0 projects

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Mitigating methane emissions from dairy and beef cattle through pasture grazing (MethanePasture)

MethanePasture-prosjektet tar sikte på økt bærekraft i produksjonen av mjølk og kjøtt fra drøvtyggere. Dette skal skje gjennom en serie forsøk som under norske forhold skal gi bedre estimat over produksjonen av metan fra dyr på beite sammenlignet med innefôring. Beregningene skal gjøres nasjonalt...

Awarded: NOK 0.11 mill.

Project Period: 2023-2027

Location: Akershus

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Unveiling the evolutionary and functional impact of genomic structural variants of Atlantic salmon

Prosjektet skal undersøke hvordan ulike genetiske varianter bidrar til fenotypisk diversitet og evolusjon av atlantisk laks. For å klare dette kombinerer vi analyser av store datasett med genetisk informasjon fra oppdrett- og villaks med CRISPR-baserte genredigeringseksperimenter. Målet er at for...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Akershus

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Sustainable ruminant production: Feed, microbiome and immune efficiency in low and high methane emitting dairy cows

ViableCow-prosjektet vil gi potensielle løsninger for mer bærekraftig drøvtyggeproduksjon. Hva må til for å gjøre produksjon av storfe og sau mer bærekraftig? Den digitale revolusjonen og bærekraftkravene endrer måten husdyrproduksjon er organisert på. ViableCow-prosjektet vil forbedre vår forstå...

Awarded: NOK 12.3 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Akershus

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Improving aquaculture sustainability by modulating the feed-microbiome-host axis in Fish

Havbasert matproduksjon har økt raskt i takt med den eksplosive befolkningsveksten. Utvikling av bedre produksjonsmetoder som er effektive og bærekraftige er et viktig mål innen norsk akvakultur. En lovende strategi for å oppnå dette er å bedre kunnskapen om samspillet mellom fiskens mat, mikrobe...

Awarded: NOK 9.2 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

Ikke akkurat standard - En digital plattform for distribusjon av matvarer utenfor standard varesortiment.

Hvert år kastes rundt en tredjedel av all spiselig mat i Norge. En stor andel av svinnet oppstår før maten når butikkhyllene, hovedsakelig fordi den har feil utseende, form eller farge i forhold til etablerte standarder. Dette utgjør et betydelig klimagassutslipp, stadig voksende avfallsmengder, ...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Akershus

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Alkaline Grain Technology: increased Norwegian ingredients in cattle diets and effects on milk production, animal health and GHG emission

Befolkningsvekst og klimaendringer forsterker behovet for å fremme bærekraftig produksjon og matsikkerhet i landbruket. Norge har et nordisk klima med mindre enn 3 % av det totale landarealet som dyrkbar jord. Dette bidrar til høye nivåer av importerte proteiningredienser (~90 %) i fôr til produk...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Akershus

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

Improving the DUPADAT ERC application

In this project I intend to improve my ERC proposal by developing new work packages that can address key aspects of the ERC-panel/reviewers criticisms. In my previous ERCstg proposal/interview I was criticised for being too restrictive with my choice of model system – I focussed solely on salmoni...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Akershus

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Strategies in grass silage production to mitigate enteric CH4 emissions from ruminants

Omtrent 2/3 av klimagassutslippene i norsk jordbruk kommer fra drøvtyggere, og hovedandelen av utslippet er metan fra fordøyelsen til drøvtyggerne. Grovfôr utgjør en stor andel av dyrenes fôrrasjon. Det er også et nasjonalt mål å øke grovfôrandelen og andel norskprodusert fôr i rasjonen til drøvt...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Akershus

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Climate Smart Norwegian Sheep Production

Norge har store uutnyttede utmarksressurser. Den politiske målsetningen om økt matproduksjon på nasjonale ressurser i takt med befolkningsveksten avhenger av at disse ressursene utnyttes, som innebærer bruk av drøvtyggere. På samme tid har jordbruket forpliktet seg til å redusere sine klimagassut...

Awarded: NOK 0.87 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Akershus

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

FP: Bioøkfelles -Assessment of econ. and bio. implications, prospects and risks by implementation of new gene tools in modern bio-production

EcoGene undersøker mulighetene og utfordringene ved bruk av nye genredigeringsverktøy i norsk bioproduksjon, f.eks. innen lakse- og svinekjøttproduksjonen. Vi studerer genetiske samspillseffekter i fisk ved å bruke sebrafisk som en modellart, noe som oss gir mulighet til å måle endringer over gen...

