0 projects

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Den internasjonale rettens påvirkning på nasjonal rett

Stadig mer av den nasjonale retten påvirkes av internasjonal rett, og dette fører til mange vanskelige rettslige spørsmål som ikke er godt nok utforsket i norsk rett. Hvordan skal innholdet i en internasjonal rettsregel fastslås når regelen skal anvendes i nasjonal rett? Hvilken status har den in...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2023-2027

Location: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Rettsstatsutvikling gjennom digital formidling av rett

God rett er tilgjengeleg rett. Det betyr ikkje at alle tilgjengeleg rett er god. Men det betyr at bare den retten som er tilgjengeleg, kan ein ha god effekt. På den eine sida har retten aldri vore meir tilgjengeleg enn i dag, med ti tusenvis av rettskjelder tilgjengeleg digitalt. På den andre si...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2023-2027

Location: Oslo

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

LAW22JULY: RIPPLES (Rights, Institutions, Procedures, Participation, Litigation:Embedding Security)

Dette tverrfaglige prosjektet undersøker og belyser noen av de mange sivilrettslige prosessene som har fulgt i etterkant av angrepet 22. juli 2011. Prosjektet kombinerer rettssosiologi, juss, etikk og urbane studier for å undersøke de rettslige konsekvensene av 22. juli, og inkluderer en komparat...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Oslo

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

State-Owned Enterprises (SOE) within International Law's Public-Private Divide

The economic importance of State-owned enterprises (SOEs) has increased significantly in recent years. Their cross-border reach and formidable economic power in turn raises various questions regarding how such enterprises should be regulated at the international level. Yet at the same time, much ...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

The case for Regulation of Synthetic Biology and the Need for a New Category of Risk An Interdisciplinary analysis between the EU and the US

Syntetisk biologi (synbio) representerer en ny vitenskapelig disiplin i vekst, i skjæringspunktet mellom teknologi, matematisk modellering og biovitenskap. Den bygger på en teknologisk tilnærming til biologi og har som mål å utforme og utvikle biologiske systemer som ikke finnes i naturen, eller ...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Responses to the legitimacy crisis of international investment law

LEGINVEST har hatt som et overordnet mål å kartlegge behov og foreslå tiltak for å fremme positivt samvirke mellom internasjonal investeringsrett og ivaretagelse av miljø, menneskerettigheter og bærekraftig utvikling, særlig i de fattigste landene. En førsteamanuensis II og to PhD-stipendiater bl...

Awarded: NOK 9.8 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

State Consent to International Jurisdiction: Conferral, Modification and Termination

Prosjektet startet i 2018, da to doktorgradsstipendiater ble ansatt. Stipendiat Emma Brandon skulle fokusere på Den internasjonale straffedomstolen (ICC) og de tre regionale menneskerettsdomstolene. Stipendiat Nicola Strain skulle undersøke Verdens Handelsorganisasjonen (WTO) og dets tvisteløsnin...

Awarded: NOK 8.1 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Environment in Court

From 20 to 25 June 2016, PluriCourts Research Centre based at the Law Faculty of the University of Oslo will host the annual conference for the International Union for Conservation of Nature Academy of Environmental Law (IUCNAEL). The conference theme is "The Environment in Court", and it will fo...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2016-2016

Location: Oslo

SFF-Sentre for fremragende forskn

PluriCourts - Centre for the Study of the Legitimate Roles of the Judiciary in the Global Order

Fremveksten av de internasjonale domstolene på 1990-tallet skapte i utgangspunktet håp om en mer regelbasert internasjonal orden. Men antallet og deres påvirkning har skapt debatt om domstolenes legitimitet og i hvilken grad deres maktutøvelse er berettiget. I dag operer de internasjonale domstol...

Awarded: NOK 175.2 mill.

Project Period: 2013-2024

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Gender identity and sexual orientation in international and national (Norwegian) law

Lesbiske, homofile, bifile, trans- og intersex personer (LHBTI) har, til forskjell fra andre sårbare grupper, ikke noe eget konvensjonsvern. Forskningsprosjektet utdyper hva som ligger i LHBTI personers rett til anerkjennelse, selvbestemmelse og likebehandling etter eksisterende menneskerettskon...

Awarded: NOK 4.3 mill.

Project Period: 2013-2019

Location: Oslo

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Chinese Adaptative water Resources for Climate Change, Kinesisk statsstipend 2012/2013

...

Awarded: NOK 0.16 mill.

Project Period: 2012-2013

Location: Oslo

GRUNNLOV-Grunnlovsjubileet 2014

Nye perspektiver på grunnlovshistorien

Den norske Grunnloven av 1814 innebar et brudd med fortidens politikk, med det dansk-norske eneveldet. Norge ble en forfatningsstat. Å gi en forfatning i 1814 betød å etablere Norge som stat og å bestemme hva som skulle være statens innhold. I noen intense tiår etter den franske revolusjonen i 17...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Oslo

IS-RURE-EONR-rettsvitenskap

CONVENTIONAL WISDOM: ECHR AND THE CHANGING LEGAL ARGUMENT IN EUROPEAN COURTS

The topic of this project is the different ways in which the ECHR has changed legal reasoning in the French, German, and UK judiciaries. Mitchell Lasser, in his recent book Judicial Transformations (UOP, 2009), has described this development in the follow ing terms: Fundamental rights are explodi...

Awarded: NOK 49,000

Project Period: 2011-2011

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

International law through the national prism: the impact of judicial dialogue (ECRP)

Hovedmålet med dette prosjektet var å studere samspillet mellom nasjonale domstoler og Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) med tanke på hvorvidt de samhandler på en konstruktiv (konstitusjonell) måte eller om de er i en konkurranse når det gjelder å tolke og anvende Den europeiske me...

