0 projects

IKT2010-Grunnleggende IKT-forskning

WISEMOD: Modellling of Web Services

...

Awarded: NOK 4.8 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

F-MAT-Naturvitenskap, matematikk

Representation theory for algebras

...

Awarded: NOK 75,000

Project Period: 2004-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINAT-Matematikk og naturvitenskap

Partial Differential Equations and Harmonic Analysis

...

Awarded: NOK 5.8 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

ELSA-Etiske,rettslige og samf.m. as

Public dialogue on genetically modified food-communication between conflicting actors about a stigmatised technology

We want to analyse the extensive public discourse that are taking place around the subject of genetically modified food, where a number of actors are participating and all are contributing in forming a great and fluctuating story about genetically modifie d food. This is still a relatively new to...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2004-2010

Location: Trøndelag - Trööndelage

FLINSTUD-Forskerlinjen/Studentstipend

Rammebevilgning til studentforskning

Prosjektets mål er å rekruttere profesjonsstudenter (medisin, odontologi, psykologi) til en forskningskarriere, det vil si å styrke studentenes motivasjon og muligheter for å gå videre med et doktorgradsstudium. Rammebevilgningen skal benyttes til helt eller halvt studentstipend. Ved de medisin...

Awarded: NOK 29.2 mill.

Project Period: 2004-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Bredbåndskrevende læringsmetoder i Namdalen

Samhandling og distribusjon av kunnskap gjennom bruk av informasjon- og kommunikasjonsteknologi har potensial for utvikling av metoder for tilegnelse av fagkunnskap og sosial kompetanse. Dette prosjektet dreier seg om produksjon av "multimediebaserte prod ukter" med reell elevdeltakelse og fornuf...

Awarded: NOK 0.68 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

TEKMAR 2004 - Konferanse i Trondheim 17. - 18. november 2004

...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2004-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

SEAFOODplus - Health promoting, safe seafood of high eating quality in a consumer driven fork-to-farm concept (IP)

...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2004-2011

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Integrated Supply Chain and Maritime Transportation Planning - INSUMAR

...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

ARB-FOR-Arbeidslivsforskning

Fleksible arbeidskulturer og foreldres tidskonflikter

Prosjektet vil ta utgangspunkt i de endringer som har foregått i det moderne arbeidslivet. Siden endringsprosessene i arbeidslivet har betydning for organiseringen av tid i samfunnet, vil det være viktig å fokusere på tid for å forstå organisering av mode ren familieliv. Familier må i dag forhold...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

SIP-NHD-Strategiske instituttprogram finansiert av NHD

DISvaDRI - Dispersoids In Steel and value added Direct Reduced Iron

...

Awarded: NOK 13.8 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage

SIPNKOMP-SIP-NHD: Andre nasjonalt viktige kompetansefelt

Atmospheric freeze drying - Modelling of heat and mass transfer

...

Awarded: NOK 11.9 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

SIPOPETR-SIP-OED Petroleumssektoren

Automatic vector processing of OBS data

...

Awarded: NOK 15.0 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

A new strategy for screening of probiotic bacteria, applied on cod larvae

Microbial problems and diseases have been a restricting factor for thedevelopment of a predictable and sustainable farming industry based on fish and shellfish. Probiotics are promising agents in controlling microbial problems in intensive farming of fish and other animals. However, so far this ...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

PROFO-Forurensning – kilder, spredning og effekter

Environmental Noise 2004- 2005

...

Awarded: NOK 5.6 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Verdenskongress i bygdesosiologi juli 2004 i Trondheim

Bygdeforskning er av The International Rural Sociology Association (IRSA) tildelt ansvaret for å gjennomføre verdenskongressen i bygdesosiologi i Trondheim i 2004. Dette vil bli den ellevte kongressen i rekken, og det er første gang den arrangeres i Norde n. Dette ansvaret består i å forberede og...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2004-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

KOSK-Katalyse og organisk syntetisk kjemi

Gas conversion to fuels and chemicals including hydrogen

...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

SIP-Strategiske instituttprogram

NINA, NIBR og NIKU: Friluftsliv i endring.

