0 projects

AVIT-Avansert vitenskapelig utstyr

Ny DNA-sekvenseringsmaskin til NINA

NINA sitt populasjonsgenetiske laboratorium gjennomfører en rekke prosjekter som krever avanserte genetiske analyser. Prosjektene spenner fra begrenset dokumentasjon for enkelt-forskere eller lokal miljøforvaltning til store, internasjonale samarbeid fina nsiert av EU og NFR. I økende grad blir m...

Awarded: NOK 0.70 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Ukjent Fylke

AVIT-Avansert vitenskapelig utstyr

Avansert vitenskapelig utstyr: Digitalt røntgenutstyr basert på fotontelling

Utstyrsenhet 1: Prosjektet omfatter innkjøp av en ny type røntgendetektor som er utviklet til bruk i humanmedisin, og som er tilpasset til bruk på fisk. Utstyret er basert på fotontelling, noe som øker følsomheten og bildekvaliteten betydelig, og som till ater bruk av svært lave stråledoser. Denn...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

AVIT-Avansert vitenskapelig utstyr

Analyse av vitaminer ved hjelp av LC-MS/MS ved NIFES - ny instrumentering

NIFES er enerådende forskningsinstitutt som aktør på vitaminsiden i Norge, med akkrediterte analysemetoder for samtlige vitaminer (Standard Norge). Instituttet har her en viktig rolle som referanselaboratorium og kunnskapsleverandør nasjonalt og internasj onalt, blant annet til fiskeri- og helsem...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Vestland

AVIT-Avansert vitenskapelig utstyr

Innkjøp av kvantitativ real-time PCR maskin, ABI PRISM 7900, inkludert prep.stasjon

Bioteknologigruppen ved Planteforsk har gjennom de siste 10-12 årene bygd opp en solid kompetanse innen molekylærbiologiske studier av planter og mikroorganismer som lever i samspill med planter. Instrumentet vil ha stor nytteverdi for dagens prosjektport efølje i Bioteknologigruppen i Plantefors...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2004-2004

Location: Viken

AVIT-Avansert vitenskapelig utstyr

Molekylærdestillasjonsanlegg for reduksjon av dioxin og PCB i fiskeolje og fiskemel

Det er i labskala utviklet en ny prosess for reduksjon av dioxin og PCB i fiskemel som muliggjør etablering av integrerte totalløsninger for rensing av fiskeolje og fiskemel ved den enkelte fabrikk. Prosessen anvender fiskeolje for ekstraksjon av miljøgif ter fra mellomprodukter (presskake og gra...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

AVIT-Avansert vitenskapelig utstyr

Avansert utstyr for "down the hole" analyse av spenninger i fjell (3D-målecelle, sensor hydraulisk splitting, borhullskamera)

Kostnadseffektiv gruvedrift og annen utnyttelse av bergrunnen, krever store dimensjoner. Internasjonalt er det også et økende behov effektiv utnyttelse av berggrunnen. Å kunne måle in situ bergspenninger er avgjørende for sikker og optimal utforming. Kobl ingen mellom feltmålinger og avanserte an...

Awarded: NOK 0.90 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

AVIT-Avansert vitenskapelig utstyr

Høyoppløsende scanning elektron mikroskop (SEM)

Scanning elektronmikroskopi (SEM) er et uvurderlig verktøy for materialforskning og engineering, dette gjelder så vel makro som nano og mikrosystemer. Høyoppløsende SEM er essensielt for utvikling av nye materialer og forståelse av hvordan materialer reag erer med omgivelsene, ved for eksempel ko...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Viken

AVIT-Avansert vitenskapelig utstyr

X-ray Photoelectron Spectroscopy - National instrument

This application from SINTEF has been given 1st priority by SINTEF stiftelsen. (see separate letter from SINTEF) This application is for support towards the acquisition of an X-ray Photoelectron Spectroscope (XPS). XPS is a technique used for the study o f surfaces. XPS yields elemental informat...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

AVIT-Avansert vitenskapelig utstyr

Anskaffelseav utstyr og implementering metoderfor fluorescence histopatologi

Miljøgruppa RF består av over 20 forskere og har satset innen økotoksikologi - effekter av miljøgifter på livet i havet. Oljeindustrien har finansiert forskning på metodeutvikling på effekter av offshore aktivitet og metodene er også i ferd med å bli impl ementert i myndighets drevet overvåkning....

Awarded: NOK 0.80 mill.

Project Period: 2004-2004

Location: Rogaland

AVIT-Avansert vitenskapelig utstyr

Søknad om LCMS

Møreforsking Ålesund ønsker å anskaffe LCMS, og etablere metoder for bruk av utstyret til rensing, karakterisering og identifisering av biologisk aktive komponenter fra marine organsismer.

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Møre og Romsdal

AVIT-Avansert vitenskapelig utstyr

Høyoppløselig plasma massespektrometer med høytrykksvæskekromatograf (HPLC/HR-ICP-MS)

NILU søker om midler til høyoppløselig plasma massespektrometer med høyoppløselig væskekromatograf (HPLC/HR-ICP-MS). Dette er et analyseinstrument som både bestemmer kjemisk form og konsentrasjon av metaller i prøver selv med komplisert sammensetning og svært lavt konsentrasjonsnivå. Dette kalle...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Viken

AVIT-Avansert vitenskapelig utstyr

Utstyr for måling av elektrisk resistivitet i jord

Jordforsk ønsker å bygge opp kompetanse og teknisk utstyr innen ikke-destruktive metoder for kartlegging av jordas variabilitet og prosesser i umettet og mettet sone. Vi har fra tidligere erfaring med bruk av elektrisk resistivitetsmålinger for karakteris ering av infiltrasjon under snøsmeltingen...

Awarded: NOK 0.70 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Viken

AVIT-Avansert vitenskapelig utstyr

Instrumentpakke for økosystemvurdering - F/F G.O. Sars

Framtidig fokus for marin overvåkning vil i økende grad bli økosystemene i stedet for de enkelte bestander. For å nå slike mål trengs en målrettet og koordinert utvikling av metodikken med et bredt samarbeid mellom institusjoner i inn og utland. Konseptue lle rammeverk med tilhørende teknologiske...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Vestland