0 projects

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Molecular mechanisms involved in education of the immune system and their impact on disease of economic significance

Increasing demands in the area of livestock industry are based on desire of safe food of good quality, thus it is of great significance to maintain healthy livestock populations in Norway. In the proposed project we will concentrate on the role of gut and gut-associated lymphoid tissue in a disea...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Oslo

SUPNBIO-SUP-NHD: Bioteknologi

Characterization and engineering of enzymes for the conversion of chitin and related polymers

...

Awarded: NOK 9.3 mill.

Project Period: 2001-2007

Location: Akershus

SUPNKOMP-SUP-NHD Andre nasjonalt viktige kompetansefelt

CARPET www.carpet.ntnu.no SUP: NTNU og SIP: SINTEF

...

Awarded: NOK 16.9 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

SUPNBIO-SUP-NHD: Bioteknologi

The use of molecular biology to engineer microbial cells for in vivo production of new biochemicals

...

Awarded: NOK 16.5 mill.

Project Period: 2001-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

SUPNMATR-SUP-NHD Materialforskning

Design of crashworthy light structures

...

Awarded: NOK 9.5 mill.

Project Period: 2001-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

SIPNKOMP-SIP-NHD: Andre nasjonalt viktige kompetansefelt

Development of the Metal Printing Process (MPP) as a method for producing functional metal and ceramic objects on demand

...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAT-Næringsmidler

Vekttap ved kjøling og frysing

Med økende omsetning av ferdigmat eller halvfabrikata er bruken av luft/gass for rask kjøling eller frysing av uemballert vare økende. For å transportere varme fra produktet kreves temperatur forskjell mellom kjølemediet og produktoverflaten, noe som ogs å medfører vanndamptrykk differanse og de...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

SIPNIKT-SIP-NHD: Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

TOP - Improved optimisation methods in transportation logistics

...

Awarded: NOK 13.4 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Oslo

FISKTEK-Fiskeriteknologi

Utvikling av metoder og konsept for styring av fiskeredskaper

Oppgaven tar sikte på å identifisere problemområder ved å skulle styre fiskeredskap mest mulig presist og foreslå løsninger på disse. Det vil bli fokusert på aktutatorer, overordnet konsept, sammen med deler av reguleringssystemet. Et slikt system vil vær e avhengig av forskning på flere felt, og...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

SUPNBIO-SUP-NHD: Bioteknologi

Gas and biotechnology (GABI)

...

Awarded: NOK 12.2 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Vestland

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Energy-efficient intelligent facades

...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Metoder for evaluering og klassifisering av eksisterende klimainstallasjoner, herunder spesielt luftinntak og filterstasjoner

Dette prosjektet tar utgangspunkt i de erfaringene som er framkommet gjennom de siste års feltstudier av klimaanlegg i Norge. Gjennom disse arbeidene er det blitt utviklet metoder/verktøy for tilstandsrapportering som vi nå ønsker å få systematisk evaluer t og validitert. Erfaringene våre viser a...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Oslo

PROSBIO-Prosess- og biomedisinsk industri

Norsk trevirke som råstoff - Verdiskapingspotensial og industrielle muligheter

Skogbruk og skogindustri er en betydelig næring i Norge med en sysselsetting på ca 32.500 årsverk og med en eksportverdi på ca 15 mrd. kroner. Markedspotensialet for trebaserte produkter er stort både nasjonalt og internasjonalt. En høyere utnyttelse av s kogressursene er imidlertid avhengig av e...

Awarded: NOK 5.1 mill.

Project Period: 2001-2007

Location: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Beslutningsstøtte for vedlikehold og rehabilitering innen vannkraft

Vedlikehold og rehabilitering av vannkraftanlegg innebærer prosjekter med store økonomiske og sikkerhetsmessige konsekvenser. Hovedutfordringen sett fra beslutningstaker er å finne, å velge ut og å plassere i tid aktuelle prosjekter ut fra en helhetsvur d ering. Prosjektet omfatter primært metod...

Awarded: NOK 4.3 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Oslo

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Globale, regionale og nasjonale rammebetingelser for produktivitet og verdiskaping

Prosjektet er organisert rundt fire punkter. Disse behandler ulike økonomisk-politiske forhold relatert til næringslokalisering, miljøproblematikk og IKT. Kunnskap om disse forholdene vil være avgjørende for bedriftenes evne til å forstå markedene og fatt e riktige strategivalg hva angår lokalise...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Vestland

VM-Vareproduksjon og materialforedling

Light Metal Surface Science - Surface Oxide Formation and Properties

...

Awarded: NOK 24.7 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

FIBA-FoU-basert innovasjon i BA-næringen

Deformasjonsegenskaper og rissfølsomhet i ung betong: IT-basert system for produksjonsplanlegging

Prosjektet omfatter følgende hoveddeler: Eksperimentelt arbeid: · Grunnleggende studier av temperaturendringers effekt på betongens deformasjonsegenskaper med og uten ekstern last. · Materialparameterstudier, dvs. kartlegging av effekten av bet ongens delkomponenter og blandefor...

