0 projects

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The influence of experts on public policy

Politikere spør hyppig eksperter om råd både i krisesituasjoner og i den daglige utformingen av offentlig politikk. Det siste eksempelet på dette er den enorme etterspørselsen etter vitenskapelige råd under koronakrisen. Men hvor stor innflytelse har egentlig ekspertene over offentlig politikk? F...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2023-2027

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Modeling Human Happiness

Hva vil det å si å være lykkelig? Hvordan blir vi lykkelige? Hvordan kan man avgjøre om noen er lykkelig? Er det måter for vitenskapen å måle det på? I dette prosjektet går en gruppe forskere innen antikkens filosofi, vitenskapsfilosofi og psykologi sammen for å gi svar på disse spørsmålene. Måle...

Awarded: NOK 12.4 mill.

Project Period: 2022-2027

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Kantian Foundations of Democracy (KanDem)

Dette er det første større studiet av Kant og hans elevers demokrati-teori fra 1790-tallet. Kants politiske filosofi har på senere år vært gjenstand for stor akademisk interesse, men forskere har ignorert at han var omringet av en stor og produktiv forskningsgruppe som i samtiden var kjent som «D...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Maritime Modernities: Formats of Oceanic Knowledge

Mangel på vitenskapelig kunnskap og miljøbevissthet får gjerne skylden for den kritiske tilstanden som havet nå befinner seg i. Kan historiske perspektiver gi en annen forståelse av forholdet mellom kunnskaper, miljøbevissthet og havets økologiske krise? Maritime moderniteter: Havets kunnskapsfo...

Awarded: NOK 11.7 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Narrative Hierarchies: Minor Characters in Byzantine and Medieval History Writing

In medieval histories of the Eastern Roman Empire—also known as the Byzantine Empire or Byzantium—emperors and other elite men invariably occupy more prominent roles than labourers, women, eunuchs, slaves, soldiers, and foreigners. The unevenness with which attention, space, and importance are di...

Awarded: NOK 9.7 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Infinity and Intensionality: Towards a New Synthesis

Prosjektets mål er en systematisk og helhetlig utforskning av to knipper av spørsmål, som normalt bare studeres hvert for seg. Det første knippet dreier seg om teorien om uendelige mengder, som danner grunnlaget for våre dagers matematikk. Dette grunnlaget trues av diverse indre spenninger og par...

Awarded: NOK 10.8 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

New models of knowledge communication: Rethinking the communicative foundations of testimony and peer disagreement

Kommunikasjon spiller en sentral rolle i vår streben etter å tilegne oss kunnskap og å danne oss oppfatninger om verden. En stor del av kunnskapen vi har om verden beror på at vi hører på folk rundt oss, og stoler på det de sier. Når vi setter spørsmålstegn ved egne oppfatninger eller endrer meni...

Awarded: NOK 7.6 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

New Signs of Antiquity: The Uses of Latin in the Public Culture of Italian Fascism, 1922-1943

Dette prosjektet utforsker det latinske språkets rolle og funksjon i den offentlige sfære under den italienske fascismen (1922-1943). «Roma er vårt utgangspunkt og vårt referansepunkt,» erklærte Benito Mussolini i 1922: «det er vårt symbol eller, om du vil, vår myte». Tegn og symboler assosiert ...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Salient Solutions: Responding ethically to the attention crisis

I en tid dominert av masseinformasjon og sosiale medier er spørsmålen om hva vi bør være oppmerksom på sentrale. Oppmerksomhetsmanipulering og feildirigering truer sosial tillit og sikkerhet; målrettede kampanjer for å fange og manipulere oppmerksomhet kan brukes som politiske våpen; og den kompl...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2027

Location: Oslo

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

Pragmatic markers: Connecting Language and Theory of Mind

Language and Theory of Mind come together in communication, but their relationship has been intensely contested. I hypothesize that pragmatic markers connect language and ToM and enable their co-development and co-evolution through a positive feedback loop, whereby the development of one skill ...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

New Frontiers of Speech: Linguistic Meaning and Communication in the Information Age

Fremskritt innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), innen kunstig intelligens (AI), og deres påfølgende raske opptak i samfunnet for øvrig, har betydelig endret språklig kommunikasjon på en rekke måter. Et viktig og underutforsket spørsmål er hva virkningen av alle disse endringene h...

