41,709 projects

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Researching platform use in families: an international methods workshop

'Researching platform use in families: an international methods workshop' ble avholdet 2-4 mai 2023 i Oslo. Tematisk fokus er familiers håndtering av den digitale utviklingen med spesiell fokus på de digitale plattformene der vi lever paralelle liv. Hovedmål for denne workshoppen var å bringe sam...

Awarded: NOK 0.14 mill.

Project Period: 2023-2024

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

PlatFAMs: Platforming Families – tracing digital transformations in everyday life across generations

The goal of the PlatFAMs project is to understand the digital lives of families. We will do this by tracing the activities and practices of families interacting with online platforms across Europe and explore how different generations – grandparents, parents and children in each family – use digi...

Awarded: NOK 4.7 mill.

Project Period: 2022-2025

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

OEES: The Oslo Early Education Study. A Collaborative and Knowledge-building Project

Hvordan kan barnehager i flerspråklige områder bli enda bedre til å støtte barns språkutvikling? Det skal vi forsøke å finne ut av i kompetanse- og samarbeidsprosjektet The Oslo Early Education Study (OEES), eller Språksterk 1-6 som vi kaller prosjektet på norsk. Prosjektet er et samarbeid mello...

Awarded: NOK 20.2 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Partnership for Sustainable Transition from Teacher Education to the Profession (STEP): Becoming a professional teacher

STEP: Partnerskap for bærekraftig overgang fra lærerutdanning til yrke: Å bli en profesjonell lærer Høsten 2022 starter de første nyutdannede lærerne med 5-årig masterutdanning å arbeide i grunnskolen. Utdanningens formål er å gi studentene kunnskap om forskningsbasert skoleutvikling og økt fo...

Awarded: NOK 12.3 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Buskerud

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

Learning Across Sites in a Networked World

This project is aimed at improving the ERC proposal after having received evaluations in the application in for the STG 2020. The work of the application will consist of improving the clarity of the research problem and embeddedness in the field of educational research, as suggested by reviews. T...

Awarded: NOK 0.46 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Changing competence requirements in public services: consequences of digitization in general and highly specialized work

CORPUS-prosjektet utvikler ny kunnskap om kompetansebehov og læring i helsesektoren ved å gjennomføre nærstudier av hvordan digitalisering fører til endringer i arbeidsorganisering og oppgavefordeling, hvilke kompetanser som trengs for å takle disse utfordringene, og hvilke læringsmuligheter som ...

Awarded: NOK 10.2 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Samtavla.no delingsarena? - formidling av hvordan lærere kan utvikle den utforskende læringssamtalen

Samtavla.no delingsarena formidler resultatene fra forskningsprosjektet DiDiAC (Digitale dialoger på tvers av fag). I en medieverden der elever møter et mangfold av kilder, alternative fakta, samt sammenblanding av fakta, meninger og begrunnelser, er trening i kritisk tenkning og trening i utfors...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Policy Knowledge and Lesson Drawing in Nordic School Reform in an Era of International Comparison

I en tid med internasjonale sammenligninger forventes det at myndigheter lærer av kunnskaper og erfaringer fra andre land. Målet med prosjektet er å undersøke hvordan beslutningstakere bruker internasjonal evidens og ekspertise for å styre reformarbeid i fem nordiske skolesystemer. På denne bakgr...

Awarded: NOK 11.9 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Development of numeracy and literacy: Influence from cognitive skills, social background and gender

Å mestre lesing og numeriske ferdigheter er en fundamental del av menneskelig utvikling og utdanning. Dessverre så er mye av den tidligere forskningen befengt med problemer. Et problem er at selv om vi har god forståelse for at lesing og numeriske ferdigheter er sterkt relatert til hverandre, så ...

Awarded: NOK 12.1 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Faculty peer tutoring in teaching and supervision - Innovating teacher collaboration practices in Norwegian higher education (PeTS)

I dette innovasjonsprosjektet har vi initiert og undersøkt innføring og gjennomføring av systematisk kollegaveiledning i fire ulike fagmiljøer innenfor akademia. Kollegaveiledning innebærer at kolleger på likeverdig basis støtter og veileder hverandre i rollen som underviser i henhold til en mode...

