0 projects

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Innovation, Welfare and Policy: Scientific development and renewal of TIK’s research group in innovation studies

Den skal skrives i første fasen av prosjektet.

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Value-Threads: Tracing the economy as technology and culture in an emergent value-economy

mellom økonomi og natur. Benevnelsen «verdi-økonomi» er utviklet som et analytisk verktøy for dette arbeidet. Prosjektet vil gjøre ulike delstudier, av OECD, start-ups knyttet til biotech, analyser av samtidig og historiske lærebøker i økonomi og bioøkonomiprosjekter knyttet til forvaltning av n...

Awarded: NOK 10.3 mill.

Project Period: 2020-2027

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Evaluation optics of the nation state: The past, present and future of public documentation.

Uavhengig evaluering og revisjon er grunnleggende funksjoner i det norske demokratiet - fra Riksrevisjonens toneangivende rapporter, som får stor offentlig oppmerksomhet, til alle store og små evalueringsprosesser som til enhver tid pågår i departementer, direktorater og frivillige organisasjoner...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

STS Methods Lab: Interdisciplinary Science and Technology Studies

STS Metodelab – tverrfaglige studier av vitenskap, teknologi og kultur STS-Metodelab ved TIK-senteret engasjerer seg i metodologiske spørsmål med utgangspunkt i det tverrfaglige forskningsfeltet teknologi- og vitenskapsstudier (på engelsk kalt science and technology studies, STS). STS-feltet utf...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Resisting bodies: The practices and politics of the immune system

Kunnskap om immunsystemet, hva det består av og hvordan det fungerer, er under stadig endring i livsvitenskapene. En viktig del av kunnskapsproduksjonen handler om å sammenligne immunologiske problemstillinger i ulike dyrearter, og mellom mennesker og dyr. En årsak til dette er en økende forekoms...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

TEKNOKONVERGENS-Teknologikonvergens - grensesprengende forskning og radikal innovasjon

Building REsponsibility And Developing Innovative Strategies For Tackling Food Waste

Den alarmerende skalaen av matsvinn setter problemet blant de mest presserende globale problemene. Det er anslått at minst 30% av maten som dyrkes over hele verden, er tapt før eller bortkastet mens den når forbrukeren. Å redusere nivået på matsvinn er blant de mest håndgripelige målene for bærek...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Conflicting Transition Pathways for Deep Decarbonization

Å kutte utslipp av drivhusgasser er den store samfunnsmessige utfordringen i vår tid. Hvis verden skal lykkes med dette må fokuset vårt skiftes fra avkarbonisering av kraftsektoren og personbilstransport til såkalt deep decarbonization (dyp avkarbonisering) eller net-zero utslipp, hvor alle sekto...

Awarded: NOK 11.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

FORINNPOL-Forskning for forsknings- og innovasjonspolitikk

Centre for the study of innovation policy for industrial transformation, sustainability and digitalization (INTRANSIT)

INTRANSIT er et åtteårig forskningssenter som ser på omstillingsprosesser i norsk næringsliv. Målet er å forstå hvordan omstilling til en mer bærekraftig og smartere norsk økonomi kan fremmes. INTRANSIT ser spesielt på omstilling i etablerte næringer, som olje og gass, maritim industri, akvakul...

Awarded: NOK 42.0 mill.

Project Period: 2019-2026

Location: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

The Norwegian oil and gas supply industry in hard times: Innovation in global supply chains.

Prosjektet GLOBOIL har studert hvordan norske oppstrøms olje- og gassleverandører har tilpasset sin produksjonsstrategi og leverandørkjeder i en tid med voldsomme konjunktursvingninger og store spenninger mellom det globale og lokale. Innovasjon i oljevirksomheten offshore petroleum skjer i et ko...

Awarded: NOK 13.4 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Research Stay for Allan Dahl Andersen at ETH Zurich 2017

Allan Dahl Andersen, forsker på TIK og koordinator for NFR-prosjektet InGRID, har oppholdt seg noen måneder ved ETH Zurich hos gruppen for Sustainability and Technology. Under oppholdet samarbeidet Allan intenst med seniorforskere på ETH for å utvikle og forbedre forskningen knyttet til InGRID-pr...