Awarded: NOK 9.1 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Creativity and Convention in Pragmatic Development: Typical and Atypical Perspectives

Lenge trodde vi at pragmatikken - det vil si evnen til å slutte seg frem til taleres meningsinnhold - var noe barn tilegnet seg relativt sent. Nyere forskning har tilbakevist dette. Allerede i barnehagealder støtter barn seg på evnen til å forstå taleres intensjoner blant annet når de lærer nye o...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Early Christian prayers on papyrus

Noen av de vakreste bønnene skrevet av kristne i senantikken kan bli lest i papyrusene som ble oppbevart i den tørre sanden av Egypt. De var skrevet på gammelgresk, det offisielle språket av den egyptiske kirken i den tid, og på koptisk, det lokale språket. De fleste av dem har blitt glemt og ikk...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

13th International Kant Congress: The Court of Reason

Immanuel Kant (1724-1804) var opplysningstidens største filosof. Han arbeidet på alle filosofiens områder. Interessen for hans ideer og innflytelsen av disse i dag er bare økende. Hans syn på menneskeverd og autonomi, hans argumenter for demokrati og mot adelsordningen, samt hans kritikk av slave...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Language, Meaning & Conscious Experience

Våre samfunn er fundert på kommunikative handlinger (private, offentlige og juridiske). Det andre forteller oss er vår grunnleggende kilde til informasjon. Inntil nylig har undersøkelser av språklig kommunikasjon stort sett ignorert rollen til bevisste opplevelser. Når vi hører en ytring i vårt e...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Legacy of Birgitta of Sweden. Women, Politics and Reform in Renaissance Italy

Europeiske og amerikanske forskere har nylig oppdaget det uvanlige oppsvinget av kvinnelige forfattere og filosofer i det tidligmoderne Italia (1350–1700), et antall som langt overskrider kvinnelige forfattere i andre land i renessansen. I den samme perioden sirkulerte forfatterskapet til den hel...

Awarded: NOK 11.2 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

New Frontiers of Speech: Remaking Philosophy of Language for the Information Age

SAMKUL-nettverksprosjektet, New Frontiers of Speech: Remaking Philosophy of Language for the Information Age, satt sammen et nettverk av forskere for å undersøke nye forskningstemaer i anvendt språkfilosofi og taleetikken i sammenheng med de raske endringene innen informasjonsteknologi i løpet av...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Perceiving Representations: A Study of Structural Commonalities between Language, Pictures and Music

Noen av de tingene vi sanser gir en sanseopplevelse også av noe annet enn seg selv. Vi sier gjerne at de står for eller representerer noe. Prosjektet undersøker slike representasjoner som sanseobjekter og har som mål å forklare hvordan de lar oss se eller høre noe annet enn det objektet vi har se...

Awarded: NOK 9.2 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Vision shapes language: Referential communication in blind, sighted and newly-sighted individuals

Dette forskningsprosjektet har som mål å undersøke hvordan visuelle prosesser bidrar til språklig kommunikasjon, med fokus på hvordan vi refererer til den fysiske verden rundt oss. For å undersøke dette spørsmålet vil prosjektet studere og sammenlikne kommunikativ kompetanse hos seende og blinde ...

Awarded: NOK 11.6 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Language norms from below: the Greek language in Graeco-Roman Egypt

I dette prosjektet har jeg sett på språknormer i tekster fra hverdagslivet, som for eksempel greske dokumenter skrevet på papyrus og potteskår som ble fant i den egyptiske ørken og skrevet mellom 300 fvt og 700 evt. Jeg brukte to kilder til historisk språkforskning, nemlig 1) språkrettelser av mo...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Forskningskommunikasjon i nye digitale medier

Dette prosjektet, om forskningskommunikasjon i nye medier, har gått ut på å opprette og drifte i ett år en podcast og en blogg tilknyttet forskningsprosjektet "What should not be bought and sold?" ved Universitetet i Oslo. Podcasten og bloggen er blitt publisert på www.moralistene.no. I løpet av ...