Programmet prioriterer forskning om friluftsliv i et nærmere avgrenset, tettstedsnært friluftsområde, og vil ha prosjektaktiviteter innenfor følgende temaer: Friluftslivets effekter og goder Programmet vil framskaffe forskningsmessig dokumentasjon av sammenhenger mellom utøvelse av friluftsliv og...

Awarded: NOK 6.3 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage

F-MAT-Naturvitenskap, matematikk

Topology in Norway

...

Awarded: NOK 50,000

Project Period: 2004-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKT2010-Grunnleggende IKT-forskning

Conference on Very Large Databases 2005 in Trondheim (VLDB 2005)

Fagmiljøet i datatbaseteknikk i Trondheim er tildelt konferansen VLDB 2005. VLDB er den viktigste databasekonferansen i verden, og tiltrekker seg de beste fagfolkene. VLDB 2005 vil være den 31. i rekken. Konferansen omfatter presentasjon av ca. 40 foredrag.

Awarded: NOK 39,999

Project Period: 2004-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

TU-Tungt utstyr

Ultralydscanner

Det har i mange år vært drevet ultralydforskning innen hjerte på høyt internasjonalt nivå i Trondheim, og det har vært flere gode evalueringer; sist i forbindelse med SFF-søknaden "MR and Ultrasound for Improved Patient Care" og i forbindelse med deltakel se i Forskningsrådet sine strategiske pro...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

TU-Tungt utstyr

Molekylær og funksjonell MR

MR-senteret i Trondheim har de siste par årene fått flere gode evalueringer, bl.a. Forskningsrådets biofagevaluering, tildeling av Marie Curie Training Site fra EU, viktig deltaker i den høyt evaluerte SFF-søknaen "MR and Ultrasound for Improved Patient C are", og som viktig deltaker i Forsknings...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

AKLIMED-Klinisk medisin

Genetiske studier ved parkinsons sykdom

...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2004-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

F-FYS-Naturvitenskap, fysikk

Collaboration between France and Norway on geologically relevant physical processes

This collaboration between four French and two Norwegian groups focuses on three aspects of soft and disordered condensed matter prysics: 1) dynamics of granular media, 2) elastic properties of rough surfaces, and 3) fracture dynamics. The collaboration h as run for several years and is well esta...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2004-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

EVALPSYK-Evaluering - opptrappingsplan psykisk helse

Brukerbasert evaluering av det kommunale tjenestetilbudet for barn og unge med psykiske problemer

...

Awarded: NOK 0.76 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Electrical Power Supply for Down-hole Instrumentation

...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

Sub-Nano pOWer For microeLectronic Applications using Known tEchnology - SNOWFLAKE

Atmel Norway står bak utviklingen av Atmels AVR mikrokontrollere som er en sterk aktør i markedet for 8-bits mikrokontrollere. En stadig større del av markedet til AVR er batteriapplikasjoner, der lavere effektforbruk er sterkt etterspurt. Digitalt effekt forbruk blir redusert gjennom at CMOS-tek...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Foryngelse av skog i Trøndelag - muligheter og begrensninger

Den siste tidas debatt om skogpolitikk, tilskuddsordninger og rammevilkår i skogbruket har aktualisert behovet for oppdaterte kunnskaper om muligheter og begrensninger for å få opp ny skog etter avvirkning. Det biologiske grunnlaget for å kunne etablere t ilfredsstillende gjenvekst i Trøndelagsfy...

Awarded: NOK 50,000

Project Period: 2004-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

NETT-Stimulerings-/nettverksbygging

Verdenskongress i bygdesosiologi 2004 i Norge.-samfinansiering -

...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2004-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Tilpasning av sanntids informasjonssystem for kollektivtrafikken til blinde og svaksynte

Synshemmedes informasjonsbehov i en turkjede av A til B hvor den synshemmede benytter kollektivtrafikk skal kartlegges. På grunnlag av dette skalvi gjøre en kartlegging av aktuell design av informasjonssystemer for synshemmede i kollektivtrafikken. Aktuel l design kan evalueres i et hovedprosjekt...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2004-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage