medfører flere utfordringer, spesielt risikoen...

Awarded: NOK 14.0 mill.

Project Period: 2023-2027

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Material and structural integrity assessment for safe Nordic hydrogen transportation infrastructure

MatHias tar for seg teknologiske og sikkerhetsmessige hindringer knyttet til transport og lagring av hydrogen via rørledningsinfrastruktur i de nordiske landene. Dette er en sentral utfordring i den fremvoksende hydrogenøkonomien. En viktig trussel mot sikkerheten til rørledninger for hydrogentr...

Awarded: NOK 8.4 mill.

Project Period: 2023-2026

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Engineered nano-based device for glioblastoma multiforme therapy (Nano4Glio)

Nano4Glio er et transnasjonalt europeisk prosjekt med partnere fra Portugal (koordinator), Danmark og Norge. Konsortiet består av eksperter på fremstilling av nanobærerutvikling og på karakterisering av nanomedisiner, samt farmasøyter og cellebiologer. Hovedmålet med prosjektet er å utvikle nye b...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2022-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

From Empiricism via Fundamentals to Improved Performance of Proton Ceramic Electrochemical Cells

Proton-keramiske elektrokjemiske celler (PCECs) representerer en fremvoksende teknologi for kostnadseffektiv elektrokjemisk energikonvertering, deriblant stasjonær energilagring, kraftproduksjon og produksjon av fornybare kjemikalier og brensler. Utviklingen den siste tiden har resultert i signif...

Awarded: NOK 8.1 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Advanced Manufacturing of Zn electrodes for Rechargeable Zn-air Batteries (AMAZE)

Sink-luft batteriet er et halvåpent batteri som tar til seg luft og produserer elektrisitet ved at oksygen fra luften reagerer med vann og sinkmetallet. Batteriet er miljøvennlig ettersom det i hovedsaklig består av sink ob bruker oksygen fra luften som er tilgjengelig og gratis. Ved å bruke oksy...

Awarded: NOK 4.3 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Stabilising Conversion Anodes with Solid Molecular Ionic Composite Electrolytes for Solid State Lithium Ion Batteries (SMICE-Li)

SMICE-Li-prosjektet ønsker å forbedre to av komponentene i Li-ionebatterier: anoden og elektrolytten. SMICE-Li-prosjektet vil fokusere på å utvikle alternative anodematerialer, kjent som "konverterings-legering elektroder", for så å koble de med en helt ny type elektrolytt kjent som en fast molek...

Awarded: NOK 4.3 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

High-throughput alloy design of superior thermoelectric materials (Allotherm)

En av de viktigste utfordringene i samfunnet er å gi bærekraftig og sikker tilgang til energiressurser for alle. Den største uutnyttede energikilden er varme; mer enn 60% av det globale energiforbruket går tapt som varme, og store primærkilder som sol og geotermisk varme utnyttes i liten grad. Te...

Awarded: NOK 12.1 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

EUROSTARS-EUROSTARS

ProCase- Novel Mult-ilayered Protective Casing for High Temperature Geothermal Wells

De siste årene har det vært en økende interesse for å bore dypere geotermiske brønner for å generere mer energi, noe som betyr høyere temperaturer og høyere trykk og et mer etsende miljø. Dette fører til økt korrosjon og termisk ekspansjon og sammentrekning som kan føre til brudd på foringene. Må...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

Fagdag "Framtidens Landbruksbygg" på Verdal Industri Park (VIP)-Sentret den 28/1-2021 med gårdsbesøk

Fagdag Fremtidens Landbruksbygg på VIP-Sentret i Verdal den 28/1-2021 organiseres av SINTEF og PRONEO i samarbeid med Industrinavet i Trøndelag, Mære Landbruksskole og Verdal Næringsforum. Fagdagen er en oppfølging til "Fagdag Landbruksbygg" i fjor høst på Mære Landbruksskole som ble veldig godt ...

Awarded: NOK 97,999

Project Period: 2021-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: Seaweeds for Novel Applications and Products (SNAP)

SNAP-prosjektet har som mål å utvikle nye anvendelser og produkter basert på utvalgte arter av dyrkede og villhøstede brun- og rødalger. Bruken av tang og tare øker raskt på verdensbasis, hvor mesteparten av kultivert biomasse brukes direkte som mat eller som tilsetningsstoff i mat. Det er videre...