Awarded: NOK 78,999

Project Period: 2017-2018

Location: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

What should not be bought and sold?

De fleste av oss har ingen kvaler med at kjæledyr, bøker, og barnepass blir kjøpt og solgt, men mange føler ubehag når det kommer til svangerskap (surrogati) eller seksuelle tjenester (prostitusjon). Ved kjøp og salg av vennskap, barn, organer og politiske stemmer mener de fleste at en grense ove...

Awarded: NOK 8.2 mill.

Project Period: 2016-2022

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Conceptual engineering

I enhver vitenskapelig undersøkelse vil våre begreper påvirke oss. Vitenskapshistorien viser at mange store vitenskapelige gjennombrudd kan knyttes til endring og forbedring av begreper. Et eksempel er skillet mellom begrepene vekt og masse i fysikken, skillet mellom begrepene kjønn og "g...

Awarded: NOK 11.6 mill.

Project Period: 2016-2022

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Consciousness, Panpsychism and Integrated Information

Panpsykisme er ideen om at alt som finnes, fra fundamentale partikler til mennesker og dyr, tar del i former for bevisst opplevelse. Dette er et syn som går langt tilbake i filosofihistorien, og som til manges overraskelse har våknet til nytt liv innen to ulike forskningsfelt. Innen filosofi h...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Thought and Sense. On the Interface between Perception and Cognition.

Distinksjonen mellom sansepersepsjon og kognisjon kan synes helt opplagt. Distinksjonen har også spilt en helt sentral rolle opp gjennom filosofihistorien. Utviklingen innen filosofi, psykologi, og nevrovitenskap i de siste tiårene gjør det imidlertid nødvendig med en grundig revurdering av forho...

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Acquiring figurative meanings: A study in developmental pragmatics

Dette prosjektet studerer hvordan barn forholder seg til figurativt språk, mer spesifikt metonymi ("Albert står øverst i bokhyllen", der "Albert" viser til boken om Albert) og ironi ("For et herlig vær det er i dag!" sagt i pøsregn). Mens barns ferdigheter når det gjelder metaforbruk har vært deb...

Awarded: NOK 6.9 mill.

Project Period: 2015-2021

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Back to the Sustainable Future: Visions of Sustainability in the History of Design

Dette prosjektet undersøker de historiske forutsetningene for og utviklingen av bærekraftig design. I dag er bærekraftighet et sentralt element i all designpraksis, designutdannelse, designforskning og designformidling. Likevel er historien til denne 'grønne revolusjonen' ikke skrevet. Å forstå d...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Saying enough, without saying too much: Linguistic and cognitive factors in effective referential communication

Referensielle yttringer, er en grunnleggende del av menneskelig kommunikasjon. Allerede fra spedbarns pekende gester til utformingen av komplekse referensielle ytringer (f.eks. "den store kakeboksen på øverste hylle"), må taleren utvikle språklige og kognitive ferdigheter som tillater dem å refer...

Awarded: NOK 7.2 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Gesture, Fragment and Aesthetic Experience

The purpose of the conference is to analyze aspects of gesture and the fragment. Both aspects call for reflections on aesthetic experience, as well as on particular features attached to art works. The aesthetics of the fragment was first formulated in e arly romanticism, and it was reformulated...

Awarded: NOK 0.17 mill.

Project Period: 2013-2013

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Strengthening Research Capacity in the Papyrus Collection of the Oslo University Library

The core research activity in this project is the edition of the texts on papyrus fragments which belong to the collection of the Oslo University Library. The collection was formed between 1910 and 1936 due to the concerted efforts of the classicists Samson Eitrem and Leiv Amundsen. The texts are...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Oslo