Awarded: NOK 4.8 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Oslo

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Utviklingen av norsk ytringsfrihet - et konstitusjonelt perspektiv på overnasjonal rettsliggjøring

PhD-avhandling der "rekonstitusjonaliseringen" som følger av den tiltagende overnasjonale rettsliggjøring, brukes som perspektiv på de spenninger som skapes i møtet mellom nasjonal og internasjonal rett. Spenningene er særlig synlige der overnasjonale ins trumenter, her Den europeiske menneskeret...

Awarded: NOK 0.16 mill.

Project Period: 2010-2010

Location: Oslo

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Demokrati, religionsfrihet og kvinners menneskerettigheter (se også 163703)

Avhandlingen fokuserer på tre ulike typer situasjoner med verdikonflikter: For det første, når fører prinsipper om likhet og vern mot diskriminering, som samfunnet bygger på, til at det er nødvendig å sette grenser for utøvelsen av religion og livssyn i t ros- og livssynssamfunn? For det andre, i...

Awarded: NOK 0.16 mill.

Project Period: 2010-2011

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Studies on the implementation of treaties on economic, social and cultural rights in China and Norway (ESCR Network)

The primary aim of the project is to establish a network for research on the implementation of treaties on economic, social and cultural rights in China and Norway. The network will be based at the Faculty of Law at the University of Oslo. Invited partner s in China are the Chinese Academy of Soc...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2009-2011

Location: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Yearbook of International Environmental Law (YBIEL)

Yearbook of International Environmental Law er den fremste internasjonale publikasjon til dokumentasjon av den miljørettslige utviklingen slik den skjer i internasjonale organisasjoner og konferanser, samt i de enkelte land. I tillegg inneholder årboka ar tikler om miljørett av de internasjonalt ...

Awarded: NOK 0.36 mill.

Project Period: 2009-2012

Location: Oslo

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Transnational family relations. A comparative perspective on present legal challenges (JOURNALNR UIO: 07/230)

The project focuses on minority women's right to non-discrimination, in the light of their position in the family and marriage, and with a view to a cultural complex, socially unequal and transnational context of law. The focal point of the study is on Mu slim women's right to protection against ...

Awarded: NOK 0.16 mill.

Project Period: 2008-2008

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Et trygdesystem i sterk forandring (A legal study of the Norwegian Social Security System in a time of Rapid Development)

Vedtakelsen av folketrygdloven av 1966 ble kalt den største sosiale reformen i vårt land. De reformene av trygdesystemet som nå foregår, kan bli av enda større betydning. To viktige lovendringer er allerede gjennomført, og fire er nært forestående: 1) obl igatorisk tjenestepensjon; 2) NAV-reforme...

Awarded: NOK 3.7 mill.

Project Period: 2008-2014

Location: Oslo

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Konferanse - The New International Law, 15. - 18. mars 2007

...

Awarded: NOK 50,000

Project Period: 2007-2007

Location: Oslo

ISPJUS-ISP - Satsing på juridisk forskning

International tribunals: legalization and constitutionalization - implications for national constitutional structures

Prosjektet er basert på antakelsen om at forpliktelsene stater påtar seg i traktater i økende grad tolkes og utvikles i ved internasjonale domstoler. Prosjektet forfølger to hovedmål. Det første er å identifisere hvilken rolle ulike internasjonale domstol er spiller for rettsutviklingen internasj...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2006-2012

Location: Oslo

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

Regulering av vindkraft

...

Awarded: NOK 0.11 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Oslo

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

Meeting the climate challenge: New legal instruments and issues in national and international energy and climate law

The project takes a broad approach to legal issues inherent in the dynamic and increasingly intertwined fields of national and international climate and energy policy. It is organised within the research group in Natural Resources Law at the Law Faculty w ith broad competence in environmental and...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2006-2012

Location: Oslo

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

SAMFUNN: IPPC-direktivet i EFs miljørett og gjennomføringen i norsk rett

...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2006-2008

Location: Oslo

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

Adjudication of the Precautionary Principle

...

Awarded: NOK 54,323

Project Period: 2005-2007

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Barns rettigheter: Barnekonvensjonens betydning for forvaltnings- og rettspraksis og for forholdet mellom barn, foreldre og staten.

Prosjektets overordnede tema er betydningen av FNs barnekonvensjon for barns levekår og velferd. Stortinget vedtok i 2003 å inkorporere FNs barnekonvensjon i norsk lov. Konvensjonen gir barn individuelle menneskerettigheter, som medbestemmelse, tanke-, tr os- og ytringsfrihet, noe som vil ha kons...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2005-2012

Location: Oslo

RAMBU-Rammebeting.,styringsmul. og virkem. for en bærekraftig utvikling

Strafferettslig håndheving av miljørettslovgivning

...

Awarded: NOK 89,999

Project Period: 2005-2006

Location: Oslo

RAMBU-Rammebeting.,styringsmul. og virkem. for en bærekraftig utvikling

Føre-var-prinsippets betydning i norsk rett

...

Awarded: NOK 89,999

Project Period: 2005-2006

Location: Oslo

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Demokrati, religionsfrihet og kvinners menneskerettigheter

Problemstillinger i skjæringspunktet mellom religionsfrihet og kvinners menneskerettigheter utgjør en brennbar tematikk både internajsonalt og innenfor nasjonalstatenes rammer. Den setter sterkt preg på internasjonal feministisk debatt og blir stadig mer sentral i norsk samfunnsdebatt. I alle sam...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2004-2011

Location: Oslo