0 projects

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Habitable Air: Urban Inequality in the Time of Climate Change

"Habitable Air" er et prosjekt som tar for seg det underanalyserte forholdet mellom tre presserende spørsmål: (1) den raske veksten av urban ulikhet; (2) den pågående forsterkningen av politiske splittelser i store demokratier; og (3) den økende virkningen av forurensning og global oppvarming. P...

Awarded: NOK 11.8 mill.

Project Period: 2022-2026

Location: Vestland

SSF-Svalbard Science Forum

HAPPINESS IN TIMES OF CHANGE: "FRILUFTSLIV" AND CLIMATE CHANGE IN SVALBARD

The project «Happiness in times of change: 'Friluftsliv' and climate change in Svalbard» is a collaboration between social anthropologists Tomas Salem (University of Bergen) and Alexandra Meyer (University of Vienna). Through ethnographic research we will examine how climate change in Svalbard is...

Awarded: NOK 26,000

Project Period: 2022-2024

Location: Vestland

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

SEATIMES: How Climate Change Transforms Human-Marine Temporalities

Fisk og annet liv i sjøen former livene til kystfolk verden over. Hva skjer da marine økosystemer forandrer seg på grunn av klimaendringer? Verdens hav gjennomgår store forandringer. Havene forsures og temperaturen stiger. Marint liv responderer på disse endringene og finner seg nye migrasjonsrut...

Awarded: NOK 9.7 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

“Automation shift in the maritime sector of the offshore oil and gas industry: assessing risk and safety, protecting labor.”

Den stadig mer gjennomgripende digitaliseringen og automatiseringen av industrielle operasjoner omtales ofte som automatiseringsskiftet. Et viktig inntak for å studere raske endringer av økonomiske systemer og arbeidsrelasjoner finnes i skjæringspunktet mellom det pågående automatiseringsskiftet ...

Awarded: NOK 17.2 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Vestland

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Emic Sovereignties and Global Intersections: Governance Beyond the State in Iraqi and Syrian Kurdistan

I store deler av Irakiske og Syriske Kurdistan er ikke lenger sentralstaten en styrende kraft i folks hverdag. Men dette betyr ikke at det ikke er noen orden eller noe system for hvordan folk styrer seg selv. Dette prosjektet spør: Hvordan skal vi forstå samfunnsstyring og suverenitet utenfor sta...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Vestland

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Technologies for Immortality: A study of Human Futures

Vår første felles prosjektbaserte artikkel er ferdig og sendt inn til tidsskriftet "science as culture". Artikkelen har som mål å forklare endringer i kryonikk. Kryonikk er en svært marginal praksis som innebærer å fryse ned personer som er erklært klinisk og juridisk død, i flytende nitrogen me...

Awarded: NOK 11.9 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Vestland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Environmental sustainability, marine economies and gendered socio-economic inequalities:A Norway-Brazil partnership in research and teaching

«Environmental sustainability, marine economies and gendered socio-economic inequalities (ENMARINE): A Norway-Brazil partnership in research and teaching (2020-2026)» er et tverrfaglig strategisk partnerskap i undervisning og forskningsutvikling, tematisk rettet mot skjæringspunktene mellom miljø...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2020-2026

Location: Vestland

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Egalitarian Futures Research Group (EFRG)

Spørsmål knyttet til økende global ulikhet er viktigere enn noen gang, ikke minst i en tid med en global pandemi. Vår forskningsgruppe, the Egalitarian Futures Research Group (EFRG), tilnærmer seg dette ved å på det vi kaller egalitarianisme, altså de ideer og tanker om ulikhet som en finner i so...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Vestland

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

Immortalities: The Changing Nature of the Human Being

Technological innovation in human-computer interfaces, breakthroughs in medical biotechnology, and the emerging notion that aging is a disease seriously challenge established understandings of what a human being is, or might be. A substantial reason for current popular interest in emerging techno...

