0 projects

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Autocratization Dynamics: Innovations in Research-Embedded Learning

Autokratisering er en global trend. Nedbyggingen av demokrati og rettsstat skjer i økende grad gjennom bruk av lov og juridiske mekanismer og disse politiske prosessene påvirker ulike politikk felt som abort, klimaendringer og minoritetsrettigheter. Autokratiserings dynamikker utfordrer utdanning...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2022-2026

Location: Vestland

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Party Instability in Parliaments

Valgte representanter er i stor grad forventet å forbli tilknyttet det politiske partiet som fikk dem valgt. Likevel er partibytting vanlig, om ikke endemisk, blant parlamentariske representanter i mange etablerte og unge demokratier. Ved å endre partitilknytning skaper valgte representanter usta...

Awarded: NOK 11.9 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Vestland

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Norwegian Dissemination and Communication Network on International Refugee Protection and the UN Global Compact on Refugees

Norsk formidlings- og kommunikasjonsnettverk (NORKOM) om internasjonalt flyktningevern og FNs flytkningeplattform er et formidlingsprosjekt som er basert på Horisont 2020-prosjektet "The Right to International Protection. A Pendulum between Globalization and Nativization? (PROTECT)". PROTECT er e...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Network-building Activities, The CORE Group

Forskningsgruppen «Citizens, Opinion, Representation, and Elections» (CORE) ved Institutt for sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen, fikk høyeste skåre og ble vurdert som Excellent i Evalueringen av samfunnsvitenskapene (SAMEVAL) i 2018. Dette prosjektet vil bidra til ytterligere vitens...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Terms of Agreement: The Challenge of Muslim Inclusion

TERMS-prosjektet undersøker majoritetsbefolkningens vilje til å inkludere muslimske minoriteter i det vestlige Europa med hovedvekt på Norge. Et hovedmål i prosjektet er å undersøke majoritetsbefolkningens åpenhet overfor det å inkludere muslimske minoriteter. En bærende idé er å kartlegge hvilk...

Awarded: NOK 9.3 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Vestland

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Presidents who die too soon and presidents who live too long. Term Limits and succession in Presidential regimes

This project seeks to bring together two different, but inter-connected research agendas that are being developed in parallel by the applicants at the GIGA in Hamburg and the University of Bergen. These agendas deal with a common preoccupation for the stability and the quality of democratic insti...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Bringing in the state: The politics of wage regulation and low-wage employment

Prosjektet analyserer politikken stater bruker for å hanskes med lavlønnet arbeid. Vi søker særlig å forklare forskjellen i verktøyene ulike stater bruker når problematikken rundt lavt lønnede yrker adresseres. Det har blitt mer og mer vanlig i flere utviklede land å arbeide for svært lav lønn....

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Democracy in an Age of Populism: How the populist radical right affects political support, polarization and notions of democracy

I de siste tiårene har mye av den akademiske debatten fokusert på økt utilfredshet og fallende tillit til demokratiske institusjoner. Samtidig har høyre-radikale populistiske partier hatt alt større valgfremganger i europeiske land. Dette prosjektet undersøker hvordan suksessen til høyre-radikale...

Awarded: NOK 8.8 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Vestland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

LawTransform: Effects of Rights & Law

INTPART-prosjektet LawTransform: Effects of Rights and Law, som startet i juni 2018, tar sikte på å utvikle innovativ forskningsbasert undervisning om rettens rolle i sosiale endringer. Med støtte fra prosjektet er LawTransform PhD-kurset «Effects of Lawfare» nå et standard kurs som tilbys av Uni...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Nasjonal Fagkonferanse i Statsvitenskap 2018

Den nasjonale fagkonferansen i statsvitenskap arrangeres årlig. Arrangementet ivaretas av universitetene på omgang. Konferansen er en samling av arbeidsgrupper, med noe felles; en plenums-forelesning, en paneldiskusjon og en felles middag. I 2018 er det Institutt for administrasjon- og organisasj...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Breaking BAD: Understanding the Backlash Against Democracy in Africa

Forskningsprosjektet Breaking Bad: Understanding Backlash Against Democracy in Africa er avsluttet. I løpet av en periode på 4,5 år – delvis stoppet og drastisk endret av en global pandemi - har vi analysert koblingene mellom ulike rettighets restriksjoner, hvorfor de innføres og hvordan forsøken...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Stipend application for planned stay in residence at Stanford Universty, january-june 2017

My Ph. D. project researches the dynamics of opinion formation, focusing on three political fields of issue: climate change, immigration and welfare. As regards the issue of climate change, the anticipations are that citizens will have less stable opinions within a multi-party system as it is an ...

Awarded: NOK 0.18 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

MONEY TALKS: Gendered Electoral Financing in Democratic and Democratizing States

Dette prosjektet om politisk rekrutering studerer effekten av tiltak som bruker finansieringsmekanismer for å fremme kjønnsbalanse i politikken. Høye utgifter knyttet til å bli valgt som representant i en nasjonalforsamling er et hinder for kjønnsbalansen i politikken. I en rekke land i verden ha...

Awarded: NOK 9.2 mill.

Project Period: 2016-2022

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Post-conflict political parties: Party formation, organization and institutionalization in the context of peacebuilding and democratization

Politiske partier er sentrale for at et demokrati skal fungere. Forskning på politiske partier står sentralt i statsvitenskapen, men relativt lite forskning har fokusert på politiske partier i lys av fredsbygging. Dette prosjektet spør: Hva kjennetegner politiske partier som er etablert i kjølvan...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Sexual and Reproductive Rights (SRR) Lawfare: Global battles over sexual and reproductive rights, driving forces and impacts

Prosjektet Sexual & Reproductive Rights Lawfare: Global Battles har analysert den globale politiske kampen om seksuelle og reproduktive rettigheter (SRR). En internasjonal, flerfaglig forskergruppe (jus, samfunnsvitenskap, psykologi) har brukt ulike metoder (kvalitative, kvantitative, eksperiment...

Awarded: NOK 9.1 mill.

Project Period: 2014-2020

Location: Vestland

GRUNNLOV-Grunnlovsjubileet 2014

Vestnordiske grunnlovsprosesser

I Norge har det de senere år pågått en omfattende prosess med mål om å "pusse opp" Grunnloven. Flere av våre naboer i vest (Island, Færøyene, Skottland) er også i gang med - til dels gjennomgripende - grunnlovsprosesser. Prosessene har fellestrekk med de n norske og med hverandre, men er også ul...

Awarded: NOK 0.18 mill.

Project Period: 2013-2015

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Popular Representation in Africa: The politics of expectations

Democratic decentralisation and gender sensitive policies have offered a massive opportunity for political parties in Africa to mobilise support. As for instance, in Malawi in 2000, as many as 860 new political offices were up for elections as a consequen ce of democratic decentralisation. Democr...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2009-2013

Location: Vestland

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Wang, Xuejun. Kina. statsstipend 2008/09

...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2008-2009

Location: Vestland

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Causes and Outcomes of presidential breakdowns in Latin America during the Third Wave of Democratization

The goal is to tap into the causes of political conflicts in Latin America and provide a better, conceptual, understanding of vertical and horizontal (deadlock) conflicts in the presidential regimes in the region. Furthermore, the project seeks to provide a new, and challenging, understanding of...

Awarded: NOK 0.28 mill.

Project Period: 2008-2009

Location: Vestland

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Jiang, Qinghong Kina stp 07/08

...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2007-2008

Location: Vestland

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Berntzen, Einar, DAADppp 2007-08 Tysk-norsk forskerutveksling

...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2007-2009

Location: Vestland

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Når kultur skal bevares. Offentlig forvaltning av samiskhet.

Samisk politikk skal gi et potensiale for samisk kultur-og identitetsutvikling i de ulike samiske lokalsamfunn. Prosjektet retter søkelyset på forholdet mellom den kulturelle dimensjonen ved offentlig samisk politikk og det som framstår som identitetsgene rerende prosesser i samiske lokalsamfunn....

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Vestland

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

From membership to market? Local voluntary associations and democracy in Norway

Prosjektet tar sikte på å analysere innholdet i og noen av konsekvensene av endringene i det norske organisasjonssamfunnet siden midten av 1960­ årene. Det legges særlig vekt på perioden etter 1980. Denne perioden er preget av av-ideologisering, egeno rganisering, svekkede bånd fra lokalt til...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2002-2009

Location: Vestland

UTISOR-Utviklingsveier i Sør

Refugee Empowerment: The Theory and Practice in Moving from Relief to Development in Refugee Situations

...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 1999-2005

Location: Vestland