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Fundamentals of molten salt pyrolysis for cost-effective production of pure solid carbon and hydrogen from natural gas (PyroSalt)

Hovedmålet med prosjekt PyroSalt er å demonstrere den tekniske og økonomiske gjennomførbarheten til et nytt PyroSalt-konsept for bærekraftig konvertering av naturgass til hydrogen og ultrareint karbon. Prosessen bruker et smeltet medium, som fungerer som et varmeoverføringsmedium og en katalysato...

Awarded: NOK 11.3 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian P&A Laboratories

Bestandighet av brønner, også kalt brønnintegritet, er avgjørende både for sikker utnyttelse av petroleumsressurser, forlating av petroleumsreservoarer, utnyttelse av dyp geotermisk energi, undergrunnslagring av hydrogen og CO2 og sikker lagring av radioaktivt avfall. Brønner som er forlatt på e...

Awarded: NOK 77.0 mill.

Project Period: 2019-2028

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Safe Pipelines for Hydrogen Transport

På havbunnen i Norge har vi et 8800 km langt nettverk av rørledninger for transport av olje og gass. Om dette også kunne brukes til transport av hydrogengass, vil det være et svært viktig bidrag til utviklingen av fornybarsamfunnet. Hydrogen er det grunnstoffet det finnes mest av i universet. S...

Awarded: NOK 20.0 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

Ukjent-Ukjent

High energy cathodes for Li ion batteries

Nikkelrike lagdelte oksid (LiNi0.8+M0.2-O2) baserte katodematerialer har den høyeste energitettheten av dagens Li-ionebatterier. Fra etniske og pris perspektiver er det ønskelig å oppnå et kobolt fri Li-ionebatteri og Ni innholdet i kommersielle høyenergibatterier blir stadig høyere. Dessverre ha...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Reduced CO2 emissions in metal production

De norske produsentene av silisium og ferrosilisium. manganlegeringer og titanslagg som er med i KPN Reduced CO2, Elkem, Wacker, Finnfjord, Eramet, FerroGlobe (partner til 2019) og TiZir jobber alle aktivt for å møte de globale klimautfordringene ved å redusere sine CO2 utslipp. I KPN Reduced ...

Awarded: NOK 20.1 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Novel concept for energy efficient hard rock drilling towards cost-effective geothermal energy harvesting

I Novock-prosjektet ble et konsept for å kombinere vekselspenning (AV) og mekanisk knusing for hybrid rotasjonsboring undersøkt ved å eksperimentelt og numerisk studere den mulige svekkelsen av granitt. Bergprøver, omsluttet av dielektrisk væske, har blitt utsatt for elektrisk feltbelastning for...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Improved lifetime estimation of mooring chains

Forankring av flytende installasjoner til havs - som for eksempel strukturer brukt av olje og gass, flytende havvind og oppdrett, innebærer bruk av kjetting i store deler av forankringssystemet. Både på grunn av de alvorlige konsekvensene som kan oppstå dersom disse systemene skulle feile og de s...

Awarded: NOK 15.0 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET 11: Leadership of SP1 Electrochemical Storage (Batteries) of the EERA Joint Programme on Energy Storage

Dette prosjektet er en fortsettelse av Prosjekt SET 9: Deltakelse i EERA Joint Program on Energy Storage-sub-program Electrochemical Storage. Målene for EERA Energy Storage sub programme Electrochemical Storage inkluderer: -Gi innspill til EU-kommisjonens utkast til arbeidsplaner og veikart a...

Awarded: NOK 0.71 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Arrangement av andre workshop i EU prosjektet HiPerCap

Som en del av EU prosjektet HiPerCap, arrangeres en to dagers workshop for å presentere resultater fra HiperCap prosjektet og diskutere andre viktige aspekter relatert til CO2 fangst spesielt i Europa og Australia. Denne workshop'n som arrangeres i Oslo i september 2017 er en oppfølger av tilsvar...

Awarded: NOK 0.11 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Demonstration of Gas Switching Technology for Accelerated Scale-up of Pressurized Chemical Looping Applications

Gas switching technology tilbyr et lovende alternativ til chemical looping -applikasjoner for svært effektiv kraft- eller hydrogenproduksjon med integrert CO2-fangst. Når det gjelder demonstrasjonsaktivitetene, har en oksygenbærer på 35 vekt% aktivt innhold, testet under Gas Switching Water Spl...