Awarded: NOK 0.38 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Vestland

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

Immortalities: The Changing Nature of the Human Being

Technological innovation in human-computer interfaces, breakthroughs in medical biotechnology, and the emerging notion that aging is a disease seriously challenge established understandings of what a human being is, or might be. A substantial reason for current popular interest in emerging techno...

Awarded: NOK 91,249

Project Period: 2019-2019

Location: Vestland

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Enclaving: Patterns of global futures in three African cities

"Enklavedannelse" (enclaving) forstås som den ulike distribusjonen av urbane ressurser som foregår i adskilte byrom. I Afrika medfører enklavedannelse nye romlige og sosiale former for differensiering, som for eksempel private byer eller inngjerdede og private boområder (gated communities). Slik ...

Awarded: NOK 9.7 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Vestland

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

The Rise of the Modern World and Civilisations: Water-society relations beyond environmental reductionism

The primary objective of the project will be to partly revise the application for this project that aims at deepening our understanding of some identified, fundamental transformations in world history, by integrating water-society interactions into analyses, and by further developing a contrastiv...

Awarded: NOK 0.38 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Vestland

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Kontrollromsnett: Tverrfaglig nettverk for kontrollromsforskning

Kontrollrom er essensielle i samfunnet for å styre kritisk infrastruktur. De gjør seg i økende grad gjeldende i nye sektorer, og i den kulturelle logikken som etablerer seg med at stadig mer av livet leves gjennom teknologi. Ctrl-net har samlet deltakere fra en rekke fag, fra blant annet filosofi...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

Enactments of property ownership in times of climate change

While property ownership as guarantor of individual autonomy remains a central principle of the modern nation state and a globalized economy, the working hypothesis of this project is that climate change may intensify uncertainties, dilemmas and conflicts related to property ownership. The projec...

Awarded: NOK 0.48 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Vestland

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Forms of Ethics, Shapes of Finance: Ethnographic Explorations of the Limits of Contemporary Capital

Prosjektet har fokusert på Statens pensjonsfond utland - bedre kjent som Oljefondet – som regnes som verdens største statlige investeringsfond. Dette fondet forvaltes av Norges Bank på vegne av det norske folk på bakgrunn av en lov vedtatt at Stortinget og et mandat utstedt av Finansdepartementet...

Awarded: NOK 8.7 mill.

Project Period: 2016-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

The Rise of the Modern World and Civilisations: Water-society relations beyond environmental reductionism

The primary objective of the project will be to deepen our understanding of fundamental transformations in human history by integrating water-society interactions into analyses and by further developing a contrastive and genealogical methodology, called the Water-Society System Approach.

Awarded: NOK 0.43 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Vestland

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Dirty Games: Fighting Olympic Evictions in Rio de Janeiro

Dokumentaren Dirty Games: Olympic Evictions in Rio de Janeiro følger beboere i Vila Autódromo; et nabolag som ble nesten utslettet under forberedelsene til OL i 2016. Filmen utforsker hvordan det var å bo i Vila Autódromo mens husene ble revet, hvordan beboerne husker livet før fordrivelsene begy...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Norwegian energy companies abroad: Expanding the anthropological understanding of corporate social responsibility

Norske energibedrifter har de siste tiårene i økende grad investert i prosjekter utenfor Norges landegrenser. Dette er ofte prosjekter med betydelige og omstridte miljømessige og sosiale konsekvenser, og bedriftene må forholde seg til en ulike forventninger og retningslinjer: Internasjonale stand...

Awarded: NOK 8.9 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Årskonferanse Norsk Antropologisk Forenings Årsmøte 2015

Temaet for konferansen i 2015 vil være 'Kulturelle logikker i samtiden og antropologisk kunnskapsdannelse'. Stadig flere sosiale fenomener gjøres om til entiteter; virkelighetsforhøyet og tydelig avgrenset som målbare og sammenlignbare størrelser. Tallfesting av alle fenomener kan knyttes til o...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Indian cosmopolitan alternatives: Ritual intersections and the proscription of religious offense

Mange hevder at multireligiøse samfunn har en iboende tendens til å være ustabile. Samtidig inneholder verdenshistorien mange eksempler på velfungerende multireligiøse samfunn, ikke minst i Asia. Hva er det som gir slike samfunn samholdskraft? Dette prosjektet rettet søkelyset mot India, som ...