Awarded: NOK 5.8 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Oslo

UTNAM-Mobilitetsmidler Nord-Amerika innenfor utdanningsforskning

Optimizing learning opportunities for students in preschool and beyond

Med midler fra NFR, UTNAM, fikk forskere ved Institutt for pedagogikk, UiO muligheten til å invitere to ledende forskere fra USA innen området barns læring og utvikling i barnehage og skole til et forskningsopphold hos oss; Professor Carol Connor og Professor Deborah Vandell. I løpet av det to uk...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Oslo

UTNAM-Mobilitetsmidler Nord-Amerika innenfor utdanningsforskning

Policy transfer in education

I POLTRANS prosjektet samarbeider en toppforsker fra USA, Gita Steiner-Khamsi, Professor, PhD, Teacher College (TC) Columbia University, hennes kollegaer i New York, og forskergruppen CLEG (Curriculum Studies, Leadership and Educational Governance) ved Universitetet i Oslo (UiO). Prosjektet ble f...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Co-constructing city futures

'Samskaping av fremtidens byer', også kjent som 3C (co-constructing city futures) er et prosjekt som ble skapt under Forskningsrådets idelab i 2016 med mål om å bidra til det grønne skiftet gjennom å utvikle praksiser, metoder og teknologier for medvirkning og samskaping som igjen kan føre til ra...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Digitalised Dialogues Across the Curriculum: design-based interventions for developing 21st century skills

Prosjektet DiDiAC (Ditalised Dialogues Across the Curriculum) bygger på et samarbeid mellom forskere fra Universitetet i Oslo og Universitetet i Cambridge. Målet for forskningsprosjektet har vært å utvikle og forbedre klasseromsdialogen ved å bruke Talkwall til å tenke sammen. Prosjektet brukte m...

Awarded: NOK 12.2 mill.

Project Period: 2016-2022

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Pedagogicizing the 21st Century: global research into learning beyond the school - An international symposium

Prosjektet består av et internasjonalt seminar avholdt i Oslo i september 2016 og en internasjonal bokutgivelse basert på det som ble presentert på seminaret. Det tematiske fokus retter seg mot læring utenfor skolen. I dagens samfunn er mye oppmerksomhet rettet mot den læring som skjer i skolen, ...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2016-2019

Location: Oslo

KULMEDIA-Kultur- og mediesektoren

Cultural Heritage Mediascapes: Innovation in knowledge and communication practices

Produksjon, bevaring og formidling av digital kulturarv på måter som er relevante for en europeisk befolkning i stadig forandring er viktig, og en betydelig samfunnsmessig utfordring (Horizon 2020, 2014). Prosjektet Cultural Heritage Mediascapes: Innovation in Knowledge and Communication Practice...

Awarded: NOK 13.5 mill.

Project Period: 2015-2021

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Formation and Competence Building of University Academic Developers Formation and Competence building of University Academic Developers

Utgangspunktet for dette forsknings- og kompetansebyggingsprosjektet var offentlige universiteters samfunnsmandat og deres ansvar for å utdanne høyt kvalifiserte fagpersoner som vet hvordan de kan bidra til samfunnets beste. En annen forutsetning var at prosjektdeltakere på to norske, to svenske ...

Awarded: NOK 6.9 mill.

Project Period: 2015-2022

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

'A general didactic theory on school development' "En allmenndidaktisk teori om skoleutvikling"

This project explores how the local environment affects school culture and how this relationship defines the conditions for teaching and learning. The main assumption is that the school is not determined by its local environment, but that it is oriented towards values in the local community that ...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Agder

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Connecting Everyday and Academic Knowledge Practice,- a Teacher Challenge. Part of KnowMo, NFR Project nr. 237515

In educational research, there is a common interest in studying the continuities and discontinuities between students School experiences and their everyday experiences. Many of these scholars are driven by an assumption that including students everyday experiences in formal teaching is beneficial...

Awarded: NOK 0.41 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Knowing Bodies: The Role of the Moving Body in Learning Science and Mathematics Across Formal and Informal Settings

Kroppslig og affektiv involvering er sentrale aspekter ved hvordan vi lærer. Inni og utenfor klasserommet deltar elever i hands-on aktiviteter hvor faglige innhold ikke bare leses og skrives, men også føles og aktivt utforskes. Med en økende interesse i kreativitet som en viktig del av læring inn...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Understanding and Promoting Upper-Secondary School Students Critical Reading and Learning in the 21st Century Information Society

Kritisk lesing og læring er sentrale pedagogiske mål i det 21. århundre, med kritisk kildevurdering som en sentral ferdighet. Kildevurdering innebærer en evaluering av informasjonkilders troverdighet basert på strategisk oppmerksomhet for ulike kildetrekk, for eksempel forfatter eller utgiver. Se...

Awarded: NOK 8.9 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Modernization as Lived Experiences: Identity Construction of Three Generations of Young Men and Young Women in China and Norway

It is widely observed that due to the modernizing and globalizing forces, the contexts in which young people in contemporary societies do their ?identity work? differ fundamentally from previous generations, which may have significant implications for int ercultural contact, community building, d...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Spillifisering, deltagelse og læring.

Forprosjektet legger vekt på utforskning av innovasjonsstrategier som kan bidra til å løse problemer som er en følge av manglende engasjement blant elever i forhold til språkopplæring i den videregående skolen. Vi vil samle og bygge kunnskap i det nye fe ltet spillifisering (gamification), og mu...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Oslo

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Fidelity of a youth football coach education program in France and Norway.

The main aim of the project is to examine the fidelity (defined as how closely a set of procedures were implemented as they were supposed to have been) of an intervention aimed at enhancing young peoples' physical activity and well-being, via training of grass-root coaches of 10-14 year-old foot...

Awarded: NOK 48,694

Project Period: 2013-2013

Location: Vestland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

KnowMo: Knowledge in Motion across Contexts of Learning. Investigating Knowledge Practices In and Out of School

Prosjektet 'Knowledge in Motion' (KnowMo) har pågått i tre år og hoveddelen av datainnsamlingen er nå ferdigstilt. En norsk betegnelse på prosjektet er ?Læring på tvers?. Prosjektet har to hovedfokus. Det ene er rettet mot hvordan elever lærer på ulike arenaer, i og utenfor skolen. Det andre er r...

Awarded: NOK 11.4 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Teaching for text comprehension: Supporting young second-language learners' text comprehension in urban multiethnic preschools in Norway

Prosjektets målsetting var å kaste lys over betingelser for god språklig utvikling i barnehagen for tospråklige barn. Hovedproblemstillingen gjaldt den eventuelle språklige læringseffekt av å motta et språkstimulerende tilbud (en intervensjon) basert på tekstsamtaler i barnehagen og hjemme. Inte...

Awarded: NOK 9.7 mill.

Project Period: 2012-2018

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Horizontal governance and learning dynamics in higher education

Prosjektet har undersøkt endringsdynamikker i norsk høyere utdanning, med framveksten av det europeiske og norske kunnskapssamfunnet som bakteppe. Aspekter som har blitt studert er utvikling og koordinering av høyere utdanningspolitikk på ulike arenaer, hvordan endringer i kunnskapsfelt influerer...

Awarded: NOK 6.1 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Modernization as Lived Experiences: Identity Construction of Three Generations of Young Men and Young Women in China and Norway

The project has been drawn upon by Fengshu Liu in interviews concerning Chinese youth in several types of mass media, e.g., The Guardian, NRK radio P2, Aftenposten, The New York Times, The Los Angeles Times, McClatchy (an American newspaper company), China Files (a Beijing-based editorial agency ...

Awarded: NOK 5.5 mill.

Project Period: 2011-2016

Location: Oslo

NORGLOBAL-Norge - Global partner

European integration in higher education and research in the Western Balkans

-

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Preventing Later Literacy Failure in Kindergarten: A longitudinal randomized-trials study of oral language development and intervention

En ny randomisert kontrollert studie er gjennomført blant barnehager i Asker og Bærum. Totalt har ca. 300 enspråklige barn, som skåret relativt svakt (<30. prosentil) på språktester, fordelt over ca. 150 barnehageavdelinger deltatt. Avdelingene ble tilfeldig fordelt i enten en intervensjonsgruppe...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2011-2016

Location: Oslo