Awarded: NOK 9.2 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Demonstration of the Swing Adsorption Reactor Cluster (SARC) for simple and cost effective post combustion CO2 capture

The project main objective is to demonstrate the technical and economic feasibility of the Swing Adsorption Reactor Cluster (SARC) concept through dedicated experimental and modelling studies. The SARC concept consists of a cluster of bubbling/turbulent multistage fluidized bed reactors, which dy...

Awarded: NOK 8.7 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Optimalisering: Tailored alginate scaffolds for low temperature 3D cultivation of primary fish cells

Mer enn 2 millioner laks brukes årlig til grunnforskning innen akvakultur i Norge, og utgjør 87% av alle forsøksdyr brukt her i landet. Eksperimenter med levende fisk er svært dyre og tidskrevende, og kan være etisk problematiske med tanke på dyrevelferd og miljø. Selv om det finnes labmodeller s...

Awarded: NOK 6.2 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Søknad om refusjon av APC - SINTEF MK 2016

Søker for refusjon av APC-kostnader, 2016

Awarded: NOK 7,000

Project Period: 2017-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES Tel-Tek (Prosjektetableringsstøtte - PES2020)

Tel-Tek har som strategi å øke kompetansen med hensyn på å utvikle langsiktige EU-prosjekter. Dette for å utvikle oss videre faglig og posisjonere oss for prosjekter. Tel-Tek deltok i 2016-2017 i utviklingen av 1 prosjektsøknad som koordinator (High 5P, H2020-SPIRE-2017). Tel-Tek har også delta...

Awarded: NOK 0.75 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: Wood and derivatives protection by novel bio-coating solutions

Forråtnelse og nedbryting av tre og treverk skyldes mikroorganismer, spesielt sopp, og insekter, og ofte en kombinasjon av de to. Å beskytte treverk mot nedbryting og forråtnelse er en gammel og vedvarende utfordring. Tradisjonelt ble svært giftige og bredspektrede biocider benyttet, men nye milj...

Awarded: NOK 5.1 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: STREPTOMYCES-BASED CELL FACTORIES FOR THE PRODUCTION OF TACROLOGUES DRUGS

Tacrolimus er et farmasøytisk produkt som undertrykker kroppens immunrespons og derved forhindrer at kroppen avstøter transplanterte organer. Tacrolimus produseres industrielt i en fermenteringsprosess basert på en bakterie i Streptomyces-slekten. Målet med TacroDrugs-prosjektet er å utvikle vari...

Awarded: NOK 5.1 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: Biorefinery and biotechnological exploitation of marine biomass

Det nå avsluttede prosjektet Mar3Bio har bestått av partnere fra Norge (NTNU, SINTEF, DuPont), Sverige (Royal Institute of Technology (KTH), Italia (University of Trieste), Slovenia (National Institute of Chemistry) og Island (Matís). Mar3Bio har fokusert på biomasse fra brunalger og fra skalldy...

Awarded: NOK 8.6 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Next Generation Electrodes for Anion Exchange Membrane Fuel Cells

Brenselceller er energikonvertering enheter i stand til å gi høy effekttetthet med null utslipp av CO2 og andre forurensende stoffer. I løpet av det siste tiåret, har teknologien blitt moden og brenselceller er å finne sin vei til markedet i et bredt spekter av applikasjoner. Brenselcelle-teknolo...

Awarded: NOK 6.5 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Novel Fluorescent Silicon Carbide Growth Approach for White LEDs

Hovedformålet med prosjektet, laboratorievekst av den nye fluorescerende silisiumkarbid (f-SiC) krystall ved bruk av væskefase-epitaksialteknologi (LPE), har blitt oppnådd. f-SiC er et av nøkkelelementene i produksjonen av en ny type hvite LED. I følge en spesialrapport fra IEA i 2015 har energi...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Advanced Materials for Magnesium-Ion Rechargeable Batteries (ADMIRE)

Miljømessige hensyn og ønsket om å sikre fremtidig energibehov øker interessen for fornybare energiressurser som sol, vind, etc. Batterier, som har mulighet til å lagre og transportere energi laget fra fornybare kilder, blir sett på som en viktig del av dette økosystemet. Batterier består hovedsa...

Awarded: NOK 9.1 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage