0 projects

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

SmaRTWork - a digital system for personalised return to work recommendations for sick-listed with musculoskeletal disorders

Langvarig sykefravær har store konsekvenser både for den sykmeldte og for samfunnet. Den vanligste årsaken til sykefravær er muskel- og skjelettplager. Til tross for betydelig forskning vet vi lite om effektive tiltak, og det mangler kunnskap hvem som trenger hvilke tiltak. Det er heller ikke bar...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2027

Location: Trøndelag - Trööndelage

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Optimizing management of musculoskeletal pain disorders in primary care (SUPPORTPRIM)

Delprosjekt 1 anvender innovative maskinlærings-metoder (case-basert resonnering; CBR) til å optimalisere persontilpasset behandling for pasienter med alminnelige muskel- og skjelettplager hos fysioterapeuter i primærhelsetjenesten. Under prosjektets første år er CBR systemet ferdig bygd, der pas...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Addressing Domestic Violence in Antenatal Care Environments2

Det å bli utsatt for vold i familien er en betydelig risikofaktor for alvorlige komplikasjoner under svangerskapet. Samtidig er også svangerskapet en viktig anledning for helsevesenet til å identifisere kvinner som lever under slike forhold. Også i Nepal, der vårt prosjekt er basert, er det slik ...

Awarded: NOK 11.3 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Improved Decisions with Causal Inference in Health Services Research

Randomiserte forsøk er gullstandarden for å kunne trekke konklusjoner om kausalitet. I helsetjenesteforskning er det ofte hverken praktisk mulig eller etisk akseptabelt å gjennomføre randomiserte forsøk. Enkelte ganger kan vi etterligne kliniske forsøk for å utlede kausale sammenhenger fra observ...

Awarded: NOK 25.0 mill.

Project Period: 2019-2026

Location: Trøndelag - Trööndelage

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

The association between physical behaviour and chronic low back and neck pain: Acquiring data from the Norwegian HUNT4 Study

I den fjerde runden av Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT4) har vi samlet inn objektive data på fysisk aktivitet fra 33 000 voksne. For å samle data benyttet vi to sensorer festet direkte på huden på høyre lår og nedre del av ryggen. Deltagerne gikk med sensorene i 7 dager. Ved hjelp av ma...

Awarded: NOK 0.28 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Coeliac disease in the Nord-Trøndelag Health Study

Cøliaki er en hyppig forekommende sykdom med ukjente konsekvenser og årsaker. I dette prosjektet vil vi avklare forekomsten av cøliaki i den generelle befolkningen og konsekvensene og mulige årsaker til sykdommen. Vi forventer at omkring 1-2 % av befolkningen har cøliaki, men mange er ikke klar ...

Awarded: NOK 8.6 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

10th IUHPE European Conference and International Forum for Health Promotion Research

This Forum aim at further research presentations and discussions on how to better the implementation of health promotion thinking and activities by increased user involvement in all stages. Thus, the Forum will serve as a hub for researchers, practitioners and policy makers to meet and discuss he...

Awarded: NOK 0.11 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

DNA methylation patterns and lung cancer risk prediction

1. Biomarkører og risikoreduksjon av lungekreft Lungekreft er den viktigste årsaken til kreftdød over hele verden. Mer enn 1,6 millioner mennesker dør av lungekreft hvert år. Den sterkeste risikofaktoren for lungekreft er tobakkrøykeksponering. Den beste måten å forhindre lungekreft er å redus...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Virtuelle arenaer i medisinsk og helsefaglig utdanning (VirSam)

I VirSam (Virtuell Samhandling) prosjektet skal vi teste ut bruken av virtuelle verdener i utdanning av helsepersonell. Virtuelle verdener er bruk av datatekniske løsninger til etterligning av den virkelige verden. Det lages dataprogram som forestiller en «verden». I dette prosjektet rom knyttet ...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Norwegian Research School of Global Health

Nasjonal forskerskole i global helse (NRSGH) startet 2016 og har som mål å styrke kvaliteten på doktorgradsutdanningen og rekruttere unge forskere. Vi har gjennom hele perioden fulgt de tiltenkte aktivitetene. Det gir doktorgradskandidatene et verdifullt og stort nettverk av medlemmer fra forskje...

Awarded: NOK 18.0 mill.

Project Period: 2016-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Biobank Norway 2- a national research infrastructure for clinical and population based biobanks

Biobank Norge (BN) ble etablert i 2010 som en infrastruktur for optimal bruk av norske biobanker med likeverdige partnere fra NTNU (koordinator), Universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø, Folkehelseinstituttet, alle de fire regionale helseforetakene samt Kreftregisteret med Janus serumbank. BN rep...

