0 projects

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Democratic innovations and responsive politicians

I dette prosjektet undersøker vi hva slags kontakt lokalpolitikerne har med innbyggerne, og hvilke typer av kontakt de foretrekker. Bakgrunnen er at det de senere årene er utviklet en rekke nye måter innbyggere kan delta på i lokalpolitikken - såkalte demokratiske innovasjoner. Å involvere innbyg...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2023-2027

Location: Oslo

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

The Political Executive: Cabinet Government Praxis Between Laws and Norms

POLITEX stiller fire grunnleggende og sammenhengende spørsmål: Hvilken status og hvilke funksjoner har regjeringen? Hvordan fatter regjeringen beslutninger? Hva kjennetegner og former rollen som statsråd? Og hvordan overføres rolleforståelser og normer om beslutningsfatting til nye regjeringsmedl...

Awarded: NOK 10.7 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Climate Politics During Recessions: Examining Drivers of a Green Economic Recovery

Dagens utslippsreduksjoner er langt fra tilstrekkelige for å nå målene i Parisavtalen, noe som fordrer netto null klimagassutslipp innen 2050. Samtidig er det en fare for at arbeidet med avkarbonisering nedprioriteres på grunn av Covid-19-pandemien og den resulterende økonomiske nedgangen. CLIMRE...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

SCANCOR - Towards a new era of organizational studies in Norway

Tverrfaglig organisasjonsforskning er rettet inn mot både private og offentlige organisasjoner, og tar opp spørsmål som hvordan og hvorfor organisasjoner er strukturert på de måtene de er, hvordan individer påvirker organisatoriske prosesser og praksis, og hvordan de igjen påvirkes av organisasjo...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

When will citizens defend democracy?

Det siste tiåret har demokratier over hele verden blitt utsatt for alvorlige angrep. Land som Ungarn, Russland, India, Tyrkia, USA, Burundi og Venezuela har nylig beveget seg i mer autoritær retning, gjennom innskrenkinger av blant annet sivile rettigheter, pressefrihet, frie valg og domtolenes u...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Moral Beliefs about Violent Political Conflict

Hva mener vanlige borgere om politisk vold, og har dette noen betydning? Det vitenskapelige studiet av politisk vold ? som ser på eks. borgerkrig, terrorisme, voldelig protest eller interstatlig krig -- har undersøkt ulike årsaker til politisk vold med et fokus på de rasjonelle eller følelsesmess...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Oslo

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Rekruttering av kvinner til faste vitenskapelige stillinger

Til tross for et tydelig mål om kjønnsbalanse i førstestillinger innen 2020, viser tallene at Det samfunnsvitenskapelige fakultet (UiO) i perioden 2015 til 2020 har hatt en nedgang i kvinnelige årsverk og en økning av mannlige årsverk i førsteamanuensisstillinger. Med dette prosjektet skal fakult...

Awarded: NOK 0.95 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Public leadership, organizational performance, and trust in government

Administrative ledere i offentlige organisasjoner spiller en viktig rolle i styringen av demokratiske samfunn. De sikrer at politiske beslutninger blir iverksatt på en effektiv og upartisk måte. De er «ansiktet» for organisasjonen sin i offentligheten, og de anses vanligvis som svært innflytelses...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2020-2026

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Policies of Dictatorships

oD skal beskrive, forklare og prøve å forstå politikkutvikling i ulike diktaturer, og hvilke forhold som leder til forskjeller i politikkutforming på tvers av slike regimer. For å studere hvordan forskjellige reformer, lover og tiltak kommer på plass, og videre hvilke effekter politikkvalg har, v...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2026

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Welfare State Support and Political Trust: Integrating Economic, Cultural, and Policy Explanations

Dette prosjektet studerer to sett med politiske holdninger som kaster lys over hvorvidt politiske institusjoner og offentlig politikk i moderne velferdsstater nyter tillit og legitimitet i befolkningen. Det ene holdningssettet er "støtte til velferdsstaten", slik som for eksempel syn på omfordeli...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

