0 projects

TU-Tungt utstyr

Sebrafiskanlegg

...

Awarded: NOK 0.74 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Akershus

TU-Tungt utstyr

Instrument for forskning og undervisning på master og doktorgradsnivå i kvalitetsproduksjon av sjømat

AFN har av Fiskeridirektoratet fått ansvar som nasjonal avlsstasjon for kveite. Dokumentasjon av de naturlige variasjonene i vill kveite vil være viktig ved valg av stamkveiter og til sammenligningsgrunnlag ved oppdrett. Etablering av metoder for måling av muskelvevets vekst og struktur vil vær...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Nordland - Nordlánnda

TU-Tungt utstyr

Molekylær og funksjonell MR innen preklinisk og biomedisinsk forskning

MR-senteret i Trondheim er et samarbeid mellom NTNU (DMF og NT-fakultetet), SINTEF Unimed og det tidligere MR-senteret, medisinsk seksjon som nå er blitt MR-avdelingen i St. Olavs Hospital. MR-senteret har de siste par årene fått flere gode evalueringer; bl.a. Forskningsrådet sin bioevaluering, t...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

TU-Tungt utstyr

Mapping Human Cognitive Events to Neurological Activity Using EEG/ERP

...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

TU-Tungt utstyr

Laboratorium for teknisk vannhygiene

Det vil bli etablert et laboratorium for analyse av vann som inneholder utstyr for enzymatisk og molekylærbiologisk analyse av bakterier i vann. Laboratoriets hovedoppgave vil være å drive forskning og teknologi-utvikling vedrørende påvisning av bakterier i vann. Aktuelle oppgaver vil være vide...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

TU-Tungt utstyr

IVIS in vivo Imaging system Live - cell confocal imaging

...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Vestland

TU-Tungt utstyr

Atomic Force Microscope, AFM

Som en del av pågående studier av de grunnleggende fysiske egenskapene til en rekke forskjellige organiske og uorganiske nanopartikkel-systemer har man innen grupperingen for "Komplekse systemer og myke materialer" (COMPLEX) et stort og udekket behov for å kunne avbilde og manipulere slike partik...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

TU-Tungt utstyr

Scanningelektronmikroskopi, røntgen mikroanalyse

Elektronmikroskopi har en helt sentral plassering i forskningen innen en rekke felt av realfagene. Teknisk sett har mikroskopi og tilknyttet analyseutstyr utviklet seg meget sterkt de siste tiår, og kontinuerlig oppgradering og fornyelse/utskiftning er e n grunnleggende forutsetning for å forskn...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Vestland

TU-Tungt utstyr

Purchase of: i) 600 MHz cryoprobe, ii) 500 MHz WB NMR spectrometer for multinuclear MAS NMR, oriented samples and diffusjons measurement

...

Awarded: NOK 9.1 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Vestland

TU-Tungt utstyr

Computer mobility in a learning environment

...

Awarded: NOK 0.83 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

TU-Tungt utstyr

Formingspresse til avanserte studier innen metallforming

Videreforedling av metaller, inkludert feltet forming, er viktig for Norge. NTNU har tatt på seg ansvaret for forskning og utdanning av sivilingeniører og forskere med relevant kompetansen innen dette feltet. En avansert forskningsaktivitet innen forming av metaller er helt avgjørende for at in...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

TU-Tungt utstyr

Trace Gas analysis and Stable Isotope Ratio Mass Spectrometry

...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Akershus

TU-Tungt utstyr

Dobeltfokuserende og Høytoppløsende Massespektrometer av typen BE geometri

Indstrumentet vi i dag (juni 2002) har ble kjøpt inn i 1985, men er basert på en teknologi fra 1970-årene. Det viser seg stadig vanskeligere å få reservedeler og service på instrumentet. Mange relevante eksperimenter lar seg ikke gjennomføre på vårt gamle instrument. NLH ser seg derfor nødt til ...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Akershus

TU-Tungt utstyr

Partikkelanalyse i væskeløsninger og tørre prøver

Ved bruk av en partikkelanalysator, slik som beskrevet her, bestemmes fordelingen av partikler i tørre prøver eller en væskefordeling av prøven ved at prøves føres forbi en fotocelle som bestemmer hver enkelt partikkel sitt overflatevolum. Ved hjelp av de nne teknikken er det mulig å registrere p...

Awarded: NOK 0.95 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Akershus

TU-Tungt utstyr

Visningsvegg med beregningsklynge av datamaskiner

...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Troms - Romsa - Tromssa

TU-Tungt utstyr

MR-bordmodell for utvikling av manganbasert hjerte-MRI

Iskemisk hjertesykdom og sekundær hjertesvikt er sentral dødsårsak i Norge og nødvendiggjør effektiv diagnostikk. MR-billeddannelse (MRI), supplementert med intravenøse kontrastmidler, er en ung diagnostisk modalitet. Vi forsker på kontrastmidler som frisetter paramagnetiske mangan (Mn) ioner. ...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

TU-Tungt utstyr

Glow Discharge Mass Spectrometer

Målet er å anskaffe et analyseinstrument for sporelementanalyse, et Glow Dicharge Mass Spectrometer (GDMS) til Institutt for materialteknologi og elektrokjemi, NTNU og bygge opp et laboratorium og kompetanse ved IME og SINTEF Materialteknologi rundt dette instrumentet. Instrumentet skal først o...

Awarded: NOK 5.5 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

TU-Tungt utstyr

Felles laboratorium for styrkeundersøkelser av trevirke, treforbindelser og trekonstruksjoner

Norges landbrukshøgskole (NLH) er med sin skogfaglige, materialtekniske og byggtekniske kompetanse i en unik posisjon der man kan følge trevirket fra voksestadiet til ferdig treprodukt eller trekonstruksjon. Institutt for skogfag og Institutt for tekniske fag ved NLH og Norsk Institutt for skogf...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Akershus

TU-Tungt utstyr

Mekanisk restitusjon - en teknikk for ikke-invasiv bestemmelse av hjertets slagkraft

Vi har i en serie arbeider undersøkt om slagkraften i venstre hjerte-kammer kan bestemmes uten å plassere kateter i hovedpulsåren eller i de store samlevenene. Dette har til nå ikke vært mulig hos pasienter etter hjertekirurgi. Våre undersøkelser tyder på at dette kan la seg gjennomføre ved å u...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Troms - Romsa - Tromssa

TU-Tungt utstyr

Maringeologisk/geofysisk utstyr for undersøkelse av havbunnen og dens øvre sedimentlag

Gruppen i marin geologi og geofysikk (MG&G) ved Institutt for geologi (UiTø) søker med dette om midler til en pakke med utstyr. Pakken vil bidra til at våre undersøkelser over havbunnens morfologi og fysiske egenskaper vil forbedres betraktelig. Dette vil gi grunnlag for sikrere konklusjoner ved...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Troms - Romsa - Tromssa

TU-Tungt utstyr

Proteomikk

Spesiell proteiner fra forskjellige organismer skal studeres under bestemte betingelser med hensyn på variasjoner i syntese, PTM, interaksjon med biomolekyler, strukturforandringer, degradering og forandringer i funksjon.

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Oslo

TU-Tungt utstyr

Fundamental and clinical assessment of human movements

...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

TU-Tungt utstyr

Autostainer for immunhistokjemi og arbeidsstasjon for DNA/RNA isolering

Immunhistokjemiske og molekylærbiologiske metoder benyttes i flere prosjekter ved instituttet. Spesielt i forbindelse med studier av genuttrykk og onkogenese ved munnhulekreft, men også prosjekter som studerer "homingmekanismer" i immunsystemet, Sjøgrens sysndom, kraniofacial utvikling og immunp...

Awarded: NOK 0.90 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Vestland

TU-Tungt utstyr

Inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS)

I det siste tiåret har ICP-MS (Inductively Couplet Plasma Mass Spectrometry) utviklet seg til en av de ledende analyseteknikkene innenfor (geo)kjemi og har blitt hevet til en standard når det gjelder analyse av (spor)elementer i geomaterialer. Analyse av over 40 elementer med høy presisjon på ko...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

TU-Tungt utstyr

Isotermisk titreringskalorimeter (ITC); utstyr for å studere biologiske interaksjoner

Norges landbrukshøgskole ønsker å styrke sine muligheter for å måle biologiske interaksjoner, som ledd i en generell satsing på bioteknologi og funksjonell genomikk. Derfor søkes det om et isotermisk titreringskalorimeter (ITC). Med denne type utstyr er det mulig å karakterisere essensielle par...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Akershus

TU-Tungt utstyr

Klimaregulerte vekstkammer/rom

I Senter for klimaregulert planteforskning (SKP) er det tilrettelagt og klargjort for plassering av flere klimaregulerte vekstrom og vekst-kammer for å betjene de ulike forskningsmiljøene. Det er et stort og økende behov for flere fullklimatiserte rom fo r bruk til grunnleggende og prioriterte a...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Akershus

TU-Tungt utstyr

Oppbygging av forskningsvirksomhet i galenisk farmasi (farmasøytisk teknologi) Del 1, Universalprøvemaskin Del 2, Liposom forskningslab

Avdeling for Galenisk Farmasi (Farmasøytisk Teknologi) er en av fire avdelinger i det nyetablerte Institutt for farmasi ved Universitetet i Tromsø. Siden 1998 er to av fire faste vitenskapelige stillinger ved avdelingen besatt av professor Martin Brandl og førsteamanuensis Annette Bauer-Brandl; ...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Troms - Romsa - Tromssa

TU-Tungt utstyr

ABI 3100 Genetic Analyzer til påvisning av genetiske polymorfismer (SNPs)

Vi ønsker å etablere en high-throughput SNP genotypingsteknologi ved instituttet og vil i den forbindelse satse på en enkel nukleotid ekstensjon teknologi med avlesning på automatisk sekvensator (ABI 3100). Det ser ut til at det er denne kjemien som har v unnet frem som den mest velegnete, og vi ...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Oslo

TU-Tungt utstyr

Laserbasert mikrodiseksjon av merkete celler for microarray analyse

Ved immunhistologiske analyser av vevssnitt fra sykdomstilstander observeres ofte uttrykk av spesifikke proteiner i visse celler men ikke i andre. Skal man i detalj kunne undersøke enkeltceller må man kunne ta ut disse fra vevet. Laserbasert mikrodissek sjon er en teknologisk nyvinning som, kom...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Oslo

TU-Tungt utstyr

Multicollector, plasma source mass spectrometer to the Department of Geology, University of Oslo

Prosjektet har til hensikt å etablere et moderne isotopgeologisk laboratorium ved Institutt for geologi, Universitetet i Oslo, som en videreføring av den aktivitet som tidligere var knyttet til Laboratorium for isotopgeologi ved Geologisk museum på Tøyen . Laboratoriet vil bli bygget opp omkrin...

Awarded: NOK 5.6 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Oslo