Awarded: NOK 85.7 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

National training initiative to make better use of biobanks and health registry data

Den høye kvaliteten på norske befolkningsbiobanker og helseregistre åpner for svært gode forskningsmuligheter. I dette prosjektet kombinerer vi helseopplysninger fra tre store helseundersøkelser med opplysninger fra norske helseregistre for å bedre forstå sykdomsutvikling og risiko for sykdom. ...

Awarded: NOK 12.5 mill.

Project Period: 2016-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Health Promotion - Worthwhile? Reorienting the community health care services

Dette forskningsprosjektet inkluderer tre arbeidspakker med to delprosjekt hver; totalt seks delprosjekter. Prosjektet har bidratt til ny kunnskap om helsefremmende intervensjoner blant ungdom, voksne med kroniske smerter, eldre i sykehjem samt blant helsepersonell som jobber i sykehjem. Prosjekt...

Awarded: NOK 16.2 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

The Epidemiology of Early Life Factors and Breast Cancer Risk by Molecular Subtype

Breast cancer can be divided into molecular subtypes, and we have chosen to categorize the disease into six groups. It has been suggested that factors that operate in utero and determine birth characteristics, such as birth weight, birth length and placental weight, are associated with breast can...

Awarded: NOK 5.3 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Cardiovascular risk trajectories in women with history of pregnancy complications

Svangerskapsforgiftning (preeklampsi), høyt blodtrykk i svangerskapet (svangerskapshypertensjon), for tidlig fødsel og lav fødselsvekt er vanlige svangerskapskomplikasjoner som hver rammer omtrent 3-12 % av svangerskap. Kvinner som har hatt disse komplikasjonene, har høyere risiko for å få kardio...

Awarded: NOK 8.1 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

TJENESTER-Helse- og omsorgstjenester

Forskningskoordinator Pål Erling Martinussen (20%)

...

Awarded: NOK 0.34 mill.

Project Period: 2012-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

KREFT-Offentlig kreftprogram

Aspects of breast cancer risk: subtypes of breast cancer, relation to angiogenic factors and gene-environment interactions

Det er kjent at brystkreftsykdommen kan inndeles i ulike undergrupper eller subtyper, men det er ikke kjent om "tradisjonelle" risikofaktorer har ulik sammenheng med ulike subtyper. Derfor har vi undersøkt sammenhengen mellom kjente risikofaktorer og seks ulike subtyper av brystkreft, identifise...

Awarded: NOK 5.1 mill.

Project Period: 2009-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAMMOGRAFI-Evaluering av Mammografiprogr

Mammography screening in Norway. Evaluation of health effects

Dette prosjektet inngår i evaluerinen av det norske mammografi-programmet. Hovedhensikten med dette prosjektet er å undersøke om mammografi-screeningen har påvirket dødeligheten av brystkreft i Norge. Forsker Harald Weedon-Fekjær har vært finansiert av midler fra NFR for å gjøre dette arbeidet sa...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2009-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

SYKEFRAVÆR-Forskn.om årsaker til sykefrav

Individual, cultural and structural causes for sick leave and exclusion from work in early age (18-40 yrs) (UngTrygd)

The aim of this joint project is to study why an increasing proportion of the young population is either not included, or prematurely excluded, from the working force, thereby accounting for long term (life long) disability pensions or social security sup port. The present network of researchers ...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2008-2013

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

ICT based solutions for prevention and management of chronic conditions of elderly people

...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2008-2010

Location: Trøndelag - Trööndelage

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Maternal Corticotropin-releasing hormone levels during pregnancy and offspring levels of Adiponectin

Obesity and it's consequences are emerging as a prime threat to health in the western world. During the last 20 years the prevalence of obesity has increased in all age groups, including children. This has led the search for etiological clues. Several st udies have shown an association between l...

Awarded: NOK 33,000

Project Period: 2008-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

FOLKEHELSE-Folkehelse

Forskningsleder Siri Forsmo

...

Awarded: NOK 0.98 mill.

Project Period: 2007-2011

Location: Trøndelag - Trööndelage

TJENESTER-Helse- og omsorgstjenester

Comparative health systems research

In Nordic countries, hospital use differs among individuals, institutions, municipalities, regions and countries. In this project, these differences, and the determinants to these differences, will be addressed and analysed systematically. Hospital use am ong the general population, elderly citiz...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage