0 projects

SSF-Svalbard Science Forum

Climate change induced shifts in sea ice algae nutrient content: species, community and trophic implications.

Climate change is the major threat affecting Arctic ecosystems, with trends toward increased sea surface temperatures and declining sea ice noted over the past three decades (NOAA, 2018). Sea ice microalgae form an important part of the Arctic food web, contributing up to 50% of primary productio...

Awarded: NOK 68,999

Project Period: 2020-2021

Location: Svalbard

SSF-Svalbard Science Forum

Krill CHronobiology in a changing Arctic Sea Ecosystem (KrillCHASE); RIS ID 11368

Biological clocks are central to all living systems providing an innate measure of time so that organisms can anticipate and adapt to cyclic changes in their environment. The circadian clock is synchronized by temporal cues such as daily light/dark cycle or photoperiod. However, the Arctic enviro...

Awarded: NOK 64,565

Project Period: 2020-2022

Location: Svalbard

SSF-Svalbard Science Forum

Ice algae and meiofauna abundance and biomass in coastal sea ice of Spitsbergen, Svalbard.

Sea ice algae and meiofauna are two key components in Svalbard's ecosystem. Both play a significant role in the short food webs of the cryosphere and are highly sensible to climate warming. Various environmental parameters, including light, water temperature and salinity limit and influence their...

Awarded: NOK 47,224

Project Period: 2020-2022

Location: Svalbard

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Promoting marine and maritime research in Horizon Europe

Dette prosjektet tar sikte på å fremme marin og maritim forskning på den europeiske arenaen. Konsortiet samler 11 norske universiteter med marin og maritim profil. Med kommunikasjon, outreach og lobbyvirksomhet ønsker vi å fremme havforskning internasjonalt, og fremme norske forskningsprioriterin...

Awarded: NOK 0.70 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Vestland

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Emerging Leaders participation - Laura Hobbs

The Emerging Leaders programme is a seven-day course run as part of Arctic Frontiers. Laura Hobbs is a postdoc working on an NFR funded project (Arctic ABC: 244319) and has been accepted onto the programme. The Emerging Leaders programme focuses on policy, governance, and security in the Arctic, ...

Awarded: NOK 34,999

Project Period: 2020-2020

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

A green-blue link made browner: how terrestrial climate change affects marine ecology

Det er en utbredt forventning om at et varmere klima vil fremskynde hendelser på våren, som blomstring, fuglevandring og insektsutvikling, fordi temperaturen tillater det. Hva da, når vi finner det motsatte? Gjennom historiske analyser av gytetidspunkt hos Nordøstarktisk torsk (skrei) fant vi en ...

Awarded: NOK 18.1 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Vestland

NAERINGSPH-Nærings-phd

Miljøovervåkning av marine økosystemer: Utfordringer relatert til kryptiske arter og miljø-DNA

Fiskeoppdrettsnæringen har vært en av de raskest voksende industriene i Norge de siste tiårene. En av næringens største utfordringer er knyttet til utslipp av næringsrikt organisk avfall som fôrrester og fekalier, men også tungmetaller som sink og kobber. Dette kan bygge seg opp på havbunnen og p...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Arctic Marine Evolution: using local adaptation to infer future evolutionary responses of Calanus copepods to a changing environment

Det å prøve å forutse effektene av klimaendringer på norsk og arktisk mangfold av marine arter står sentralt i en bærekraftig bruk og vern av Norges rike marine ressurser. I økende grad anerkjenner forskerne imidlertid at modellprediksjoner om virkningen av fremtidige klimaendringer på organismer...

Awarded: NOK 6.7 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Challenging the scientific legacy of Johan Hjort: Time for a new paradigm in marine research?

JUSTIFICATION: In 2019 we celebrate the 150-year anniversary of Johan Hjort (1869–1948), who introduced the fundamental theory for fisheries science with his concepts of the roles played by strong and weak year classes in population structure and productivity. Since then a wide range of new metho...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2019-2019

Location: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Joint effects of climate and fishing on dynamics of exploited ecosystems

Marine økosystemer gir oss mat og andre tjenester. Mange økosystemer verden rundt er under sterk press fra fiskerier. Tross positiv utvikling mot økt bærekraft i enkelte områder, bedre forvaltning trenges i mange områder for å sikre sunt og produktivt hav med fortsatt god evne til å gi oss mat. S...

Awarded: NOK 4.8 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Swimming mechanisms in marine larvae - how to become fast when you are small.

Vi har undersøkt de fysisk-biologiske rammene som er involvert i svømming hos planktoniske organismer, ved hjelp av rurlarver som modellgruppe. Rur er svært viktige organismer i marine tidevannsøkosystemer. Deres planktoniske larver er ekstremt raske, men hvordan de kan nå slike høye hastigheter ...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Vestland

NAERINGSPH-Nærings-phd

Prosesserte marine biprodukter som fôrmiddel til oppdrettslaks

Fôret til oppdrettslaks inneholder stadig høyere andel vegetabilske råstoff og fiskemel/-olje fra Sør-Amerika. Dette prosjektet ønsker å gjøre laksefôret mer bærekraftig, ved å erstatte langreiste råvarer med norsk lakseolje og proteinhydrolysat laget av biprodukter. Det er blitt utført fôring...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Collaborative Studies of Two Resource Ecosystems in Shelf, Slope and Oceanic Regions of the Norwegian and South-China Seas

Farvannene utenfor Lofoten, Vesterålen og Troms og den sterkt befolkete Guandong regionen, med flere storbyer, er karakterisert som høyproduktive marine områder på sokklene og sokkelskråningene som leder ned til dyphavet. Begge områder har tradisjonelle fiskerier med stor viktighet for lokalbefol...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Assessing risks of cumulative impacts on the Barents Sea ecosystem and its services

Barentshavet endres i raskt tempo på grunn av et varmere havklima og redusert isdekke. Spesielt har endringen vært stor det siste tiåret. Subarktiske arter som torsk og hyse utvider sine leveområder og finnes nå også i det nordlige Barentshavet, siden det varmere klimaet her gir mer gunstige forh...

Awarded: NOK 20.4 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Vestland

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

EMBRC-Norway: The Norwegian Node of the European Marine Biological Resource Centre

EMBRC-Norway utgjør den norske noden i den felles-europeiske infrastrukturen EMBRC-ERIC (European Marine Biological Research Centre - European Research Infrastructure Consortium), og består av sentrale nasjonale forsknings- og utdanningsinstitusjoner innen det marine biologiske fagområdet. Det le...

Awarded: NOK 26.3 mill.

Project Period: 2019-2028

Location: Vestland

SANOCEAN-South Africa - Norway co-operation on ocean research including blue economy, climate change, the env

Blue growth opportunities in changing kelp forests.

BLUECONNECT skapte strategiske forskningspartnerskap og verdifulle opplæringsmuligheter mellom Sør-Afrika og Norge sentrert rundt kunnskapsbasert forvaltning av tareskogressurser under skiftende havforhold. Prosjektet kvantifiserte økosystemtjenester levert av tareskoger i Sør-Afrika, Norge og gl...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Dynamics of Sexual Selection in a Changing Ocean: Integrating Life History and Local Adaptation

Norges lange kystlinje, med stor forskjell i klima mellom nord og syd, er et ypperlig naturlig laboratorium for å studere klimaeffekter på fisk og annet liv i havet. Slike studier kan hjelpe oss å forutsi hva klimaendringer vil bety for livet havet. I prosjektet DYNAMAR undersøker vi effektene av...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

SANOCEAN-South Africa - Norway co-operation on ocean research including blue economy, climate change, the env

Benchmarking knowledge-based adaptive management of estuarine fisheries in South Africa for a sustainable development

I mer enn 75000 år har kystnære fiskeressurser vært en viktig matressurs for mennesker i Sør-Afrika. Ressursene var rike og mangfoldige og viktige for at folk kunne overlevde. Først i de seneste tiårene har ressursene blitt overfisket og kraftig reduserte. I tillegg har viktige leve- og oppveksto...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

De-icing of Arctic Coasts: Critical or new opportunities for marine biodiversity and Ecosystem Services?

I dette prosjektet har vi satt sammen et sterkt pan-arktisk og tverrfaglig team fra Norge, Polen, Kanada, USA og Danmark for å bestemme biodiversitet og sosio-økologiske konsekvenser av endringen fra frosne til isfrie kyster året rundt i Arktis. Myndighetene, næringslivet, miljøorganisasjoner, og...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Svalbard

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Environmental Impact of Microbial Interaction with Deep Oceanic Crust

Livet på vår planet har, helt siden dets opprinnelse for ca. 3.5 milliarder år siden, hatt en gjennomgripende innflytelse på jordens utvikling. Den dag i dag er en aktiv biosfære helt avgjørende for å opprettholde balansen i de store globale geokjemiske kretsløpene, og en forutsetning for at vi m...