Awarded: NOK 8.3 mill.

Project Period: 2014-2020

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Eurasian Borderlands: Transforming Religious, Ethnic and Socio-Economic Relationships

Dette prosjektet er en studie av de nye grenseområdene som er blitt til i tiårene etter Sovjetunionens oppløsning. Eksisterende samfunnsvitenskapelig litteratur om grenser og grenseområder tar ofte selve grensen for gitt og studerer sosialt liv i grenseområder ut fra det. I tillegg til å stude...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2012-2018

Location: Vestland

PUBL-Publisering/prosjektinform

Støtte til språkvask av bokmanuset "Mozambique on the move" på engelsk

Antologimanuskriptet bygger på en tematisk konferanse som ble holdt I Trondheim I 2010 og som bar tittelen 'Dialogues with Mozambique' - en konferanse som ble dels organisert av AEGIS (African-Europe Group for Interdisciplinary Studies) og hvor NTNU var vertskap. Et hovedmål med boken er å fram...

Awarded: NOK 15,463

Project Period: 2012-2015

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

ERC- Eriksen Gender and Pentecostal Christianity

Gender and Pentecostalism (Kjønn og pinsebevegelse) prosjektet tar utgangspunkt i det påfallende paradokset at pinsebevegelser ofte har en egalitær form (for eksempel i det at alle kan oppnå frelse) på den ene siden men reproduserer tydelige kjønnede ulikheter på den andre (for eksempel i det at ...

Awarded: NOK 8.3 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Vestland

PUBL-Publisering/prosjektinform

Støtte til språkvask og ferdigstilling av bokmanuset "Kolonitid" på engelsk

...

Awarded: NOK 30,000

Project Period: 2011-2011

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Localizing Globalization: Gendered Transformations of Work in Developing Economies

The overall aim of this interdisciplinary project is to investigate and compare how global flows of capital and goods shape local labour markets in different developing economies, and to study how these changes affect the way in which employment patterns, work forms and relations within househol...

Awarded: NOK 4.6 mill.

Project Period: 2010-2013

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Localizing Global dynamics through Labour: Class as a new regime of value in Bali, Indonesia.

Prosjektet sin målsetnad er å undersøke forholdet mellom rask økonomiske vekst og framveksten av sosial lagdeling (klasse) på Bali, Indonesia. Hovudfokus er på dynamikkar involvert i nye arbeidsmoglegheiter/typar av arbeid og korleis prosessar av inkludering og ekskludering på den nye arbeidsmark...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2010-2015

Location: Vestland

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Antropologiens grenser

Norsk Antropologisk Forenings årskonferanse er den eneste faste nasjonale fagkonferansen i norsk sosialantropologi. Konferansens formål er å virke som forum for faglig utvikling gjennom å stimulere til meningsbrytning mellom antropologer i og utenfor akad emia. Til årets konferanse er det også in...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2010-2010

Location: Trøndelag - Trööndelage

RUSMIDDEL-Rusmiddelforskning

Cannabis: An ethnographic exploration of individual trends and socio-cultural context

This project aims at gaining deeper insight into individual trends and trajectories among different types of cannabis users in connection with widespread socio-cultural developments that serve as a contemporary context within which these trends are being expressed.The point of departure for this ...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2009-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Pacific Alternatives: Cultural Heritage and Political Innovation in Oceania

The key concepts of this project - "cultural heritage" and "political innovation" - will serve as an analytical platform for understanding social developments in the Pacific region, with a view to providing general insights into important processes in th e world today as nation states are weaken...

Awarded: NOK 9.4 mill.

Project Period: 2008-2013

Location: Vestland

PUBL-Publisering/prosjektinform

Fishers and Scientists in Modern Turkey

...

Awarded: NOK 21,699

Project Period: 2007-2009

Location: Vestland