0 projects

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Prosjektetableringstøtte innefor E-helse

Nasjonalt senter for e-helseforskning skal bidra til en kunnskapsbasert utvikling på e-helsefeltet gjennom forskning, samarbeid og kunnskapsformidling. Gjennom tverrfaglig forskning og kunnskapsutvikling ønsker vi å bidra til en bedre helsetjeneste for innbyggerne. Vår ambisjon er å være et nasj...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2023-2024

Location: Troms - Romsa - Tromssa

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM- OA Nasjonalt senter for e-helseforskning

STIM- OA Nasjonalt senter for e-helseforskning

Awarded: NOK 8,000

Project Period: 2022-2023

Location: Troms - Romsa - Tromssa

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Automatic and manual codingusing language technology and machine learning on clinical text to predict ICD-10 codes

UtlysningTema for konferansen er automatisk koding av epikriser ved hjelp av kunstig intelligens. Feilraten av medisinsk koding er i dag stor og fører til feil datagrunnlag for sykehusplanlegging og helseforskning. En delvis automatisering av kodingen vil kunne øke effektiviteten i sykehuset og ø...

Awarded: NOK 98,203

Project Period: 2022-2022

Location: Troms - Romsa - Tromssa

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

HealthTechnology Assessment digital health and AI

NSE ble kontaktet av et miljø ved Universitetssykehuset i Odense med invitasjon til å delta i en søknad på EUs Horizon Europe utlysning: HORIZON-HLTH-2023-IND- 6.07: Development and harmonisation of methodologies for assessing digital health technologies in Europe. (Action type: RIA)

Awarded: NOK 69,999

Project Period: 2022-2023

Location: Troms - Romsa - Tromssa

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Vi trenger et nasjonalt veikart for implementering av KI-løsninger i norsk helsetjeneste

Det langsiktige målet for vårt arbeid er å implementere kunstig intelligens i større skala innenfor helsetjenesten for å øke kvalitet, sikkerhet og effektivitet. Formålet med dette arrangement er å belyse utfordringer med implementering av KI i helsetjenesten, og med utgangspunkt i disse starte ...

Awarded: NOK 72,559

Project Period: 2022-2022

Location: Troms - Romsa - Tromssa

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

NSE Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2020

NSE søker herved om midler for å dekke kostnader i samband med publisering av artikler i tidsskrifter med fullverdig åpen tilgang sk. gull open access i 2020. Se liste over publiseringer i vedlegg.

Awarded: NOK 17,000

Project Period: 2021-2021

Location: Troms - Romsa - Tromssa

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Panelsesjon på EHIN om digital hjemmeoppfølging

Arrangementet skal være en del av Nasjonalt senter for e-helseforsknings?webinarserie om digital?hjemmeoppfølging. Webinarserien?startet 10. september 2021, og det sendes?45 minutters?webinarer?hver 14. dag hele høsten og våren 2022. EHIN, den største e-helsekonferansen i Norge, arrangeres 9.-10....

Awarded: NOK 62,239

Project Period: 2021-2021

Location: Troms - Romsa - Tromssa

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Electronic Medicines Management (eMM) - a comparative case study promoting coherent health and welfare services

Medisinering og riktig håndtering av legemidler kan være avgjørende for god helse og velferd, likevel er feil bruk av legemidler et omfattende problem. Helsemyndighetene anslår at det årlig dør over 1000 personer i Norge på grunn av feil knyttet til legemidler. De påpeker at trygg håndtering av l...

Awarded: NOK 12.3 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Troms - Romsa - Tromssa

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

ClinCode - Computer-Assisted Clinical ICD-10 Coding for improving efficiency and quality in healthcare

ICD-10 diagnosekoder spiller en viktig rolle både på norske og svenske sykehus så vel som over hele verden. Etter hver pasientkontakt skal behandleren registrere en eller flere diagnoser eller prosedyrekoder i epikrisen som beskriver hva slags utredning eller behandling pasienten har fått. ICD-10...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Troms - Romsa - Tromssa

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

A distributed service-oriented architecture for coordinated healthcare services

Valkyrie prosjektet har som mål å utvikle av en IKT-arkitektur prototype for å forbedre koordinering av helsetjenestene. Vi vil oppnå bedre flyt av relevante helsedata mellom de ulike nivåene i helsesektoren. Pasientforløp med pasienten i sentrum vil være modellen som skal gjøre relevante he...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2021-2027

Location: Troms - Romsa - Tromssa

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

European Meta-platform for Effective Research and Care in the Context of Multi-morbidity

Work in this project is geared towards submitting to the H2020 call. This includes all the meetings with the consortium, as well as with work package teams while writing the proposal. From our centre, seven researchers are involved, including a clinician, statistician, and computing sciences and ...