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

High Pressure Gas SEparation (HiPGaS)

143992 The development on the Norwegian continental shelf moves towards smaller fields where more cost effective solutions must be found. The vision is to do all gas/liquid and liquid/liquid separation sub-sea, i.e. a total high pressure separation concept. Th e aim of the proposed programme is...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

VM-Vareproduksjon og materialforedling

Structural Behaviour: Fatigue and Durability - Light metals structural joints, components and multi-component assemblies.

...

Awarded: NOK 5.1 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

VM-Vareproduksjon og materialforedling

Shaped castings of light metal (Stykkstøping av lettmetall)

...

Awarded: NOK 23.1 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Lokal kraftproduksjon hos sluttbruker

Lokal kraftproduksjon hos sluttbruker vil kunne avhjelpe situasjoner med effektknapphet, gi sluttbruker større fleksibilitet til å respondere på effekt- og energipris i markedet i tillegg til å bedre leveringssikkerheten. Prosjektet vil på et tverrfaglig grunnlag se på lokal kraftproduksjon hos ...

Awarded: NOK 4.9 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIOT2000-Bioteknologi 2000

Probiotics in scallops larviculture: Taking advantage of the natural microflora in shellfish aquaculture

Sammendrag This project aims at developing a probiotics concept that can be used in large scale cultivation of scallops (Pecten maximus) larvae.  We want to study bacteria associated with the mucosal surfaces of the larvae directly, focusing on extraction and molecu lar methods to circumvent cult...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Vestland

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Bioaktive fettsyrer i fôr til laks

Bioaktive fettsyrer (TTA og CLA) samt spesifikke proteiner (genistein og dadzein) er vist å påvirke fettomsetning og antioksidantstatus i mennesker og rotter. Prosjektet vil undersøke hvorvidt tilsvarende effekter kan påvises hos atlantisk laks. Videre vi l en i prosjektet undersøke hvordan tilsa...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Vestland

OG-Program for olje og gass

Verdianalyser for norsk gassvirksomhet (VENOGA) - helhetlig driftsstrategi ved liberalisering av gassmarkedet i Europa

Det søkes om midler til et innovasjonsprosjekt innen Verdikjedeanalyser for norsk gassvirksomhet. Prosjektet gjennomføres ved SINTEF Teknologiledelse, NTNU Institutt for Industriell økonomi og Teknologiledelse i nært samarbeid med Statoil som industripart ner. 50 % av prosjektet er brukerfinansie...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Rogaland

VM-Vareproduksjon og materialforedling

MARINEPACK - Optimal og trygg emballering og distribusjon av norsk sjømat og næringsmidler

...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

ANTIKK-Antikkprogrammet

Gregorios av Nazians' gravtale over Athanasios av Alexandria

Stipendiaten skal skrive en semesteroppgave hvor han skal kartlegge og vurdere de skriftlige kildene til vår kunnskap om trehundretallets teologiske stridigheter. I en hovedfagsoppgave skal stipendiaten arbeide med Gregorios av Nazianz' gravtale over bis kop Athanasios av Alexandria. Blant Grego...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Vestland

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Miljøvennlig utnyttelse av naturgass i gassturbin

Rolls Royce Ulstein Turbine utvikler i samarbeid med Turbomeca SA og Volvo Aero Turbine i Sverige en ny gassturbin, Eurodyn. Prosjektet ble initiert som et Eureka-prosjekt, og er et vellykket eksempel på Eureka satsingen. Gassturbinen er i størrelsesområd et 2500-3000kW, og er bygget for anvendel...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Vestland

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Nettverk for forskning om seksualisert vold (videreføring av prosjekt 136383/530)

Nettverk for forskning om seksualisert vold er ment å være:- En miljøstøtte for forskere / praktikere innenfor feltet seksualisert vold- Et forum hvor kunnskaps- og teoriutvikling kan finne sted- Et forum for formidling av forskningsresultater og erfaring , herunder utveksling av kunnskap og erfa...

Awarded: NOK 0.23 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Oslo

BYUTV-Byutvikling

Byutvikling i Norge - Analyser av arbeidsmarkedsmobilitet i og mellom byer og regioner

I Europa blir byer og regionenes konkurranseevne viet stadig større oppmerksomhet innenfor regionalpolitikken. Effektiv matching av lokal etterspørsel og tilbud av arbeidskraft med forskjellige kvalifikasjoner blir sett som en viktig forutsetning både for økonomisk vekst og for sosial velferd. S...

Awarded: NOK 0.70 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Oslo

BYUTV-Byutvikling

Bærekraftig byutvikling og samfunnsmessig selvorganisering - nye planleggingsutfordringer

I forhold tiI en bærekraftig byutvikling står vi overfor en paradoksal situasjon: Sentrale miljøpolitiske mål blir ikke iverksatt samtidig som generelle utviklingstrekk som ikke kan ses som et direkte resultat av offentlig miljøpolitikk, bærer i en miljøv ennlig retning, for eksempel når det gjel...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Oslo