0 projects

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Vitrification of pig embryos for the worldwide dissemination of genetics using embryo technology

VitriPig prosjektet starter 1. april 2023. I løpet av de første månedene vil vi bygge opp praktisk kunnskap med en embryovitrifiseringsmetode som brukes i noen humane IVF-klinikker. Denne metoden har også vist seg å være vellykket for frysing av griseembryoer, men vi har ingen erfaring ennå. Dere...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2023-2027

Location: Innlandet

BIONÆR-Bionæringsprogram

Utilizing spectroscopy and CASA to predict in vivo fertilization in cattle and pigs

De aller fleste befruktningene i svine- og mjølkeproduksjonen i Norge, skjer ved kunstig befruktning (inseminering). Moderne avlsarbeid baserer seg på å at avlsoksene og -rånene tas i bruk ved ung alder. Nye prosesseringsmetoder, som kjønnsseparering av sæden og embryoproduksjon, er blitt utbredt...

Awarded: NOK 5.3 mill.

Project Period: 2022-2026

Location: Innlandet

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Breeding for better cardiovascular and respiratory function of pigs - “A heart for pigs”

I dette prosjektet skal vi studere den sirkulatoriske og respiratoriske funksjonen hos gris. I det internasjonale markedet er det en økende bekymring at grisen ikke har god nok sirkulatorisk/respiratorisk funksjon til å håndtere stress. Man tror at dette kan være en av årsakene til at en del gfer...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2022-2026

Location: Innlandet

BIONÆR-Bionæringsprogram

Demonstration of equipment and protocols for porcine embryo collection and transfer

Vårt mål med dette prosjektet er å demonstrere at vi har utviklet en metode og en instrumentportefølje som kan brukes til ikke-kirurgisk oppsamling og overføring av svineembryoer. Utfordringene er knyttet til anatomien i purkas livmor, med en betydelig avstand fra ytre kjønnsåpning til området i...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2022-2024

Location: Innlandet

BIONÆR-Bionæringsprogram

Genes2behave - Using vision-related behavioral traits in commercial breeding programs for pigs.

Dårlig økonomi og økt etterspørsel fra forbrukere etter kjøtt produsert med god dyrevelferd har endret rammene for svineproduksjonen. Gårdene er større og med høyere dyrebelegg. manuelt arbeid har blitt automatisert og dyr-menneske interaksjonene er færre. Dette er faktorer som påvirker miljøet g...

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Innlandet

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Preparing for disease control by gene editing for a more sustainable livestock production

En av de vanskeligste egenskapene å forbedre med tradisjonell avl er sykdomsresistens. Ny teknologi innen genredigering gjør det mulig med high-throughput genomisk CRISPR screening for å finne hvilke gener som er viktige for resistens mot ulike patogener hos husdyr. Ideen med et genomisk CRISPR s...

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Innlandet

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Development of technical and chemical supplementation for pig embryo transfer at a commercial scale

Å ta i bruk embryoteknologi som avlstiltak på gris er av interesse, men det er en utfordring å samle eggceller eller embryoer fra levende purker uten kirurgiske inngrep. Dette prosjektet har sett på utvikling av utstyr og metoder for å gjøre dette mulig. Nye og forbedrede versjoner av katetrene ...

Awarded: NOK 3.7 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Innlandet

BIONÆR-Bionæringsprogram

New breeding strategies for better longevity and animal welfare in future crossbred sows

Krysningspurker, som er resultatet av å krysse to renrasedyr av forskjellige raser eller linjer, er mor til slaktegrisen, og er derfor, økonomisk sett, de viktigste dyrene i svineproduksjonen. Krysningspurker produserer generelt større kull og har bedre morsegenskaper enn renrasepurker. Evnen til...

Awarded: NOK 4.3 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Innlandet

BIONÆR-Bionæringsprogram

Gene Editing to Innovate Norwegian Breeding Industries

Noen av ambisjonene i dette prosjektet er å utvikle ressursene og kompetansen som muliggjør genredigering (GE) i ulike arter. Genredigering er et fagfelt i rask utvikling og nye teknologier og tilnærminger publiseres ofte. GENEinnovate-prosjektet har som mål å utvikle de essensielle ressursene, k...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Innlandet

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Towards a Norwegian pork production free of tail biting

Halebiting er et alvorlig velferdsproblem i svineproduksjon og en økonomisk utfordring for bonden. Hensikten med prosjektet var derfor å redusere frekvensen av halebiting i Norge og i andre land hvor Norsvin har genetikk. Prosjektet har vær delt inni to ulike deler, en del som omhandler miljøfakt...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Innlandet

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Development of a metabolomic- and immunological platform as a precision phenotyping tool for selection of pigs with improved resilience

I det internasjonale markedet for svinegenetikk har vi fokus på sykdomsresistens og robusthet i møte med miljøer som er ulik det norske miljøet. Produksjonsforholdene i Norge er svært lite krevende i global målestokk, og fravær av varmestress er en av dem, noe som indirekte kan forårsake begrense...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Innlandet

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

New traits in pig and cattle based on 3D imaging technology

I dette prosjektet har avlsorganisasjonene Norsvin, Geno og Tyr sammen med NTNU, og Universitetet i Auckland (NZ) utviklet nye avlsegenskaper, basert på bildeteknologi. Formålet med prosjektet har vært både å effektivisere datafangst for tradisjonelle avlsegenskaper, samt å utvikle nye egenskaper...

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Innlandet

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Precision feeding of sows. Feed for need.

Precision feeding of sows (PFOS) prosjektet har hatt som hovedformål å bruke tilgjengelig og ny teknologi til storskala datafangst av blant annet fôropptak, vekt, spekkmål og andre produksjonsegenskaper hos purker. I prosjektet har vi jobbet med å automatisere og digitalisere innsamlingen av fôrd...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Innlandet

BIONÆR-Bionæringsprogram

Development of an in vivo pig atlas based on Computed Tomography (CT) for use in pig breeding

I den siste delen av prosjekperioden har vi fokusert på implementereing av PigAtlas i et kommersielt avlsprogram for gris. Vår modell fungerer nå i drift og er satt i produksjon i en skyløsning i Google cloud. Data genereres fortløpende, og foreløpige resultater viser at varians og genetiske para...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Innlandet

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Genomic selection of purebred animals for commercial crossbred performance of maternal traits

Svineavlen har i mange tiår vært basert på data kun fra renavlspopulasjonene. Men i nyere tid har det kommet stadig mer forskning som viser at en egenskap målt på renrasede dyr med høy helsestatus, ofte ikke er den samme egenskapen som når den måles på krysningsdyr i et kommersielt miljø. Det hje...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Innlandet

BIONÆR-Bionæringsprogram

Økt robusthet og sykdomstoleranse hos gris gjennom identifisering av nye fenotyper og utvikling av avlsmetoder

I dette prosjektet har vi genetisk undersøkt flere allerede tilgjengelige egenskaper i avlsprogrammet for å forbedre avlsmodellene for robusthet. Dette inkluderer purkedød, som er brukt for purker som er funnet død eller avlivet på gården, holdvurdering på purka, og en ny holdbarhetsegenskap som ...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Innlandet

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Towards improved boar fertility by genetic characterization and detection of traits important in sperm production and quality (218891)

To grunnleggende forutsetninger for å kunne drive avlsarbeid gjennom kunstig inseminasjon er (1) at det er mulig å trene hanndyrene opp til uttak av sæd på en dyrevennlig, hygienisk og sikkerhetsmessig forsvarlig måte, og (2) at det finnes tilstrekkelig med befruktningsdyktige spermier i sæduttak...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2012-2019

Location: Innlandet