Awarded: NOK 34,000

Project Period: 2017-2018

Location: Oslo

FORINNPOL-Forskning for forsknings- og innovasjonspolitikk

OSIRIS - Oslo Institute for Research on the Impact of Science

Forskning støttes i økende grad fordi den skal bidra til å løse de store samfunnsutfordringene, og denne nytteverdien er vesentlig for forskningens legitimitet. Selv om det er stor oppslutning om forskning, har flere stilt spørsmål ved om forholdene ligger til rette for at vi skal kunne ta forskn...

Awarded: NOK 40.0 mill.

Project Period: 2016-2025

Location: Oslo

SAMANSVAR-Ansvarlig innovasjon og bedriftenes samfunnsansvar

Responsible Innovation and Happiness: A New Approach to the Effects of ICTs

Informasjon og kommunikasjonsteknologi (IKT) har i siste årene betydelig forbedret livskvalitet, og samtidig også ført til nye risikoer for sårbare individer og sosiale grupper. Hvordan kan man vurdere og sammenligne positive og negative effekter av IKT? Dette prosjektet har utviklet et nytt f...

Awarded: NOK 19.2 mill.

Project Period: 2015-2021

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Integration of Power Transmission Grids - Prospects and Challenges at National and European Levels in advancing the energy transition

Utgangspunktet for InGRID prosjektet er at Europas omstilling mot mer fornybar energi er i ferd med å endre karakter. Omstillingen er nå på vei inn i en ny fase som kan betegnes «energiomstilling 2.0». Fase 1.0 av energiomstillingen (cirka 1990-2010) hadde politisk og forskningsmessig fokus på ut...

Awarded: NOK 12.1 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Supplier Industry and Value Creation (SIVAC)

SIVAC-prosjektet studerer den norske petroleumsrettede leverandørindustrien og dens betydning for innovasjon i olje- og gassnæringen. Hovedmålet er å undersøke hvordan leverandørindustrien har utviklet seg de siste 15 årene, og hvordan den har bidratt til innovasjon gjennom internasjonal eksport ...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Oslo

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Putting Policies into Practice: Examining Statoil's Policies and Relations with Indigenous Peoples in the Canadian and Venezuelan Oil Sands

As global demand for energy pushes the frontiers of extraction to unconventional deposits in sensitive locations, questions loom over what firms should be entrusted to exploit these resources. The Norwegian firm Statoil is in a unique position as it posit ions itself as an alternative to the non-...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2013-2013

Location: Oslo

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Enacting values: Practices of Co-modification

The aim of this mobility project is to study strategies of innovation, but with questions and methods developed from within STS. The empirical material that will be explored are innovation documents and strategies in aquaculture, with a particular focus o n the farmed development of new species, ...

Awarded: NOK 0.16 mill.

Project Period: 2013-2014

Location: Oslo

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Powering Global Development? The evolution of planning, monitoring and evaluation of Norway's development aid to the energy sector 1980-2010

A mobility grant will enable a 5-month visiting fellowship with the renowned Department of History and the interdisciplinary Program in Science, Technology and Society at the University of Michigan, Ann Arbor, the home institution of the applicant's acade mic co-supervisor, Professor Gabrielle He...

Awarded: NOK 0.16 mill.

Project Period: 2013-2013

Location: Oslo

FORFI-Kunnsk.gr.l.f.forskn.innov.pol

R&D Policy by Sector: A Cross-Country Investigation

Effektene av skatteincentiver varierer fra sektor til sektor Fulvio Castellacci, TIK Senter, Universitetet i Oslo Mer enn 20 OECD-land støtter i dag private FoU-investeringer gjennom FoU-skatteinsentivordninger. Den utbredte bruken av denne typen FoU-støtteordninger har i økende grad tiltrukket...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2013-2015

Location: Oslo

FORFI-Kunnsk.gr.l.f.forskn.innov.pol

Innovation - a new guide

The purpose of the project is produce a paper that covers the entire area of innovation studies, with particular emphasis on the achievements that have been made, the implications for policy and issues of relevance for the future research and policy agend as that deserve further scrutiny. The int...