Awarded: NOK 69,999

Project Period: 2020-2020

Location: Troms - Romsa - Tromssa

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Nettverksbygging for prosjektet "Elektronisk fenotyping for klinisk bruk i Norge" for prosjektets utvidelse for Horisont2020/Horisont Europa

Dataene i EPJ systemer representerer et begrenset innsyn på pasientens tilstand, og er per definisjon ufullstendige og ofte partiske. Elektronisk fenotyping gir en mer fullstendig oversikt over tilstanden. Den bruker en kombinasjon av kliniske notater, International Classification of Diseases-kod...

Awarded: NOK 38,133

Project Period: 2019-2020

Location: Troms - Romsa - Tromssa

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Data mining methods and electronic phenotyping in e-health

Økt bruk av EPJ-systemer de siste årene har resultert i store mengder elektronisk data om pasienter og omsorgsprosesser. Disse dataene kombinert med genomiske data, pasientgenererte data og data fra helseregistre danner grunnlag for å forbedre forståelse av sykdommer. Elektronisk fenotyping inne...

Awarded: NOK 47,104

Project Period: 2018-2018

Location: Troms - Romsa - Tromssa

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Forskningsspor under EHiN 2017 (E-helse i Norge)

Programmet er ikke ferdigstilt. Vi jobber med å sette på plass programkomite og få inn forslag fra e-helsemiljøene. Se oversikt over hele konferansen her, forskningsspor i grønt: http://ehin.no/wp-content/uploads/2017/04/program_med_tider_2017.pdf Foreløpig program for forskningssporet, ettersend...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2017-2017

Location: Troms - Romsa - Tromssa

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Leveraging information standards and terminologies for the Learning Healthcare System

The workshop will cover the following topics: -Definition of standard architectures to allow clients to exploit data reuse architectures to perform computations for clinical research. -Exploiting medical standards and ontologies such as openEHR and SNOMED-CT for secondary use of data. -Challen...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2017-2018

Location: Troms - Romsa - Tromssa

AAL-Active and Assisted Living Research and Development Programme

Virtual and memory adaptable spaces creating stimuli for the senses in ageing people with dementia

SENSE-GARDEN er en ny, teknologisk løsning for demensomsorg, som ble utviklet som en del av et tverrfaglig EU-prosjekt finansiert av AAL-programmet i et samarbeid med Norge, Belgia, Romania og Portugal (AAL / Call2016 / 054-b / 201). Implementeringsperioden var fra juni 2017 til november 2020. Pr...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Troms - Romsa - Tromssa

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Assessing the feasibility of the Learning Healthcare System toolbox

Primærlege, sykehus og hjemmetjeneste er ofte deltagere i samme pasientforløp. Hvert steg i slike forløp genererer informasjon som er viktig for videre behandling av pasienten. Deling av denne informasjonen er imidlertid ofte begrenset til et spesifikt sett av dokumenter, som henvising, utskrivni...

Awarded: NOK 12.3 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Troms - Romsa - Tromssa

AAL-Active and Assisted Living Research and Development Programme

Use Cases for Informal Care

Helsesystemer i utviklede land står overfor de samme utfordringene med økende utgifter. Prosjektet UsceCare AAL forsøker å bidra til svar på utfordringene, ved at pasienter tar vare på egen helse med støtte av uformelle hjelpere. Prosjektet har hatt partnere i Israel, Norge og Sveits (2015-2017),...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Troms - Romsa - Tromssa

AAL-Active and Assisted Living Research and Development Programme

AAL - Victorya, a robot for integrated care@home and peace of mind of carers

Be Well - VictoryaHome - Create Possibilities Integrated care at home and peace of mind of carers http://www.victoryahome.eu/ VictoryaHome is the winner of the AAL Award 2015. AAL is the most targeted EU-funded program to welfare technology. This award is then important in the scientific c...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Troms - Romsa - Tromssa

TJENESTER-Helse- og omsorgstjenester

The diffusion of telemedicine and ehealth in Norway: a comparative case study analysis of the successes and failures of applications

Prosjektet ´Diffmed´ har utforsket hvordan telemedisin og e-helse har blitt introdusert og tatt i mot i norsk helsevesen i løpet av de siste 20 årene. Bakgrunnen for prosjektet var en økende kritikk av lav IKT utbredelse i helsesektoren. Vi har gjort utvalgte case-studier og konsentrert forskning...

Awarded: NOK 4.7 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Troms - Romsa - Tromssa

SFI-Sentre for forskningsdrevet innovasjon

Tromsø Telemedicine Laboratory: Research-Based Innovation in Telemedicine and eHealth Systems for Chronic, Age, & Lifestyle related Diseases

TTL har i 2013 hatt rekordhøy vitenskapelig produksjon med 8 avlagte doktorgrader og et jevnt høyt antall vitenskapelige publikasjoner (36), proceedings (28) og bokkapitler (4). I tillegg er det 12 som skriver doktorgrad per i dag og som er i oppløpet . 2014 er det ventet et like høyt antall av...

Awarded: NOK 80.0 mill.

Project Period: 2007-2015

Location: Troms - Romsa - Tromssa