Awarded: NOK 10.2 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Akershus

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

TRANSPOSE: Transposable elements as agents of genome evolution and adaptation following a recent whole genome duplication

Transposable elementer (TEer) er vanlig forekommende mobile sekvenser som kan ha stor evolusjonær betydning for en art. Nyere forskning har vist at de kan endre regulering av genuttrykk og forårsake større strukturelle endringer i genomet. Laksefiskene en bred utbredelse og har tilpasset seg svær...

Awarded: NOK 12.5 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Akershus

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

The role of whole genome duplication in vertebrate adaptation

Naturen myldrer av variasjon, og premisset for dette mangfoldet er forskjeller i DNAet - den genetiske koden. Dersom vi ønsker å forstå hvordan nye tilpasninger og nye arter oppstår, må vi også forstå hvordan ny DNA-variasjon oppstår gjennom mutasjoner og hvordan disse nye kode-variantene gir opp...

Awarded: NOK 9.7 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

HESTEFORSK: Carbohydrates in grass and forages for horses - The good, the bad and the ugly H-17-47-287

Gress til beite eller grovfôrproduksjon inneholder varierende mengder av karbohydrater, som ofte beskrives som de gode (fiber), de onde (sukker) og de grusomme (fruktaner) i forhold til forebyggelse og utvikling av sykdommer som insulinresistens og forfangenhet. Formålet med dette prosjektet er å...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

SusAn 35 SusPig Sustainability of pig production through improved feed efficiency

SusPig - Bærekraftig utvikling av griseproduksjon gjennom forbedret fôreffektivitet Den norske svineproduksjonen er sterkt avhengig av importerte proteinrike fôringredienser, spesielt gjelder dette soyamel (SBM). Økt og mer effektiv bruk av lokale proteinressurser, som rapsmel (RSM), vil føre ...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

SusAn 29 ReDiverse Biodiversity within and between European Red dairy breeds - conservation through utilization

Det overordnede målet med den norske forskningen i REDIVERSE er å forbedre metodene for genomisk prediksjon (GP) på tvers av rase og for heterogene populasjoner, samtidig som genetisk mangfold (GD) opprettholdes. Dette er viktig fordi ikke alle raser involvert i REDIVERSE er numerisk store nok el...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Akershus

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Positive emotions and environmental enrichment in pigs

Vi studerte atferdsmessige uttrykk for positive emosjoner når sosiale grupper av griser får tilgang til en begrenset mengde med spesifikke rotematerialer to ganger om dagen i hele avvenningsperioden. Del 1 gikk ut på å teste atferdsresponser på tilskudd av halm, surfôr, torv, kombinasjon av de tr...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Akershus

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Genetic Improvement of Feed Utilisation in Cattle and Pigs

Et storskala eksperiment for å måle fôrfordøyelighet hos griser og kalibrere NIR-prediksjonsligninger, er utformet og vil bli utført i 2018. En storskala avføring prøvetaking eksperiment for storfe er planlagt. I en pilotstudie ble lignin testet som en naturlig i fôr-forekommende markør for å mål...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Akershus

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Genome-based improvement of bovine meat fat composition

Storfekjøtt inneholder en rekke viktige næringsstoffer som proteiner, vitaminer, mineraler og essensielle fettsyrer. Imidlertid inneholder kjøtt også en relativt stor andel mettede fettsyrer i forhold til flerumettede syrer. Fettsyresammensetningen kan ha betydning for både forbrukernes helse og ...

Awarded: NOK 0.80 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Akershus

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Reproductive sustainability in Norwegian Red cows

God fruktbarhet er en nøkkelfaktor for effektivitet og økonomi i mjølkeproduksjon. Kuas fruktbarhet er et resultat av kompliserte samspill mellom en rekke faktorer som alle påvirkes av både arv og miljø. Kua skal komme i syklus etter kalving, vise tydelig brunst, bli drektig ved inseminering, emb...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2016-2023

Location: Akershus

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Sustainable cattle production on roughage

Kartlegging av utmarksbeiter med en stor bredde av ulike naturtyper i ammekubesetninger ble publisert (rapport) i 2018. Resultatene ble benyttet videre i Delmål 2. Rapporten «Kjøtfe på utmarksbeite» (ISBN 978-82-17-02559-7) beskriver ressursgrunnlag og ledig kapasitet for husdyrbeiting i hver AK...

Awarded: NOK 0.70 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

ANIHWA Integrated Mobile Broiler Data - Optimising Broiler Chicken Management, Health and Welfare through use of integrated data

I dette prosjektet som involverte partnere i fem europeiske land (NO, UK, ES, IT, FR), utviklet og validerte vi dataredskaper med analytiske evner til bruk av kommersielle bønder og slakterier for å forbedre slaktekyllingers helse og velferd. Prosjektpartnerne deltok i sju integrasjonsmøter. Vi g...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Akershus

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Targeted feed processing - a tool for improving energy and protein efficiency in dairy cows

Høytytende melkekyr setter store krav til innhold av næringsstoffer i rasjonen. For å tilfredsstille kravene blir kyrne gitt økende mengder fôr med høyt innhold av protein og stivelse. I Europa, og spesielt Norge, er selvforsyningen av proteinfôr begrenset, og importen høy. For stivelse er selvfo...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Akershus

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

From whole genome sequence to precision breeding

Genomisk seleksjon har idag blitt implementert, i større eller mindre grad, i alle avlsprogrammene til industripartnerne i dette prosjektet. Selv om genomisk seleksjon (GS) nå vanligvis er kjernen i moderne husdyravl, er GS imidlertid en relativt ny tilnærming i husdyravlen, og teknologien og met...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Akershus

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

DL: Towards the Digital Salmon: From a reactive to a pre-emptive research strategy in aquaculture (DigiSal)

Lakseoppdrett står overfor motstridende og stadig skiftende krav og betingelser: bærekraft, fôrpriser, sjukdomsutfordringer og kvalitetskrav. Næringa trenger å utvikle en fleksibel, samkjørt kunnskapsbase for raskt å møte nye utfordringer. DigiSal har lagt grunnlaget for en Digital Laks: En samli...

Awarded: NOK 36.8 mill.

Project Period: 2016-2024

Location: Akershus

SFI-Sentre for forskningsdrevet innovasjon

Foods of Norway

Målet til Foods of Norway er å utvikle nye proteinråvarer til bruk i fôr til husdyr og fisk. Senteret fokuserer på bruk av biomasse som vi har tilgjengelig i store mengder i Norge, som trebiomasse, tare og gras. Senterets arbeid med å utvikle bærekraftige fôrressurser ble i 2023 hedret med et Foo...

Awarded: NOK 96.0 mill.

Project Period: 2015-2024

Location: Akershus

FRIBIO2-FRIPRO forskerprosjekt, biologi

Parasite control of host behaviour: Revealing a neurobiological mechanism for active manipulation

Parasittiske dyr lever i eller på andre organismer og får hele sitt energi- og næringsbehov dekt fra vertsdyrene. Parasitter viser ofte fascinerende spesialisering for å kunne overleve i nær kontakt med andre arters fysiologi og immunforsvar. Mange parasitter påvirker også vertsdyrenes atferd. E...

Awarded: NOK 9.3 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Akershus

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Integrating genomics and system biology to improve the capacity for synthesis, transport, and filet deposition of EPA/DHA in salmon

Oppdrettslaks er en viktig kilde til sunne, langkjedede omega-3-fettsyrer (EPA og DHA), men dessverre ikke i samme grad som før. Fram til årtusenskiftet ble oppdrettslaks fôret med fiskeolje som erstatning for de omega-3-rike byttedyrene som vill laks spiser. Men fiskeolje er en begrenset ressurs...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Akershus

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

BIOFEED - Novel salmon feed by integrated bioprocessing of non-food biomass

Nye fôrressurser til norsk laks, produsert fra fornybar biomasse fra trær og tare og ved bruk av ny teknologi Optimal produksjon av gjær fra trær og tare krever en kostnadseffektiv prosessering. For å effektivisere produksjonen må flere parametere bli optimalisert, inkludert forbehandling av b...

Awarded: NOK 13.3 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Akershus

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Ewe nutrition for lamb viability and growth

Prosjektet utforsker hvordan ernæringa av søyer kan optimaliseres gjennom årets syklus, for å sikre søyer med optimal vekt og hold ved paring, og optimal fôring gjennom drektighet og tidlig laktasjon, med hensyn på å redusere perinatal lammedød, øke lammas livskraft og tidlige tilvekst. I prosje...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Akershus

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Production of high quality goat milk through increased use of Norwegian feed resources and improved feed utilization

Produksjon av geitemjølk med høy kvalitet ved økt bruk av norske fôrmidler og forbedret fôrutnyttelse Norsk geitemjølksproduksjon har en viktig rolle i norsk landbruk ved å produsere mjølk og mjølkeprodukter av høy kvalitet basert på utnyttelse av lokale fôrressurser og som landskapspleier. ...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2014-2021

Location: Akershus