Awarded: NOK 0.38 mill.

Project Period: 2013-2013

Location: Oslo

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Framing Public Engagement with New Energy Technologies

The project examines how the social implications of carbon capture and storage (CCS) have been communicated by environmental NGOs (ENGOs). Research in Norway and the U.S. will be used to compare national characteristics of ENGO science communication, with particular reference to the links betwee...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2011-2012

Location: Oslo

EU7-STRA-Strålevern, EUs 7. rammeprog

International Socio-Technical Challenges for implementing geological disposal

Insotech är indelat i 6 arbetspacker (WP) WP2 utgår från det teoretiska begreppet socio-tekniska kombinationer (sociotechnical combinations) som handlar om hur sociala och tekniska aspekter av hanteringen av kärnavfallet kan förstås. Begreppet har sin grund inom det tvärvetenskapliga forskningsom...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Renewable energy as transition strategy

Oppbygging av faggruppe: forskning og utdanning En hovedintensjon med RenTrans var å bidra til oppbygging av en forskningsgruppe ved UiO som studerer omstilling av energisystemet (Transition Group). Siden prosjektets oppstart 2011-2012 har gruppen vokst fra 3-4 involverte til omkring 10 forske...

Awarded: NOK 7.8 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Dissemination of Scientific Knowledge as a Policy Instrument in Climate Policy

Prosjektet handler om hvordan forskning sammenstilles og brukes i politikkutforming, og er delt inn i seks arbeidspakker. I den første arbeidspakken er det utviklet et teoretisk rammeverk for å bedre forståelsen av forholdet mellom forskning og klimapolitikk. Utgangspunktet er at all forskning so...

Awarded: NOK 6.3 mill.

Project Period: 2011-2018

Location: Oslo

ISPHUM-ISP - Humaniora

Transformasjoner/Innovasjoner: Å gripe endring, å lese tekster, å skrive inn natur

Dette har vært et fantastisk spennende og utbytterikt prosjekt. Det har bidratt til å utprøve og utvikle nye typer av doktorgradskurs som har lagt grunnlag for mer permanent tverrfaglig samarbeid og fagutvikling. Alle de tre planlagte phd-kursene er gjennomført: innovations/transformations, readi...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2010-2014

Location: Oslo

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Culture, crises and campaigns: a comparison

The focus of this Ph.D. project is HSE culture in the petroleum industry. The principal objective of the project is to get a deeper knowledge of cultures, crises of campaigns in the Norwegian petroleum industry. This knowledge will be the basis for sugges ting measures aimed at improving the HSE ...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Technoscience: The Politics of Intervention

...

Awarded: NOK 33,000

Project Period: 2006-2008

Location: Oslo

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Xu, Jinghua kinesisk statsstip 2005/06

...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2005-2006

Location: Oslo

KULTUREN-Program for kulturforskning

Kunnskap, mening og økonomisk orden: En historisk-antropologisk studie av produksjon, konsum og finans i Norge 1953-2004

Prosjektet er en tverrfaglig, historisk-antropologisk studie av moderne økonomi som kultur eller meningssystem. Det tar for seg endringer i den norske etterkrigstidens økonomiske orden, og det legges særlig vekt på endringer i kunnskapsformer og på at kun nskap har en performativ kapasitet til å ...

Awarded: NOK 3.7 mill.

Project Period: 2005-2008

Location: Oslo

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

STREP - Technology, Innovation and Growth in the Emerging Regions - TIGER

...

Awarded: NOK 75,000

Project Period: 2005-2006

Location: Oslo

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

SAMFUNN: Expertise and consumer-power. A project on the technologies of the politics of nature

The field of food issues has become a site for certain kinds of political "expertiments", that is for the testing out of new forms of political practice and involvement. These include the establishment of consumer panels, market analyses, and the newly es tablished independent Scientific Committe...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2005-2011

Location: Oslo