0 projects

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Fourier Methods and Multiplicative Analysis

Dette prosjektet er sentrert rundt Riemanns zeta-funksjon som bærer i seg informasjon om hvordan primtallene er fordelt, det vil si de positive heltallene 2, 3, 5, 7, 11 osv. som bare er delelige med 1 og seg selv. Slike tall spiller en viktig rolle i sikre systemer for asymmetrisk kryptering. De...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2023-2028

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

IMod. Partial differential equations, statistics and data: An interdisciplinary approach to data-based modelling

I dette interdisiplinære prosjektet kombinerer vi kunnskap fra matematikk og statistikk, med data fra vitenskapelige felter som fluidmekanikk og nevrovitenskap, for å lage, analysere og bruke modeller både for å predikere og for å forstå nye situasjoner. Klassiske modeller av verden – slik som N...

Awarded: NOK 6.5 mill.

Project Period: 2022-2028

Location: Trøndelag - Trööndelage

DIV-AKT-KT - Planlegging, utredning og evaluering

Norwegian Study Group with Industry

Industrial mathematics is a diverse and problem-driven research area which has been shown time after time to provide a competitive advantage and produce significant innovation. However, despite an enormous increase in activity in this area over the last forty years, European industrial applicatio...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2022-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Symposium on Advances in Ocean Observation

The symposium will be held on Terceira Island, Azores, Portugal. Symposium Website: https://sites.google.com/view/oceanobs-advances/home We will bring together a small group of 30 people who are experts focusing on smarter methods in ocean observation. While there is a general acceptance of th...

Awarded: NOK 57,401

Project Period: 2022-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

Analysis around the Riemann zeta function

.

Awarded: NOK 0.17 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Realistic Cryptography for Large-scale Applications

Nye digitale teknikker utsetter samfunnet vårt for stadig større omveltninger. Dette byr på mange muligheter, men også utfordringer. Nye teknikker anvendt i stor skala (slik som Ubiquitous Computing, Big Data og Cloud Computing) gir oss praktiske og personlige tjenester, men åpner også nye angrep...

Awarded: NOK 8.2 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Higher homological algebra and tilting theory

Representasjonsteori handler om å forstå matematiske konsepter ved å se på de på riktig måte. Tenk på de komplekse tallene. William Rowan Hamilton beskrev de som ordnede par av reelle tall, noe som gjorde beregninger enklere. Så forsøkte han å gi tilsvarende strukturer til tuppler av vilkårlig ...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Categorical methods for algebra

De vitenskapelige målene i prosjektet har i stor grad blitt oppnådd. Vi utbroderer med tanke på målene fra den opprinnelige populærvitenskapelige framstillingen: Generalisert/delvis Serre-dualitet: Vi introduserte konseptet "partiell Serre-dualitet" for vilkårlige triangulerte kategorier, hvilke...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Applications of reduction techniques and computations in representation theory

Lineære strukturer er av fundamental betydning i alle grener av matematikken og i mange anvendelser. Studiet av slike strukturer, lineær algebra, er en av hjørnesteinene i moderne matematikk og handler om studiet av vektorrom og lineære avbildninger. Strukturer som forekommer både i den matema...

Awarded: NOK 11.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Maritime Autonomous Sampling and Control

MASCOT prosjektet bruker og utvikler metoder fra statistikk og robotikk for å kunne gjøre effektiv utforskning av havet. Spesielt ser vi på frontsystemer; elveutløp der ferskvann renner ut i fjorden eller områder der fjordvannet møter havet. Disse frontene har vist seg viktige innen for eksempel ...

Awarded: NOK 12.7 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Wave Phenomena and Stability - a Shocking Combination

I dette prosjektet studerer vi matematiske ligninger som beskriver spredning av bølger. Disse er av typen ikke-lineære partielle differensialligninger. Et veldig fascinerende fenomen i denne sammenhengen, som f.eks. kan observeres på en strand, er bølgebrytning. I en slik situasjon konsentreres m...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Workshop on Ocean Modelling + Sampling => Control

The world oceans are poorly sampled to understand the inter-relationships between the biological, physical and climatological changes taking place rapidly, especially in northern waters relevant to Norway. The poor state of sampling is in part due to lack of modern tools and methods (including ro...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2018-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Combinatorial Methods in Analysis

Analyse er en gren av matematikken der man studerer ulike egenskaper til funksjoner, alt fra polynomer og elementære funksjoner av én variabel til løsninger av partielle differensialligninger eller kompliserte funksjoner i analytisk tallteori. Den grunnleggende ideen i harmonisk analyse er å fin...

Awarded: NOK 10.9 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Freedom, Symmetry, Homology

Group theory, as the mathematical theory of symmetry, has been brought to life by the French mathematicians Galois (1811-1832) and Poincaré (1854-1912) and the Norwegian mathematicians Abel (1802-1829), Sylow (1832-1918), and Lie (1842-1899). This project will bring together a French and a Norweg...

Awarded: NOK 52,000

Project Period: 2018-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Rough paths, regularity structures and homogeneous spaces

The theory of rough paths was developed by Terry Lyons in the 1990s. Rough paths, along with their "branched" version, developed by Massimiliano Gubinelli a few years later, are the right tools to give meaning to certain (stochastic) differential equations of low regularity in affine space, and t...