CIR Network

Forskningsgruppen Comparative Institutions and Regimes (CIR) er et internasjonalt ledende forskningsmiljø som forsker på ulike politiske institusjoner og regimer, og deres årsaker og virkninger. CIR holder til ved Institutt for statsvitenskap (ISV), Universitetet i Oslo (UiO). Målet med dette pr...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Strategy of Recorded Voting in the European Parliament (StREP)

I de fleste parlamenter er det ikke standard prosedyre å registreres hvordan hver enkel representant stemmer med hver enkelt votering. I stedet avgjøres hver enkel sak med at de som er for gir signal om det enten ved handsopprekning, ved å reise seg opp, eller ved å rope ja når en blir bedt om de...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Rights-protecting interventionism beyond the use of military force

Formålet med prosjektet er å undersøke hvordan stater bør reagere på menneskerettighetsbrudd i andre stater. Brudd mot menneskerettighetene er ofte mest påfallende i tilfeller av svært alvorlige overgrep, slik som folkemord eller forbrytelser mot menneskeligheten. Majoriteten av menneskerettighet...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Annual Conference of the Society for Terrorism Research

Det søkes om midler til å dekke deler av utgiftene til STR 13th Annual International Conference som i juni 2019 skal arrangeres av Senter for ekstremismeforskning, ved Institutt for statsvitenskap, UiO, i samarbeid med FFI. STR Annual International Conference er den blant de største konferansen...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Oslo

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Understanding the Political Dynamics of Émigré Communities in an Era of European Democratic Backsliding

Etter Den europeiske unions (EU) østlige utvidelse i 2004-2007 flyttet flere millioner intra-europeiske migranter fra Sentral- og Østlandet til Vest- og Nord-Europa. Mange observatører trodde at disse migrantene ville 'sosialisere' seg til verdiene og standardene for konsoliderte liberale demokra...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Dynamics of Civil War Peace Negotiations: Causes and Consequnces

Antall borgerkriger som avsluttes ved hjelp av forhandlinger, øker. Likevel finnes det store variasjoner mellom fredsavtaler. Noen steder arbeides det fram fredsavtaler som er varige, mens andre steder blir avtalene brutt. Noen avtaler forhandles fram på kort tid, mens andre konkluderes etter lan...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

ECPRs General Conference 2017

Det søkes om midler til å dekke deler av utgiftene til ECPRs General Conference som i september 2017 skal arrangeres av Institutt for statsvitenskap ved UiO I samarbeid med European Consortium for Political Research (ECPR).ECPRs General Conferences er den største statsvitenskapelige konferansen i...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Oslo

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

På toppen av styringssystemet: Vekst, integrasjon og samordning

De siste 30 årene har det skjedd flere store endringer i norske departementer. For det første har departementenes kommunikasjonsenheter blitt kraftig utvidet. Mens det rundt 1990 bare 30 kommunikasjonsarbeidere, er det i dag om lag 130 i hele departementsfellesskapet. For det andre har det kommet...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Oslo

POLARPROG-Polarforskningsprogram

STOCKSHIFT - Spatial shifts of marine stocks and the resilience of polar resource management

Tre spørsmål har styrt prosjektet: Hvordan påvirker klimaendringene størrelse og geografisk fordeling av polare fiskebestander? Hva er virkningen på de regionale forvaltningsregimenes effektivitet? Og på hvilke måter vil fortsatt effektivitet kreve tilpasninger innenfor eller mellom slike regimer...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Oslo

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Political leadership in local councils. Comparing Norway and Denmark.

I dette prosjektet har vi utviklet interaktivt politisk lederskap som teoretisk konsept. Bakgrunnen er et antatt behov for sterkere politisk lederskap som følge av mer komplekse og uløselige problemer som må håndteres av nasjonale, så vel som lokale myndigheter. I den tradisjonelle tilnærmingen t...

Awarded: NOK 9.5 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Oslo

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Center for Research on Extremism: Right-Wing Extremism, Hate Crime and Political Violence

Terrorangrepene 22. juli 2011 avdekket et behov for oppdatert, forskningsbasert kunnskap om høyreekstremisme i Norge og våre omgivelser - et fenomen som har endret seg betydelig de siste tiårene. «Senter for ekstremismeforskning: Høyreekstremisme, hatkriminalitet og politisk vold (C-REX)» ble i 2...

Awarded: NOK 100.0 mill.

Project Period: 2016-2026

Location: Oslo

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Credible Commitment to Long-Term Policy

The project aims to build a generic game-theoretic model of a government`s credible commitment to a costly long-term policy. In some cases, such commitments have proven credible (e.g., successive Norwegian governments have adhered to the fiscal policy rule for the Government of Norway Pension Fun...

Awarded: NOK 32,385

Project Period: 2016-2017

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Nasjonal fagkonferanse i statsvitenskap 2015

Nasjonal fagkonferanse i statsvitenskap (NFS)er en årlig konferanse, arrangert på rundgang mellom norske universiteter. Konferansen er en paperkonferanse, der forskere får anledning til å presentere og få tilbakemeldinger på vitenskapelige manuskripter på vei til å bli norsk- eller engelskspråkli...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Disentangling the Economic Effects of Political Institutions

Dette prosjektet, Disentangling the Economic Effects of Political Institutions (DEEPI), har undersøkt hvorvidt og hvordan bestemte politiske institusjoner -- for eksempel regjerende partier, valgsystemer, og beskyttelse av sivile rettigheter -- påvirker økonomisk politikk og økonomiske utviklings...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Party-Interest Group Relationships in Contemporary Democracies: Character, Causes and Consequences

Det er en utbredt oppfatning at forholdet mellom partier og interesseorganisasjoner påvirker demokratiets virkemåte. Likevel har slike relasjoner fått relativt liten oppmerksomhet i statsvitenskapen. Hovedmålet med dette prosjektet har derfor vært å øke vår forskningsbaserte kunnskap om temaet ve...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2014-2020

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Dynamics of violence in civil armed conflicts

Opprørsgruppers bruk av ulike kampmidler, som vold mot sivile, geriljaangrep og demonstrasjoner, varierer ofte betydelig over tid og rom. Dette prosjektet analyserer denne variasjonen, med et særlig fokus på vold mot sivile og ikkevoldelige aksjoner. Prosjektet utvikler og tester teori om diss...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Evolution of Parliamentarism and Its Political Consequences

Aldri har det vært så mange demokratier som i dag, og aldri har en større andel av verdens befolkning levd under et mer eller mindre velfungerende, demokratisk styresett. Et flertall av disse demokratiene har parlamentariske regjeringer, det vil si regjeringer som hviler på tillit fra et flertall...

Awarded: NOK 7.7 mill.

Project Period: 2013-2018

Location: Oslo

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Governance and learning: Policy tools and capabilities for better governance design

På alle prosjektets empiriske arbeidspakker er det gjennomført dokumentstudier, litteraturgjennomganger og intervjuer, og resultater er formidlet gjennom foredrag og publikasjoner (og flere er i prosess). Arbeidspakken om byutvikling og arkitektur har gjennomført litteraturgjennomgang av nors...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Oslo

DEMOSREG-Demokrati, styring og regional

XXI Nordiske kommunalforskningskonferanse

Den 21. nordiske kommunalforskningskonferansen skal i 2012 arrangeres ved Universitetet i Oslo. Disse årlige konferansene arrangeres etter tur ved de medvirkende lærestedene i Norden (de mest sentrale er Göeborgs Universitet, Umeå Universitet, Syd-dansk U niversitet, Åbo Akademi og Universitetet ...

Awarded: NOK 62,215

Project Period: 2012-2013

Location: Oslo

INDEMB-Indo-Norwegian research and de

India and Norway: A Comparative Study of Democracy and Welfare-based Growth

Den andre av to workshop ble arrangert i 2013, og det ble hentet inn flere ledende skandinaviske og indiske eksperter for å diskutere utfordringene innen demokrati, velferd og økonomiske forhold og hvordan dette i ulike kontekster berøres av en liberal globalisering. En rekke interessante aspekte...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Oslo