Awarded: NOK 8.9 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Environmental impacts and risks of deep-sea mining (MiningImpact 2)

JPI Oceans-prosjektet 'Økologiske aspekter ved marin gruvedrift' tar sikte på å vurdere langsiktige virkninger av utvinning av mangannoduler på dyphavsmiljøet. Den viktigste aktiviteten er forskningsprosjektet MiningImpact 2, som samler 32 partnere fra 10 forskjellige land og vil gjennomføre en u...

Awarded: NOK 6.2 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

MIXsTRUCT - Impact of MIXotrophs on the sTRUCTure of the marine pelagic food web

I en teskje med sjøvann finner man ca tusen encellede alger, titusen bakterier og hundretusen virus. Disse danner grunnlaget for alt liv i havet, og er avgjørende for klimaet på jorda. Vi har modeller som beskriver mikroorganismers rolle i havet ganske godt, men rollen til miksotrofe organismer e...

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Drivers and effects of spatial shifts in early life stages of marine fish (SpaceShift)

En viktig utfordring innen fiskerivitenskap er å forstå hvorfor antallet fisk som overlever gjennom de første årene av livet varierer betydelig mellom år for mange fiskearter. I SpaceShift-prosjektet har vi fokusert på hvordan endringer i romlig og sesongmessig fordeling av fiskeegg og -larver på...

Awarded: NOK 8.3 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

FRIBIO2-FRIPRO forskerprosjekt, biologi

VIROVAC: Filter-feeding mesozooplankton as uncharted accomplices in marine virus ecology

Verdenshavene er fulle av virus, og ingen andre biologiske partikler finnes i større antall på planeten vår! Selv om virus ikke regnes som levende organismer er de helt uunnværlige for både biologisk diversitet og næringsomsetning i havet. Der er likevel mye vi ikke vet om dem, spesielt med hensy...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

A multispecies, multitrophic genomics approach to coastal ecosystem structure (ECOGENOME)

Dette tverrfaglige prosjektet har undersøkt det grunnleggnede spørsmålet om hvordan økosystemet og artene langs kysten er strukturert romlig og hva som er en passende skala for forvaltningen av kystøkosystemet. Vi tok i brukt genomikk-verktøy (ddRAD og full-genom resekvensering) og karakteriserte...

Awarded: NOK 8.7 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Harvesting the mesopelagics - ecological and management implications

Hovedmålet med HARMES var å øke kunnskapen om mesopelagiske organismers forekomster, mangfold og økologiske roller, og dermed bidra til forvaltningen av et potensielt framtidig fiskeri og videre bidra til den generelle forvaltningen av havene. Flere regioner i Nord-Atlanteren har blitt studert o...

Awarded: NOK 7.9 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Support for scientific conference: Sustaining iconic diadromous fishes: the potential and pitfalls of cultivation (IMPRESS)

Diadrome fisker er arter som vandrer mellom ferskvann og saltvann. De er indikatorarter for friske ferskvanns- og marine økosystem. I Europa inkluderer dette atlantisk laks, europeisk ål og stør. Historisk sett har disse artene hatt stor kulturell og økonomisk betydning både i og utenfor Europa. ...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2018-2019

Location: Viken

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Addressing uncertainty in FISHeries management in a zooplankton-fish COMmunity under human-induced perturbations (FISHCOM)

Det er knyttet til dels stor usikkerhet til forvaltningen av havets ressurser. I dette prosjektet har vi sett på hvordan usikkerhetene kan påvirke vår evne til å opprettholde en god forvaltning i møte med endringer i miljøet. Slike endringer kan skyldes for eksempel oljevirksomhet eller høsting a...

Awarded: NOK 7.5 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

MARTINI - Understanding and predicting water quality for ecosystem-based management of Norwegian fjords, coastal waters and seas

Hovedfokuset til MARTINI var EUs vanndirektiv (WFD). WFD ble implementert i norsk lov i 2007 (kalt Vannforskriften) og har som mål å forbedre og beskytte den kjemiske og biologiske tilstanden til alle norske vannforekomster ved hjelp av økosystembasert forvaltning. Miljømålet til WFD var å oppnå ...

Awarded: NOK 8.2 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Effects of seismic sound on spawning behaviour and reproductive sucsess of cod

Økt menneskelig aktivitet til havs medfører økt støy i havet, og slik støyforurensing er kilde til bekymring. Forskningsprosjektet SpawnSeis har undersøkt hvordan seismikk, som brukes for å kartlegge olje- og gass ressurser, påvirker torskens reproduksjon. Dette har vi gjort ved å undersøke endri...

Awarded: NOK 8.2 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Vestland