Awarded: NOK 44,000

Project Period: 2018-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Representation theory via subcategories

Den grunnleggende utfordringen i representasjonsteori er den følgende: Gitt en ring, finn alle moduler over denne ringen. Mange klassifikasjonsproblemer for abelske grupper eller vektorrom med noe struktur i tillegg kan oversettes til dette språket. For eksempel, det å finne normalformer for kv...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Knowledge Based Non-Stationary Modeling

Utfordring 1: Bruke statistiske modeller til å estimere årlig avrenning. Årlig avrenning er et mål på mengden vann som renner i en elv i løpet av et år. Det er viktig å ha kunnskap om årsavrenning hvis man skal planlegge en ny drikkevannskilde eller bygge et kraftverk. For de fleste elver i ve...

Awarded: NOK 9.2 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Waves and Nonlinear Phenomena

I prosjektet har vi studert flere klasser av ikkelineære partielle differensialligninger, både lokale og ikke-lokale, samt både deterministiske og stokastiske. Disse ligningene kan brukes til å modellere mange ulike fenomener i naturen. Vi har vist at flere matematiske modeller for vannbølger som...

Awarded: NOK 12.7 mill.

Project Period: 2016-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Penalised Complexity-priors: A new tool to define default priors and robustify Bayesian models

Bayesiansk statistikk handler om å lage en presis beskrivelse av den eksisterende kjennskapen om et fenomen basert på ekspertkunnskap og tidligere utførte studier, og deretter oppdatere denne kjennskapen basert på observerte data. Dette leder til robuste metoder som gir en presis beskrivelse av u...

Awarded: NOK 7.6 mill.

Project Period: 2015-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

ISPNATTEK-ISP - naturvit. og teknologi

Recruitment, quality and balance.

En internasjonal komite evaluerte i 2012 forkningskvaliteten i matematikk og statistikk ved norske universiteter. Noen av komiteens bekymringer er adressert i dette prosjektet. For det første har Institutt for matematiske fag ved NTNU ansatt en ny person i Analysegruppa; dette representerer et vi...

Awarded: NOK 4.1 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

ISPNATTEK-ISP - naturvit. og teknologi

Strengthening the Norwegian mathematics community

En internasjonal komite evaluerte i 2012 forskningskvaliteten i matematikk og statistikk ved norske universiteter, og styrker og svakheter ble identifisert. Dette prosjektet har fokusert på strategiske tiltak for å rette opp svakheter, og for å bidra til samarbeid og fremragende forskning i matem...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Ergodic Theory and Combinatorics conference

Much recent work in ergodic theory, a branch of mathematics which studies the asymptotic behavior of measure preserving dynamical systems, has been motivated by the interactions with combinatorics. The field of ergodic Ramsey theory, where ergodic methods are used to prove Ramsey-theoretical res...

Awarded: NOK 0.21 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Agder

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

COMPLEX ANALYSIS AND DYNAMICS

I bruken av partikkel akseleratorer går partikler rundt i en tube med høy fart. Det er viktig å finne en model av banene ved å undersøke hvordan de krysser et transversalt plan. Dette er modellert i en artikkel av Løw, Pereira, Peters og Wold, publisert i Mathematische Annalen. I vitenska...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2015-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Nonlinear water waves

En vannbølge som bryter er et av de mest vanlige og likevel komplekse fenomener i naturen. Å beskrive og forstå vannbølger matematisk, selv når disse er glatte og periodiske, utgjør et av de mest langstående problemene innenfor modern matematikk. En spesiell utfordring er å forstå de såkalte...

Awarded: NOK 6.2 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Structure Preserving Integrators, Discrete Integrable Systems and Algebraic Combinatorics

Prosjektets hovedmål er å utvikle og analysere spesialiserte numeriske metoder for å finne tilnærmede løsninger til differensialligninger. Slike ligninger er de mest vanlige matematiske verktøyene for å beskrive dynamiske prosesser i naturvitenskap og ingeniørfag. Alle løsninger man finner er al...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2014-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Clusters, combinatorics and computations in algebra

Elementær algebra, studiet av likninger og polynomer, er opphavet til utviklingen av moderne algebraiske strukturer som grupper, kropper, ringer og Lie-algebraer. Lineæralgebra, teorien om vektorrom og lineærtransformasjoner, er sentral innen de fleste deler av grunnleggende og anvendt matematik...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

URE 2014-18 Integration of Seismic, Well and Production data constrained by Physical/Geological Models

Populærvitenskapelig presentasjon: Hydrokarbonforekomster i Norge er offshore og ligger på et par tusen meters dyp. Bergartene i reservoarene er heterogene med sand og skifer lag samt ulike hydrokarbon kildebergarter. Porene i bergartene er fyllt med brine (saltvann), olje eller gass. For å ut...

Awarded: NOK 8.8 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Dirichlet Series and Analysis on Polydiscs

Prosjektet har utviklet et forskningsområde som spenner over analytisk tallteori, operatorteori og kompleks og harmonisk analyse. Det sentrale problemet som ligger til grunn for denne forskningen, dreier seg om å oppnå en bedre forståelse av hvordan primtallene er fordelt. I 2014 løste medarbei...

Awarded: NOK 11.6 mill.

Project Period: 2013-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Triangulated Categories in Algebra

Formålet med dette prosjektet er grunnforskning på triangulerte kategorier i algebra og delvis i algebraisk topologi. Disse kategoriene ble introdusert i algebraisk geometri av Verdier, basert på ideer av Grothendieck, og i algebraisk topologi av Puppe. De har siden spilt en meget viktig rolle i ...

Awarded: NOK 9.1 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Building practical, computationally efficient, non-stationary spatio-temporal models

I dette forskningsprosjektet arbeider vi med å lage gode statistiske modeller for observasjoner som varierer både i rom og tid. Modellene skal også kunne representere lokal variasjon. Utfordringene er å konstruere disse modellen slik at de blir raske nok å regne på slik at de vil også være prakti...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage